Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 10.

ISSN 2303-8799 / ISSN 2303-8802 (online)

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

TEMA BROJA: ŠEJH IŠRAQ SUHRAWARDI

Sadržaj

1. Rajka Švrljuga: Shihābuddīn Yahyä Suhrawardījev ontološki pristup

2. Haris Dubravac: Prisutnost i tumačenje kur'anskih stavaka u Suhrawardijevom djelu Hikmetu’l-išraq

3. Madžid Sadeqi Hasan Ābādi i Razije Urudži: Duhovni put u iluminističkoj filozofiji

4. Hoseinali Qobadi i Iman Zargaran: Komparativa analiza religijskog iskustva kod Suhrawardija i Hafiza Širazija

5. Rešid Hafizović: Ideja religije Ljubavi u poeziji Hafiza Širazija

6. Mubina Moker: Hafizov Divan u svjetlu kućnih naučnih predavanja

7. Poetski kutak: Pervane

Contents

1. Rajka Švrljuga: Shihābuddīn Yahyä Suhrawardīj’s ontological approach

2. Haris Dubravac: Presence and interpretation of verse of Qur'an in Suhrawardī's work Ḥikmetu'l-Ishrāk

3. Madžid Sadeqi and Razije Urudži: Spiritual journey in the Eastern Philosophy (irfan in hikmetu ishrak)

4. Hoseinali Qobadi and Iman Zargaran: A comparative analysis of religious experience described by Suhrawardi and Hafiz Shirazi

5. Rešid Hafizović: The Idea of the Religion of Love in the Poetry of Hafiz Shirazi

6. Mubina Moker: Hafiz's Divan in light of home scientific lectures

الفهرست

1 رايكا شْوْرْلْيوغا: المنهج الوجودي لدى شهاب الدین يحيى سهروردی

 حارث دوبراواتْسْ: تواجد وَ تفسير الآيات القرآنية فِي كتاب حكمة الإسراق لسهروردی2

3 مجید صادقی حسن آبادی وَ راضیه عروجی: الرحلة العرفانية فِي فلسفة الإشراق (حكمة الإشراق)

4 حسینعلی قبادی و ایمان زرگران: التحليل المقارن للتجربة الدينية لدى سهروردی وَ حافظ الشّيرازيّ

5 رشيد حافظوفيتْشْ: فكرة دين الحب فِي شعر حافظ الشّيرازيّ

 مبينة موكر: "ديوان" حافظ فِي ضوء المحاضرات العلمية المنزلية6

7 پروانه: الركن الشّعريّ

Shihābuddīn Yahyä Suhrawardījev ontološki pristup

UDK 1 Suhrawardi 111.1 Grčka kultura ne uspijeva gotovo nikada u potpunosti prevladati percepciju simboličkog. Ona ostaje uvijek vezana uz prirodu i uz sudbinu. S druge strane, ishodišne tačke povijesnih pravaca u nemogućnosti su ostvariti jedinstvo tjelesne predodžbe. Percepcija tijela i percepcija svijeta ostaje nedovršena. Postoji i treći put. I upravo taj treći Put nalazimo…

Prisutnost i tumačenje kur'anskih stavaka u Suhrawardijevom djelu Hikmetu’l-išraq

UDK 28-23 : 28-852.5 Ovaj rad rasvjetljava prisutnost i filozofske interpretacije kur’anskih stavaka u Suhravardījevom poznatom djelu Hikmetul-išrāk, posredno ukazujući na odnos islamske filozofije prema islamskoj Objavi. Primjetno je da je ovaj aspekt Suhravardījeve filozofije u sjeni drugih filozofskih rasprava, što nas je opredijelilo za pisanje ovog članka uz korištenje…

Duhovni put u iluminističkoj filozofiji

UDK 1 Suhrawardi 140.8 Šejh Šehabuddin Suhrawardi je filozof i arif u kojem su se sjedinili mudrost, spekulativna spoznaja i praktični irfan. U njegovoj filozofiji spekulativno je s praktičnim toliko isprepleteno da se onaj koji nije prošao duhovni put ne može nazvati mudracem. U njegovim pisanim djelima postoji cjelovit prikaz…

Komparativa analiza religijskog iskustva kod Suhrawardija i Hafiza Širazija

UDK 1:821.222.1] Perzijska književnost, a posebno mistička, odnosno irfanska književnost, u velikoj mjeri izmiješana je sa Suhrawardijevim iluminističkim idejama. Ta povezanost i međusobni utjecaj uglavnom su plod njegovih pisanih djela preko kojih je Suhrawardi svoje filozofske ideje prezentirao u formi književnosti i jezika simbola. Suhrawardi je svoja mistična iskustva nekada…

Ideja religije Ljubavi u poeziji Hafiza Širazija

UDK 821.222.1.09 Shirazi U sveukupnoj povijesti muslimanskog mišljenja klasična perzijska poezija bila je ta koja je već od ranijih vremena položila temelje onoj duhovnoj pojavi u mislećoj tradiciji islama danas znanoj kao “religija ljubavi”. Motrena u svjetlu duhovnih činjenica uzetih iz sveobuhvatnog sadržaja primarnih vrela islama: Kur’ana i hadīsa, “religija…

Hafizov Divan u svjetlu kućnih naučnih predavanja

UDK 28 : 37.018.1] Kućna naučna predavanja kao neinstitucionalni oblik obrazovanja predstavljala su neizostavan segment u duhovno--intelektualnom odgoju generacijā muslimana. Na tom tragu, uz Rumijevu Mesneviju i Hafizov Divan predstavljao je “obavezan” izvor upoznavanja s gnostičkim naukom. Kroz prizmu Hafizovog Divana rad daje jedan uopćeni prikaz kućnih naučnih predavanja te…