Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 3.

ISSN 2303-8799 ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

Sadržaj:

1. O suštini znanja

Pregled trećeg poglavlja djela Načela filozofije i metod realizma od Allame Tabatabaija i Morteze Motahharija 

Pregled sačinio Amar Imamović

2. Iz djela Naša filozofija

Sejjid Muhammed Bakir Es-Sadr, O znanju

3. Praktični irfan u tradicionalnim tekstovima

Uvodan razmatranja Hamza Halitović

Ibn Arebija, Poslanica o svjetlima

4 . El-Biruni pionir međureligijskog dijaloga

Safer Grbić, Al-Biruni i njegovo dijelo Kitab al-Hind između komparativnih religija i komparativnih filozofija

5. Novo čitanje i prijevod Mesnevije

Nihad Čamdžić: Komentar Nejname (2)

6.  Izbor iz lirike Feriduddina Attara - Pod sjenom srca

Hamza Halitović, Osnovne teme Attarovih gazela

7. Živa duhovna baština

Edin Urjan Kukavica, Oživljavanje duhovnoga viteštva

Contents:

1. Review of the third chapter of Principles of philosophy and method of realism by Allame Tabatabai and Mortada Motahhari

On the essence of Knowledge

Review by Amar Imamović

2. From the book Our Philosophy

Seyyid Muhammad Bakir as-Sadr, On Knowledge

3. Practical irfan in traditional texts

Hamza Halitović: Introduction

Ibn Arabi: The epistle on lights

4. Al-Biruni – A Pioneer of interreligious dialogue

Safer Grbić: Al-Biruni and his book Kitab al-Hind between comparative religions and comparative philosophies

5. New reading and translation of Masnavi

Nihad Čamdžić: A commentary of Nayname (2)

6. A selection of Fariduddin Attar’s lyric poems: Under the Heart’s Shadow

Hamza Halitović, The basic topics of Attar's gazels

7. Living spiritual heritage

Edin Urjan Kukavica: Revival of spiritual chivalry

الفهرست:

مراجعة المقالة الثّالثة من كتاب "أسس الفلسفة وَ المذهب الواقعيّ" للعلّامة الطّباطبائيّ و مرتضى مطهّريّ

عن جوهر العلم

تمّت المراجعة من قبل عمّار إماموفيتْش

من كتاب "فلسفتنا"

السّيد محمّد باقر الصّدر: عن العلم

العرفان العمليّ فِي النّصوص التّقليديّة

حمزة خالِتوفيتْش: الاعتبارات التّمهيديّة

ابن عربي: رسالة الأنوار

البيروني – رائد الحوار بين الدّيانات

صفر غْرْبيتْش: البيروني و مؤلّفه "كتاب الهند" بين الدّيانات المقارنة و الفلسفات المقارنة

قراءة جديدة و ترجمة مثنويّ

نهاد چامجيتْش: التّعليق على نینامه ۲

مختار من شعر فريدالدّين عطّار – تحت ظلّ القلب

حمزة خالِتوفيتْش: الموضوعات الأساسيّة لِغزل فريدالدّين العطّار

التراث المعنوي الحي

ادين عريان قوقاويتْسا: إحياء الفروسيّة الرّوحيّة

Pregled trećeg poglavlja djela "Načela filozofije i metod realizma" od Allame Tabatabaija i Morteze Motahharija

Ono što je zasigurno u mnogome obilježilo dvadeseto stoljeće jeste raširenost materijalističkog učenja, kako u njegovom filozofskom obliku, tako i u njegovoj primjeni na društvena uređenja. Materijalističko učenje kao cijelovito osmišljeno filozofsko zdanje svoje korijene vuče tek iz osamnaestog stoljeća. Allame Tabatabai, mislilac i filozof bez premca u dvadesetom stoljeću,…

O znanju

U nastavku donosimo sedmo poglavlje knjige Naša filozofija od cijenjenog filozofa Sejjida Muhammeda Bakira Es-Sadra a koju je objavila Fondacija “Baština duhovnosti” 2013. godine. Kao što je urednik knjige i rekao u njenom uvodu ovo djelo je nastalo kao potreba vremena u kojem je živo autor i nastojanju da se…

Poslanica o svjetlima

Duhovno putovanje i uzdizanje među najvažnijim su temama za islamsku duhovnost. Kroz historiju islamske misli mnogi su učenjaci duhovno putovanje opisivali na različite načine. Najčešće se ono razumijevalo kao čovjekov prolazak kroz različita duhovna stanja (hal) i postaje (mekam) sve dok se ne dostigne najuzvišeniji cilj tragaoca, a to je…

Komentar Najname (2)

Budući da Mesnevija Dželaudina Rumija u sebi obujmljuje sav sukus osebujna islamska nauka i univerzalne ljudske mudrosti, ona od čitaoca za razumijevanje i shvatanje njena smisla, metafora, simbolike i aluzija zahtijeva stanovitu upućenost u različite aspekte i dimenzije tradicionalnih islamskih znanosti i tesavufa, zatim poznavanje društveno-kulturološkog miljea islamskog svijeta 13. stoljeća kao i duboko ukorijenjenih znanosti, vještina i zanata tog…

Osnovne teme Attarovih gazela

Na Attarove gazele se u prošlosti nije osvrtala tolika pažnja u akademskim krugovima na Zapadu. Postoji više razloga za to, jedan od njih je i to što postoji veliki broj izvanrednih pjesnika koji su stvarali na perzijskom jeziku. Tako su se istraživači uglavnom osvrtali na najreprezentativnije predstavnike jednog poetskog žanra ne uzimajući u obzir ostale velikane koji su…

Oživljavanje duhovnoga viteštva

Je li deplasirano ili, možda, tendenciozno i pretenciozno u vremenu koje mnogi, i stručnjaci i laici svejednako, cijene lišenim svake moralnosti i etike u većini životnih domena, govoriti i pisati o duhovnosti, odnosno onom dijelu duhovne stvarnosti koji se u islamu naziva futuvvetom ili dževanmardijem, a što bi se na nama razumljive jezike moglo prevesti kao duhovna mladost…