Vrline Ehlul-bejta

O Ehli-bejtu
salavat 
Hafiz Džalaludin Abdulrahman El-Sajuti El Šafi'ja (849-911 po Hidžri)
Naslov orginala: “EHJA'EL-MAJET BI FADAIL EHLUL-BEJTA A.S.”
S arapskog obradio, preveo i prilagodio: Dr. Mr. Saade A. Kanso M.D.
Recezenti: prof. Edib Muftić i Elza Hasanamidžić
Zagreb, 1997.

Pdf dokument za download

Uvod

Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i naši salavati i selami Poslaniku Muhammedu s.a.v.s. i njegovoj časnoj porodici.

Pratilac razvoja i sadržaja islamske literature, zaključit će da islamska literatura obuhvata velika djela koja su napisana o Ehlul-bejtu a.s. (članovi Poslanikove s.a.v.s. porodice), jer su oni ti od kojih je Allah dž.š. grijehe odstranio i potpuno ih očistio, a časni Poslanik s.a.v.s. ih je označio simbolom Kur'ana i Njegove pravde, i naredio svojim sljedbenicima da ih održe i da ih slijede.

Uzvišeni Allah dž.š. je nagradio Svog Poslanika za njegov trud oko poslanstva većom ljubavlju muslimanskog ummeta prema Poslanikovoj s.a.v.s. porodici.

Poslanik Muhammed s.a.v.s. je izjavio: “Niti jedan poslanik nije patio koliko sam ja patio” – i sam Poslanik s.a.v.s. je svoju porodicu nazvao “Lađa spasa” – među njegovim ummetom.

Među ulemama koji su pisali o Poslanikovoj s.a.v.s. porodici, su:

- imam Ahmed ibn Hanbel u svom djelu “Vrlina Imama Alija a.s.”

- ulema Nesaija u svom sunenu “Svojstva Emirul-mu'minina Ali ibn Ebi Taliba a.s.”

- ulema Ebu Nuajm u svom djelu “Hiljetulevlija” kako se objavilo u Časnom Kur'anu o svojstvima Imama Alija a.s.

- ulema Ubejdullah el-Haskanija el Hanefija je spominjao Imama Mehdija a.s. u svom djelu “Šavahid el-tanzil”

- ulema Mua'jed Havarizmija el Hnefija u svojim djelima “Manakim” (vrline) Imama Alija a.s. i “Maktal” (pogibija) Imama Huseina a.s.

- ulema Mutaki el-Kandžija u svom djelu “Kifajat el-talib” i “El-Bajan fi Ahbar sahibul zeman (Imam mehdi a.s.)”

- ulema Muhammed ibn Muhammed el-Mukri'el-Šafija u svom djelu “El-arba'in el-zahira el-mensuba ila el-itra el-tahira”

- ulema Samhudi el-Safija u svom djelu “Džavaher el-ukdejn”

- ulema ibn Ebi Zejd el-Marakšija el-Malekija u svom djelu “Isma'l Samm fi isbat el-šaraf men kibal el-um”

- ulema ibn Halil el-Selfanija el-Malekija u svom djelu “El-Džauher el-makbul fi-bajan Fadel abna'el Rasul (Poslanik s.a.v.s.)”

i stotinama ostalih hafiza i muhadisa (prenosioca hadisa), a među njima i naš uvaženi ulema Džalaludin Abdulrahman el-Sajuti koji je o porodici Ehlul-bejt a.s. pisao u sljedećim djelima:

1. El-kaul el džalj fi Fadil Ali a.s.

2. Nihjat el-Afdal fi Tašrif El-Al (Poslanikova s.a.v.s. porodica)

3. Šad el-Asvab fi Sad el-Abvab. To djelo je štampano uz djela “El-Havi lil-fatvi” 2:120

4. Džuz'fi turuk hadis (Poslanikov s.a.v.s.): “Ja sam grad znanja, a Ali je kapija.” Taj Poslanikov s.a.v.s. hadis je povjerljivo prenešen od Poslanika s.a.v.s.

5. El-Sugur el-Basima fi manakib el-Sajjeda (hazreti) Fatima. To djelo je spominjao autor Hidajat el-Arifin 1:537.

6. El-uruf el-vardi fi ahbar el-Mehdi a.s. Štampano uz djela “El-Havi lil-fatvi”.

7. El-burhan (dokaz) fi alamet (znak) Mehdi Aher el-zemman. Isto to djelo je spominjao autor Hidijat el-Arifin 1:536.

8. Kašef el-Lubus (otkrivanje sumnja) fi rad el-šams (u povratku sunca). To djelo je posvećeno Imamu Aliju a.s., kad je Poslanik s.a.v.s. molio Allaha dž.š da vrati sunce, nakon što je zašlo, da bi Imam Ali a.s. klanjao podne namaz.

9. Ihja'el Majet fi Fadail Ehlil-bejta a.s.

Ehlul-bejta a.s. (Poslanikova s.a.v.s. porodica). To djelo sadrži šezdeset hadisa o vrlini Ehlul-bejta a.s. koji preporučuju ljubav prema njima i predanje njihovoj lojalnosti.

To djelo je štampano u više navrata: gradu Lahore (Pakistan) uz mnoga druga djela i pisma autora kao uz djela “El-Akila el-Tahira, el-Sejjeda Zejneb, kćerka Imama Alija a.s.” Autor ulema Ahmed Fehmi u Egiptu, i uz djela “El-Athaf bi-hub el-ašraf”. Autor ulema El-Šabravija, izdanje u Egiptu, godinje 1312. po Hidžri. Isto je izdano u Bejrutu, Institucija el-Wafa godine 1404. po Hidžri.

Ova dragocjena djela se nalaze kao kopije povjesnih dokumenata i rukopisa u sljedećim bibliotekama:

1. Dar el-Kutub “El-Zahanja” u Damasku u zbirci pod brojem 5296/118-121. Indeks el Zahnia ulema el-Baniia, stranica 307.

2. Kao druga kopija u zbirci pod brojem 1471/8. Indeks Madžami̕el-Zahirija, prvo djelo:406.

3. Biblioteka el-Bahrajn u Bahrajnu pod brojem 53, indeks, el-Bahrajn 51/1.

4. Kraljevska biblioteka u Rabatu-Maroko, pod brojem 9276, indeks stranica 22.

5. Biblioteka Aref Hikmat u Medini, Saudijska Arabija, u zbirci pod brojem 108.

6. Biblioteka Dar el-Kutub el-Mesrija u zbirci pod brojem 72.

7. Opća biblioteka u Rabatu, pod brojem 936/2.375.

8. Zapadna biblioteka Velike Džamije u Sani (Jemen), pod brojem 2.

9. Dar el-Kutub el-Mesrija (Egipat) pod brojem 21 i u zbirci pod brokem 375.

U izdanju ovog djela oslanjali smo se primarno na primjerak “El-Zahirija”, a sekundarno na onaj koji je napisan uz djelo el-Athaf bi-hub el-ašraf, kojega je autor ulema El Šabravija, izdano u Egiptu godine 1312. po Hidžri.

Zapravo, osnovni zadatak i cilj ovog primjerka je da je tako sačuvan tekst od bilo koje sumnje na falsifikat i od nedostataka i dodataka. Mi smo uspjeli sačuvati primarni tekst prilikom usporedbe s osnovnom literaturom koju svaki razvrstatelj spominje na početku svakog hadisa. Usporedba je bila i s novom literaturom koja prenosi te hadise iz istih izvora kao što su Madžmau'el-Zavaid i Kanz el-Umal.

Mi smo dali potporu tim hadisima prema djelima koja smo našli, i trudili smo se da budu napisana prije smrti uleme el-Sajutija, osim Kanz el-Umal i Janabiu el-Mevada na koje smo se oslanjali preko izvora koje nismo mogli imati. Isto tako smo potvrdili dio onoga što je ulema ibn Hudž el-Askalanija napisao u svom “Savaiku”.

El-Šarif, sin Muhammeda, sin Muhammeda, el-Fasija, koji je preselio 184/4 po Hidžri, rastumačio je to djelo koje je bilo spomenuto u Ma'džam el-Mu'lifin (2:219).To djelo je protumačio i Muhammed el-Talib sin Hamduna el-Sulami el Murdasija, (preselio godine 1274. po Hidžri) kako je spomenuto u djelu Mu'džam el-Mu'lifin (ulema Kahle) 100:95 i njemačkog orijentaliste Brokelmana, 2:882.

Isto tako prenijeli su dijelove tog djela brojna naša ulema, kao što su Sejjed Hamed Husejn el-Kahnuni, u svojoj vješnoj enciklopediji “Akabat El-Envar”, i imam Abdul Husejn Šaraf el-Din u svom djelu “El-Muradžat”, i ulema el Sejjed el-Mar'šija el Nadžafija u svom komentaru djela “ihkak el-Hak”.

Autori tog djela, ulema Abdulrahman sin Ebi Bekra, sin Muhammeda el-Sajutija el-Šafi̕ja (koji se rodio 849., a preselio godine 911. po Hidžri) Ulema Sajutija odrastao je kao jetim (siroče). Postao je hafiz još kao mladić i učitelj u svojoj sedamnaestoj godini, i mudžtehid u svojoj dvadeset sedmoj godini.

Ulema Sajutija prenosi o sebi sljedeće:

“Allah dž.š. mi je podario sposobnost u šest vrsta nauke: Tefsir, prenošenje hadisa, fikh, ma'ni, bajan i badiji, i ono u šta vjerujem je da sam usavršio fikh, i neka prenesena djela koja niko od mojih učitelja nije uspio savladati, ali o fikhu ne mogu ništa govoriti.”

Čuveni ulema Sajuti se posvetio pisanju djela u svojoj četrdesetoj godini, kada se povukao od svog društva i funkcije kao učitelj i mudžtahida. Bio je poduzetan i plodan u pisanju svojih djela i razvrstao je veliki broj drugih djela. Za kratko vrijeme ulema Sajuti je uspio napisati oko 385 vlastitih djela iz raznih nauka, neki čak oprenose da je napisao oko 600 djela kao što su bilježnice i brošure od po nekoliko stranica.

Ovdje ćemo spomenuti dio njegovih djela:

- El-Dur el-Mensur fi el-Tefsir bil-'Ma'sur,

- El-Itkan fi ulum el-Kur'an,

- Džamul-Džama'viu,

- Tadrib el-Raui,

- Tabakat el-Hifaz,

i mnoga druga djela. Ulema Sajuti je o sebi napisao djelo: “Husun El-Muhadara“, a o njemu su pisali sljedeče uleme: El-Sahavija u svom djelu “El-Dau el-Lamiu” (osvjetljeno svjetlo), ibn Umad el-Hanbelija u svom djelu “Šazarat el-Zahab”, i ulema el-Safadija u svom djelu “El-Vafi bil-Vafijat” i mnogi drugi.

Na kraju želim zabilježiti da sam uređujući to djelo imao veliku korist od dragocjene bibliografije kojom je uvaženi ulema Sejjid Abdul Aziz El-Tabatabai ukrasio svoje djelo “Ehlul-bejt u arapskoj biblioteci”, objavljeno u našem časopisu „Turasuna“ (Naša kultura) u prvom i ostalim brojevima.

Hvala pripada samo Allahu dž.š. javno i tajno!

Džalal Džamal Fahri

Tko su Ehlul-bejt a.s.?

Puno se pisalo o Ehlul-bejtu, počevši od tefsira pa do pouzdanih hadisa i drugih literatura, kao i sahiha (pouzdanih djela), koja su stvarana od 1400-te godine pa sve do današnjih dana.

Ehlul-bejt a.s., kako je napisao u el Duru, a prenose: El-Mensur, El-Sajuti, a isto tako i Tabaranija, od Umu Salame, Resulullahove s.a.v.s. žene, kako je Resulullah s.a.v.s. svojoj kćerki hazreti Fatimi a.s. rekao:

“Dovedi mi svoga muža i svoja dva sina.”

Hazreti Fatima a.s. ih je dovela, a Resulullah s.a.v.s. je preko njih prebacio veliki pokrivač, i rekao:

“O Bože, tu su Ehlul-bejt.”

“Moj Bože, učini posebnu milost Muhammedu s.a.v.s. i porodici Muhammedovoj s.a.v.s, kao što si učinio Ibrahimu s.a. i porodici Ibrahimovoj a.s., zaista Ti Si mnogo Hvaljen i Slavljen.”

Umu Salama dalje prenosi : Ja sam podigla pokrivač da uđem među njih, a Poslanik Muhammed s.a.v.s. je uzeo od mene pokrivač, rekavši:

“Nemoj tako, ali i ti si na dobrom putu.”[1]

HADIS – BROJ 1

Said ibn Mensur je napisao u svom Sunenu, čiji sadržaj prenosi od Seid ibn Džubeira, a govori o Božijoj Objavi:

“Ja ne tražim od vas nikakve nagrade, osim ljubavi za bližnje.” (Šura, 23)

Seid ibn Džubeir tumači, da se ove Kur'anske riječi odnose na Resulullahovu s.a.v.s. porodicu.[2]

HADIS – BROJ 2

Ibn Munzer, ibn Ebu Hatim i ibn Mrdavejh, napisali su u svom tefsiru, a Tabaranija u svom dijelu Mudžemu prenoseći od Ibn Abasa, koji u objašnjenju Božije Objave glase:

“Ja ne tražim od vas nikakve nagrade, osim ljubavi prema bližnjima.”

Pitali su Resulullaha s.a.v.s.:

Tko su bližnji, kojiima moramo pokloniti našu ljubav?

Resulullaha s.a.v.s. je odgovorio:

“Alija, Fatima i njihova dva sina. To znači, Hasan i Husejn.”[3]

HADIS – BROJ 3

Ibn Hatim prenosi od Ibn Abasa, o objašnjenju Božije Objave:

“A tko uradi dobro djelo, Mi ćemo mu u tome povećati nagradu.”[4]

Za ovu Božiju Objavu, Ibn Abas je rekao:

“Dobro djelo je ljubav prema Muhammedovoj s.a.v.s. porodici.”[5]

HADIS – BROJ 4

Imam Ahmed, Tirmizija, Nesaija i el-Hakim, prenijeli su od el-Mutalib ibn Rebia'a da se Resulullah s.a.v.s. obratio Ehlul bejtu, riječima: “Kunem se Allahom, da iman neće ući u srce muslimana sve dok vas ne zavole, radi Allaha i radi mene.”[6]

HADIS – BROJ 5

Imam Muslim, Tirmizija i Nesaija, prenijeli su od Zejda ibn Arkama, da je Resululllah s.a.v.s. rekao: “U ime Allaha, spominjite moju porodicu.”[7]

HADIS – BROJ 6

Imam Tirmizija el-Hakim prenosi od Zejda ib Akrama, da je Resulullah s.a.v.s. rekao:

