Buket cvijeća - milostinja i zekat

Buket cvijeća

214. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Moj Ummet živjet će pravično sve dok su povjerljivi jedni prema drugima, dok vraćaju zaloge njihovim vlasnicima i daju zekat; ako prestanu izvršavati svoje dužnosti zadesit će ih glad i oskudica." Vesa’ilu-šši’a, sv. 6, str. 13.

215. Imam Ali, a.s., kaže: "O sine Ademov, budi zastupnik svoj u vlasništvu svome i postupaj s tim onako kako želiš da bude postupano s tim nakon smrti tvoje.”[1]Nehdžu-l-belaga, izreka 254.

216. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Davanjem milostinje liječite svoje bolesti, jer milostinja sigurno otklanja nesreću i bolest, produžuje život i povećava blagodati."Kenzu-l-'ummal, sv. 6, str. 371.

217. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Kada sam se uspinjao na nebo vidio sam tri natpisa na vratima Dženneta.

Prvi natpis: U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. Ja sam Allah, nema boga osim Mene, koji bi spriječio da Moja milost prethodi Mojoj srdžbi.

Drugi natpis: U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. Za milostinju je naknada deset puta, za zajam osamnaest puta, za pažnju prema rodbini trideset puta.

Treći natpis: Ko shvaća Moj visoki položaj i Moje Gospodstvo nikad Me neće okriviti u pogledu opskrbe." Isna 'ašerijja, str. 85.

218. Prenosi se od Tawusa ibn Jemana da je rekao: "Čuo sam Alija ibn Husejna, a.s., da govori: 'Vjernik posjeduje pet osobina.' Upitao sam ga koje su to osobine, a on je odgovorio: 'Pobožnost u samoći, davanje sadake u oskudici, strpljenje u nedaćama, suzdržanost u ljutnji i iskrenost u  strahu."' El-Hisal, str. 127.

[1]Napomena: Ako osoba želi da nakon smrti dio njezina imetka bude namijenjen za milostinju, ne treba čekati smrt već treba udjeljivati tokom života, jer je moguće da njezini nasljednici ne učine prema njenoj volji ili se može desiti da ne dobije priliku napisati oporuku.

Zadnji put promjenjen: %AM, %02 %332 %2013 %06:%Mar

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT