Mjera mudrosti - Obećanje

Mjera mudrosti 2.

Podsticaj na izvršavanje obećanja

1. Kur'an: “I oni koji ispunjavaju obavezu svoju, kada je preuzmu.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Muslimani se drže svojih obaveza u onom što je dozvoljeno.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Znajte, da onaj koji učini nasilje nemuslimanu u islamskoj državi koji plaća glavarinu (dakle strana je sporazuma), ili mu zakine pravo, ili mu uzme nešto bez njegovog zadovoljstva, na Sudnjem danu ja ću iznositi dokaze protiv njega.”[3]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada (ummet) prekrši ugovor, Bog će učiniti da njima zagospodare njihovi neprijatelji.”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Nema vjere onaj ko krši obećanja.”[5]

6. Imam Ali: “Zaista su obećanja ogrlice na vratovima do Sudnjeg dana, po ko ih se pridržava Bog će mu dati dobro, a ko ih krši Bog će ih napustiti, a ko ih olahko uzima parničit će se sa Onim ko je obavezao Svoja stvorenja da ih čuvaju.”[6]

7. Imam Ali u uputi Maliku Aštaru kada ga je imenovao za upravitelja Egipta: “Među obavezama Božijim ne postoji ništa na čemu su ljudi jače ujedinjeni, i pored neslaganja u zamislima svojim i razilaženja u mišljenjima svojim, nego što je uvažavanje ispunjenja zavjeta.”[7]

8. Imam Ali: “Ispunjavanje zavjeta je dio vjerovanja.”[8]

9. Imam Ali: “Nema uvjerenosti u Boga onaj koji ne ispunjava svoje zavjete i obećanja.”[9]

10. Imam Bakir: “Tri su stvari čije kršenje Allah, dž.š., nikom nije dozvolio: ...ispunjenje obećanja i prema dobročinitelju i prema razvratniku.”[10]

11. Imam Bakir u vezi sa ajetom i ne budite kao ona koja je raspredala svoja prediva: “Žena koja je razvezivala prediva bila je iz plemena Beni-Temim Ibn-Merre, zvala se Rabita kći K'aba Ibn-S'ada. Bila je glupa, prvo je prela zatim raspredala pa zatim ponovo prela. Zato je Allah dž.š. rekao: ‘Ne budite kao ona koja je raspredala prediva svoja.’ Zaista je Allah naredio da se ispunjavaju obećanja, a zabranio je njihovo kršenje, i za to je naveo primjer.”[11]

12. Imam Sadik kada je upitan o ajetu O vjernici, pridržavajte se dogovora: “Misli se na obećanja.”[12]

[1]El-Bekara, 177.

[2]Kenzul-'Ummal, 10919.

[3]Kenzul-'Ummal, 10924.

[4]Biharul-Envar, 100/46/3.

[5]Navadirur-Ravandi, 365.

[6]Gurerul-Hikem, 3650.

[7]Staza rječitosti, Uputa 53.

[8]Gurerul-Hikem, 3379.

[9]Gurerul-Hikem, 9577.

[10]El-Kafi, 2/162/15.

[11]Tefsir Qomi, 1/389.

[12]Tefsir ‘Ajaši, 1/289/5.

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 18 Februar 2013 16:01