“Ostavljam vam u amenet nešto, zbog čega se nećete izgubiti, dokle god se budete držali Allahove Knjige (Kur'an) i moje porodice (Ehlul-bejt). Gledajte kako ćete ih slijediti, a oni se nikad neće razdvojiti sve do Sudnjeg Dana.”[8]

HADIS – BROJ 7

Abd ibn Hamid u svom Musnedu, od Zejda ibn Sabita prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao:

“Ostavljam vam u amanet nešto, zbog čega nećete skrenuti s Pravog puta[9], dokle se toga budete držali, a ostavljam vam Kur'an i svoju porodicu, a oni se nikad neće razdvojiti sve do Sudnjeg Dana.”[10]

HADIS – BROJ 8

Imam Ahmed ibn Hanbel i ebu Ja'la prenijeli su od Ebu Seida Hudrija, da je Resulullah s.a.v.s. rekao:

“Uskoro ću biti pozvan, pa ću otići s Ovog svijeta na Ahiret. Ostavljam vam u amanet dva teška djela, Božiju Knjigu (Kur'an) i svoju porodicu, jer me je Milostivi Allah obavjestio da se oni nikad neće razdvojiti do Sudnjeg Dana, a gledajte kako ćete u njima mene naslijediti.”[11]

HADIS – BROJ 9

Imam Tirmizija i Teberanija, prenijeli su od Ibn Abasa da je Resulullah s.a.v.s. rekao:

“Volite Allaha za one blagodati koje vam je dao, volite mene za Allahovu ljubav, a moju porodicu volite za moju ljubav.”[12]

HADIS – BROJ 10

Imam Buharija u svom Sahihu, od hazreti Ebu Bekra el-Sadika, prenosi:

“Čuvajte Muhammeda sallellahu alejhi ve sellem, u njegovoj porodici.”[13]

HADIS – BROJ 11

Tabaranija, el-Hakim el-Nisabureija, prenijeli su od Ibn Abasa, da je Resulullah s.a.v.s. rekao:

“Sinovi Abdulmutalibovi, ja sam od Allaha tražio za vas tri svojstva: Da učvrsti vaše srce[14] (u toj vjeri), da poduči one koji ne znaju i da vas uputi na Pravi (Allahov) put; da budete darežljivi, plemeniti i milostivi. Ako bi neko stajao između rukna i mekama, pa tamo klanjao, postio i umro, a mrzio Ehlul-bejt završio bi u Džehennemu.”[15]

HADIS – BROJ 12

Tabaranija prenosi od Ibn Abasa da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Mržnja prema Hašimovim i prema Ensarijama je kufr (nevjerstvo), a mržnja prema Arapima je nifak. (licemjerstvo).”[16]

HADIS-BROJ 13

Ibn Adijj u svom kamelu je prenio od Ebu Sa'ida Hudrija, da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Tko nas (Ehlul-bejt) mrzi, taj je munafika (licemjer).”[17]

HADIS – BROJ 14

Ibn Hibban u svom sahihu i el-Hakim el-Nesaburija, prenijeli su od Ebu Said Hudrije, da je Resulullah s.a.v.s. rekao:

“Kunem se Allahom, ako nas (Ehlul-bejt) neko mrzi, završit će u Džehennemu.”[18]

HADIS – BROJ 15

Tabaranija prenosi od Hasana ibn Alije ibn Ebu Taliba, da je Resulullah s.a.v.s. rekao Muaviji ibn Hudžadžu: “Pazi da nas ne mrziš, jer ako nas neko mrzi ili nam zavidi, na Sudnjem Danu bit će prognan iz Dženneta mačem od vatre.”[19]

HADIS – BROJ 16

Ibn Adijj i Bejhekija u Šuab el-Imanu, od Alije ibn Ebu Taliba a.s. prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Onaj koji ne prizna naše pravo, pravo moje porodice i Ensarija, on je munafik (licemjer), sin bludnice (nečasne žene).”[20]

HADIS – BROJ 17

Tabaranija, u svom Evsatu prenosi od ibn Omera ibn Hattaba, da zadnje što je Resulullah s.a.v.s. rekao, bilo je: “Slijedite me u mojoj porodici.”[21]

HADIS – BROJ 18

Tabaranija u svome Evsatu prenosi od Hasana ibn Alije ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Gajite ljubav i poštovanje prema nama Ehlul-Bejtu, a onaj koji na Sudnjem danu stan epred Allaha s ljubavlju za nas, on će ući u Džennet s našim šefa'atom (zauzimanjem kod Allaha dž.š.). Kunem se Allahom, da čovjek nema koristi od svog dobrog djela dok ne prizna naše pravo (položaj).”[22]

 HADIS – BROJ 19

Tabaranija u svom Easatu prenosi od Džabera ibn Abdullaha Ensarija, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “O ljudi, onaj koji mrzi nas (Ehlul-bejt), Allah dž.š. će ga na Sudnjem danu omalovažavati kao Jehudiju.”[23]

HADIS – BROJ 20

Tabaranija u svom Evsatu, prenosi od Abdullaha ibn Džafera da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Sinovi Hašimovi, ja sam Allaha za vas molio da budete darežljivi, da zalutalog uputi među vas, da smiri plašljivog te da gladnog učini sitim. Kunem se Allahom da ni jedan od njih neće biti pravi vjerniik, ako vas ne voli radi mene, a onaj ko želi ući u Džennet sa mojim zauzimanjem, onda on mora voliti sinove Hašimove.”[24]

HADIS – BROJ 21

Ibn Ebu Šjbe i Masdad u svome Musnedu, el-Hakim el-Tirmizija u svome Navader el-Usulu, te Ebu Ja'la i el-Tabaranija, prenijeli su od Salame Ibn el-Ekvaa, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Zvijezde su spas za stanovnike neba, a moja porodica je spas za moj ummet.”[25]

HADIS – BROJ 22

El-Bizar od Ebu Hurejre, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Ostavljam vam dva djela zbog kojih nećete zalutati:Božiju Knjigu i svoju porodicu, a ona (djela) se neće razdvojiti sve do Sudnjeg dana.”[26]

HADIS - BROJ 23

El-Bizar prenosi od Ali Ibn Ebi Talliba da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Uskoro ću otići s Ovog svijeta, a u amanet vam ostavljam dva teška djela: Božiju Knjigu i moju porodicu, zbog njih, budete li ih slijedili nećete nikad zalutati.”[27]

HADIS – BROJ 24

El-Bizar prenosi od Abdullaha ibn el-Zubejra, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moja porodica je kao Nuhova lađa, ko u njoj plovi, nalazi spas, a onaj ko ju napusti, potonut će.”[28]

HADS – BROJ 25

Tabaranija prenosi od Ibn Zerra e-Gafarija, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moja porodica je spas kao Nuhova lađa, ko nju slijedi, spasit će se, a onaj ko ju napusti, potonut će.”[29]

HADIS – BROJ 26

Tabaranija prenosi od Ibn Zerra e-Gafarija,koji je čuo da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moja porodica je kao Nuhova lađa, pa ko slijedi moju porodicu, spasit će se, a onaj ko ju napusti, potonut će kao oni koji nisu prošli kroz kapije Hitte, u benu Izrailu.”[30]

HADIS – BROJ 27

Tabaranija u svom Evsatu, prenosi od Ebu Saida el-Hudrije, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moja porodica je spas kao Nuhova lađa, ko u njoj plovi, spasit će se, a onaj ko ju napusti, potonut će. Moja porodica je za vas kao kapija Hitte u benu Izrailu, ko kroz nju ulazi, opraštat će mu se grijesi.”[31]

