Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 5.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

TEMA BROJA: FILOZOFIJA U ISLAMU

Sadržaj:

1. Allame Sejjid Muhammed Husejn Tabatabaji: Imam Ali i božanska filozofija

2. Ibn Rušd (Avereos) Filozofija i religija: Kitab Fasl Al-Maqal [Stav božanskog zakona spram filozofije]

3. Al-Kindi

4. Farabi

5. Allame Sejjid Muhammed Husejni Tabatabaji:

Da li je društvena ideologija konstantna i provediva? 

6. Nihad Čamdžić: Komentar Najname (3)

Ljestve do terase uzvišenih nebeskih sfera Malakuta i Džabaruta

7. Ibn Arebi: Poslanica o zaodijevanju ogrtača od Ibn Arebija

8. Šejh Edin Urjan Kukavica: Živa duhovnost

9. Prava vlast pripada siromasima: Abjat Sultana Bahua

10. Prikaz knjige “Moć društva: islam, filozofija, civilizacija” autora Muamera Halilovića

11. Poetski kutak: Denis Merdžić

Contents:

1. Introduction

2. Allameh Seyed Mohammad Husayn Tabataba'i: Imam Ali and Divine philosophy

3. Ibn Rushd – Averroes: Philosophy and religion – Kitab fasl al-maqal [the stance of Divine Law towards philosophy]

4. Al-Kindi

5. Al-Farabi

6. Interpretation of the Quran in the era of Muslim revival

Allameh Seyed Mohammad Husayn Tabataba'i: Is social ideology constant and implementable?

7. A commentary of Nayname

Nihad Čamdžić: The ladder to the terrace of the sublime celestial sphere of Malakut and Jabarut

8. Practical irfan in traditional texts

Hamza Halitović: Introduction

Ibn Arabi: An Epistle on putting on the robe

9. Thinking about spirituality in the modern time

Edin Urjan Kukavica: Living spirituality

10. Sufi poetry: The real power belongs to the poor: Abyat of Sultan Bahu

Prepared by Hamza Halitović

11. Review of the book The Power of Society by Muamer Halilović

12. Poet’s corner: Denis Merdžić

۱. المقدّمة

۲. العلّامة السّيّد محمّد حسين الطّباطبائيّ: الإمام عليّ و الفلسفة الإلٰهيّة

۳. ابن رشد: الفلسفة وَ الدّين – كتاب فصل المقال [في تقرير ما بين الشّريعة و الحكمة من الاتّصال]

۴. الكنديّ

۵. الفارابيّ

۶. تفسير القرآن في مرحلة نهضة المسلمين

العلّامة السّيّد محمّد حسين الطّباطبائيّ: هل الأيديولوجيّة الاجتماعيّة ثابتة وَ قابلة للتّنفيذ؟

۷. التّعليق عَلٰى نی‌نامه ۳

نهاد چامجيتْش: السّلّم إلٰى شرفة الطّبقات السّماويّة السّاميّة للملكوت وَ الجبروت

۸. العرفان العمليّ فِي النّصوص التّقليديّة

حمزة خالِتوفيتْش: الاعتبارات التّمهيديّة

ابن عربي: نسب الخرقة

۹. التّفكير فِي الرّوحانيّة المعاصرة

الدّين عريان قوقاويتْسا: الرّوحانيّة الحيّة

۱۰. الشّعر الصّوفيّ

السّلطة الحقيقيّة ملك الفقراء: أبيات سلطان باهُو

تقديم حمزة خالِتوفيتْشْ

۱۱. استعراض كتاب "قوة المجتمع" للمؤلّف معمّر خليلوفيتْشْ

۱۲. الرّكن الشّعريّ

دَنيسْ مَرجيتْشْ

Imam Ali i božanska filozofija

Poslanica pred nama, koju je obnovitelj teofozije u prethodnom stoljeću, veliki mislilac i arif, Allame Tabatabaji naslovio kao “Imam Ali i božanska filozofija”, odgovor je na postavljeno mu pitanje o položaju filozofi je u islamu. U prvom dijelu ove poslanice Allame Tabatabaji razmatra osnovno pitanje odnosa filozofi je i vjere…

Filozofija i religija: Kitab Fasl Al-Maqal [Stav božanskog zakona spram filozofije]

Poslanica pred nama odgovor je Ibn Rušda, na Zapadu poznatijeg kao Averroes, na pitanje koje se u svim vremenima uvijek iznova nameće i potencira, a to je da filozofi ja kao racionalan metod dosezanja istine nije kompaktibilna s učenjima objavljene vjere, a prema nekim ekstremnijim stavovima vjera u potpunosti odbacuje filozofski metod. Ibn Rušd, nasuprot ovih…

Al-Kindi

Ebu Jusuf Jaqub bin Ishāq Al-Kindi poznat je pod nadimkom “arapski filozof”. Shodno dokazima i svjedočanstvima koje posjedujemo, Al-Kindija se smatra prvim filozofom i naučnikom islamskog svijeta i ujedno naučnikom koji je vladao svim znanstvenim oblastima. On je u različitim naučnim disciplinama napisao brojne traktate, kao što su to traktati…

Farabi

Sagledana cjelovito, Farabijeva fi lozofi ja se doima poput kakvog organizma u kojem se svi organi nalaze na svom mjestu. Osovina ove fi lozofi je jeste generalno sagledana egzistencija, od njenih najviših, pri čemu se na vrhu nalazi Bog, do njenih najnižih razina. S druge strane, osovina te filozofi je jeste također i čovjek, jer…

Da li je društvena ideologija konstantna i provediva?

Tekst pred nama je sažetak nekoliko poglavlja knjige Rawabete edžtema‘i dar eslam (Društveni odnosi u islamu) velikog savremenog mufesira Allame Tabatabaija, r.a. Prijevod je popraćen stajalištima drugih mislilaca u cilju potvrde, kritike i dublje analize navedenog u tekstu što u mnogome pomaže njegovom razumijevanju. I površnim pogledom na opće islamske…

Poslanica o zaodijevanju ogrtača od Ibn Arebija

Uvodna razmatra Hamza Halitović Osvrt na djela pripisana Muhjiddinu Ibn Arebiju  Početkom ove godine, pri objavljivanju prve Ibn Arebijeve poslanice u časopisu Živa baština, u njenom uvodnom dijelu bilo je riječi o pisanoj zaostavštini šejha Ibn Arebija. Budući da je od tada prošla godina, mislim da je vrijeme da pažnju posvetimo drugom značajnom aspektu koji se veže za bibliografi…

Živa duhovnost

Stoljeće i pol koji su za nama najveći dio savremenog čovječanstva savremenoj psihologiji postavljao je veliki broj pitanja u smislu razumijevanja, tretiranja, odnosa prema psihološkim oboljenjima i, u konačnici, njihovog liječenja, te – opravdano ili ne – očekivao, ako ne jednak, a ono makar približan broj odgovora. Nakon brojnih naučnih,…

Prava vlast pripada siromasima: Abjat Sultana Bahua

Islam je veoma rano došao u dodir s Indijskim potkontinentom. Prvi kontakti između muslimana i Indijaca ostvareni su preko sjeverozapadne indijske provenijencije Pendžab. U Pendžab se također doselio znatan broj sufi jskih šejhova i njihovih sljedbenika koji su osnovali tekije i uspostavili sufi jske redove na Indijskom potkontinentu. Jedan od najznačajnijih sufi jskih učitelja koji je…