Časopis Živa baština

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 9.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

TEMA BROJA: APOTEKAR DUŠE 'ATTAR IZ NIŠABURA

Sadržaj
1. Rešid Hafizović: Temeljni sufijski nauk Feriduddina ‘Attāra
2. Mubina Moker: Kratki prikaz djela Feriduddina ‘Attara
3. Taqī Pūrnāmdārīān: ‘Attar i Ibn Sinaovi gnostički traktati
4. Taqī Pūrnāmdārīān: Um i filozofija u ‘Attarovom svjetonazoru
5. Mubina Moker: Ilahinama - Pismo Bogu
6. Elvir Musić: Tumačenje jednog ‘Attarevog gazela
7. Saeid Abedpour: Mensur Halladž u predaji ‘Attara iz Nišabura
8. Đenita Haverić: Refleksija Attarovih priča u djelima bošnjačkih autora na orijentalnim jezicima
9. Mubina Moker: Izbor iz Ilahiname

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 8.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: Spoznajna teorija - islamska perspektiva

Sadržaj:

1. Rusmir Šadić: Spoznajna teorija Mulla Sadre Širazija
2. Sejjid Husejn Nasr: Mulla Sadra Širazi i procvat poslaničke filozofije
3. Mahdi Golshan: Znanost i muslimanski ummet i islamska koncepcija znanja
4. Mahdi Golshan: Filozofija znanosti - kur'ansko viđenje
5. William C. Chittick: Bogovi moderniteta
6. Safer Grbić: Prolegomena za estetiku s poveznicom islamma
7. Ibn Arebija: Poslanica o iščeznuću u osvjedočenju (Kitab ul-fena fi’l mušahedah)
    Uvodne napomene: Hamza Halitović
8. Svetlana Strugarević: Traktat o nepokretnim ili fiksiranim zvijezdama od Abdurahmana Sufije
9.  Prikaz knjige: Spoznaja - prva vrijednost islama autora Rešid Hafizović
10. Pjesnički kutak: Zilha Ragipović

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 7.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: Hafiz Širazi

Sadržaj:
1. Elvir Musić: Različiti pristupi tumačenju Hafizovog Divana
2. Kasim Kakaji: Razumijevanje Hafiza i tumačenje ljubavi/aška
3. Namir Karahalilović i Munir Drkić: Divan Hafiza Širazija u recepciji Safvet-bega Bašagića, Fehima Bajraktarevića i Bećira Džake
4. Munir Drkić: Recepcija Hafizove poezije u bošnjačkoj književnoj tradiciji
5. Sead Šemsović: Hafiz Širazi na slavenskom jugu
6. Sabaheta Gačanin: Hafiz Širazi – Kanonski pjesnik od Balkana do Bengala
7. Elvir Musić: Hafizova kritika društva kroz panegirike vladarima  

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 6.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: Iqbalijanske studije

Sadržaj:
1. Muhammad Suheyl Umar: Iqbalovo preformuliranje sufijske misli
2.Robert Wittemore: Iqbalov panenteizam
3. Muhammad Suheyl Umar: Značaj Iqbalove mudrosne poezije
4. Muhammad Suheyl Umar: Po njegovim vlastitim riječima - pismo Muhammeda Iqbala Nicholsonu
5. Muhammad Suheyl Umar: Jemenski miomiris
6. Hamza Halitović: Tardžibend Hatifa Isfahanija
7. Prozor u Sarajevo Hadži Hafizove mladosti: prikaz knjige Dnevnici 1.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 5.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: filozofija u islamu

Sadržaj:
1. Allame Sejjid Muhammed Husejn Tabatabaji: Imam Ali i božanska filozofija
Ibn Rušd (Avereos) Filozofija i religija: Kitab Fasl Al-Maqal [Stav božanskog zakona spram filozofije]
2. Al-Kindi
3. Farabi
4. Allame Sejjid Muhammed Husejni Tabatabaji:
Da li je društvena ideologija konstantna i provediva? 
5. Nihad Čamdžić: Komentar Najname (4)
Ljestve do terase uzvišenih nebeskih sfera Malakuta i Džabaruta