HADIS – BROJ 28

Ibn Nedžera, u svojoj Historiji[32] prenosi od Hasana Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Sve ima svoj temelj, a temelj u islamu je ljubav prema vjernim ashabima Resulullaha, i ljubav prema njegovoj porodici.”[33]

HADIS – BROJ 29

Tabaranija prenosi od hazreti Omera Ibn Hattaba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Svaki čovjek po srodstvu[34] pripada svom ocu, osim sinova Fatiminih koji meni pripadaju, jer sam ja njihov otac.”[35]

HADIS – BROJ 30

Tabaranija prenosi od hazreti Fatime a.s.[36], da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Svakoj majci pripadaju njezini sinovi, osim sinova Fatiminih, jer sam ja njihov rođeni zaštitnik.”[37]

HADIS – BROJ 31

El-Hakim prenosi od Džabera, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Sinovi svake majke pripadaju njoj, osim sinova Fatiminih, kojima sam ja rođeni zaštitnik.”[38]

HADIS – BROJ 32

Tabaranija u svom Evsatu prenosi od Džabera, koji je čuo od Ibn Omera Ibn Hattaba, kad je Ali Ibn Ebu Talib oženio Fatimu, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Častite me, jer na Sudnjem danu prekida se svaka rodbinska veza i srodstvo, osim moje veze i moga srodstva.”[39]

HADIS – BROJ 33

Tabaranija prenosiod Ibn Abasa, da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Savaka rodbinska veza, na Sudnjem danu se prekida, osim moje rodbinske veze.”[40]

HADIS – BROJ 34

Ibn Assaker prenosi u svom Tarihu, od Ibn Omer a Ibn Hattaba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Svaka rodbinska i ženidbena veza se prekidaju, na Sudnjem danu, osim moje rodbinske i ženidbene veze.”[41]

HADIS – BROJ 35

El-Hakim prenosi od Ibn Abasa, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Zvijezde su spas za stanovnike Zemlje, da ne potonu, a moja porodica je spas mog ummeta, da ostane jedinstven, a oni koji se s njom ne budu slagali, postat će šejtanova stranaka.”[42]

HADIS – BROJ 36

El-Hakim prenosi od Enesa Ibn Malika, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Allah je meni obećao dobro u mojoj porodici, a onaj koji bude odan svome Allahu, kao i evlijama koji propovjedaju vjeru neće biti mučeni poslije Velikog suda.”[43]

HADIS – BROJ 37

Ibn Džerera, u svom Tefsiru prenosi od Ibn Abasa, da je Resulullah s.a.v.a. objasnio slijedeću Božiju Objavu: “I zaista će ti tvoj Gospodar dati što želiš, pa ćeš biti zadovoljan.”[44] – To znači: “Da je Muhammedovo s.a.v.a. zadovoljstvo čto ni jedan član njegove porodice neće ući u Džehennem.”[45]

HADIS – BROJ 38

El-Bizar, Ebu Jala, Ukajlija, Taberanija i Ibn Šehina, prenijeli su u sunnetu od Ibn Masuda, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moja kćerka Fatima je sebe zaštitila od bluda, pa je tako svoje potomke zaštitila od Pakla.”[46]

HADIS – BROJ 39

Tabaranija prenosi od Ibn Abasa, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Fatima, Allah dž.š. neće mučiti ni tebe ni tvoje sinove.”[47]

HADIS – BROJ 40

Tirmizija prenosi od Džabera ibn Abdullaha el-Ensarija, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “O ljudi, ostavljam vam u amanet Božiju Knjigu i svoju porodicu, i dokle god se budete držali njih, nećete se izgubiti.”[48]

HADIS – BROJ 41

Hatibi u svom Tarihu prenosi od Ali Ibn Ebi Talib, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moj šefaat među mojim ummetom, imaju oni koji vole moju porodicu, i oni koji su moje iskrene pristalice.”[49]

HADIS – BROJ 42

Tabaranija prenosi od Ibn Omera Ibn Hattaba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Prvi, koji će među mojim ummetom imati moj šefaat, su članovi moje porodice.”[50]

HADIS – BROJ 43

Tabaranija prenosi od Mutaliba ibn Abdullaha Ibn Hantaba, preko njegovog oca, da je Resulullah s.a.v.a. u Džufi (mjesto kraj Medine) pitao: “O ljudi, jesam li ja vaš oslonac?”

A ljudi su odgovorili: “Da, Poslaniče.”

A Resulullah s.a.v.a. je dodao: “Na Sudnjem danu ću vas pitati za dvije stvari: Za Časni Kur'an i za moju porodicu.”[51]

HADIS – BROJ 44

Tabaranija prenosi od Ibn Abasa, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Čovjek neće otići s Ovog svijeta, a da ga Allah dž.š. ne pita za četri stvari:

- o njegovom životu, gdje ga je proveo,

- o njegovoj snazi, gdje ju je uložio,

- o njegovom imetku, gdje ga je trošio i na koji način ga je stekao i

- za ljubav prema Ehlul-bejtu.”[52]

HADIS – BROJ 45

Dejlemija prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Prvi, s kim ću se sastati na Sudnjem danu, bit će moja porodica.”[53]

HADIS – BROJ 46

Dejlemija prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Odgajajte svoju djecu u znaku triju svojstava: Da vole svog Poslanika, da vole njegovu porodicu, i da uče Kur̕an. Zaista oni koji znaju Kur'an napamet i vladaju po njemu, bit će pod Allahovom zaštitom, a Njegovim Poslanicima i odabranim robovima, onoga dana, kada, osim Njegove, neće biti druge pomoći.”[54]

HADIS – BROJ 47

Dejlemija prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Najpostojaniji na Pravom putu su oni, koji su najodaniji na Pravom putu su oni, koji su najodaniji mojoj porodici i mojim ashabima.”[55]

HADIS – BROJ 48

Dejlemija prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Na Sudnjem danu će imati moj šefaat šetvorica: Onaj koi uzdiže moje potomke, onaj koi im čini dobro, onaj koji im priskoči u pomoć kad im je pomoć potrebna, i onaj koji ih voli srcem i dušom.”[56]

HADIS – BROJ 49

Dejlemija prenosi Ebu Saida, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Tešku će Allahovu kaznu na sebe navući onaj koji me je uvrijedio, uvrijedivši moju porodicu.”[57]

HADIS – BROJ 50

Dejlemija prenosi od Ebu Hurejre, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Allah ne voli pretjeranost u jelu, onoga koji se ne pokorava svom Bogu, onoga koji ne održi svoje obećanje, onoga koji mrzi porodicu svoga Poslanika i onoga koji vrijeđa svoje susjede.”[58]

HADIS – BROJ 51

Dejlemija prenosi od Ebu Saida Hudrije, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Moja Porodica (Ehlul-bejt) i Ensarije, su moja rodbina i moja zaštita (ljudi od povjerenja), prihvatite njihova dobročinstva i oprostite im njihove nedostatke.”[59]

HADIS – BROJ 52

Ebu Nuajm, u svom djelu "Hiljetulevlija“ prenosi od hazreti Osmana ibn Affana, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Onaj koji među vama učini dobro djelo sinovima Abdulmutalibovim, a oni ga za to nisu mogli nagraditi na Ovom svijetu, ja ću ga nagraditi na Ahiretu.”[60]

HADIS – BROJ 53

Hatibi Bagdadi prenosi od hazreti Osmana ibn Affana, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Onaj koji je učinio dobro djelo nekome od sinova Abdulmutalibovim na Ovom svijetu, ja ću ga nagraditi na Ahiretu, ako se sretnemo.”[61]

