Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 13.

ISSN 2303-8799 ISSN (online) 2303-8802 

Glavni i odgovorni urednik Amar Imamović

Tema broja: O duhovnoj zbilji ljubavi

Sadržaj

Amar Imamović: Uvodnik

1.Rešid Hafizović: Ljubav u muslimanskom filozofsko-sufijskom diskursu

2. Mubina Moker: Bol – odrednica zbiljske ljubavi

3. Sedad Dizdarević: Dijalektički Monizam Heraklita Efeškog i Mevlane Dželaluddina Rumija

4. Saeid Abedpour: Suhrawardijevo poimanje ljubavi u traktatu Fī haqīqat al-ešq

5. Mensur Valjevac i Mina Valjevac: Tesavvuf kao pretpostavka duhovnog odgoja

6. Amar Imamović: Argument spoznaje duše o postojanju Boga u filozofiji, Kur'anu i islamskim predajama

7. William C. Chittick: Ibn ‘Arebi: Kapija intelektualne tradicije

8. Izbor rubaija Awhaduddina Kirmaniija; priredio i preveo Hamza Halitović

9. Prikaz knjige: Samir Beglerović, Tesavvuf Bosne u vidicima Fejzulaha Hadžibajrića: vjerski i kulturni razvoj bosanskih muslimana u prvoj polovini XX stoljeća, Sarajevo, 2014, str. 415, priredio Orhan Jašić

Content

1. Rešid Hafizović: Love in the Muslim philosophical-Sufi discourse

2. Mubina Moker: ­­­Pain – the determinant of true love

3. Sedad Dizdarević: Dialectical monism of Heraclitus of Ephesus and of Maulana Jalaluddin Rumi

4. Saeid Abedpour: Suhrawardi's perception of love in the treatise “Fī haqīqat al-‘išq”

5. Mensur Valjevac and Mina Valjevac: Tasawwuf as a precondition for spiritual upbringing

6. Amar Imamović: The argument of soul’s cognition of God’s existence in philosophy, Qur’an and Islamic traditions

7. William C. Chittick: Ibn Arabi: The Gate of the intellectual tradition

8. A selection of Awhaduddin Kirman’s quatrains

Edited and translated by Hamza Halitović

9. Book review: Samir Beglerović, Tasawwuf of Bosnia in the views of Fejzulah Hadžibajrić: the religious and cultural development of the Bosnian Muslims in the first half of the 20th century, Sarajevo, 2014, p. 415

Edited by: Orhan Jašić

الفهرست

1. رشيد حافظوفيتْشْ: الحبّ فِي الخطاب الفلسفيّ وَ الصّوفيّ الإسلامي

2. مبينة موكر: الألم – مفهوم الحبّ الحقيقيّ

3. سداد ديزدارفيتْشْ: الأحادية الجدليّة لهيراقليطس الأفسسيّ وَ مولانا جلال‌الدّين الرّوميّ

4. سعيد عبيدپور: مفهوم الحبّ عند سهروردی

5. منصور والْييفاتْسْ وَ مينا والْييفاتْسْ: التصوف كافتراض التّربية الروحيّة

6. عمّار إماموفيتْشْ: حجة معرفة الروح بشأن وجود الله فِي الفلسفة وَ القرآن وَ الروايات الإسلاميّة

7. ويليام تْشيتيكْ: ابن عَرَبِيّ: بوابة التقليد الفكري

8. مختار من رباعيات أوحدالدين كرماني؛ إعداد وَ ترجم حمزة خالِتوفيتْشْ

9. استعراض كتاب: سمير بغليروفيتْشْ، التصوف فِي البوسنة فِي وجهات نظر فيض‌الله حاجي‌بايريتْشْ: التّطور الدّيني وَ الثّقافيّ للمسلمين البوسنيّين فِي النّصف الأوّل من القرن العشرين، سراييفو، ۲۰۱٤ م، ص ٤۰۵، إعداد أورخان ياشيتْشْ

Ljubav u muslimanskom filozofsko-sufijskom diskursu

Sažetak Iako je ljubav kao fenomen jedan od osnovnih temelja svake religije, naći ćemo da se o ovoj temi veoma malo piše, posebno u poređenju s ostalim vjerskim temama. Ovaj rad ima za cilj da do određene mjere ispravi tu nepravdu i da ukratko ponudi tumačenje naravi ljubavi općenito i…

Bol – odrednica zbiljske ljubavi

Rezime: Rad tretira pojam boli u njenom gnostičkom značenju akcentirajući se na poetski opus šejha Attara Nišaburija koji je boli dodijelio središnju i dominantnu poziciju u svom tesavufskom naučavanju. Ukazano je na specifičnosti ove boli s obzirom na njenu metafizičku prirodu i različite vidove očitovanja u univerzumu čovjekove duše, a…

Dijalektički Monizam Heraklita Efeškog i Mevlane Dželaluddina Rumija

U ovom radu nastojali smo komparativnim i analitičkim pristupom istražiti idejne sličnosti i paralele između dvojice povijesno a i ideološki veoma udaljenih mislilaca. Heraklit pripada antičkoj misli i njegova filozofska vizura nastaje u okrilju mediteranske helenističke matrice dok Rumi pripada sasvim drugoj civilizacijskoj epohi i ideološkoj matrici. Međutim, obojica su…

Suhrawardijevo poimanje ljubavi u traktatu Fī haqīqat al-ešq

Šihābuddīn Yahyā ibn Habaš ibn Amīrak Abu al-Fotūh Suhrawardī, poznat kao Šihābuddīn, Šejh Išrāq, Šejh maqtūl (Umoreni šejh) i Šejh šehida (1154–1191. godine / 549–587. godine po H.) u svom poznatom traktatu Fī haqīqat al-ešq (O zbilji ljubavi) govoreći o Ljepoti (hosn), Ljubavi (ašq) i Tuzi (hozn) zapravo raskriva tajnu…

Tesavvuf kao pretpostavka duhovnog odgoja

Tesavvuf je autentična islamska disciplina, kao što su to fikh, tefsir, hadis i sl. Tesavvuf nije mistika, niti filozofija, već bit i suština islamske duhovnosti. Gnosa i odgoj su njegove dvije glavne odrednice tako da je ucijepljen u samu srž islamskog koncepta obrazovanja. Svjedok tome je i Gazi Husrev beg,…

Argument spoznaje duše o postojanju Boga u filozofiji, Kur'anu i islamskim predajama

U prvom dijelu ovog rada prezentira se retrospektiva i historijski presjek razvoja dokaza postojanja Boga posredstvom “argumenta spoznaje duše” u islamskoj filozofiji i to u njene tri dominantne škole: peripatetičkoj, išraqi i teozofskoj filozofiji. U drugom dijelu rada osvrnuli smo se na argument spoznaje duše onako kako se on javlja…

Ibn ‘Arebi: Kapija intelektualne tradicije

Pripadnici intelektualne tradicije su smatrali da je konačni cilj cjelokupnog islamskog naučavanja osvijestiti u ljudima njihovu vlastitu intelektualnu i duhovnu narav, a to je božanska slika koja se nalazi u srcu. Autor kada kaže da je Ibnu-l-‘Arebī kapija intelektualne tradicije, on koristi riječ intelektualno nasuprot prenesenom, odnosno misli na prepoznatu…

Izbor rubaija Awhaduddina Kirmaniija

Awhaduddin Kirmani (Awhad al Din Kirmani) tesavufski je šejh, koji je živio u trinaestom stoljeću, zlatnom dobu islamske misli i duhovnosti, u kojem su izrastali mnogi velikani. Bio je lični prijatelj Muhjiddina ibn Arebija i poznavao je veliki broj duhovnih i intelektualnih pregaoca iz tog perioda. On je bio i dan-danas je jedan od najznačajnijih…