Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 9.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar imamović

TEMA BROJA: APOTEKAR DUŠE 'ATTAR IZ NIŠABURA

Sadržaj

1. Rešid Hafizović: Temeljni sufijski nauk Feriduddina ‘Attāra

2. Mubina Moker: Kratki prikaz djela Feriduddina ‘Attara

3. Taqī Pūrnāmdārīān: ‘Attar i Ibn Sinaovi gnostički traktati

4. Taqī Pūrnāmdārīān: Um i filozofija u ‘Attarovom svjetonazoru

5. Mubina Moker: Ilahinama - Pismo Bogu

6. Elvir Musić: Tumačenje jednog ‘Attarevog gazela

7. Saeid Abedpour: Mensur Halladž u predaji ‘Attara iz Nišabura

8. Đenita Haverić: Refleksija Attarovih priča u djelima bošnjačkih autora na orijentalnim jezicima

9. Mubina Moker: Izbor iz Ilahiname

Contents

1. Rešid Hafizović: The Foundamental Sufi Doctrine of Farid al-Din Attar

2. Mubina Moker: A brief review of the work by Feriduddin Attar

3. Taqī Pūrnāmdārīān: Attar and Ibn Sina’s Gnostic tractates

4. Taqī Pūrnāmdārīān: Mind and philosophy on Attar’s worldview

5. Mubina Moker: Ilahinama – a Letter to God

6. Elvir Musić: Interpretation of a Ghazel by Attar

7. Saeid Abedpour: Mansur Hallaj in the tradition of Attar of Nishapur

8. Dženita Haverić: The reflection of Attar’s stories in works written by Bosniak authors in oriental languages9. Mubina Moker: A selection from Ilahinama

الفهرست

1. رشيد حافظوفيتْشْ: العلم الصّوفيّ الأساسيّ لفريدالدّين عطّار

 م2 مبينة موكر: العرض الموجز لمؤلفات فريدالدّين عطّار

3. تقی پورنامداریان: عطّار وَ الرسالات العرفانية لابن سينا

4. تقی پورنامداریان: العقل وَ الفلسفة فِي نظرة عطّار

5. بينة موكر: الٰهی‌نامه – رسالة الإلٰهيّات

6 ألوير موسيتْشْ: تفسير الغزل لعطّار

7. سعيد عبيدپور: منصور حلاج فِي رواية عطّار نيشابوري

8. جنيتا حوريتْشْ: انعکاس قصص عطّار فِي مؤلّفات الكتّاب البوشناقيّين باللّغات الشّرقيّة

9. مبينة موكر: مختارات من إلٰهي‌نامه 

Temeljni sufijski nauk Feriduddina ‘Attāra

UDK 141.336 140.8 ‘Attar F. U sufijskom nauku Farīd al-Dīna ‘Attāra i tematskom dizajnu njegova duhovnog univerzuma Bog je najviši topos spoznaje. Ali, ako duhovni putnik (homo viator, sālik), koji hodi ‘mliječnim putem spoznaje’, što je tek sinonim za spoznajni put u islamu, hodi bez istinske Ljubavi (hubb haqīqī), on…

Kratki prikaz djela Feriduddina ‘Attara

UDK 821.222.1.09 ‘Attar F. Šejh Feriduddin Muhammed ‘Attar iz Nišabura središnja je ličnost perzijske gnostičke poezije druge polovine 12. i početka 13. stoljeća. Premda se u gazelima Senaija Gaznevija naziru naznake gnostičke tematike, ona svoju potpunu afirmaciju dobija u ‘Attarovom poetskom izražaju, dok njegova djela predstavljaju jednu od najznačajnijih etapa…

‘Attar i Ibn Sinaovi gnostički traktati

  UDK 140.8 ‘Attar F. 140.8 Ibn Sina Ovaj rad ima za cilj uporediti irfanski svjetonazor, odnosno duhovno putovanje kakvim ga razumijevaju i opisuju ‘Attar Nišaburi u svoje tri poslanice: Ilāhī Nāme (Knjiga o božanskom), Manṭiqu-ṭ Ṭayr (Govor ptica) i Mosībat Nāme (Knjiga o nedaćama), kao jedan od najvećih arifa…

Um i filozofija u ‘Attarovom svjetonazoru

UDK 1 ‘Attar F ‘Attarova filozofska misao, koja se tek ponekad da naslutiti iz njegovih riječi, zapravo je misao prearistotelovske logike koja se, generalno uzev, zapaža u antičkom gnosticizmu. Ova filozofija ne ide za tim da logičkim umovanjem potvrđuje ili opovrgava neko pitanje, već potpunim i čvrstim uvjerenjem objašnjava spoznaju…

Ilahinama - Pismo Bogu

UDK 821.222.1.09 ‘Attar F. U proznom uvodu Muhtarname, zbirke rubaija koju je napisao potkraj života, ‘Attar u dva navrata spominje da je iza sebe ostavio dvije trilogije (mosallas): prvu čine Husrevnama, Esrarnama i Mantik al-tajr, a drugu Musibetnama, Divan i Muhtarnama. “Pošto carstvo Husrevname u svijetu pojavi se, i tajne…

Tumačenje jednog ‘Attarevog gazela

UDK 821.222.1-1.09 ‘Attar F. Poznati mislilac iz Nišabura i jedan od najznačajnijih pjesnika perzijske književnosti Abū Hamīd bin Abū Bakr Ibrāhīm, poznatiji kao Feridudin ‘Attar Nišaburi, iza sebe je ostavio iznimno značajna djela, među kojima posebno mjesto zauzima njegov Divan. Misli skrivene iza zastora semantičke slojevitosti gazela u ovom djelu…

Mensur Halladž u predaji ‘Attara iz Nišabura

UDK 929 Halladž M. O Husejnu Mensuru zvanom Halladž postoje razne predaje. Jedni ga smatraju vanrednim gnostikom i sufijom, dok je za druge opsjenar i varalica. Gnostici poput ‘Attara, Mevlane, Sadija i Hafiza nepodijeljeno smatraju da je Halladž bio gnostik svom puninom tog značenja. Oprečni stavovi plod su nerazumijevanja Halladžovog…

Refleksija Attarovih priča u djelima bošnjačkih autora na orijentalnim jezicima

UDK 821.163.4(497.6).09 Zijaija H.M. 821.163.4(497.6).09 Mostarac F. Feriduddin Muhammed ‘Attar Nišaburi, čuveni perzijski klasik sufijske orijentacije, bio je veoma poznat na ovdašnjim prostorima, a njegova djela bila su veoma popularna i čitana, te su izvršila veliki utjecaj na književno stvaralaštvo Bošnjaka na orijentalnim jezicima. Fokus ovog rada jeste na refleksiji…

Izbor iz Ilahiname

UDK 821.222.1-1 Neki blento kraj puta je sjedio čaršinlija nekol’ko tu prolaziloSvi su dunjalučari veliki bili o odjeći i turbanu samo misliliU svojoj gizdavosti i oholosti putem k’o paunovi se šepuriliKad blento bez kuće i kućišta ove umišljene gizdavce ugleda,Od stida glavu u kragnu zavuče dok gizdavci kraj nj ne…