Mjera mudrosti - o svjedočenju na sudu

Mjera mudrosti 1.

 

Pravedno svjedočenje

Kur'an: “O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!”[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam sama pravda i ne svjedočim nego pravedno.”[2]

2. Imam Ali: “Pravda je srž svjedočenja.”[3]

 

Poticanje na svjedočenje

Kur'an: “I svjedočenje Allaha radi obavite!”[4]

Kur'an: “Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu.”[5]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko istinito posvjedoči da bi oživio pravo muslimana, doći će na Sudnji dan prosvijetljenog lica, čija će se svjetlost pružati dokle pogled seže, a stvorenja će ga poznavati po imenu i srodstvu.”[6]

4. Imam Sadik o Božijim riječima: Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu: “Ne treba da bilo ko od vas, kada bude pozvan da svjedoči, kaže: ‘Neću svjedočiti za vas.’”[7]

5. Imam Sadik: “Kada budete pozvani da svjedočite, odazovite se.”[8]

Uskraćivanje svjedočenja

Kur'an: “Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha?”[9]

Kur'an: “I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grešno, a Allah dobro zna ono šta radite.”[10]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uskrati svjedočenje kada bude pozvan na njega je poput onoga ko je lažno svjedočio.”[11]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko odustane od svjedočenja i uskrati ga, Allah će ga nahraniti njegovim mesom pred stvorenjima i uvest će ga u Džehennem, a on će gristi svoj jezik.”[12]

 

Čije je svjedočenje prihvatljivo

8. Imam Ali obraćajući se Šurejhu: “Znaj da se muslimani međusobno smatraju pravednim, osim onoga koji je kažnjen zbog nekog grijeha za koji se nije pokajao, ili je poznat po lažnom svjedočenju, ili postoji sumnja u vezi sa njime.”[13]

9. Imam Sadik: “Ja ne prihvatam svjedočenje poročnog čovjeka osim ako svjedoči sam protiv sebe.”[14]

10. Imam Sadik: “Zapovjednik pravovjernih nije prihvatao svjedočenje čovjeka bestidnog jezika, niti onoga sa sramotnom prošlošću u vjeri.”[15]

 

Adab svjedočenja

11. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje o svjedočenju: “Vidiš li Sunce? Kada ti pitanje bude ovako jasno, onda svjedoči, ili se ustegni.”[16]

12. Imam Sadik: “Ne svjedoči sve dok ti ono o čemu svjedočiš nije poznato kao što ti je poznat vlastiti dlan.”[17]


[1]El-Maide, 8.

[2]Kenzu-l-‘ummal, 17735.

[3]Gureru-l-hikem, 356.

[4]Et-Talak, 2.

[5]El-Bekare, 282.

[6]El-Bihar, 104/311/9.

[7]Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/156/524.

[8]Et-Tehzib, 6/275/752.

[9]El-Bekare, 140.

[10]El-Bekare, 283.

[11]Kenzu-l-‘ummal, 17743.

[12]Sevabu-l-a‘mal, 333.

[13]El-Fekih, 13/15/3243.

[14]El-Kafi, 7/395/5.

[15]Ibid, 7/396/7.

[16]Vesailu-š-ši‘a, 18/250/3.

[17]El-Kafi, 7/383/3.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 10:59