Časopis Živa baština

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 7.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Tema broja: Hafiz Širazi
Sadržaj:
1. Elvir Musić: Različiti pristupi tumačenju Hafizovog Divana
2. Kasim Kakaji: Razumijevanje Hafiza i tumačenje ljubavi/aška
3. Namir Karahalilović i Munir Drkić: Divan Hafiza Širazija u recepciji Safvet-bega Bašagića, Fehima Bajraktarevića i Bećira Džake
4. Munir Drkić: Recepcija Hafizove poezije u bošnjačkoj književnoj tradiciji
5. Sead Šemsović: Hafiz Širazi na slavenskom jugu
6. Sabaheta Gačanin: Hafiz Širazi – Kanonski pjesnik od Balkana do Bengala
7. Elvir Musić: Hafizova kritika društva kroz panegirike vladarima  

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 6.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)
Tema broja: Iqbalijanske studije
Sadržaj:
1. Muhammad Suheyl Umar: Iqbalovo preformuliranje sufijske misli
2.Robert Wittemore: Iqbalov panenteizam
3. Muhammad Suheyl Umar: Značaj Iqbalove mudrosne poezije
4. Muhammad Suheyl Umar: Po njegovim vlastitim riječima - pismo Muhammeda Iqbala Nicholsonu
5. Muhammad Suheyl Umar: Jemenski miomiris
6. Hamza Halitović: Tardžibend Hatifa Isfahanija
7. Prozor u Sarajevo Hadži Hafizove mladosti: prikaz knjige Dnevnici 1.

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 5.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)
Tema broja: filozofija u islamu
Sadržaj:
1. Allame Sejjid Muhammed Husejn Tabatabaji: Imam Ali i božanska filozofija
Ibn Rušd (Avereos) Filozofija i religija: Kitab Fasl Al-Maqal [Stav božanskog zakona spram filozofije]
2. Al-Kindi
3. Farabi
4. Allame Sejjid Muhammed Husejni Tabatabaji:
Da li je društvena ideologija konstantna i provediva? 
5. Nihad Čamdžić: Komentar Najname (4)
Ljestve do terase uzvišenih nebeskih sfera Malakuta i Džabaruta

Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 4.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)
Tema broja: wahdetul-wudžud / jednoća egzistencije
Sadržaj:
1. Kasim Kakaji: Uvod o različitim razumijevanjima učenja wahdetul-wudžuda
2. Kasim Kakaji: Teorija jedinstva egzistencije i njena dokazivost sa stanovišta Ibn Arebije i Mulla Sadre
3. Kasim Kakaji: Teorija jednoća egzistencije ili duhovno osvjedočena jednoća sa stanovištva Ibn Arebija i Ekharta
4. Kasim Kakaji: Analiza jednog bejta iz Mesnevije o wahdetul-wudžudu
5. Kasim Kakaji: Vahdetul-vudžud prema viđenju Sadruddina Konjevija i Mevlane Dželaluddina Rumija Belhija