HADIS – BROJ 54

Ibn Assaker prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Ko učini dobro djelo mojoj porodici, nagradit ću ga na Sudnjem danu.”[62]

HADIS – BROJ 55

El-Beverdija prenosi od Ebu Saida, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Ostavljam vam u amanet da se nećete izgubiti sve dokle god se budete držali:Allahove Knjige, čiji je jadan kraj u Božijim Rukama, a drugi kraj u vašim, i moje porodice, a oni se nikad neće razdvojiti sve do Sudnjeg dana.”[63]

HADIS – BROJ 56

Imam Ahmed Ibn Hanbel i Tabaranija prenose od Zejda Ibn Sabita, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Ostavljam vam dva nasljednika: Božiju Knjigu, kao vezu između Neba i Zemlje, i moju porodicu, jer se oni neće razdvojiti do Sudnjeg dana.”[64]

HADIS – BROJ 57

Imam Tirmizija, el-Hakim i Bejhekija, u djelu Šuab el-Iman prenosi od hazreti Ajše, da je Resulullah s.a.v.a rekao: “Šest vrsta ljudi sam prokleo, a njih je prokleo i Allah dž.š., i svaki Poslanik, a to su:

- onoga koji nešto doda Allahovoj Knjizi,

- onoga koji ne vjeruje u Allahove odredbe (kader),

- onoga koji vlada silom i podržava onoga kojega Allah dž.š. ponižava, i ponižava onoga kojeg je Allah dž.š. uzvisio,

- onoga koji sebi dozvoli ono što je Allah dž.š zabranio,

- onoga koji sebi dozvoli da uvrijedi moju porodicu, čineći ono što je Allah dž.š. zabranio, i

- onoga koji napusti moj sunnet.”[65]

HADIS – BROJ 58

Imam Darekutni u svom djelu Efrad i Hatibi u svom djelu Mutafik, prenose od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a rekao: “Allah dž.š je prokleo šestoricu, kao i svaki Poslanik, a to su:

- onoga koji nešto doda Allahovoj Knjizi,

- onoga koji ne vjeruje u Allahove određenje (kader),

- onoga koji okreće moj sunnet u bid'at (novotarije),

- onoga koji vrijeđa moju porodicu, čineći ono što je Allah dž.š. zabranio,

- onoga koji vlada silom, koji podržava onoga kojega je Allah dž.š. ponizio,i ponižava onoga kojeg je Allah dž.š. uzvisio,

- onog Arapa koji se vrati u džahilijet (predislamsko doba).”[66]

HADIS – BROJ 59

El-Hakim u svom Tarihu, kao i Dejlemija prenose od Ebu Saida Hudrije, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Tko čuva tri stvari:Čast islama, čast moje porodice i moga roda, Allah dž.š. će njemu čuvati njegovo vjerovanje(din), na Oba svijeta, a onaj ko ih ne čuva, ni Allah dž.š. neće čuvati njegovo vjerovanje.”[67]

HADIS – BROJ 60

Dejlemija prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, da je Resulullah s.a.v.a. rekao: “Najbolji ljudi su Arapi, najbolji Arapi su Kurejšije, a najbolje Kurejšije su sinovi Hašimovi.”[68]

“Moj Bože! Učini posebnu milost Muhammedu i njegovoj porodici, kao što Si učino Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, zaista Ti si mnogo Hvaljen i Slavljen.”

Inna el-hamdulillah Rabil-alemin!

LITERATURA

1. Asad el-Ghabe fi marifat el-sahabe, Izoldin Ebi el-Hasan ibn Muhammed el-Džezri, el-Šafiji, umro 630-te godine po Hidžri-Islamska biblioteka-Teheran

2. Ansab e-Ešraf, Ahmed Ibn Jehja Ibn Džaber el-Balazri, jedan od ulema trečeg stoljeća(izdano 1974. godine Bejrut-Aalami fondacija)

3. Anvar el-Tanzil i asrar el-tavil, Ebu Hair Abdullah ibn Omer el-Bejdari, umro 791. po Hidžri

4. El-Bahir i muhit(more i ocean) Ibn Hajan el-Andalusija, umro 745. po Hidžri.

5. Tarih Bagdadi, Ebu Bakr Ahmed ibn Ali el-Bagdadija, umro 463. op Hidžri

6. Tardžamat Imama Alija men tarih Damašk, ibn Assakir Ali Ibn Hasan Ibn Hibetullah, el-Šafiji, umro 571. po Hidžri. Izdato je u Bejrutu-aalami fondacija.

7. Tefsir el-Kur'an el-Azim, Ebu Fida Ismail Ibn Kesir el-Šafiji, umro 774. po Hidžri

8. El-Tefsir El-Kabir, Faherudin Muhammed ibn Omer el-Tajmi, poznat kao Faher el-Razija, umro 606. po Hidžri

9. Džamiu el-Usul, Madžedudin Ebuu Saa'dat el-Mubarek ibn Muhammed, umro 606. po Hidžri

10. Džamiu el-bajan fi tefsir el-Kur'an, Ebu Džafer Muhammed ibn Džerir el-Taberija, umro 310. po Hidžri. Izdato Egipat-Bulak

11. El-Džamiu el-Sagir, Dalaludin Abdulrahman el.Sujuti el-Šafija, umro 911. po Hidžri. Izdato Dar el-Fikh.

12. El-Džamiu li ahkam el-Kur̕an, Ebu Abdullah Muhammed Ibn Ahmed El-Kurdubija, umro 671. po Hidžri. Izdato Dar Ihja u El-Turasu.

13. El-Havi lilfatala, Džalalu-el-din el-Sajuti, umro 911. po Hidžri

14. Hulijatelavlija, Ebu Nuajm el-Esfaanija, umro 430. po Hidžri. Izdato u Saadatu – Egipat.

15. Hasais Imama Alije, Ebu El-Rahman Ibn Šuajb el-Misaija, umro 303. po Hidžri

16. El-Hasais el-Kubra, Dželaludin el-Sajuti

17. El-Dur el Mensur fi bil-masur, Dželaludin el-Sajuti

18. Zahair el-Ukba, Ebu Abas Ahmed Ibn Abdullah el-Taberija, el-Šafiji, umro 694. po Hidžri. Izdato Husam el-Din Egipat.

19. Sunen Ibn Madža, Muhammed ibn Jezid Madža el-Kazuinija, umro 273. po Hidžri.

20. Sunen EL-Daramija, Ebu Muhammed Abdulrahman el–Daramija, umro 255. po Hidžri, Dar el-Fikr Egipat

21. El-Sunen el-Kubra, Ebu Bekr Ahmed ibn Husejn el-Bejhakija, umro 458. po Hidžri.

22. Sunen el-Nisaija, Ahmed Ibn Šuajb el-Nisaija, umro 303. po Hidžri

23. Šavahed el-Tanzil, Ubejdullah ibn Abdullah, poznat kao el-Hakim el-Hasakanija el-Hanefija, učenjak petog stoljeća.

24. Sahih Buharija, Muhammed ibn Ismail el-Buharija, umro 256. po Hidžri. Izdato je u Daru Ehjau Turas el-Arabi.

25. Sahih Muslim, Muslim Ibn el-Hadžadž el –Nisaburija, umro 261. po Hidžri dar el-fikr

26. El-Savaiku el-muhrika, Ahmed ibn Hudžr el-Hajsamija, umro 974. po Hidžri

27. El-Tabakat el-Kubra, Abdullah Muhammed ibn Saad el-Besrija, umro 230. po Hidžri

28. Faraid el-Samtjan, Saderuldin Ibrahim Ibn Muhammed ibn Muajd el-Hamavinija el-Šafija, umro 722. po Hidžri.

29. Garaib el-Kur'an ve agaib el-Furkan, Nizamuldin Hasan Ibn Muhammed el-Nisaburija.

30. El-Fusul el-Muhema, Nureldin Alija Ibn Muhammed, poznat je kao ibn el-Sabag el-Malikija, umro 855. po Hidžri. Izdato u Nedžefu Irak

31. El-Kašaf En-hakaik fi gavamid el-Tenzil, Mahmud ibnOmer el-Zamahšarija, umro 658. po Hidžri

32. Kifajet el-Talib, Ebu Abdulah Muhammed Ibn Jusuf el-Kenedžija el-Šafija, umro 658. po Hidžri

33. Kanz el-umal, Alija Ibn Hussam el-Din El-Mutakija el-Hindija, umro 975. po Hidžri

34. Mudžmau el-zavaid ve menbau el-Favaid, Nur el-Din Alija ibn Ebu Bekr el-Hajsdamija, umro 807. po Hidžri.

35. El-Musadrek alla el-sahihajn, Muhammed ibnm Abdullah el-Hakim el-Nisaburija, umro 405. po Hidžri.

36. Musned Ibn Jala el-Musalija, Ahmed ibn Alija Ibnm Metni el-Tamimija, umro 307. po Hidžri. Izdato u Daru el-Memun-Damašk

37. Musned Ahmed, Ahmed Ibn Hanbel el-Šibanija, umro 290. po Hidžri. Dar el-fikr-Bejrut

38. Mukel el-Asar, ebu Džafer Ahmed Ibn Muhammed ibn Salme el-Tehvija el-Hanefija, umro 321. po Hidžri. – Izdato je u Hajdar badu el-Dakin.

39. Maktal imama Husejna, ebu Muvafak ibn Ahmed Ibn Muhammed el-Hanefija, umro 568. po Hidžri

40. El-Mudžamu el-Sagir, ebu Kasim Sulejman ibn Ahmed el-Lahemija el-Taberanija, umro 360. po Hidžri

41. Manakib Emirel-Mu̕minina, ebu Mu'ajd el-Muvafak ibn Ahmed ibn Muhammed el Hanefija.

42. Munakib Ali Ibn Ebi Taliba a.s. Ebu El-Hasan Alija ibn Muhammed ibn Tajb, poznat je kao Ibn Magazilija, umro 483. po Hidžri.

43. Mizan el-Itidal, ebu ABDULLAH Muhammed ibn Ahmed El-Zahabija, umro 748. po Hidžri, Dar el Mraf Bejrut.

44. Janabiu el-Mavada, Sulejman Ibn Ibrahim el-Kanduzija, učenjak trežeg stolježa. Izdato je u Istambulu.

[1]Tirmizija u svom sahihu, 5:31 hadis broj 3258; 5:328 hadis broj 3875; 5:361 hadis broj 3963

- Šavahid el-Tanzil, el-Hasakanija el Hanefija 1:124 hadis broj 172, 2:16

- Sahih Muslim-knjiga fadail (vrlina), Imama Alija ibn Ebi Taliba 15:176, izdano u Egiptu, od tefsira el-Nevavi 2:36

- El-mustadrek na dva sahiha, el-Hakim 2:15, 152, 416; 2:108, 146, 147, 150, 158.

- Taberija u svom tefsiru 22:6,7,8.

- Ibn Kesir u svom tefsiru 3:383, 484

- Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu 1:185; 3:259, 285; 6:298 izdano je u Egiptu.

[2]Taberija u svom Džamiu el-bajanu 25:16, 25:17

- Zahair el- Ukba:9, ulema Taberi

- Haskanija u svom Šavahiduel-Tanzilu2ž:145

- Ibn Kesir u svom tefsiru 4:121

[3]Manakib Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija: 307

- Šavahid el-Tanzil, Hasakanija 1:130

- El-Kašef, el-Zumehšerija 3:67

- Maktal (pogibija) Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija 1:57

- Tefsir el-Kabir, el-Razija 27:166

- Kifajat el-Talib, el-Kandžija:90

- Džamiu el-Ahkam el-Kur̕an, el-Kurtubija 16:21

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:25

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini 2:13

- Gharaib el-Kur̕an, el-Nasaburija 25:35

- El-Behar el-muhit, Ibn Hajan 7:516

- El-fusul el-muhema, Ibn Sabag el-Malekija:29

- Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija 7:103, 9:168

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

[4]Sura el-Šura

[5]Šavahid el-Tanzil, Hasakanija 2:148

- El-Džamiu el-Ahkam Kur̕an, Kurtubija 16:24

- El-Fusul el-muhem, Ibn Sabag el-Malekija:29

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

- Janabiu el-Mavada, Kanduzija:1/8

- Manakib (vrlina) Alija ibn Ebi Taliba: 316, ulema ibn Magazlija

- El-Kašaf, Zumahešri 3:468

[6]Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu 1:203, 4:165

- Tirmizija u svom sahihu 5:652

- El-Mustedrek, el-Hakim Nesaburija 3:333

- Tefsir el-Kur̕an el-Kerim, Ibn Kesir 4:122

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

- Ibn Madže u svom sunenu 1:50 od Abasa ibn Abdulmutaliba

- El-Mustedrek, el-Hakim Nesaburija 4:75

- Kanz el-Umal, el-Mutaki el-Hindija 12:102, 13:642, od Taberanije, ibn Assakera i Ravajanija.

[7]Sahih Muslim, 4-1873

- Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu, 4:366

- Sunen el-Daramija, 2:431

- Sunen el-Bejhekija, 2:148; 7:30; 10:113

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba: 235, ulema ibn Magazlija

- Kifajat el-Talib, el-Kandžija:52

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:16

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:268

- Tefsir el-Kur̕an el-Kerim, Ibn Kesir 4:121

- Kanz el-Umal, el-Mutaki el-Hindija, 13:641, od ibn Džabera

- Muškal el-Asar, Tahavija, 4:368

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajutija 244

[8]El-Džamiu el-Sahih, Tirmizija, 5:663

- Džamiu el-usul, Ibn Kesir, 1:278

- Assad (lav) el-gaba (šuma), Ibn Kesir, 2:12

- Zahair el-ukba, Taberija:16

- Tefsir Kur̕an el-Azim (el-Kerim) 4:122

- Musatadrekk el-Hakim, 3:109

- Nesaija u svom Hasaisu Emirul-mu̕minin:69

- Ansab el-Ešraf, Belazrija, 1:110

- Havarizmija u svom Manakibu:93

- Tarih Damaska, Ibn Assakir, 2:36

- Kanz el-Umal, el-Mutaki el-Hindija 1:187, od Taberanija i el-Hakima

[9]vrati se na literaturu iz petog hadis.

[10]Kanz el-Umal, el-Mutaki el-Hindija 1:186, od Abd ibn Hamida I el- Anbarija. Vidjeti u hadisu el-sakalajn, od Zejda ibn Sabita, literature, hadis broj 56.

- Hadis el-sakalajn-Sa̕lab objašnjava:Da dva teška, dobra djela su zato što je vrlo teško po njima raditi onima koji nisu vjernici, isto tako kako je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Dvije riječi koje su drage Milostivome, njih vije su za svaki jezik (lagane za izgovor), njih dvije su teške na Sudnjem Danu, a dvije riječi su: Slava Allahu i Njemu Hvala. Slava Allahu Veličanstvenome.” Sahih el-Buharije:8

[11]Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu, 3:17

- El-Tabakat el-kubra, Ibn Saad, 2:194

- El-Ma̕džam el-sagir, el-Tabarani 1:131

- Manakib (vrlina) Alija ibn Ebi Taliba: 235, ulema ibn Magazlija

- Maktal (pogibija) Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija 1:104

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:144

- Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija, 9:163

- Janabiu (izvori) el-mavada: 32, od Sa̕labija u svom tefsiru

[12]El-Džamiu el-Sahih, Tirmizija, 5:664

- El-Mustedrek, el-Hakim Nesaburija 3:150

- Hiljetul-evlija, Ebu Nuajm 3:211

- Tarih (historija) Bagdada, Hatibi Bagdadi 4:259

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba: 136, ulema ibn Magazlija

- Zahair el-ukba, Taberija:18

- Džamiu el-usul, Ibn Kesir, 9:154

- Assad (lav) el-gaba (šuma), Ibn Kesir, 4:123

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7, od Bejahekija u svom Imanu

[13]Sahih el-Buharija 5:26

- Džamiu el-usul, Ibn Kesir, 9:154

- Zahair el-ukba, Taberija:18

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

[14]El-Mustedrek, el-Hakim Nesaburija 3:148, koji je prenio da je taj hadis točan i potvrđen.

[15]El-Mustedrek, el-Hakim Nesaburija 3:148

- Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija, 9:171

- Hasais (svojstva) el-kubra (veliika), el-Sajuti 2:265

- Kanz el-Umal, el-Mutaki el-Hindija 12:42

- El-Savaik el-muharika, ibn Hudžr:240

- Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:192

- Tarih (historija) Bagdada, Hatibi Bagdadi 13:122

- Šavahid el-Tanzil, Hasakanija 2:141

- Zahair el-ukba, Taberija:18

[16]Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija, 9:172

- Kanz el-Umal, el-Mutaki el-Hindija 12:70, od Tabaranije

[17]Zahair el-ukba, Taberija:18

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

- Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:181

- El-Manakib, Ahmed ibn Hanbel:192, od Džabera ibn Abdullaha el Ensarija, koji je prenio da je Resulullah s.a.v.s rekao: „Mi smo Ehlul-bejt, vole nas oni koji su vjernici i oni koji imaju takvu (bogobojaznost), a mrze nas oni koji su munafici i zločasti.“ Zahair el-ukba, Taberija 8:18; Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:192

[18]El-Mustedrek, el-Hakim Nesaburija 3:150

- Manakib (vrlina) Alija ibn Ebi Taliba: 138, ulema ibn Magazlija

- Hasais (svojstva) el-kubra (veliika), el-Sajuti 2:265

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7 kao i El-Savaik el-muharika, ibn Hudžr:233

- Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:48, od Ibn Hanbela u svom Musnedu

[19]Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija, 9:172

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

- Muavija ibn Hudžadž je prenio, el-Kandžija potvrdio o svom Kifajat el-Talibu: 17 i Madžmau el-Zavaidu 4:278

[20]El-Fusul el-Muhema:27, ulema ibn Sabag el Malekija

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:104

- El-Savaik el-muhrika, ibn Hudžr:233

- Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija, 9:163

[21]Mudžmau el-Zavaid, el-Hajsamija, 9:163

- El-Džamiu el-sagir, el-Sajuti 1:50

[22]Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:172

[23]Mizan (vaga) el-eitidal, el-Zahabija 2:115

- Mažmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:172

[24]Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:170

[25]Zahair el-Ukba, el-Tabaranija:17

- Faraid el-Samatajn, el-Hamuinija 2:241

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:174

- El-Džamiu el-Sagir, e-Sajuti 2:680

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:101, od Ibn Assakera.

[26]Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:163

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:39

[27]Faraid el-Samatajn, el-Hamuinija 2:147

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:163

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 1:379

- Hiljetulevlija, Ebu Nuajm 9:64

- Maktal Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija 1:114

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:38, 39, od Ibn Ravaha u njegovoom Musnedu, i od El-Dulabija u el-Zirijatu el-Saliha.

[28]Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:168

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:533

- Zahair el-Ukba, el-Tabaranija:20

Taj hadis je bio prenešen od Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.a. kao “hadis o lađi”, jer po tome Resulullah s.a.v.a. smatra da je Ehlul-bejt kao lađa koja spašava vjernike. Ibn Hudžr, u svome Savaiku str. 236., prenosi ga od osam povjerljivih ashaba:

1. Ali Ibn Ebi Taliba,prenešen u slijedećim literaturama:

- Zahair el-Ukba, el-Tabaranija:20

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:193

2. Ebu Zerre el-Gafarija, prenešen u slijedećim literaturama:

- Madžmau el-Sagir, el-Tabaranija 1:139

- Kifajet el-Talib, el-Kandžija:378

3. Abdullah Ibn Abas, prenešen u sljedećim literaturama:

- Hiljetulevlija, EbuNuajm4:306

- Manakib(vrlina)AlijaibnEbiTaliba: 132, ulemaibnMagazlija

- Zahair el-Ukba, el-Tabaranija:20

- Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:168

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:533

- Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:193

4. Ebu Said el-Hudrija, prenešen u sljedećim literaturama:

- Madžmau el-Sagir, el-Tabaranija 2:22

- Kifajet el-Talib, el-Kandžija:378

- Faraid el-Samatajn, el-Hamuinija 2:242

- Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:168

- Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:28, od Ebu Jala i El-Bizara.

5. Ebu Tafih Amer Ibn Vasila, prenešen je u slijedećim literaturama:

- El-Dulabija u svojim djelima El-Kina Ve el-Asma, 1:76

6. Enes Ibn Malik, prenešen je u slijedećim literaturama:

- Historija Bagdada, Hatibi Bagdadi 12:91

7. Salama Ibn el-Akvaa, prenešen je u slijedećim literaturama:

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:133

8. Abdullaha Ibn el-Zubejra ibn Avama, prenešen je u slijedećim literaturama:

- Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:168

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:533

- Zahair el-Ukba, el-Tabaranija:20

[29]Hiljetulevlija, Ebu Nuajm 4:306

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:132

- Zahair el-Ukba, el-Tabaranija:20

- Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:168

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:533

- Janabiu (izvori) el-mavada, el-Kanduzija:193

[30]Madžmau el-Sagir, el-Tabaranija 1:139

- El-Mustadrek el-Hakim, el-Nisaburija 2:343;3:150

- Manakib (vrlina) Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:133

- Maktal (ubijanje) Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija 1:104

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:246

- Tefsir Kur̕an el-Azim (el-Kerim), Ibn Kesir 4:123

- Mizan el-Itida, el-Zahabija, 1:248

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:168

- El-fusul el-muhema, Ibn Sabag el-Malekija:26

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:372

- El-Hasais (svojstva) el-Kubra (velika), el-Sajuti 2:266

[31]Madžmau el-Sagir, el-Tabaranija 2:22

- Kifajatu el-Talib, el-Kandžija:378

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:242

- Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:168

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:29, od Ebu Jala, el-Bizara i ostalih.

[32]Također i Buharija prenosi u svojoj Historiji

[33]El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:7

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:105; 13:645, od Ibn Assakera.

[34]Rodbinska veza po kćeri hazreti Fatimi a.s.

[35]Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 4:224

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:278

[36]Ovaj hadis je prenio el-Hakim, od Džabera ibn Abdullaha el-Ensarija, u:

- Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 3:164

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:69

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:98, od Ibn Assakera i ostalih.

[37]Tarih Bagdada, Hatibi Bagdadi 11:285

- Maktal (ubijanje) Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija 1:88

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:69

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:172

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:278

[38]Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 3:164

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:69

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:98, od Ibn Assakera i ostalih.

[39]El-Tabakat el-Kubra, Ibn Saad 8:463

- Hiljetulevlija, Ebu Nuajm 7:314

- Sunen el-Bejhekija 7:64

- Tarih Bagdada, Hatibi Bagdadi 6:182

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:108

- Kifajatu el-Talib, el-Kandžija:380

- Tefsir Kur̕an el-Azim (el-Kerim), Ibn Kesir 3:267

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 4:271

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 5:15

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:280

[40]Tarih Bagdada, Hatibi Bagdadi 10:271

- Šavahid el-Tanzil, el-Hasakanija 1:407

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:82

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 8:216; 9:173

[41]Tefsir Kur̕an el-Azim (el-Kerim), Ibn Kesir 3:267

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 5:15

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 1:288

[42]Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 3:149

Ovaj hadis je usporedba Ehlul-bejta sa zvijezdama, kao da su oni spas i Božija sigurnost za muslimane, i da su spas za sav narod na Zemlji. Ovaj hadis je prenešen od više Poslanikovih s.a.v.a. ashaba, a to su:

1. Ali Ibn Ebi Talib

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:17

- Maktal (ubijanje) Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija :18

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:453

2. Džabera Ibn Abdullah el-Ensarija

- Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 2:448

3. El-Mukander

- Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 3:457

4. Enes ibn Malik

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:20, od Ibn Hanbela

Nastavak hadis 35.

5. Salama ibn el-Akva

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:17

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:241

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:174

6. Abdullah ibn Abas- vidjeti u literaturi 35-tog hadisa.

[43]Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 3:150

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:716

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:193, odIbn el-Serija

[44]Sura Duha, 5

[45]Džamiu el-Bajan, el-Taberija 30:149

- Šavahid el-Tanzil, el-Hasakanija 2:364

- Džamiu el-Ehkam, el-Kurtubija 20:95

- Tefsir Kur̕an el-Azim (el-Kerim), Ibn Kesir 4:558

- El-Havi lil Fatavi, 2:207

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 6:361

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:37

Od Obrana ibn Hussaina, je prenio: “Molio sam svog Boga da niko od moje porodice ne uđe u Džehennem, a On mi je to udovoljio.”

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:19

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:37

- El-Havi lil Fatavi, 2:207

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:95

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:240, odDejlemija

[46]Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 1:152

- Hiljetulevlija, Ebu Nuajm 4:188

- Maktal Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija :55

- Kifajatu el-Talib, el-Kandžija:366

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:48

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:64

- Madžmau el- zavaid, el-Kanduzija:200, ebu Tamama u njegovom Favaidu

[47]Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:202

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:110, od Tabaranija.

[48]El-Džamiu el-Sahih, Tirmizija 5:662

- Tefsir Kur̕an el-Azim (el-Kerim), Ibn Kesir 3:123

- Džamiu el-Usul, Ibn Kesir 1:177

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:41, od Ibn Ukdaha

[49]Tarih Bagdada, Hatibi Bagdadi 2:146

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:100

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:79

[50]Zahair el-Ukba, el-Taberija:20

- El-Fusul el-Muhema, ibn Sabag el-Malekija:27

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:268, od Ibn Tathera i el-Darakita.

[51]Assad el-Gaba, Ibn Asir 3:147

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 5:195

[52]Manakib Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:119

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 10:346

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:113, odSalabi

Ovaj hadis je takođe prenio i Ali Ibn Ebu Talib, u

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:301

Hadis je prenio i Ebu Baraza, od Omer aIbn Hattaba, kad aj rpoložio svoju ruku na glavu Ali Ibn Ebi Taliba, a Božiji Poslanik Muhammed s.a.v.a. je bio kraj njih, pa je rekao:

„Zar ima veće ljubavi od ove ljubavi?“

Omerov hadis se nalazi u slijedećim djelima:

- Maktal Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija:1:42 nastavak hadisa 44.

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:35

- El-Fusul el-Muhema, ibn Sabag el –Malekija:125

Ovaj hadis je prenio I Ibn Zerr-el-Gafarija, kad je pitao:A tko su ti ljud? Resulullah s.a.v.a je pokazao rukom na Ali Ibn Ebi Taliba.

Ebu Zerrov hadis se nalazi u slijedećim djelima:

- Kefajetu el-Talib:224

- Živopis Emirul-Mu̕minnina Ali Ibn Ebi Taliba u Tarihu Damašk, Ibn Assaker 2:159

[53]Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:100, od Dejlemije.

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:268, od Tabaranije

[54]Faraid el-Samtajn, el-Hamuinija 2:304

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 1:51

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 16:456, od Širazija u svom Faraidu.

[55]Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:96, od Dejlemije I Ibn Adijja

[56]Zahair el-Ukba, el-Taberija:18

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:277

- El-Fusul el-Muhema, ibn Sabag el –Malekija:27

Isti hadis je prenešen I na ovan način:

“Onaj koji brani svojim mačem moju porodicu…”

umjesto:

“Onaj koji uzdiže moje potomke…”

- Maktal Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija :2:25

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:267

[57]Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:292

Isti hadis je prenešen I na ovaj način: ”Allah dž.š. se najviše srdi na onoga koji je okrvario svoje ruke I vrijeđeo moju porodicu.”

Ovaj tekst hadisa se nalazi I u slijedećim djelima:

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 1:267, 10:435, od Ibn Nadžara.

Ali Ibn Ebi Talib je prenio isti tekst, u slijedećiim djelima:

- Manakib (vrlina)Alija ibn Ebi Taliba, ibn Magazlija:292

- Maktal Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija :2:83

- Zahair el-Ukba, el-Taberija:39

- Mizan el-Itidal, El-Zahabija 4:28

[58]Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija:78, od Dejlemije

[59]El-Fusul el-Muhema, Ibn Sabag el-Malikija:27

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija:12:10, od Dejlemije

[60]Hiljetulevlija, Ebu Nuajm 10:366

[61]Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 9:173

[62]Zahair el-Ukba, el-Taberija:19

- Mizan el-Itidal, El-Zahabija 3:316

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:278

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:619

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:192,od Ebu Saida i Melle

[63]Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 1:185, od Barudije.

Vratiti se na literature 8-og hadisa, od Ebu Saida El-Hudrije

[64]Musned Ahmed Ibn Hanbel 5:181

- Faraid el-Semtajn, el-Hamuini, 2:144

- Madžmau el- zavaid, el-Hajsamija 9:162

- El-dur el-Mansur, el-Sajuti 2:60

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 1:402

- Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 1:186

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:38 od Ibn Ukda

[65]El-Džamiu el-Sahih, Tirmizija 4:457

- Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 1:36

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 1:176;7:205

- El-Džamiu el-Sagir, el-Sajuti 2:46

[66]Musadrek el-Hakim, el-Nisaburija 2:525

[67]Maktal Imama Huseina ibn Ebi Taliba-Havarizmija 2:97

- Madžmau el-zavaid, el-Hajsamija 1:88; 9:168

- Janabiu el-mavada, el-Kanduzija:237, od Tabaranije u svom Evsatu.

[68]Kanz el-umal, el-Mutaki el-Hindija 12:87, od Dejlemije.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT