Mjera mudrosti - o šejtanu

Mjera mudrosti 1.

Pouka onoga što je Allah učinio sa Iblisom

1. Imam Ali: “Uzmite pouku iz onoga što je Allah učinio Iblisu zbog jednog trena oholosti, kada je poništio njegov dugotrajni rad i veliki napor, a on je robovao Uzvišenom Allahu šest hiljada godina. Ne zna se da li godina Ovog svijeta ili ahiretskih godina. Ko sada, poslije Iblisa, može ostati siguran od Allaha za sličnu neposlušnost?”[1]

 

Traženje utočišta kod Allaha od šejtana

Kur'an: “I reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!’”[2]

Kur'an: “Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.”[3]

2. Imam Ali: “Zahvaljujem Allahu i prizivam Ga u pomoć u onome što odbija i udaljava šejtana i čuvam se od zamki šejtanskih i prepredenosti.”[4]

 

Šejtanovo neprijateljstvo prema čovjeku

Kur'an: “Šejtan je, zaista, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Džehennemu.”[5]

3. Imam Ali: “Čuvajte se neprijatelja koji vam skriveno prodire u prsa i tiho šapuće na uši.”[6]

4. Imam Kazim u odgovoru na pitanje: “Protiv kojeg neprijatelja je najpreče boriti se?”: “Protiv onog koji ti je od svih najbliži i najotvoreniji je u svom neprijateljstvu prema tebi, koji podstiče tvoje neprijatelje protiv tebe, a to je Iblis.”[7]

 

Upozorenje na čuvanje od šejtanovih spletki

Kur'an: “O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.”[8]

5. Imam Ali: “Tri su vrste smutnje: ljubav prema ženama, to je šejtanov mač; pijenje vina, to je šejtanova klopka; ljubav prema dinaru i dirhemu, to je šejtanova strijela.”[9]

 

Obožavatelji šejtana

Kur'an: “O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ‘Ne klanjajte se šejtanu; on vam je neprijatelj otvoreni.’”[10]

6. Imam Ali: “Oni su učinili šejtana gospodarom svojih poslova, a on ih je uzeo sa saradnike. Položio je jaja i izlegao ih u njihovim grudima. U krilima njihovim gmiže i puzi. Gleda kroz njihove oči i govori njihovim jezicima. Tako ih vodi grijehu i lijepim im pričinja stvari gnusne, kao što je djelovanje onoga kojem je šejtan učinjen saradnikom u poslu, pa govori neistinu njegovim jezikom.”[11]

 

Šejtanova zavođenja

Kur'an: “Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.”[12]

Kur'an: “On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.”[13]

Kur'an: “Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili.”[14]

7. Imam Ali: “O Kumejl! Iblis ne daje obećanje od sebe. Zaista on daje obećanje od strane svoga Gospodara da bi ih nagnao na činjenje grijeha prema Njemu, i da bi ih gurnuo u ponor.”[15]

8. Imam Ali: “Šejtan se prilijepio uz njega (roba) i uljepšava mu grijeh da bi ga počinio i podstiče ga da odgodi pokajanje.”[16]

9. Imam Zejnu-l-Abidin: “Da ih šejtan nije zaveo od pokornosti Tebi, nijedan nepokornik ne bi Ti bio nepokoran, i da im nije pokazao laž kao istinu, nijedan zastranitelj ne bi zastranio s puta Tvoga.”[17]

10. Imam Sadik: “Iblis govori svojoj vojsci: ‘Ubacite među njih zavist i nepokornost, jer je to dvoje kod Allaha jednako širku.’”[18]

 

Ono što čuva od šejtana

Kur'an: “On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.”[19]

Kur'an: “Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.”[20]

10. Imam Ali: “Mnogo čini dovu, sačuvat ćeš se od šejtanovog napada.”[21]

11. Imam Bakir: “Sačuvaj se od Iblisa istinskim strahom!”[22]

12. Imam Sadik: “Iblis je rekao: ‘Pet je ljudi na koje moje zamke nemaju uticaja, dok su preostali ljudi u mojoj vlasti, to su: onaj ko se Allahu utječe iskrenom namjerom i u svim poslovima se oslanja na Njega, ko mnogo slavi Allaha tokom noći i dana, ko bude želio za svoga brata vjernika ono što želi i za sebe, ko nije nestrpljiv u nesreći kada ga zadesi, ko je zadovoljan onim što mu je Allah odredio i ne tuguje zbog opskrbe.’”[23]

 

Ono što šejtanu daje vlast

Kur'an: “Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.”[24]

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Musa, a.s., je sjedio kada mu je došao Iblis. Musa reče: ‘Obavijesti me o grijehu kojeg kada sin Ademov počini ti ovladaš njime.’ Iblis reče: ‘Kada čovjek bude ushićen sobom, kad bude svoja djela smatrao velikim, a grijeh malim.’”[25]

14. Imam Ali: “Druženje sa ljudima koji slijede svoje strasti je ključ zaborava vjere i prizivanja šejtana.”[26]

15. Imam Sadik: “Iblis nema jače vojske od žena i srdžbe.”[27][1]Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[2]El-Mu'minun, 97-98.

[3]En-Nahl, 98.

[4]Nehdžu-l-belaga, govor 151.

[5]Fatir, 6.

[6]Gureru-l-hikem, 2623.

[7]Tuhafu-l-‘ukul, 399.

[8]El-A‘raf, 27.

[9]El-Hisal, 113/91.

[10]Ja-sin, 60.

[11]Nehdžu-l-belaga, govor 7.

[12]El-Bekare, 268.

[13]En-Nisa, 120.

[14]El-En‘am, 43.

[15]Bišaretu-l-Mustafa, 27.

[16]Nehdžu-l-belaga, govor 61.

[17]Es-Sahifetus-Sedždžadijje, dova 37.

[18]El-Kafi, 2/327/2.

[19]En-Nahl, 99.

[20]El-Hidžr, 42.

[21]El-Bihar, 78/9/64.

[22]Ibid, 78/164/1.

[23]El-Hisal, 285/37.

[24]Ez-Zuhruf, 36 (Pogledati: Ali ‘Imran, 155; El-A‘raf, 27; Merjem, 83).

[25]El-Kafi, 2/314/8.

[26]Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[27]Tuhafu-l-‘ukul, 363.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 06:52