Mjera mudrosti - Davanje milostinje

Mjera mudrosti 2.

1. Kur'an: “O vjernici, udijelite od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici, oni čine nepravdu.”[1]

2. Kur'an: “Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam On ostavlja da naslijedite, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.”[2]

3. Kur'an: “Ono što udjelite u vašu je korist.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Površina na Sudnjem danu biti će od vatre, osim hladovine vjernika, njegova milostinja mu pravi hladovinu.”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko udjeli jedan dirhem na putu Božijem, Allah, s.v.t., će mu upisati sedamstotina sevaba.”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a., svojim ashabima: “Ko od vas više voli imetak svojih nasljednika od svoga imetka?” Rekoše: “Poslaniče, nema među nama onoga kome je imetak nasljednika draži od svoga imetka.” Poslanik, reče: “Zaista je vaš imetak ono što pošaljete, a imetak vaših nasljednika ono što ostane iza vas.”[6]

7. Imam Ali: “Blago onome koji višak svoga imetka udjeli i spriječi sebe od suvišnog govora.”[7]

8. Imam Ali: “Vi ste u zavidnijem položaju s onim što ste udjelili nego li onaj u čije je ruke to stiglo.”[8]

9. Imam Ali u savjetu svome sinu Hasanu: “Ti od Ovog svijeta imaš koristi u onome čime izgradiš svoj Ahiret (budući svijet), zato udjeljuj na putu istine i nemoj biti rizničar drugima.”[9]

10. Imam Bakir: “Nemoj davati poklona sa namjerom da dobiješ više od njega.”[10]

11. Imam Sadik: “Proklet je proklet onaj kome je Allah dao imetak, a on iz njega ništa ne udjeljuje.”[11]

Allah je obećao da naknadu za udjeljivanje

12. Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udjelite, On će naknaditi, On je najbolji opskrbnik.”[12]

13. Poslanik, s.a.v.a.: “Imetak nikada neće biti umanjen davanjem milostinje, zato udjeljujte i ne strijepite.”[13]

14. Aiša: “Zaklali su ovcu i udjelili njeno meso, zatim je Poslanik, s.a.v.a., upitao: ‘Jel' šta ostalo?’ Aiša reče: ‘Ostali su samo papci.’ Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Sve je ostalo osim papaka.’”[14]

15. Imam Ali: “Ko je uvjeren u naknadu obilno udjeljuje.”[15]

16. Imam Sadik: “Udjeljuj i budi siguran u naknadu.”[16]

17. Imam Sadik je rekao čovjeku koji je išaretom na ajet što god vi udjelite On će naknaditi, dao do znanja da on udjeljuje ali mu ne biva naknađeno: “Zar ti smatraš da se Allah ne drži svoga obećanja?” Reče: “Ne.” Imam reče: “Pa šta je razlog?” On reče: “Ne znam.” Imam reče: “Ukoliko neko od vas stekne halal imetak i udjeli ga gdje mu je pravo, neće udjeliti dirhema a da mu Allah to neće naknaditi.”[17]

18. Imam Sadik: “Milostinja vraća dug i ostavlja blagodat.”[18]

Udjelivanje onoga što se voli

19. Kur'an: “Nećete stići do dobrostivosti sve dok ne udjelite od onoga što volite; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.”[19]

20. Ebu Tufejl: “Kupio je Ali odjeću koja mu se svidjela te je zato udjelio.”[20]

21. Imam Sadik kada je udjelio šećer a neko mu reče: “Udjeljuješ šećer?!”: “Da, nema mi ništa od njeg dražeg, a ja volim da udjeljujem ono što mi je najdraže.”[21]

Ko ne ulaže u pokornost Allahu ulaže u neposlušnost

22. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko namjerno sprječava svoj imetak dobrim ljudima, Allah će njegov imetak silom otpremiti lošim ljudima.”[22]

23. Imam Sadik: “Nema čovjeka koji će spriječiti jedan dirhem da bude utrošen tamo gdje zbilja treba biti utrošen, a da neće utrošiti dva dirhema tamo gdje ne treba.”[23]

24. Imam Kazim: “Ne ustručavaj se trošenja na putu Božijem, u suprotnom utrošit ćeš duplo u neposlušnost Bogu.”[24]

Prednost udjeljivanja u neimaštini

25. “Tri stvari spadaju u zbilju vjerovanja: udjeljivanje u neimaštini, pravedno postupanje prema ljudima i prenošenje znanja onome koji ga traži.”[25]

26. Imam Zejnul Abidin: “U etiku vjernika spada udjeljivanje u mjeri neimaštine.”[26]

Od koga se ne prihvata udjeljivanje

27. Kur'an: “Reci: ‘Udjeljivali drage volje ili mrzovoljno, od vas se neće primiti, jer vi ste opak narod.’ A ništa ne sprječava da budu primljena njihova davanja osim što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, i što molitve nerado obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.”[27]

28. Imam Bakir kada je bio upitan u vezi sa ajetom ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili: “Kada su ljudi prihvatali islam kod njih je bilo zarade od kamate i haram imetka, te bi ljudi namjerno tražili to u svome imetku pa ga udjeljivali, zato im je Allah zabranio da to čine. Milostinja nije ispravna osim iz čiste (dozvoljene) zarade.”[28]

29. Imam Sadik: “Ukoliko bi ljudi sticali imetak na način kako im je dozvolio Allah pa iz njega udjeljivali tamo gdje im je Allah zabranio, ne bi to od njih prihvatio, ukoliko bi sticali na nedozvoljen način i udjeljivali ga tamo gdje im je naređeno ne bi to od njih prihvatio, sve dok ne steknu na ispravan način i ne udjele na ispravan način.”[29]

[1]El-Bekare, 254.

[2]El-Hadid, 7.

[3]El-Bekare, 272.

[4]El-Kafi, 4/3/6.

[5]Emali Tusi, 183/306.

[6]Et-Tergibu vet-Terhib, 2/50/8.

[7]Biharul-Envar, 96/117/9.

[8]Gurerul-Hikem, 3834.

[9]Tuhaful-‘ukul,83.

[10]Biharul-Envar, 96/144/13.

[11]Biharul-Envar, 96/133/68.

[12]Sebe', 39.

[13]Biharul-Envar, 96/131/62.

[14]Kenzul-'Ummal, 16150.

[15]Staza rječitosti, izreka 138.

[16]Biharul-Envar, 96/130/57.

[17]Mekarimul-Ahlak, 2/21/2053.

[18]El-Kafi, 4/9/1.

[19]Ali-Imran, 92.

[20]Madžme'ul-Bejan, 2/792.

[21]El-Kafi, 4/61/3.

[22]Džami’ul-Ahbar, 505/1395.

[23]El-Kafi, 3/504/7.

[24]Tuhaful-‘ukul, 407.

[25]Biharul-Envar, 77/52/3.

[26]Tuhaful-‘ukul, 282.

[27]Et-Tevbe, 53-54.

[28]Tefsir Ajjaši, 1/149/492.

[29]El-Fakih, 2/57/1694.

Zadnji put promjenjen: %PM, %27 %868 %2014 %19:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT