Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza

Rječnici

 

Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza

(Autor: rahmetli Fejzullah Hadžibajrić)

(Objavljeno u: TESAWWUF, ISLAMSKA MISTIKA, zbornik radova prvog simpozija, Zagrebačka džamija 1408/1988. god., Izdavač: Islamska zajednica Zagreb, 1988. god.)

Uvod
Kod nas se u posljednje vrijeme pokazuje sve veći interes za tesawwuf kao posebnu disciplinu u sklopu islamskih nauka. Do sada je o tesawwuf-u objavljeno dosta originalnih članaka, studija, kao i prijevoda značajnih klasičnih sufijskih djela. Da bismo tesawwuf mogli pravilno razumjeti, potrebno je o njemu imati određeno predznanje. Međutim, pošto to predznanje nedostaje kod mnogih, postoji bojazan da bi neki tekstovi mogli biti neadekvatno shvaćeni i protumačeni. Svjesni toga, izradili smo ovaj Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza s namjerom da olakšamo čitanje tekstova o sufizmu i da pomognemo pravilnom razumijevanju sufijskog učenja. Ako smo u tome uspjeli, cilj rječnika je postignut.
F. Hadžibajrić


A
āb, voda, stid.
ābād (jed. ebed), vrijeme koje nema kraja, vječnost, beskonačnost.
āb-i hajāt, voda Života, napitak vječnog života.
āb-i revān, raspoloženje u muridovom srcu (v. murid).
Ādem, (čovjek, vlastito ime), pojavnost bića čovjeka.
adem, nepostojanje, nemanje, ništa.
adl, postavljanje svake stvari na njeno mjesto, pravda.
adžin, strana, svojstvo čovjeka koje ga vuče zemaljskom.
āfetul-murīd, muridova nesreća vraćanjem na griješenje.
āfitāb, utapanje i prispijevanie blizini Božijoj, wuslet.
ahd, obaveza, ugovor, zavjet.
ahfā, skriveno skrivenog, nutrina ili bātin hafijje.
ahlāk, dobro vladanje, lijepo ponašanje.
ahsenul-hadīs, najljepši govor.
ahvāl (jed. hāl) pojava u srcu, stanje vedrine ili tuge, tjesnoće ili širine. Iščezava sa pojavom ličnosti (svoje). Ako ovo stanje potraje i postane osobina, onda se zove mekam. Ahvāl je poklon, mekam je zarađeno. Ahvāl dolazi od samog postojanja, mekam se stiče ulaganjem truda.
ahzul-ahd, uzimanje zavjeta.
ajān-i sābite, stvarno postojanje stvari u Božjem znanju, oduvijek u Allahovom znanju, (v. hazret-i ilm).
ajn, bitak, izvor, osnov, materija.
ajnul-jekīn, uvjerenje iz osvjedočenja i otkrovenja.
ajnu-tehakkum, nadmetanje s nekim u onom što on želi pokazati prema svome stepenu.
akl, um, pamet, jezik vanjštine, nemoć razumijevanja i iskazivanja bitnosti Istine, prosuđivanje o stvari kakva jeste, sposobnost razbora.
akl-i evvel, Prva pamet. Jedan od naziva za Levh-i kaza, (v. Ummul kitab).
akl-i kāmil, potpuna pamet.
akl-i kull, Apsolutna pamet, Allahovo dž.š. znanje, Allahova dž.š. pojava, Allahova dž.š. aktivna svemoć stvaranja. Jedan od naziva za Levh-i kaza.
akl-i meād, pamet vezana za ahiret.
akl-i meār, pamet koja misli o tome odakle smo došli i kamo ćemo se vratiti.
akl-i meāš, pamet koja služi u svakodnevnom životu, pamet vezana za život na dunjaluku.
akrebijjet devri, približavanje Allahu dž.š.
aksām-i šejtān, grupe šejtana.
el-aktāb vel-gijās, v. kutb i gavs.
alāik, veze koje se traže da se njima nešto postigne.
ālem, svijet, zemlja, svemir.
ālem-i berzah, međusvijet, svijet koji je vidljiv i očit izmedu duhovnog i tjelesnog, (v. ālem-i misāl).
ālem-i džeberūt, viši duhovni svijet, svijet Džebraila, zikr vāsilina - Allah, Allah (v. vāsilin).
ālem-i edžsām, svijet tjelesa.
ālem-i emr, svijet naređenja.
ālem-i ervāh, svijet duša, nevidljivi svijet, sfera kojoj pripada derviš trećeg stupnja tarikatskog napredovanja.
ālem-i gajb, svijet skrivenosti, predodžbena slika.
ālem-i hajāl, svijet fantazije.
ālem-i hakikat-i Muhammedijje, svijet Muhamedove stvarnosti. Sfera kojoj pripada derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja.
ālem-i halk, materijalni svijet, stvarni svijet ljudi.
ālem-i itlāk, svijet nužnosti.
ālem-i lāhūt, Božji svijet, duhovni svijet. Naziva se još i ālem-i huvaijje; svijet Israfila. Ovo se može postići samo iskustvom (v. zevk).
ālem-i lā-teajjun, svijet neodređenosti.
ālem-i melekūt, svijet Mikaila, zikr āšikinā (v. āšikīn).
ālem-i misāl, spona izmedu duhovnog i tjelesnog života. Svijet primjera, međusvijet - ālem-i berzah. Sfera kojoj pripada derviš drugog stupnja tarikatskog napredovanja.
ālem-i mulk, vidljivi svijet, svijet materije.
ālem-i mumkināt, svijet mogućnosti, svemir.
ālem-i šehādet, vidljivi svijet, pojavni svijet, svijet osvjedočenja, (v. älem-i ešbäh).
ālem-i tevhīd, svijet Božije jednosti.
ālem-i vahde meal-kesre, svijet jednosti sa mnoštvom, sfera kojoj pripada derviš sedmog stepena tarikatskog napredovanja.
āl-i abā, osobe ogrtača, časna petorka: hazreti Muhamed, hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn, i hazreti Alija. Jednom prilikom Muhammed a.s. je zagrnuo sebe i gore navedene jednim ogrtačem i rekao: Ovo je "āl-i abā". (v. ehl-i bejt).
alijjet, svako Boje ime dodato meleku ili duhovnom biću.
ālim-i ilm, znanje koje je dovelo do ubjeđenja, ali mu stanja nisu jasna.
Allah, vlastito Božije ime koje upućuje na sva Njegova imena. To je ime bića koje obuhvata sva svojstva. Svaki je Poslanik pod djelovanjem jednog posebnog Božjeg imena, a Muhamed a.s. je pod djelovanjem imena Allah koje obuhvata sva Božija imena.
amā', stupanj jednosti Božije, neodređenost, opća skrivenost.
amāi, praiskonsko stanje, postojanje Allaha dž.š. pred manifestaciju svijeta.
amā-i mutlak, opća maglovitost.
amel, postupak, djelo, primjena i izvršavanje vjerskih odredaba.
anāsir-i erbea, četiri osnovna elementa od kojih se sastoji materijalni svijet po mišljenju starih učenjaka: zrak, zemlja, voda i vatra.
ankāu, darivanje kojim je Allah dž.š. otvorio (okrenuo) tijela svemira i svijeta.
arad, slučajnost, akcidencija.
ārif, onaj koji je spoznao duhovna kretanja u svijetu i životu; znalac; dobar poznavalac Božjih tajni.
ārif billāh, istinski znalac Allaha dž.š; čovjek sa ilm-i ledun-om koji znanje dobiva direktno od Allaha dž.š.
arš, pojam koji označava Boje vladanje svijetom, prijestolje el-Hakka na sedmoj sferi neba; mjesto pojave svemoći i veličine er-Rahmana. Uzvišenost na nebu gdje meleki obavljaju molitvu.
(el)-asfijā, sufije koji su čisti u spoznaji i vladanju.
ashābul-akval, teoretičari.
ashāb-i tevhīd, sljedbenici tevhida, sufije.
āsitān, ustrajnost u ibadetu i dobrim djelima.
asl, bit, korijen, stablo, temelj, osnova (mn. usūl).
asl-i kull, opći temelj, osnova svega, temeljni izvor postanka.
aslu-kulli-vudžūd, korijen svega postojećeg (el-Hakk).
āšenājī, spoznaja ovisna o Rabb-u.
āšenāluk, viša spoznaja sa ljubavlju, postiže se i uz najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenjem Kur'ana, tako da se srce probudi i zavoli dušu.
āšik, zaljubljeni, koji gori od ljubavi, ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom lica el-Hakka. Čovjek koji je svoju ljubav usmjerio Bogu, derviš.
ašk, ljubav, voljenje, gorjeti u ljubavi za el-Hakkom. Sve sufije daju veliku važnost ašku i dijele ga na dvoje: 1. prolazni ašk - osjećaj ljubavi prema izvjesnoj osobi; 2. istinski ašk - ljubav prema Allahu dž.š. Prolazni ašk je kao most do istinskog aška. Početak istinskog aška je ljubav prema savršenom čovjeku (v. insān-i kāmil)
ašk-i hakīkī, istinska ljubav bez interesa i strasti, stvarna ljubav bez ličnog i čulnog, ljubav prema Allahu dž.š., Dobročinitelju i Stvoritelju svega stvorenog.
ašk-i medžāzi, metaforička ljubav, ljubav koja se ne osjeća prema Allahu dž.š., već prema nečem drugom.
atvār-i seb'a, sedam faza duhovnog uspona.
avālim, svjetovi (jed. ālem).
avām, obični ljudi, ljudi koji su obmanuti o vlastitom stupnju.
avārid, pojave.
azbul-murīdīn, patnja muridu je drugovanje s drugima, osim Allahom dž.š.
azm, odluka o ustrajnosti na sufijskom putu.B
bāde, spoznaja Boga, piće spoznaje
bāg-i letāfet, ružičnjak dobrote i finoće.
bahr-i vahdet, bezgranični okean jednosti el-Hakk-a.
bahr-i zāt, bezgranični okean Božije ličnosti, bića.
bām, stanje koje se pokriva pred drugim.
bārān, kiša, spuštanje darova od Boga.
bārika, prosvjetljenje od Boga od kojeg čovjek zašuti. To su počeci kešf-a.
basīret, snaga srca, viđenje srcem, vid enje stvari kakve jesu, proviđenje, duhovno viđenje, intuicija, svjetlo u srcu preko koga se spoznaju istine o stvarima koje se ne mogu saznati vidom.
bast, širenje, opuštanje kao oznaka duhovnog stanja, ataraksija. Ovaj termin kur'anskog porijekla čini antitezni par sa kabd. Allahovo dž.š. ime Bāsit.
bātil, lažan, neistinit, patvoren.
bātin, unutrašnji, skriveni, koji se ne vidi spolja, nutarnje lice, jedno od Allahovih dž.š. imena.
bāzū, pojava božanske snage.
behar, pojava ruhanijjet-a u unutrašnjosti.
bejābān, događaj u tarikatu.
bejān-i mutlak, opća obaviještenost.
bej`āt, davanje prisege, ein zvaničnog pristupanja tarikatu na način preuzimanja obaveza i polaganja zakletve šejhu (v. muršid), priznajući ga za svog duhovnog učitelja i obavezujući se na poslušnost. To je odgovornost i za murida i za šejha, koji svaki na svom nivou, preuzima obaveze pred Allahom dž.š.
bejtul-hikme, srce u kojem nadvlada ihlās (iskrenost).
bejtul-izze, srce koje dode do stepena džem` u stanju prikučivanja Istinitom (v. džem`).
bejtul-mahrem, srce potpunog čovjeka (v. insāni kāmil).
bejtul-makdis, srce čisto od veza s drugim osim Boga.
bekā, vječno, suprotno od fenā - prolazno.
bekā billāh, vječnost sa Allahom dž.š.
bekā mekāmi, stupnjevi vječnosti. Posljednja tri stepena, mekām-a. (v. hadretul-džem`, džem`uldžem`, i ehadijjetul-džem`).
belā, kušnja, ispit prijateljstva preko raznih poteškoća, bolesti i neprilika; to sve povećava i daje snagu za približavanje Bogu.
berk, svjetlica, prvo svjetlo koje čovjek zapazi kao znak približavanja Bogu.
berōn, v. ālem-i mulk.
berzah, v. ālem-i berzah.
bešer, radost, naziv za čovjeka – jer je Istiniti sobom zamijesio prirodu čovjekovu-priljepljivost.
bešer, pet stvari: srce, duša, duh, skriveno, tajna.
bevāde, stanje koje se iz gajba pojavi u srcu, nekad izaziva raspoloženje a nekad neraspoloženje.
bezm-i elest, Prva trpeza. Na toj trpezi su bile okupljene sve duše, pa ih je Allah dž.š. upitao: Jesam li ja vaš Rabb (Stvoritelj, Gospodar)? Duše su mu odgovorile: Da jesi. Mi svjedočimo. (Kālū belā). Na toj trpezi duše su bile rasporedene po izvjesnim srodnostima; one se i na dunjaluku nalaze i druže.
bezm-i vuslet, mjesto stizanja, vrlo prisan i blizak kontakt derviša sa Allahom dž.š. kojeg derviš osjeti nakon približavanja Allahu dž.š.
bi dārī, pojava Božijih darova
bijeli nur (nūr-i ebjed), svjetlo koje derviš vidi na četvrtom stepenu tarikatskog napredovanja.
bi mārī, pojava Boje veličine i zadovoljstva srca.
bīm-i mevdž, strah od skretanja sa tarikatskog puta.
binefše, misao koja vodi dobrom djelu.
bostān, bašta, vrt, mjesto osvjedočenja.
Božiji dah, udahnjivanje Božjeg duha (Rūh-a) koji je apsolutan, u svijet i ljude čime su dobili život, oživjeli.
bu'd, udaljenost od bliskosti Bogu.
(el)-budelā, evlije koji su zamijenili sve loše osobine dobrim.
būj-i nāfe, mirisi darivanja Istine.
bukā-i Adem, Ademovo plakanje. bulbul, slavuj, duša, dah.
būse, poljubac, dospjeti do sposobnosti saznavanja viših spoznaja.C
crveni nur, ahmer, svjetlo vezano za stanje derviša trećeg stepena tarikatskog napredovanja.
crvenkasti nur, eškar, svjetlo vezano za derviša drugog stepena tarikatskog napredovanja (v. seyri suluk).
crni nūr, esved, svjetlo vezano za derviša šestog stepena tarikatskog napredovanja.
Č
čāh-i zenđ, poteškoće u savladavanju, posmatranju tajni.
čehrej-i gilgōn, pojava svjetla Božijeg privlačenja.
češm-i humār, pojava stanja savršenstva.
češm-i turkī, v. češm-i humar.
čevgān, otkucaji Božijeg određenja
D
def, u svakom dahu osjećati ljubav prema Stvoritelju i saznavati tajnu.
defātir-i istidāt, bilježnice, registri, defteri, zakopano blago; čovjek koji po spoljašnosti ne izgleda vrijedan i znan, a u stvari je veoma učen.
dehšet, zapanjenost srca od iznenadenja otkrića.
dem, dah, momenat, vrijeme, glas koji se čuje iz naja; čovjek čije je srce od nemara i prašine zahrdalo tako da od prašine ne može puhnuti ni koliko jedan dah.
derbāten, prošli dogadaji.
dergāh, vrata velikaša, prostor pred vratima velikaša, tekija.
dergā-i vahdet, dvije obale sa kojih se ulazi u more Boje jednoće.
dermān, lijek, izlaz, pomoć
dert, unutarnja duhovna bol za nečim; bol, briga, patnja.
derūn, v. ālem-i melekūt; unutarnje
dervīš, mistik, sufija, osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž.š.; visoko moralan
čovjek; osoba koja je pristupila jednom od derviških redova radi duhovnog uzdizanja; skroman i
pobožan čovjek koji žudi za spoznajom Istine.
dest, ruka, snaga kod murida, (v. bazu).
devrān, kruženje, kretanje u krugu koje simbolizira kruženje zvijezda oko sunca i predstavlja kopiju kosmosa. A devrān je sličan po značenju svom, obilasku hadžija harem-i Ka`bom.
dihān, govor murida.
dīn, vjera; Bog je stvorio sve postojeće da mu čini ibadet.
dīr, boravište ljudi.
dīr-der, svijet čovjekova kretanja.
dort dergāh, četiri mora.
dort kapi, četiri kapije: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
dost, prijatelj tarikata.
dova, traženje, moljenje riječima.
durretul-bejda, bijeli biser otkrića; Prva pamet; materija od koje su se razvile stvari.
dva dženneta, časovi spoznaje Boga i onosvjetski raj.
dva imama, v. imāmān.

(el)-Džāmi`, Božije ime koje obuhvata sva imena, Muhammed a.s. je jedini kroz kojega se ono potpuno manifestira.
džān, duša, rūh s kojim je tijelo živo. Odlaskom ruha iz tijela čovjek biva mrtav.
džanān, Uzvišeni Allah dž.š., ljubljeni, jako ljubljeni, predragi, premili, izuzetno željeno Biće od onih āšika što su sebe i svoje srce predali neograničenom Biću koje je bez "zašto" i "kako".
džāvidān, vječit, vječita trajnost, besmrtnost.
džāzib, onaj koji privlači, tj. Allah dž.š.
džeberut, viši duhovni svijet.
džebr, prisila.
Dželāl, svemoćni; svojstvo Boje svemoći kojim se čovjek upozorava na Božju srdžbu.
džem', skup, naziv za četvrti stepen tarikatskog napredovanja, derviš pod djelovanjem Božjeg imena el-Hakk. U ovom stepenu el-Hakk je zāhir (vidljiv), a halk (čovjek, stvorenja, derviš) je btin (skriven). To je stepen ekstaze i dospijeća u džennet. Do ovog mekama prva tri stepena su stepeni jednosti (fenā fillāh), a poslije ova tri su stepeni sjedinjenja (bekā billāh). To je dostignuće ljudske duše do istinitog bez stvorenog, zāhir i bātin postaju jedno.
džemal, javljanje svojstva Božije dobrote i milosti.
džem`ijjet, skup nastojanja na putu priključivanja Bogu odstranjujući sve drugo.
džem`ul-džem`, šesti stepen tarikatskog napredovanja, kada derviš postaje šejh (v. muršid), sposoban da druge odgaja i upućuje. To je vahdet (jedinstvo), ali jedinstvo koje se dijeli na dvoje: bātin i zāhir. On (Allah) je prvi i posljednji, On je vidljiv i nevidljiv. Kur'anske riječi Kābe kavsejn (blizina dva luka - blizu kao dvije trepavice) predočavaju stepen džem`ul-džem`. To je stepen viši od džem`a. Posmatranje stvari posredstvom postojanja Boga. To je ljudsko nestajanje i utapanje u Božije postojanje,
džem' ve tefrika, približavanje i odvajanje.
dženāb-i ilahi, Božja uzvišenost (v. ehadijjet).
dženāb-i kibrijā, veličina Allahove dž.š. moći.
dženāb-i mevlā, Gospodar svemoći, vlasnik veličine i moći.
džennet-i me'vā, bašča, raj Me'vā, predjel uzvišenog stepna u Gospodara.
džeres, zvonce, tarikatsko upozorenje.
dževāb, dati odgovor na pitanje po smislu.
dževher, bitak nečeg što samo po sebi postoji.
dževr, zastoji u uzdizanju murida.
džezba, ekstaza, nadahnuće Premilostivog, momenat kad Allah dž.š. privuče čovjeka sebi pa on
od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila, usljed neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote, koja traje kao bljesak; privlačenje roba Allahu Allahovom voljom bez truda roba, privlačenje duše el-Hakk-u.
džezbe-i hajālijje, umišljena ekstaza.
džezbe-i hakikijje, istinita ekstaza, zevk ruhāni i irtihā-i nefsāni (užici duha i duše).
džezbe-i sālise, treća ekstaza.
džezbun, kad nešto iznutra vuče i privlači Allahu.
džilvetije, el-Hakk je skriven a halk je vidljiv.
džinān-i erbe'a, četiri krila, četiri prva stanja: tevhid-i efāl, tevhid-i sifāt, tevhid-i zāt i džem`.
džism, atom, tijelo koje ima tri dimenzije.
džuz'ijje, pojedinačna imena stvari, partikularije.
Đ
đefa, kada se u srcu murida osjete spoznaje koje zapanjuju.
đelā, odraz pojave Uzvišenog preko nekih svojstava.
đojbār, ibadet i užitak u ibadetu (v. sulūk).
dōš ve hurūš, stanja uzbudenosti.
đul, ruža, znak na vrhu kape.E
e`alā, el-Hakk, koji se manifestuje u svim oblicima postojanja, manifestuje se kod čovjeka u najuzvišenijoj i najsavršenijoj slici.
e`arāf, osvjedočenje istinitosti, pojava nekog svojstva Istinitog Boga kod svake stvari i predočenje toga svojstva na dotičnoj stvari.
ebdāl, četrdeset evlija koji su se uzdigli iz nižih ljudskih stanja u viša. Dijele se u tri grupe: 1. krkleri (40), 2. jedileri (7) i 3. učleri (3). Oni su nasljednici halifa koji su bili poslije Poslanika.
ebdžed, od početka, arapska abeceda. Sistem brojčanih vrijednosti arapskog hurufata (alfabeta) kojim se odreduju datumi.
ebed, beskonačnost u budućnosti.
ebru, svojstva jednosti Božjeg bića.
ebul-vakt, čovjek koji vlada situacijom (v. ibnul-vakt).
edeb, odgoj, kultura. Poznavanje određenih ponašanja pomoću kojih se čuva od raznih grešaka.
ef'āl, djela, djelovanje. Prema učenju tesavvufa, djela pripadaju Allahu dž.š. Sve što se vidi i ne vidi, što čine ljudi, životinje, biljke, sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božjeg djelovanja. Doživljaj ove istine je u sferi prvog stepena tarikatskog uzdizanja.
eflāk (jed. felek), nebeske sfere.
efrād, posebni ljudi, individue. Hudāmi stepena duše sklone zlu (v. hudām). To su pojedini dobri ljudi na koje nema uticaja ni kutb, nisu u tarikatu i ne pripadaju hijerarhiji evlija. Ovo su darom od Allaha odgojeni ljudi. Među efrade spadaju Hidr i neki kutbovi koji nisu u tarikatu.
ehad, ime bića Božjeg, jedan u odnosu na brojnost, svojstva, imena i nevidljivost. Vani je sve što postoji, dunjaluk i ahiret, svojstva i imena, to je sve po mekamu Jedan (Ehad). sve što ima u Božjem znanju je Hu (Jedan - Ehad).
ehad biz-zāt kull bil-esmā, Jedan po Biću, Sveobuhvatan po imenima
ehadijjet, Jedan, apsolutna jednoća.
ehadijjetul-`ajn, jednoća osnove (materije, bitka), jednoća izvora.
ehadijjetul-džem`, jednoća spajanja, jednoća skupa, jedan od naziva za sedmi stupanj tarikatskog uzdizanja. Ovaj stupanj ima samo gavs ili kutb tog vremena kao istinski odabranik i halifa Muhammeda a.s.
ehadijjetul-kesre, jednoća mnoštva.
ehl-i bejt, familija i potomstvo Poslanika: hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn i hazreti Alij a.
ehl-i derd, brižan, dostojan nosilac unutarnjeg duhovnog bola.
ehl-i dil, velikani srca, ljudi srčane čistote.
ehl-i fenā, oni koji su se utopili i nestali u moru Allahove dž.š. jedn (v. fenā fillāh).
ehl-i hakk, pripadnik Istine, čovjek od Istine.
ehl-i hāl, sufija kod kojeg dominira häl duhovno proživljavanje bez spoznaje (äšik).
ehl-i irfān, ljudi savršenstva pirovi i šejhovi, čovjek od spoznaje.
ehl-i kemāl, ljudi dostojni savršenstva.
ehl-i kešf, ljudi otkrovenja.
ehl-i merātib, ljudi duhovne veličine, oni koji su se uzdigli na stupnjeve duhovne veličine.
ehl-i tarīk, pripadnici jednog derviškog reda.
ehl-i vudžūd, ljudi stabilnog i stvarnog postojanja, oni koji su postigli sposobnost da vladaju sobom; četvrti stepen tarikatskog napredovanja.
ehl-i zikr, ljudi koji stalno eine zikr pobožnjaci, u jednom smislu i poznavaoci zikra, šejhovi. (Kur´an, En-Nahl, 43; El-Enbija´, 7))
ehlullāh, Allahovi ljudi, Allahovi dž.š. prijatelji, evlije. Oni koj upoznaju Božja djela, svojstva imena i koji su svoja djela, svojst va i bića utopili u Biće Istinitog u svojstva Istinitog i djela Istinitog, pa otkriju, postane im jasno da su djela, svojstva i Biće od Istinitog. To su evlije.
eimmetul-esmā', najveća imena, grupa od sedam ili dvanaest imena u kojima se nalaze sabrana sva ostala imena, esmāul-husnā, 99 lijepih Allahovih imena. Vodeća imena Božja su: Hajjun, Alīmun, Murīdun, Kādirun, Semī 'un, Besrun, Mutekellimun.
ekmel, savršen, najpotpuniji evlija koji je upotpunio stupnjeve tarikatskog napredovanja i postigao savršenstvo.
ekmelijjet, usavršavanje i upotpunjavanje stupnjeva, nastupa poslije perioda približavanja, (v.
kurbijjet).
ekmelijjet devri, period usavršavaja u napredovanju ka Allahu dž.š.
ekmelu medžellel-hakk, čovjek je najsavršenija pojava Istine, jer je on najčasniji ekstrakt, a svemir okuplja sve istinitosti postojanja i njihove stupnjeve.
el-ahfā, najskrivenije.
el-evlija, v. evlija.
el-hafā, skrivenost.
elif, znak jednosti Božjeg bića.
ei-ma`lūmul-ma`dūm, poznato kojeg nema. Oni su ma`dūm - nepostojeći za nas, ali su Bogu poznati - m`alūm, predmeti i pojmovi koji su poznati Svemogućem Bogu, ali se još nisu pojavili kao fenomeni.
emānet-i ilāhijja, šest osobina, koje su zaduženje od Allaha dž.š.: 1. ihlās - iskrenost u srcu; 2 imān - vjerovanje; 3. ihsān - dobročinstvo, 4. irfān - spoznaja; 5. itkan – ubjeđenje; i 6. mehabbet - ljubav prema Allahu dž.š. Ovih šest osobina su ono što treba da posjeduje jedno srce.
emer, zapovjed da se stvar pojavi.
eminullāh, pouzdan, vjeran, siguran, čovjek od povjerenja.
emmāre, duša sklona zlu, prvi stepen od sedam stepena - duše.
emr-i kun!, allahova zapovijed `Budi!"
enāne, egotizam, egocentrizam.
ene `inde zanni abdī bī, ja sam kod Moga roba kako Me zamišlja.
enfus, (jed. nefs), duše.
enfus-i āfāk, unutarnje i vanjske spoznaje, unutarnjost čovjeka i svjetovi oko njega.
enfus-i seb`a, sedam stanja duše, sedam duša.
erbāb-i tefrīk, oni koji razjedinjuju, vještaci za rasipanje društva.
erbābul-akvāl, ljudi koji teoretski poznaju islam.
erenler, oni koji su stigli blizini el Hakka.
ervāh, grupacija duša u ezelu (v. ezel).
esāfil-i nās, najniži ljudi, oni koji se spuštaju ispod životinjskog nivoa i koriste vjeru za ovosvjetska dobra.
esbāb-i muhassale, uzroci uspjeha: pokajanje, ispravnost uputa i pouzdanje u Boga.
esfār-i selāse, tri putanje koje čovjek prelazi da bi saznao i shvatio sebe od početka do kraja, da bi upoznao sebe i Boga Stvoritelja, te da bi saznao odakle dolazi, dokle je stigao igdje treba da ide.
esmā-i hakikijje, imena Istine.
esmā-i halkijje, imena stvorenog. esmä-i ilähijje, božanska imena.
esrar, (jed. sirr), tajne, tajne stvari, nešto držati u tajnosti.
es-sifātur-rebānijje, božanska svojstva.
ev-ednā, ili još bliže – označava ehadijjet, sedmi stupanj tarikatskog napredovanja. Ovaj dio ajeta ukazuje na najviši mogući stupanj blizine Allahu dž.š., a sami ajet se odnosi na miradž Muhameda a.s.
evlād-i resūl, Poslanikovi potomci, mogu biti unuci od Fatime i Alije, zatim muslimani koji su istinski, na snu ili u polujavi vidjeli ili susreli Muhameda a.s., kutbovi i gavsovi - duhovni nasljednici Muhameda a.s.
evlija, (jed. velijj), Allahov dž.š. prijatelj, ljudi počašćeni nadahnućem, oni koji su odabrani između običnih ljudi-vjernika po svojoj duhovnoj snazi; dobri čovjek, bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama, hipnozom ili sugestijom, već je stvarni čin kao dar od Allaha dž.š., a zove se keramet. (v. ehlullāh).
evlijāullāh, prijatelj Allaha dž.š., treći stepen duhovnog uzdizanja u tarikatu, nefs-i mulhimma, posljednji stupanj na prelazu izmeđ u stupnja tame i stupnja svjetla.
evtād, desni i lijevi bajraktar, desni bajraktar je zadužen za hukmove na Zemlji. Ova dva bajraktara zajedno sa Kutbul-gavsom sačinjavaju trio koji se naziva ućler.
evvelu mā halekallāh, prvo što je Bog stvorio.
ezel, prošlo, iskonsko, vrijeme koje nema početka, prapočetak.
ezelī, nešto čemu nije prethodilo nepostojanje.
 F
fahr-i ālem, ponos svijeta Mustafa, Muhamed a.s.
fahr-i džihān, ponos svemira, Muhamed a.s.
fāil-i hakīki, pravi, istinski izvršilac, Allah dž.š.
fakir, fini, blagi čovjek, latif, ugodnik, čija ljepota zadire u svaku poru kao kakav prijatan miris koji svugdje zađe. Muhamed a.s. je bio najbolji fakir.
fakirluk, jedan od najvećih stupnjeva u evlijaluku. Svaki evlija nije fakir.
fakr, ne biti potreban nikome osim Allahu.
fasl, satovi (vrijeme) odvajanja.
fejz-i akdes, darovanje od Boga u prapočetku.
fejz-i mukaddes, darovanje od Boga u dotičnom slučaju.
fenā, duhovno nestajanje, iščeznuče i utapanje u Božja svojstva, suprotno od bekä.
fenā fī ef'āl, utapanje djelovanja u Božije djelovanje.
fenā fillāh, nestati u Božjoj jednosti. čovjek koji se oslobodio sebe i svoga ja, te se utopio u moru Allahove dž.š. jednosti. Prva tri stupnja su stupnjevi utapanja u more Allahove jednosti.
fenā fī sifāt, utrnuće svojstava derviša u Božja svojstva.
fenā fī šejh, stapanje vlastitog djelovanja, svojstava, bića sa djelovanjem, svojstvima, bićem šejha. Utapanje u šejhu. Tu spada i oponašanje šejha (taklid) a sve to dovodi do poprimanja osobina, načina života, terbijeta (odgoja) i čistoće šejha. Ovo je nužno za napredovanje u tarikatu a ostvaruje se u vezi sa šejhom (v. rabita).
fenā fī Zāt, izgubiti sebe, nestati, utonuti u Biće.
fenā ruhānī, duhovno nestajanje' gdje derviš sebe ne vidi.
fenā mekāmī, naziv za prva tri stupnja, stupnjevi utonuća: Tevhid-i efāl, tevhid-i Zāt. Ovi stupnjevi se spajaju sa bekā stupnjevima u četvrtom stupnju (džem`).
ferjād, zikr i koristan govor, ali i jauk (zbog bola odvojenosti od Allaha).
ferk, odvajanje stvorenog i Stvoritelja, svjesno stanje robovanja.
ferk ba`del-džem`, odvojenost poslije džem`a; v. seyr anillāh, bekā billāh.
ferk kablel-džem`, odvojenost prije džem'a, v. seyr anillāh, bekā billāh.
ferkul-evvel, prva odvojenost, prvo odvajanje (stvorenog od Stvoritelja).
Fetedellā, "Pa nadnio" (en-Nedžm, 8.). Ovaj dio ajeta se odnosi na četvrti stupanj (džem` ili nefsul-mutmeinne). Ovi ajeti su objaviljeni povodom mi`radža Allahova Poslanika s.a.v.s., a u tesavvufu oni asociraju na duhovni mi`radž svakog derviša.
Fetre, osnova u prirodi, period.
fevāid, postizanje tajne o sebi.
figan, ispoljiti svoje unutarnje stanje.
firār, bježanje (Bogu).
fudžūr, ono što je grijeh.
fujūdāt-i Muhammedijje, darivanje radi Muhammeda.
futūh, otkrovenja u vidljivom svijetu.
futuhāt, osvojenja, otkrovenja, duhovna otkrića, inspiracije.
G
gāfil, neznalica, nemaran, koji duhovno nije probuden ni oživljen.
gaflet, 1. slijedenje nefsa, trošiti vrijeme uzalud, 2. nepažnja, nehajnost, neopreznost, duhovni nemar i zaborav, stanje kada je čovjek okupiran drugim osim Allaha dž.š. "Gaflet je spavanje srca pa ne vrijedi kretanje jezika ako srce spava, a ne smeta mirovanje jezika ako je srce budno". (Selim Sami Jašar, Tefsir sūre Ja sin - u rukopisu).
gajb, nevidljivi svijet, sve što je nevidljivo našim čulnim očima. Tajanstveno, nespoznajno, odsutno, sve što je skriveno, znano samo Allahu i onima koje je On za to znanje odredio,
gajbet, odsutnost srca od ljudskih stanja i stvari što se dogadaju oko njega, zbog zauzetosti onim što se na srcu pojavljuje.
gajb-i evvel, prva skrivenost.
gajb-i huvijjet, skrivenost identiteta Bića.
gajb-i mutlak, opća nevidljivost svijeta, apsolutna skrivenost.
Gajbul-gujūb, skrivenost skrivenosti, tajna nad tajnama.
gajret, nastojanje da se nešto postigne, trud.
gahmār, svojstva raspoloženja (sifāt-i bastijje).
gam kāde, stanje pokrivenosti.
gavs, Kutb-i - aktāb, stožer evlija. U svakom vremenu postoji jedan evlija Kutb, stvarni halifa svog vremena. Duhovni prvak (Imam) u dotičnom vremenu, v. kutb.
gerdāb, mlin, mjesto osvjedočenja.
Gevher, viša značenja, dragulj.
gevher-i suhān, božanski darovi.
gībet, loše govoriti o nekome u njegovoj odsutnosti, iznositi tuđe mahane, ogovarati nekoga.
gōl, podređenost Božjem određenju, stepen ubudijjeta.
gonul, osjećajni centar čovjeka, duhovna strana srca.
gul, život, ruža, kod nas đul.
gulzār, čistina, prostranost, otkriće i nutarnje raspoloženje.
gumān ebru, pokazivanje teškoće koju uzrokuje skraćenost.
guldesta, božanski dahovi.
gul karanđoloz, samozvani šejh.
gurāb, oblik čovjeka, univerzalno tijelo.
gūj, podređenost Božjoj presudi.
H
hāb, nemarnost i malo ibadeta.
habīb, miljenik, vrlo voljeni. Najviši stupanj zaljubljenosti u Allaha dž.š. Niži stupnjevi su muhibb i sālik (onaj koji voli, onaj koji putuje).
hadret-i hamse, pet prisutnosti: 1. lā te'ajjun - neodređenost, 2. te'ajjun-i evvel - prva određenost, 3. te'ajjun-i sāni - druga određenost, 4. ālem-i gajb - svijet skrivenosti, predodžbena slika, 5. ālem-i šehäādet - svijet osvjedočenja, fizička slika. Hadret-i hamse su uključeni u meratib-i kullijje.
hadretul-amāi, prisutnost skrivene jedinstvenosti.
hadretul-džem', veličanstvo skupa, peti stupanj tarikatskog napredovanja, (nefs-i rādijje).
(el) hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje, veličanstvo jedno će ljepota samedijjeta, povezanosti u obraćanju.
hadretul-ervāh, gospodstvo duša.
hadretul-ilm, časno znanje (Allahovo).
hadretul-ummehätul-esmäi, veličanstvo matičnih imena.
hadždž, stupanje, hod u tarikatu.
hādžis, prva predstava.
hadždž tarīkata, hrana i prijevoz tarikatskog hadža su želja za čovjekom koji vodi u tarikatu i primanje zakletve i upute, stalno spominjanje (zikr) Allaha unoseći se u značenje dok se ne postigne živost srca, a onda bude zauzet zikr-i bātinom (unutarnjim zikrom), dok se ne očisti imenima Allahovih svojstava, da mu se pokaže Ka'ba tajne sa svjetlima Dželāla i Džemāla.
hafijj, nutrina ili bātin, skriveno (sirru-sirr).
hajāl, maštanje, ogledalo svjetlosti ljepote.
hajāt, život.
hajret, zapanjenost.
hajsu kānellāhu ve lem jekun meahū šej'un, kada je postojao Allah i ništa drugo.
hāk, zemlja, prah, naše tijelo.
hakāik-i ilahijje, Božanske istine.
hakāik-i mumkināt, istine mogućeg.
hakīkat, stvarnost, bitnost, bit, srž, istinitost; konačište derviša tarikatskog napredovanja kada se on nalazi u Istini i nastupa sa Istinom.
hakīkat-i nūrijje, značenje imena El-Džami` (koji sakuplja - prijevod h. Mehmed Handžić)
hakīkatul-hakāik, stupanj ehadijjeta, stupanj gdje se sastavljaju, sabiru istine, Biće.
hakīkātul-Muhammedijje, Muhammedova istina, stupanj iz prvog oličenja, stvar prije imena.
hakikatul-vudžddijje, (Istina postojanja), jedna je u svom sastavu i biću, a brojna je u svojstvime i imenima. Ne mogu se nabrojati odnosi, veze i pripadnosti. Oni su vječni, oduvijek i zauvijek, ne mijenjaju se oblici postojanja i: kojima se pojavljuju.
hakik-i abd, stvarni rob.
hākim-i enfus-i āfākijje, sudija života u čovjeku i svemu što je izvan njega, nutrina čovjeka i svemira.
Hakk (el-Hakk), Vrhovna Istina Istinito, istinita stvar ili osoba pravda, istina. Jedno od Allahovih dž.š. imena i svojstava, vezano za četvrti stupanj tarikatskol napredovanja. Ono što je robtu naređeno od Boga dž.š. To je prisutno osvjedočenje.
Hakk erenler, istinske Allahove dž.š halife.
Hakk i halk, Istiniti i stvoreno, od nos Istinitog prema stvorenon kao odnos sunca i dana.
Hakk-i munekkeh i Hakk-i mušebbeh, Istiniti koji je čist (od ikakve sličnosti), manifestuje se kroz stvorenja koja slike jedna drugima.
Hakk u halku, u svakom darovanju tj. u svakom stanju manifestira se Istiniti u stvorenom.
hakkul-jekīn, utapanje čovjeka u Istinu i prisutnost u toj Istini znanjem, gledanjem i proživljavanjem; posmatranje Istinitog u znaku ehadijjeta. Sud o gajbu.
hāl, pojava, odnos vezanosti duše i tijela u jednom momentu, stanje, traženje sa stanjem, ono što se pojavi na srcu.
halef, potomak.
hālt, pust, prazan, nenaseljen, bez ikoga.
hāl-i dil, stapanje srca u duhovnom smislu.
halifa, namjesnik, vrhovni poglavar svih muslimana u svijetu. Muhammed a.s. je Allahov dž.š. halifa na zemlji, a namjesnik Muhammedov a.s., u odsustvu duhovno-svjetovnog halife je kutb jednog vremena ili gavs. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha. U tom slučaju se radi o šejhovom namjesniku (halifi) i namjesništvu na upućivanje i funkcije šejha.
hāl-i fakr, stanje ovisnosti od Allaha, siromašno stanje istinskog derviša.
halk, stvorenje, veže se za Božije ime.
Hālik (Tvorac, Stvoritelj).
halka-i zikr, zajednički zikr koji se obavija u krugu (halki); halki može biti jedna ili više, zavisno od džemata.
halvet, osamljivanje, odvojenost, susreti skrivenosti stvorenja sa Hakkom. Kod nekih redova traje četrdeset dana. Po tome je red Halvetije dobio ime.
halvet-i muharremijje, povlačenje u mjesecu muharremu.
halvet-i mūridīn, povlačenje murida.
halvet-i tehzīb, povlačenje koje pred hilafet naredi muršid.
hamd, zahvaljivanje, Allahu.
hāmir, ono što je u čovjeku duhovno, pomoću njega se postiže stupanj fenā fillah (nestajanje u Božanstvu). To se ostvaruje Jednošću Božjeg bića, odstranjivanjem svih vezanosti svoje ličnosti i osjećanjem sebe u Božjoj prisutnosti.
harābāt, v. ālem-i nāsūt.
harfovi, slova, dijele se na: 1. hurūf-i resmijje-pisménà, 2. hurūf-i sūrijje-slike, 3. hurūf-i hakikijje - stvarnosti.
hased, zavidnost, zavist, ne željeti drugom dobro, osjećati u sebi ljutnju zbog dobra što ga drugi ima.
hāssul-hass, elita elite, grupa Ijudi koja osjeti kemal, osjet visine savršenstva.
hašrun-nešr, trenutak proživljavanja.
hātir, vijesti ili govor koji se pojavi u srcu ili umu.
hātirāt, ono što prede preko srca od propisa tarikata.
hātirul-`akl, misli razbora.
hātirul-jekin, misli sigurnog znanja.
hātirul-melek, misli meleka.
hātirun-nefs, misli duše.
hātirur-ruh, misli duha.
hātiruš-šejtān, misli šejtana.
hatt-i istivā, stvarnost čovjeka ili jednakosti (ravnine), ravna crta.
hatt-i sebz, v. ālemi berzah.
hatt-i sijāh, (crna pruga), nevidljivi svijet.
hauf, bojazan pred nečim što ne volimo i ne želimo ili strah da nam nešto ne ode iz ruke.
havādisul-mumkine, moguće pojave.
havāss, odabrani Ijudi, elita među ljudima, koji poznaju tarikat do u detalje, u teoriji kao i u praksi. Elita ljudi koja se služi vedždom.
havās-i hamse, pet osjetila: vid, sluh, miris, okus i opip.
havātir, značenje koje se pojavi u potrebi i želji, što se pojavi u srcu, prisjećanje.
havātir-i erbe'a, četiri osjeta, prisjećanja.
havātir-i kalb-i sitte, misli srca šest, v. hātir.
hazna, riznica, blago.
hazret-i ilm, veličanstvo Božjeg znanja u kome nikad nema promjene.
hazret-i rubtibi, položaj imena i svojstava po značenju.
hazret-i zul-Dželāl, veličanstvo Veličine.
hāzur-i makstid, stvari koje su prisutne.
hejbet, posljedica, trag viđenja Allaha srcem, to je stupanj evlija.
hejlele, za vrijeme zikra izgovaranje rečenice "Lā ilāhe illellāh"
hejūla, skrivena pramaterija iz koje su nastale slike odsvakle, suština pojedine stvari. Bitak za sve što postoji.
hevā, želja duše prema nečemu, strast.
hevā-i nefs, strastvena želja, požuda raskoš, osoba naklonjena tjelesnim užicima.
hidr, vječno živi, onaj koji je zadobio vječiti život, pejgamber ili evlija; evlija koji se napio vode života, kao Musaov a.s. ilm - ledunski upućivač, rob (abd) zvani Hidr (po nekima to je bio Ilyas a.s.)
Hidr i Mūsā, aluzija na dogadaj iznijet u Kur'anu: i sufijsko tumačenje pojmova: lađa - urednost, bogobojaznost; dječak- pohlepa za čašću, zid - umišljenost.
hifzut-tarīk, čuvanje tarikata.
hidžāb, zastor, zapreka da se pojavi istina u srcu, veo pred Allahovim licem.
hidžābul-izzeti, zapanjenost i zbunjenost pred zastorom Boje moći.
hikmet, suština stvari i njihove odlike, mudrost, znati i prema tom znanju postupati i ponašati se.
hill-i asli, osnovna dozvola, temeljna dozvola.
himmet, usmjeravanje srca prema el-Hakku radi postizanja veza s Njim, energičnost u svijetu duša, zauzimanje za uspjeh u duhovnosti.
hitāb, govor upućen prisutnom.
hodā perverler, ljudi koje Bog direktno odgaja i vodi (Božji odgojenici).
hodāvendigār, ljudi iz elite velikana koji čuju govor prirode.
hōn (krv), prljavština grijeha.
hrka, podobnost i selamet, odjeća znanja.
Hū (On), zamjenica trećeg lica jednine muškog roda, Allah, On. To je Uzvišeno Biće koje naš um ne može obuhvatiti, ni oko vidjeti. To je pojam Boga prije svakog imena i atributa. To je samo On Allah, a svi opisi dolaze u Njegovim imenima. Jedno od velikih Božjih imena (Ism-i a'zam). Gajb-i mutlak ukazuje na tevhid-i zāt, to je skrivena tajna koja se ne može nikako predočiti, ali sve postojeće pojavilo se od Njega (Hū). Primjer: od sjemenke postaje drvo, da nije sjemenke ne bi se pojavilo drvo. U svaki list stabla ude sjemenka, ali se to ne vidi. Stablo raste i napreduje iz te tajne. Kasnije, u plodu se pojave zrna, a to je ta tajna. Zrno je bilo jedno, pojavilo ih se stotine. Hū ukazuje i znači ehadijjetul-'ajn, jednost osnove (materije, bitka), Čisto Biće
(Zāt-i Baht). To je stepen koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo.
hudām (jed. hādim), ljudi pomagači koji uslužuju ili služe, pratilac, džin.
hudūr, prisutnost srca sa oznakama uvjerenosti; zadovoljstvo, veselje u srcu i stupanj jedinstva koje se osjeti u srcu kao posljedica; prisutnost uz el-Hakka bez halka.
hudždžetul-Hakk alel-halk, insān-i kāmil, dokaz Božji, dokaz Božjeg postojanja stvorenjima.
hudžūm, snaga koja se pojavi u srcu bez pripreme.
(el) Hulefā, namjesnici, hālife.
hūm, (ašikovo srce) srce zaljubljenog u Allaha.
hurdegīr, ašikov govor.
hurmet, poštovanje, uvažavanje, obzir.
hurrijjet, izlazak iz okova ropstva i prekid svih veza; osloboditi se svega drugog osim Boga.
hurrijjet-i āmme, izlazak iz veza strasti, opće oslobođenje.
hurrijjet-i ehass-i hāss, oslobodenje od spoljnih obaveza i osposobljavanje za prijem pojave nura, naročita oslobođenja.
hurrijjet-i hassa, oslobođenje od robovanja željama.
hurūdžul-ārif, arifov izlazak iz iskušenja.
hurūf, istine, fakti na ploči zbivanja.
hurūf-i ālijāt, stvarni, predmeti u gajb-ul-gajbu, visoka slova.
husn, priključivanje Allahu, ljepota kao jedna od njegovih osobina.
husnī, što odgovara, kako odgovara.
husn-i džemal, ljepota lica, ljepota uopće.
husn-i edā, ljepota izvršenja (vanjskih dužnosti).
husn-i zann, lijepo mišljenje, povoljno mišljenje, povoljan sud o nekome, suprotno: sü-i zann.
hušjāri, mekām sahv - stupanj nestanka derviša.
huvel-Džāmiu, On je onaj koji okuplja. Lukovi Druge određenosti Teajjun-i sāni. Pravac nužnog i pravac mogućeg stoje međusobno kao uzrok i posljedica i ne mogu se ni posmatrati jedan bez drugog, i njih okuplja značenje imena "Koji okuplja" - Džāmi`.
huvijjet, Istina u svijetu gajba.
huvijjet-i ilāhijje, Božja jednost (samo On)
huvijjetul-ehadijje, jednost jednosti.
Huvijjet, ulūhijjet i Rubūbijjet, znači: On, Allah, Gospodar (Samed). Boje osobine - tajnovita istinitost, božanstvenost i osobina Gospodara.I
ibādet, molitva radi sebe, da bi se odužili. Veći stupnjevi su ubūdijjet i ubūdet.
Ibn Tejmije, veliki oponent Ibn Arebija za Ibn Arebija je rekao: "On je najbliži Islamu od svih zagovornika vahdetul-vudžūda i najbolje od svih njih govori na mnogo mjesta, jer on zna razliku između pojavnog i nepojavnog, vidljivog i nevidljivog, i on zagovara put sa mnogo propisa iz ahlāka i ibādeta koje naređuje šeriat.
ibnul-vakt, dijete svog vremena, sušti rob.
idžābe, odgovor na dovu, uslovljen je voljom iz praiskona (ezel).
idžāzet, izun (dozvola), ovlaštenje.
idžāzetnāma, službena tarikatska isprava trajne vrijednosti, dozvola za primanje u tarikat i nadziranje i sprovođenje cjelokupnog tarikatskog odgoja.
idžmālen, ukratko, sažeto, obratiti pažnju na suštinu.
īhā (vahj), ubacivanje značenja u srce (dušu) brzo i skriveno.
ihlās, iskrenost u svojim djelima, ne tražiti drugog svjedoka osim Boga.
ihsān, uljepšavanje, postupak koji treba znanju.
ihtijār, starac, stanje derviša u kojem on vlada sobom, zrelost, odabiranje Boga dž.š. nad odabiranjem sebe.
ihtimāl, mogućnost povezivanja sa više slučajeva, pojava u srcu, osjet, doživljaj kao posljedica pravednih postupaka, mekam-i džem'.
`iīmā, ukazivanje, aluzija bez govora.
ikān, viši stupanj spoznaje od irfäna, detaljniji i sa uvjerenjem.
iki nimet, dva nimeta, stalni zikr u srcu i dizanje perde, otkrivanje tajni.
iktibās, pojava svjetla, svetosti na mjestu ljupkosti - blizine.
ilhām, nadahnuće, unutrašnja inspiracija koju daje Allah dž.š., procjenjivanje što treba a što ne treba činiti, šta je dobro, a šta ne. Ugodan govor koji dolazi od strane el-Hakka (na uho duše). Ilhäm se postiže u trećem stupnju tarikatskog napredovanja (nefs-i mulhime).
ilm, nauka, znanje, znanost.
ilm-i meallh, spoznaja, stupnjevanje u spoznavanju Stvoritelja.
ilm-i akl, znanje razuma.
ilm-i billāh, spoznaja o postojanju Boga.
ilm-i hakīkat, nauka o suštini i biti stvari, nauka stvarne istine.
ilm-i ildhi, božanska spoznaja, božansko znanje.
ilm-i ledun, Boje znanje, tajanstveno el-Hakkovo znanje koje samo njemu pripada. Tim tajanstvenim znanjem Allah dž.š.. je neposredno obdario poslanike i evlije.
ilm-i mahv, nauka o poznavanju čovjekove duše, nauka o brisanju čovjekove duše.
ilm-i ma'rifet, visoka nauka o umijeću, nauka o vještinama, nauka spoznaje.
ilm minallāh, znanje koje se dobija od Boga.
ilm-i sirr-i hurufāt, poznavanje tajne harfova u Kur'anu a.š.
ilm-i šeriat, nauka islamskog zakona, odnosi se na sve dijelove života, rada, ibadeta i odnosa muslimana pojedinca i cjelokupne muslimanske zajednice (Umma).
ilm-i tahkīk, istinsko poznavanje pojave, osjećanje sklonosti i žudnja za Uzvišenim, kada se stvarnost otkriva bez ikakvog patvorenja.
ilm-i zāhir, nauka o vidljivom, pojavnom, nauka o vidljivim stvarima.
ilmul-bātin, nauka o značenju skrivenog teksta, nauka o skrivenim tajnama, nauka o srcu i duši, nauka s kojom se spoznaju Božije tajne.
ilmul-esrār, znanje tajni, nauka o tajnama.
ilmul hāl, nauka o stanju, poznavanje stanja.
ilmul-irfān, znanje Istine, znanje i spoznaja Allaha dž.š., poznavanje (istinske) spoznaje!
ilmul-jekīn, uvjerenje na osnovu predaje.
ilmu tābiun bil-ma`lūm, znanje koje slijedi iz poznatog.
imāmān, dva imama, dvije osobe; jedna od njih na desnoj strani kutba - ona bdije nad duhovnim, nevidljivim svijetom, a druga na lijevoj strani kutba i ona bdije nad vidljivim svijetom. Imam koji bdije nad svijetom materije (mulk), je veći od imama koji bdije nad nevidljivim svijetom (melekūt).
imān, islamsko vjerovanje. Tri su vrste: taklidi (oponašanje), istidlālī (dokazivanje) i tahkīkī (istinski imān)
imena Božja u mekāmima, to su: Lā ilāhe illallāh - "Nema stvoritelja osim Allaha" (tevhid-i ef'āl); Allah - ime Allah okuplja sva imena (tevhid-i sifat); Hū - gajb-i mutlak (tevhid-i Zāt); Hakk - Hakk vidljivi i Hakk nevidljivi (mekĀām-i džem`); Hajj - Hakk nevidljiv i halk vidljiv (hadretul - džem`); Kajjūm - postojanje svake stvari kroz postojanje Allaha dž.š. (džem` ul-džem`); Kahhār (ehadijjetul-džem`), jedinost.
lmtihān, ispitivanje srca prijatelja (evlija) sa raznim iskušenjima od Allaha dž.š.
lnāba, program učenja koji se dobije od šejha prilikom pristupa tarikatu.
ināber, ljudi koji su zamijenili svoje ranije stanje jednim novim stanjem.
inājet, pomoć i ljubav od Boga, ljubav koja se postiže kao nagrada za izvršavanje Božjih naredbi.
lnferede Muhammed, Muhammed je jedini kroz koga se manifestira Boje ime el-Džāmi` koje okuplja sva imena.
Inne ilā Rabbiker-rudž`ā, povratak Bogu ("uistinu je povratak tvome Gospodaru").
insān, stablo moći. Čovjek je u svijetu slika postao, a u svijetu znanja je oduvijek. Čovjek je stvoren u svijetu vidljivog, a u svijetu znanja je oduvijek postojao.
lnsān-i hajvān, (čovjek kao životinja), neznalica koji nije ni korak kročio u spoznaji Allaha dž.š.
insān-i kāmil (potpuni čovjek) najcjelovitiji uzorak okupljanja i pravednog rasporedivanja između pojava manifestiranja raznih imena, atributa i djelatnosti Božjeg bića i pojava manifestiranja Božjeg Bića. Čovjek je savršen uzorak za te manifestacije. On je ogledalo na kome se pokazuje mehanizam robovanja i gospodarenja. Posljednji insāni kāmil zvaće se Mahmud.
insāān-i nākis (manjkav čovjek), vidi jednost svojstva i jednost djela (tevhid-i sifat i tevhid-i ef´āl) ali nije dostigao jednost Bića (tevhid-i Zāt).
insijjet, najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenje Kur'ana.
intibāh, upozorenje, dizanje aljkavosti, nemarnosti sa srca.
intisāb, pristupanje jednom tarikatu, (učlanjenje, pripadnost).
inziādž, pokreti srca u stanju ljubavne zanesenosti, djelovanje vaza i zikra na mu'minovo srce, pokret srca pod uticajem slušanja uputa i vaza.
irāda, žar od vatre ljubavi u muridovom srcu koja ga usmjerava prema istinitosti.
irāde, volja, u tarikatskom napredovanju se postepeno gubi svoja volja i želja te se stapaju u volju Allahovu.
irādet, činiti sve svojom voljom, Allahovo dž.š. svojstvo.
irfān, viši stupanj spoznaje, istinsko znanje.
iršād, upućenost u derviški red, buđenje čovjeka iz uspavanosti i nemara, osposobljenost derviša za vodiča drugim ašicima, proces vođenja i odgajanja murida od strane šejha, muršida.
isbāt, očitovanje postojanja Istinitog. Kad čovjekova svojstva nestanu pojavi se vječno postojanje Boga. Suprotno od nefī - nijekanje svojstva čovjek.
isbeajn-i Nūr-i Hakk, dva vida božanskog svjetla, dva Božja svojstva (sifata): Džemāl-ljepota i Dželāl-veličina. Božja svojstva kahra (nadmoći) i lutfa (dobrote).
ism-i 'azam, Božije veliko ime koje okuplja sva druga imena. Kaže se da je to ime Allah jer je to ime Bića koje ima sva Božja svojstva, najviše ime.
ism-i dželāl, vlastito Božije ime Allah koje okuplja sva imena i svojstva Božja.
ism-i ummehāt, majka imena ili esmāul-husnā.
istidād, darovna sposobnost, pripravnost.
istidrādž, natprirodno, sposobnost čovjeka koji nije dobar, kao sihr i vračanje.
istifāh, izbor čovjekova srca, s tim da je čisto pa da može usvojiti saznanja.
istignā, pri spoznavanju Svemoćnog osjećanje veličine koja je skrivena.
istigrāk, utapanje, nestajanje, ulaženje u more Allahove jednosti.
istilāh, naziv.
istilām, opterećenost tegobama u cilju ispita za sticanje dobrota Božjih. Istinska kibla, prisutna kod namaza srca, veličanstvo Jednosti i ljepota samedijjeta (el-hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje).
išāret, ukazivanje na nešto ali ne izravno, već putem simbola.
ištijāk, unutarnja privlačnost muhibba koja vodi prema voljenom da se sastanu (posjete, i osjete slast u tome).
ittihād, osvjedočenje postojanja Istinitog i Jednog Boga jer sve stvari postoje pomoću Njega. Zadnja četiri stupnja tarikata.
ittisāl, čin sjedinjenja.
izunnāme, dobiti ruhsat (dozvolu) za neko učenje. Pismena dozvola za neko učenje ili neki čin.
J
jakūtetul-bejdā, el-imān, bijeli dragulj.
jekīn, može biti uvjerenje preko znanja i uvjerenja preko gledanja i posmatranja.
jek renk, (jednobojnost), istovjetnost boje (ćullaha u tekijama).
jek renk ve jek dil, jednobojnost i jedno srce.
jekzet, shvatanje Allahovog upozorenja (budnost).
jevmul-āšir, deseti dan u mjesecu.
K
kabd, stezanje (srca), čini par s bast (širenje), stanje strahovanja u srcu, tegoba, nelagodnost izazvana bez svjesne volje, ne nastaje i ne prestaje kad hoćemo.
kabīh, ono što je protivno naredbi, ružno.
kāb-i kavsejn, blizina dva luka (blizu kao dvije očne trepavice), riječi iz sure En-Nedžm, govore o Mi`radžu, a upućuju na šesti stupanj tarikatskog napredovanja (džem`ul-džem`).
kabilijjet, sposobnost nošenja obaveza (tarikata), jedan od uvjeta za primanje u tarikat (drugi je istidād-podobnost).
kadā, presuda, predodredenje iz Božijeg znanja.
kader, izvršenje odredenja-kadāa, kako to zahtijeva bit njegove prirode.
kadīm, bespočetnost (vezuje se za Allaha dž.š.).
kāfir, čovjek koji ne priznaje Boga, ne vjeruje, nezahvalnik, nemaran prema Bogu.
kahr, podredenost moći Božjoj.
kalb, srce i u njemu svjetiljka i svjetlo. Ogledalo gdje se pojavljuje ljepota Božja, srce je Božja kuća.
kalem, nauka o detaljima.
kalem-i E`ala, Najviše pero, pero sudbine.
kāmet, podobnost za viši nivo robovanja Bogu.
kāmil, savršen, potpun, zreo, potpun voda, šejh, potpun čovjek. U tarikatu usavršen evlija koji može biti: insān-i kĀmil koji se usavršio do petog stepena tarikatskog napredovanja (savršeni vođa), koji se usavršio do šestog stepena tarikatskog napredovanja, postao šejh.
karāra, nestanak kolebanja, čvrsta odluka.
kavlul-hukemā, ono što su rekli mudraci.
kavs-i imkän, luk mogućnosti. Drugi pravac Druge odredenostiTeajjun-i sāni. Sve moguće što doživljava bitak, neposredno ili posredno pripada Luku (pravcu) mogućnosti.
kavs-i vudžūb, pravac nužnosti. Prvi pravac (luk, kavs) Druge određenosti-Teajjun-i sāni. Sve što nužno slijedi iz značenja svakog imena za Boje Biće kao Njegova Istina pripada luku nužnosti.
kebddijj, muhibbovo oponašanje (šejha) murida.
kelime-i šisijje, (Šitova osobina), darovi i pokloni od Boga mogu biti od Bića i od imena. Boje dž.š. Biće teče (manifestuje se, pokazuje se) u bićima svega postojećcg, a svojstva u prvim slikaina odredenim u svojstvima
vanjskih pojava svijeta. Sve postojeće ima utvrdeni bitak u Ezelu (prapočetku), a pojavljuje se u vanjskom svijetu prema potrebi koja to iziskuje.
kelime-i tevhid, riječ jednosti (Božije), izražavanje Allahove jednosti.
kelimetul-Muhammedijje (Muhammedova riječ), Muhammedov mir, Muhammedova istina (Hakikatul-Muhammedijje).
kemāl, čistota svojstva i djela, savršenstvo.
kemālt, potpuna zanesenost u Istinitog.
kemālijjet, potpuna zrelost, savršenstvo, potpuno duhovno savršenstvo.
kenār, naći, susresti Božju tajnu.
kenz-i mahfi, skrivena riznica.
kerāmet, počast koju dobiju neki Božji prijatelji (evlije), kao dokaz ljudima u otkrovenju nekog segmenta tajnog svijeta. Npr. poznavanje tajnih misli i tajnovitih stvari (havātir, mugajjebāt), sposobnost prolaženja kroz vodu, kroz vatru i kroz zrak (tajji zemān, tajji mekān). Neke evlije su imale sposobnost da iz mrtvila proživljavaju: Abdul Kādir Gejlāni (mačku), Mula Džami (kokoš), i Bajezid Bistāmi (mrava).
kerrubijān, meleki iz viših sfera.
ke's (čaša), mudra riječ iz koje se ispija piće spoznaje ("vino").
kesret, mnoštvo, suprotno od vahdet (jednost).
kešf, momenti kada Allah nekom otkrije svoje skrivene odredbe i prave istine i slike, otkrovenje tajni iza zastora.
kešf-i ilhāmi, otkrovenje postignuto višim nadahnućem.
kešf-i nazāri, vidna, studiozna otkrovenja.
kešf-i ruhāni, duhovno otkrovenje.
kešf-i šuhdi, osvjedočena otkrovenja srca.
kevn, egzistencija, bivanje, sve što jeste, makrokosmos.
kevn-i džāmi`, bivanje koje sve okuplja, čovjek.
kibur, oholost, gordost, silnost, nadutost.
kimja, zadovoljstvo postojećim i odbacivanje želje za izgubljenim.
kimj-i āvām, zamjena prolaznih stvari vječnim.
kimjā-i havās, čistoća srca od dunjaluka.
Kimjāus-seāde, čistoća duše, "Alkemija sreće", jedno od najpoznatijih Gazalijevih djela.
klisa, životinjski svijet.
kudret (moć), `ilm (znanje), hajāt (iivot), tri svojstva života. U odnosu na stvaranje je naročito važan kudret, u odnosu na znanje važna je pamet, a u odnosu na život važan je Ruh (božanski dio duha u čovjeku).
kullijje, utapanje ljudskih svojstava u Božije postojanje, u skup.
kurb, stanje u srcu kada se osjeća, kao da se gleda, blizina sa Stvoriteljem, unutrašnja bliskost sa Bićm.
kurb-i evvel, v. kurb-i ferāiz, početak bliskosti.
kurb-i ferāiz, obavezno približavanje Allahu dž.š. koje obuhvata tarikatsko napredovanje do četvrtog stepena (džem`).
kurbijjet, približavanje Allahu, postizanje blizine, usavršavanje u tarikatu.
kurb-i nevāfil, približavanje putem nafila Allahu dž.š., to je nastavak usavršavanja u približavanju poslije kurb-i ferāiza. Neobavezno približavanje (nafila) koje nastaje nakon četvrtog stepena tarikatskog napredovanja (džem`).
kurs, mjesto ili stanje zapovjedi ili zabrana, položaj.
kusūd, ispravno kretanje u traženju blizine Boga, ciljanje k Bogu.
kutb, prvak jedne klase evlija, osovina, stožer. Jedna osoba koja postoji u svakom vremenu, najvrednija kod Boga u to vrijeme. Značenje duše za tijelo je kao značenje kutba za svijet.
kutbijjetul-kubrā, stupanj prvog kutba koji se zove kutb-i aktab (kutb nad kutbovima).
L
lāik, dostojan, prikladan, pristojan.
Lā ilāhe illallh, osim Allaha nema niko drugi dostojan da mu se ibadet čini, zikr prvog stepena: Nema Boga osim Allaha.
lā jezāl, neprestano (odnos Boga i stvorenja).
latīfe, skrivene stvari, finese (kalb, rūh, sirr, sirru-sirr, hafijj, ahfā) Znaci u srcu o finesama stanja, tanani, precizni znaci razumijevanja, finoće koje se pojave u razboru.
leb, govor, Božja riječ (usta).
leb-i lāl, skriveno darovaje i duhovne slasti.
leb-i šeker, Božja Objava, šećer usne.
leb-i širin, izravna riječ (ilhäm), slatke usne.
lejletul-kadr, noć u kojoj derviš doživi osjećaj pripadnost Bogu. To je početak prispijeća derviša na visoki stepen.
Lejse ke mislihi šejun, Ništa nije kao On. Nije moguće spoznavanje Boga, osim negiranjem sličnosti svega postojećeg s Njim, neka je uzvišen. Zato je rečen gornji ajet.
lem jezel, oduvijek (odnosi se samo na Boga).
letāif-i kalb, finese srca, tajne srca. Ima ih pet: kalb-srce, ruh-duša, sirr-tajna, sirru sirr-tajna tajne, hafijj-skriveno, ahfā-najskrivenije.
letāif-i nūr ve letāif-i zulum, finoće svjetla i tanahnosti tmine.
letdif-i seb`a, sedam finesa, sedam finih veza tijela i duše (tijelo, kalb, rūh, sirr, sirru sirr, hafijj i ahfa).
levāih, pojava svjetla, istina spoznaje u svijesti. Izrazi koji pokazuju stanja kod početnika tarikata u njihovom uzdizanju. To može biti kao svjetlice koje se vide ili naročiti osjećaji skriveni u srcu.
levām, pojava svjetla (nura) u srcu v. I cväi h.
levh-i hejūlā, ploča podobnosti i sposobnosti, gdje je ubilježeno koliko jedinka može da nosi i podnosi ono što njegov harf (lik) može podnijeti. Ovaj Levh pripada Allem-i šehādetu vidljivom svijetu, dok Levh-i kader, Levhi kazā i Levh-i nufūs pripadaju Nevidljivom svijetu, Alem-i gajbu. Ova ploča ima funkciju organa u tijelu.
Levh-i kader, ploča sudbine. Stvari koje su upisane u prvoj odredbi ovdje su iskazane i opisane detaljnije... Ova ploča ima )oš dva imena: Levh-i mahfūz-Čuvana ploča i Nefs-i nātika - Dašak koji govori. Ploča određenja, određenosti. Ova ploča je kao srce.
levh-i kazā, ploča u kojoj je upisano ono što se treba desiti. Ova ploča se zove i Kazā-i sābika - Prva odredba, Akl-i kull - Apsolutna pamet, Akl-i evvel - Prva pamet, Hakikat-i Muhammedijje - Muhammedska suština, Kalemi Ealā - Najviše pero i Ummul-kitab - Matična knjiga. Svih ovih pet naziva odnosi se na prvu odredbu. Ova ploča je kao duša.
levh-i n'ufūs, spisak ljudskih duša. Ovdje su predstavljene kroz količinu, kakvoću i modalitet. Opisano je u sve tri dimenzije. Ovaj spisak ie kao mozak.
levvame, stanje čovjeka u drugom stepenu, duša koja sebe kori.
lezzet, slast koja se osjeti u prispijeću videnju ljepote.
likā, susreti: smrt, proživljenje i Kijāmet.
li meallāhi vaktun, momenat susreta s Bogom.
lisānul-hakk, jezik Istine, savršen čovjek koji je dosegao stupanj istinitosti, insān-i kāmil.
lubb, suština Božjeg nūra, jezgro pojavnog.
lutf, finoća, dobrota, stupanj ispravnosti.
lutf-i dželīl, uzvišena dobrota, to je ono dobro koje nam Allah dž. š. daje za dobra koja smo mi učinili. '
lutf-i hafijj, skrivena dobrota koju nam Allah dž.š. daje nevidom, poslije našeg lošeg djela umjesto svoj e srdžbe.
LJ
ljekari Istinitog, oni koji poznaju sastav požude, bolest i pokret k djelu.M
magribuš-šems, pokrivanje, istinsko osposobljavanje, ili prikrivanje duše tijelom, (zalazak sunca).
māh, mjesec, lice.
mahbtibul-kūlūb, miljenik srca (Allah dž.š.).
mahda, mjesto gdje se krije kutb od pojedinaca koji imaju sastanak.
māhijāt, ono što jest i kako jest.
māhiruj, pojava nura, svjetla Božjeg.
mahrem-i esrār, povjerljivi čuvar tajni, pouzdani nosilac tajanstvenosti.
mahtab, pojava ljepote i ljubavi.
mahv, nestajanje čovjeka spram postojanja Božjeg Bića, izgubiti se, nestajanje običnih čovjekovih svojstava.
mahv-i ruhāni, duhovno brisanje.
mahvul-džem` ve mahvul hakikijj, gubljenje mnoštva u jednoći jednosti. Neovisnost od mnoštva, gubljenje subjektiviteta.
mahvul-ubndijjet ve mahvul-ajnil -abd, gubljenje ovisnosti o Bitku (spajanje).
mahzar, mjesto gdje se nešto pojavljuje, izvorište neke pojave.
majdan, kamenolom, rudnik, preneseno značenje - obilan izvor.
manevijjāt, više spoznaje.
ma'rifet, poznavanje, spoznaja Allaha dž.š.
ma'rifet akli, spoznaja Allaha dž.š. stečena razmišljanjem.
ma'rifet nazarī, spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim usavršavanjem i vidovitošću.
ma'rifet šuhūdī, spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim osvjedočenjem.
ma`rifetullāh, čista spoznaja Allaha dis.
mā sivā, sve osim Allaha dž.š.
ma`stim, bezgrešan, nevin, ma'sumi su bili 14 nepravedno ubijenih potomaka ehl-i bejta.
ma`štik, Voljeni, Istiniti Stvoritelj, Allah dž. š.
ma`štikul-ervāh, u kog su duše zaljubljene, Ljubljeni.
Matlebul-esmā, što iziskuje imena, nazive imenovanog.
mā zāgal besaru, Muhammedovo a.s. stanje pred Bogom na Mi`radžu, (kad nije pogled skrenuo).
meānit-tesavvuf, tesavvufsko značenje.
mebādi-i erbea, četiri principa: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
medžāz, preneseno značenje proživljena. Proživjeti uspavanom čovjeku srce; uspavan čovjek je
ravan mrtvacu. Na ovaj način može proživljavati onaj savršeni voda, učitelj koji posjeduje Isaova duha, znanja i spoznaje.
medžmeul-bahrejn, sastav dva mora.
medžzūb, osoba koju je Allah odabrao i koja bez bola, truda i muke, bude dovedena do svih stupnjeva tarikatskog napredovanja, i postaje osposobljena za privlačenje.
medžzūbu murīd, privučenost, snaga koja privlači murida.
mefātihul-gajb, ključevi nepoznatog.
mehabbet, istinska ljubav.
mehabbet-i ilāhijje, sredstvo saznanja, naginjanje duše prema nečemu čime je spoznala, božanska ljubav, ljubav prema Božanstvu.
mehabbetullāh, ljubav prema Allahu dž.š.
mehale, okititi se savršenim svoj stvima.
mehenk, mjerilo kojim se nešto utvrđuje, jezički kamen kojim se utvrđuje.
mekām, stupanj koji postigne murid izvršavajući obaveze kojim je zadužen; stupanj koji postigne derviš i vladanje po tome; stupanj gdje stvari teku potpuno kako treba.
mekāmāt, v. ahvāl, stupnjevi uzdizanja i vraćanja.
mekāmāt-i sūfijjet-i seb'a, sedam sufijskih stupnjeva.
mekāmāt-i tevhid, stupnjevi jedinosti (tevhida), prva tri stupnja.
mekām dāveta, stupanj u kome se od Allaha dž.š. dobiva dozvola da se može pozivati u vjeru putem nadahnuća.
mekām-i bešerijjet, ljudska sklonost, stupanj ljudskosti.
mekām-i džezbe, v. džem`, hadretul-džem`, džem`ul-džem`!
mekām-i ehadijjet, sedmi stupanj, v. seyr anillāh, ehadijjetul-džem`.
mekām-i el-ednā, stepen najveće blizine.
mekāmi i`tinā, mjesto, stepen potpunog oslona.
mekāmi ittihāda, četiri mekäma: džem', hadretul-džem', džem'ul-džem`, ehadijjetul-džem`.
mekāmi melekā, Arš-Isrāfil; Kurs Mikāil; felek-i atlās-Azrāil; feleki mukevkeb-Džebrāil. Ove mekāme zauzimaju ova imena: Muhīt (Isrāfil), Šekūr (Mikāil), Ganijj (Azrāil), Kadīr (Džebrāil).
mekāmi sulūka, utapanje djelovanja, utapanje osobina, utapanje bića.
mekāmi u tarikatu, zovu se još i tevhid mekāmāti, saznaju se preko imena i pozivaju se po njima, ima ih sedam.
mekāmi ulūhijjeta, stepen prestanka želje da se dokuči Allah dž.š., pojava božanskih svojstava.
mekāmi vilājeta, siddikijjāt i kurbet, iskrenost i bliskost, stupnjevi prijateljevanja s Allahom dž.š.
mekāmul-ferk, stupanj razlikovanja između jednog i mnoštva.
mejhdna, duhovni svijet, mjesto na kom se ispija piće spoznaje, ljubavi i približavanja Allahu dž.š., može biti tekija.
mekāsid (jed. maksad), cilj, namjera.
mekteb-i irfān, škola spoznaje.
mekteb-i medresa, škola.
mekteb-i sibjān, škola za djecu.
melāmā, stanje kada derviš kori sam sebe, kada vidi svoju bezvrijednost u odnosu na Apsoluta. (Melamijski tarikat).
melāmet, ispijanje iskrenosti uživajući zikr srca (zikr kalbī), a ostvaruje se Istinom. Ne može se prikazati i spoznati ako nema iskrenosti u srcu.
meldže, mjesto spasenja, izbavljenja,
kad se srce nada ostvarenju želje.
Melekūt, nevidljivi svijet.
menāzil-i tevhid, konačišta Jednosti, stanice Jednosti.
mendže'e, kad srce nade spas od neprilika i tegobe.
menfez, otvor.
merām, namjera, svrha, želja, volja.
merātib-i kullijje, opći stupnjevi, 1. Biće jednosti, 2. božansko gospodstvo, 3. Duhovi jednosti, 4. Duše djelanja, svijet pojavnog, svijet duhovnog, 5. svijet materije i svijet uvjerenja, 6. bitak postojanja svega (savršeni čovjek).
merātib-i ginā, stupnjevi božatstva.
merātib-i ilāhijje, božanski stupnjevi, ima ih 28, Nūr-i Muhammed, Nefs-i kull, Tabiat, Hejūlā, Džism-i kull, Šekl-i kull, arš, kurs, sedam nebesa...
merātib-i muršid, stupnjevi šejhova, voda.
mertib-i nefs, stupnjevi duše-nefsa: tabīat (priroda), nefs (život i nagoni), rūh (duh), kalb (srce), sirr (tajna), hafijj (skriveno), ahfā (još skrivenije).
merātib-i rudžu`, stanje vraćanja uzdignutog derviša (irdž'i, šejh-i merdžu`) vraćanje u život kao vode, šejh.
merātib-i tahāret, stupnjevi čistoće, tri čišćenja: vanjsko - vodom, šeriat; nutarnje - tevbom i odgajanjem; tarikat, (ovo ima sedam stupnjeva).
merdijjet, stanje derviša šestog stepena, kad je Allah s njim zadovoljan.
merd-i mahdžūb, onaj koji gleda u vanjštinu i formu, a ne gleda u suštinske osobine, (čovjek vanjštine, forme, formalist).
merteba, rang, položaj, stupanj.
mertebe-i ehadijjet, stupanj jedinstva, (bekä billäh), vahdijjet, rubübijjet. Vječnost s Allahom dž.š., jedinost, karakteristika gospodara.
mertebe-i ervāh, stupanj duša,
mertebe-i gaflet, stupanj uspavanosti, nemarnosti (spram Stvoritelja).
mertebe-i hajvān, živo stvorenje koje govori.
mertebe-i huvijjet, stupanj na ime Hū, (On). Najuzvišeniji stupanj, nema višeg stupnja od njega. To je stupanj koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo. Hū tj. huvijjet, je gajb-i mutlak, (opća skrivenost), čisto biće (Zāt-i Baht), ehadijjetul-ajn (jedinost osnove).
mertebe-i insān, stupanj ljudskog bića, svaka osoba koja ima svoj identitet kad dode iz nevidljivog svijeta na vidljivi, osjetilni svijet i spozna štošta o sebi, ubraja se u ljude i pripada ovoj grupi.
mertebe-i ulūhijjet, stupanj božanskog, ime Allah, obuhvata sve mnogobrojnosti znanja i vanjskih pojava, a i stapanje ovog svega. On obuhvata svako postojanje i sve stvoreno, ovosvjetsko i onosvjetsko, i sva imena i svojstva. Stupanj božanskog se podrazumijeva u stupnju imena Hū.
mertebe-i vahdet, stepen Jednoće, stanje kad čovjek vodi računa o Jedinom Gospodaru, Allahu dž.š.
mešjihus-sūfijje, sufijski šejhovi, učitelji su oni koji dodu do visokog stepena kurb-i neväfila (stepena do kojeg se dode obavijanjem nafila); za ovakve Allah kaže da su njegov sluh i vid.
mešvere, dogovaranje na stupnju promjena.
mevlā, Vlasnik, Gospodar, el-Hakk, Rabb.
mevt, smrt.
mevt-i ahmer, crvena smrt, suprotstavljanje nefsu.
mevt-i ebjed, bijela smrt, glad.
miahātul gajb, spoznaje i saznanja tajnog mjesta dobivena iz Božjih imena.
mihr bāni, svojstva milosti (sifāt-i rahmānijje).
miskīn, nevoljnik, siromašak, nemoćnik. Po tesavvufskom učenju onaj koji je svoje "Ja" dao elHakku i spasio se od zamišljenog postoj anj a.
muāmelāt, postupanja, djelanja, funkcioniranja, praksa.
muammā, zagonetno.
mubājea, saglasnost u poslušnosti, prisega.
mubājea bej`at, Božja potvrda u ruci derviša.
mudrikāt-i hamse, pet načina saznanja: osjet, mašta, pamćenje, aktivnost, razumijevanje.
mudžāhede, borba sa tjelesnim prohtjevima, i suprotstavljanje tjelesnim željama.
mudžāhede-i Muhammedijje, nastojanje da se na način Muhammeda a.s. savladaju propisi; propisi i vladanje po naučenom, 2. truditi se da se nauče tarikatske tajne, a to je zikr dāim (stalni zikr), jer se nemar (gaflet) odstranjuje zikr dāimom, 3. tajne hakikata, što znači posmatrati ljepote Jednosti (mušāhede).
muflis, onaj čovjek koji je materijalno i inače sasvim propao. U tarikatu, muflis je onaj čovjek koji se bavi tarikatom ali bez iskrenosti tako da je cio njegov trud uzaludan i on nema nimalo duhovnog kapitala.
mugajjebāt, tajnovite stvari.
muhabbet, (mehabbet), ljubav, prijateljski razgovori, ljubav prema Ehl-i bejtu, ljubav koja seže u ljudskim razmjerama - bliska, prijateljska.
muhādare, prisutnost srca, osjet kod čovjeka kao da razgovara sa Gospodarom. Primanje srca kao da ono razgovara sa predmetima koji gledaju. Trajnost razmišIjanja, prisutnost srca u svijetu tajnog.
muhādese, razgovor Istinitog sa osobama koje su ga spoznale.
muhakkik, onaj koji izvršava mnogo molitvi, ali se pri tome ne žali nikome i to mu ne predstavlja teškoću. Čovjek koji iznosi i preživljava samo istine.
mehalle, postizanje svojstava osobe koja ide do savršenstva spoznaje Allaha dž.š.
muhammed-i mešreb, zbir sposobnosti koje čovjek nosi u sebi idući Poslanikovim stopama, Muhammed a.s. kao česma.
Muhammedove prednosti i kerāmeti, Prvi poslanik koji je stvoren od nūra, jer se u kitabima kaže da je bio Poslanik kada je Adem bio izmedu duše i tijela, tj. nije bio rođen. On je prvi od kojeg je uzet misāk-obaveza.
Muhammedovo postojanje (vudžūd), trojako: 1. vudžūd-i nurāni - sjaj nūra, postojanje kroz svjetlost, 2. vudžūd-i misāli- zamišljeno, 3. vudžūd-i unsūri - fizička egzistencija.
muhāseba, stepen uzdignuća kad ljudi sami sebe pozivaju na odgovornost i polaganje računa. Četvrti od deset uzdignuća po kojim su ljudi poredani. Najviši stepen je vilājet (prvi stepen do Imama-kutba), a najniži stepen je sačinjen od ljudi koji su tevbu učinili.
muhdis, (muhdes), što se pojavi ili kasnije bude.
muhibb, prvi stepen zaljubljenosti. Osoba koja ima osjećaj privrženosti tarikatu, ali mu iz objektivnih razloga, još nije pristupila.
muhikk, poniranje, utapanje čovjeka u tkivo istinitosti, nestajanje ličnosti u opstojanju Istinitog.
muhlis i muvehhid, iskreni i uvjeren.
mūj, tajnost imena, svojstva Bića jednosti.
mūj-i mejān, tajne tarikata.
mukallid, osoba koja sve svoje hizmete (službe, usluge) uobražava, želi da mu se vidi svako njegovo dobro djelo i da mu se prizna. Onaj koji nekoga oponaša, a u stvarnosti nije takav. Čovjek koji oponaša istine i čiji je govor jedva odjek, eho istinitog govora.
mukarrebīn, skupina ljudi posve bliskih Bogu.
mukāšefe, otkrivanje, gledanje srcem i posmatranje dokaza; zapanjenost u spoznaji Veličanstva Božijeg.
muktedija, član tarikata, početnik, derviš drugog stepena tarikatskog napredovanja, nefs-i levvāme.
mulhime, stanje derviša trećeg stupnja tarikatskog napredovanja, nadahnuti, nefs-i mulhime.
mulk, vidljivi svijet, svijet materije (ālem-i mulk).
mu'min-billāh, osvjedočeni pravovjernik, koji vjeruje i čvrsto zna da je Allah dž.š. jedan i da je Muhammed a.s. Njegov rob i Poslanik.
mumkinul-vudžūd, mogućnost ali ne i nužnost nekog egzistiranja, akcident.
munādžāt, razgovor s Allahom dž.š., religiozna pjesma posvećena Bogu, obično 1. pjesma u Divanu. Obraćanje Bogu dž.š.
mundžā, postići spas od nesreće.
munkir, koji poriče i niječe, koji ne priznaje Istinu i ne vjeruje, koji niječe tarikat.
muntehī, pripadnik tarikata u završnom stupnju, derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja, nefs-i mutmeinne, smirena
muntesib, član ili pripadnik - duhovno dijete tarikata (muhibb i murid).
murād, stizanje cilju, ostvarenje želje, podvrgavanje svoje volje Allahovoj, približavanje tj. spoznaja Rabba.
murāiluk, dvoličnost, licemjernost, osoba koja se izdaje za iskreno pobožna čovjeka, a u stvari nije iskreno pobožan.
murākaba, osjet i saznanje srca koliko je blizu Allahu dž.š. Postoje tri stepena murākabe: 1. na svakom mjestu i u svako doba derviš zna da je Allah prisutan, 2. derviš sve zaboravi u spoznaji Allaha dž.š. Postojao svijet ili ne, njemu je svejedno, 3. derviš ništa ne čini svojom voljom, okrenut je samo Allahu i čeka naredbe. Ništa ne traži, samo očekuje. Murakāba je visokoumna, srčana i duhovna stvar u kojoj derviš gleda u slike koje mu Allah dž.š. pokazuje.
murākabe-i ef'āl, promatranje djela.
murākabe-i ehadijjet, promatranje Jednoće.
murākabe-i kelām, promatranje govora.
murākabe-i meijjet, promatranje zajedništva.
murākabe-i vudžūd, promatranje postojanja.
murākabe, povezivanje čovjeka sa Stvoriteljem u svim stvarima.
murīd, koji se spasio od svojih želja, obveznik tarikata i svog šejha, ogoljen od svoje volje (predan Božjim propisima), pripadnik tarikata sa zakletvom.
murīd-i muhakkak, istinski (stvarni) murid.
murīd-i sādik, istinski, iskreni murid.
murīdove merdevine, stepenice,
muršid, šejh, upućivač, vođa, koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne, pokazivač pravog puta, šejh sa diplomom. Muršid treba da ima dvanaest svojstava, a to su: dva Božja, pokrivanje mana i opraštanje (Settār i Gaffār), dva Poslanikova - milosrđe i drugarstvo, dva Ebu Bekrova - istinoljubivost i iskrenost, dva Omerova - striktna pravičnost u primjeni zapovjedi i zabrana, dva Osmanova - darežljivost i stid, i dva Alijina - znanje i junaštvo (Abdul Kādir Gejlāni).
muršid-i mukemmel, usavršeni poslušnik, učeni (stručnjak, specijalista).
musāade, dozvoljeno.
musāmere, govor koji osjete znalci, ārifi, govor Istinitog sa znalcima iz svijeta nepoznatog, tajnog.
musebbibul-esbāb, pokretač svih uzroka, Allah dž.š.
musemmā, što označava, znači ime.
mushaf-i nātik, "Mushaf koji govori" je čovjek ispunjen ljubavlju prema Allahu dž.š.
mustafijjīn, izabrani.
mustekim, na pravom putu.
mušāheda, jasno nešto očima vidjeti, vidjeti svijet el-Hakka, posmatrati i doživljavati, osvjedočenje i doživljavanje Istinitog svijeta Allaha dž.š.
muškiletul-iblīs, zamršenost iblisa, ima ih koji kažu da je iblis bio učitelj meleka (To je neistina.
Zar može neposlušnik biti učitelj melekima?!) Starješina meleka je Džebrāil. On je prvi učinio
sedždu Ademu a.s.
mutālāt, upute Istinitog onima koji spoznaju Boga povodom njihovih pitanja koja se odnose na zbivanja u svijetu (svemiru).
mutesavvif, tesavvufski učenjak, upućen i vješt čovjek u tesav
vufskom učenju.
mutlak-i guzellik, izvorna ljepota, apsolutna ljepota.
mutmeinne, smirenost.
mutmeinnul-vudžūd, sigurnost postojanja egzistencije, tj. potpuno postojanje.
mutrib, koji doziva.
muttekije, ljudi koji su odbacili niske pobude i okitili se lijepim osobinama, pa su dobili otkrovenja. Oni su prethodno dobro činili, pa im je Allah dao stanje kao da im se On pojavio.
muvehhidīn, oni koji su uvjereni, uronioci u Jednoću Božju.
N
nāhiden, božanska pojavnost.
nakl, prenošenje, znanje nastalo slušanjem drugih.
nāl ve zār, tražiti što voliš, traženje dragog.
namāz-i nākis (nepotpun namaz), to je namaz bez prisutnosti srca.
namāz poslanikā i evlija, to je namaz srca, stalni namaz, jer srce ne spava i ne umire i ono je zauzeto Rabbom u snu i na javi. "Poslanici i evlije klanjaju u svojim grobovima - kaburima, kao što klanjaju u svojim kućama", (hadis) tj. zauzeti su Allahom i razgovorom s Njim životom srca.
namāz tarikata, v. tarikatski namaz.
nāsūt, ljudska dimenzija čovjeka.
nāt, hvaljenje, pohvala u poeziji pohvalna pjesma posvećena Muhammedu a.s. (nāt-i šerif).
nāz, davanje snage srcu.
nedžv, skrivanje neprilika od drugih ljudi.
nefes, otkucaji srca, dahovi.
nefesur-rahmān, pojava Božijeg imena "Milostivi".
nefesur-rahmānijj, Milostivi dahovi, prirodnost.
nefh, pojava svojstva u djelu.
nefhā-i rāh, udahnjivanje duše u tijelo.
nefj, nestajanje, iščezavanje,
nefs, skup prohtjeva kroz koje teče život. Pored prohtjeva nefs ponekad znači i dušu, što se vidi iz kur'anskog ajeta: Kullu nefsin zāikatul-mevt - Svaka će duša okusiti smrt. Duša je pojava biti pred umnom spoznajom, a duh (Rūh) je bit u čovjeku. Spoznaje nevidljivog idu preko srca, a spoznaje vidljivog mogu se ostvariti i preko osjetila. U oba slučaja prisutan je i akl (intelekt, razum, svijest). Nefs se po tesavvufu dijeli na sedam stupnjeva: nefs-i emmare (duša sklona zlu), nefs-i levvāme (duša koja sebe kori), nefs-i mulhime (od Allaha nadahnuta duša koja se čisti, usavršava), nefs-i mutmeinne (smirena duša), nefs-i rādijje (duša koja je zadovoljna), nefs-i merdijje (duša sa kojom je Allah zadovoljan) i nefs-i kāmile (sāfije), (usavršena čista duša).
nefs-i emmāre, duša sklona zlu, prvi stepen duhovnog uzdizanja. Nestajanje ljudskog djelovanja u Božjem djelu.
nefs-i kāmile (sāfije), usavršena, čista duša. Sedmi stupanj duhovnog uzdizanja, ehadijjetul džem'. Osjetiti postojanje Boga iza vlastitog nestanka.
nefs-i levvāme, duša koja sama sebe kori. Drugi stupanj duhovnog uzdizanja, tevhīdus-sifat. Nestajanje ljudskih atributa u Božjim atributima.
nefs-i merdijje, duša s kojom je Bog zadovoljan. Šesti stepen duhovnog uzdizanja, džem`ul-džem`. Vidjeti postojanje i Boga i sebe zajedno.
nefs-i mulhimme, nadahnuta duša. Treći stupanj duhovnog uzdizanja, tevhiduz-Zāt, nestajanje ljudskog bića (ličnosti) u Božijem biću.
nefs-i mutmeinne, smirena duša. Četvrti stupanj duhovnog uzdizanja. Osjetiti postojanje Boga prije sopstvenog.
nefs-i nātika, govor, osjećaj, duša koja govori.
nefs-i rādijje, zadovoljna duša. Peti stupanj duhovnog uzdizanja, hadretul-džem`. Osjetiti postojanje sebe prije Boga.
nesīm, dar i trajna pomoć od Boga.
nesīm-i sahargān, stupanj razlučivanja, odvajanja i približavanja.
nevkes, pojava aška.
nevrōz, stupanj razlučivanja, božanstvena pojava, praznik.
nikāh (upijanje), svadba, vjenčanje, spajanje, najveće dospjeće (vuslet). To je slično Allahovom dž.š. usmjeravanju prema onom što je stvorio, uobličio i na što djeluje. Upijanje Božanskog djelovanja u svijetu formi.
nikāhāt-i hamse, pet vjenčanja, duhovnost, duševnost.
nisbe, obaveza stupiti u tarikat. v. intisāb.
niseb-i aslijje, glavni odnos, osnovna veza sa Bićem. Neosvjetljena strana Prve određenosti-Teajjun-i evvel (naličje).
(en) nudžebā, vrsta (grupa) evlija.
(en) nukabā, evlije, sluge drugog stupnja tarikatskog napredovanja.
nukta-i besita, ravna tačka.
nun, cjelokupno znanje.
nūr, svjetlost, jasnost, ljepota, bistrina, svježina; jedno od Allahovih dž.š. lijepih imena. Kur'anski ajet da je Allah dz.š. mir nebesa i Zemlje. Pojava znakova i ljepote u srcu Bogu bliskih ljudi.
nūr-i Muhammed (nūrun - Muhammedijjun), Muhammedovo svjetlo, prvu Mo je Allah dž.š. stvorio. Muhammedova riječ, Muhammedova istina tj. Muhammed a.s.
nūrul-envār, Svjetlo nad svjetlima, jedan od naziva za nūr-i Muhammedi.
nūru-nūr, Uzvišeni Bog.
nusha-i eazam, najveći primjerak, čovjek.
P
pādiš-i ruhnišin, mjesto ili velikodostojnik oko kog se skupljaju duše.
pākibāz, iskreno okrenut Bogu (iskreni, stvarni āšik).
pet latifā, srce, duša, tajna, skriveno, tajanstveno.
pet tmina, zemlja, voda, vatra, strast i nefs.
pīr, starješina, duhovni voda muslimana, vođa jednog derviškog reda, osnivač derviškog usulskog reda, šejh. Ima 12 pirova. v. kāmil.
plavi nūr (ezrek), svjetlo vezano za derviše prvog stupnja tarikatskog napredovanja.
post tarikata, sačuvati sve svoje djelove od harama, zabrana i pokuđenih stvari. "Postač ima dva veselja: veselje kod iftara i veselje kod ulaska u džennet i susret sa Allahom dž.š.
pula, mala, jeftina stvar, najmanji metalni novac.
putovanja, ima ih pet: 1. ilallāh (prema Allahu) jednost djelovanja, jednost svojstava i jednost bića (tevhid-i ef`āl, tevhid-i sifāt, tevhid-i zāt). 2. billāh-džem`, (putovanje za spoznajom Allaha dž.š.) 3. fillāh-hadretul-džem`, (putovanje u jednoću bića) 4. meallāh -džem`ul-džem` i 5. `anillāh ehadijjetul džem' (jednoća skupa)R
rābita, srčana spona sa Allahom dž.š. veza sa šejhom.
rādijje, stanje derviša petog stupnja tarikatskog napredovanja, duša zadovoljna.
ragbet, želja duše za nagradom, želja srca za Istinom (hakikat), želja sirra za Istinom (el-Hakk).
raks, posebno kretanje, ples u zikru stojeći (semā zikr).
redžā, potreba srca da postiže što voli, nada.
reften, uzdignuće, uzdizanje iznad svijeta ljudi svijetu duša.
rehbe, presuda istinske ljubavi u molitvama i zabranama umišljenosti u odanosti Bogu.
rehber, vodič u tarikatu, pokazivač puta, osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima, veza između derviša i šejha.
rehber-i zākir-baša, osoba koja ima usmenu dozvolu (izun) za obavljanje zajedničkog zikra.
rejhān, oplemenjivanjem dostiči stanje blaženosti.
rein, zastor u srcu koji se može dići samo čvrstim vjerovanjem.
rems, kabur, kaburska zemlja.
renđ, pojavljivanje neželjnog.
resm, karakteristika koja se pokazuje u sadašnjosti i budućnosti prema onom što je suđeno u (ezelu), prapostojanju.
revh, osebujna pojava u srcu, raspoloženje koje dolazi iz nevidljivog svijeta.
revh-i 'azam, (rūh-i 'azam) pojava blizine Božjeg Bića u čovječijoj duši, najveće unutarnje raspoloženje.
ridā, zadovoljstvo, privola, privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo, bol ili patnja.
ridžāl-i hakīkat, ljudi istine, koji zastupaju istine, koji zastupaju Istinu.
ridžālullāh, Allahovi ljudi, evlije.
rijāda, samoodricanje u poboljšanju odgoja.
rijādāt, (dijeta), režim i ponašanje.
rin, zastor.
rindī, murid koji usmjeri svoje gledanje prema Istinitom.
risāla, poslanica, naziv za kraća ili duža djela, u islamskoj književnosti, pa tako i u tesavvufskoj književnosti.
roze, presjecanje veza.
rubūbijjet, Allahova dž.š. osobina koja govori da je On apsolutni Gospodar, uvijek i svugdje.
rudž`at, povratak iz svijeta duša u svijet ljudi.
rūh, racionalna duša, duh, bit u čovjeku. U odnosu na čovjeka je relativan, slično suncu i prozorima. Kad se rodi sunce ono ulazi na svaki prozor, to je svjetlo sa sunca na nebu. Allahov rūh je opći (apsolutan). Ovaj svijet dahom toga rūha našao je život, ljudi su postali živi.
rūh i nefs, visoki svijet duha i niski svijet duše.
ruhāni, duhovni, pripadnost duhovnosti, nematerijalni.
ruhānijjet, duhovno stanje dobrih, duhovnost, traženje naklonosti od evlija. Pojava Božije prisutnosti na licima znalaca.
ruhba, strah od ostvarivanja obećanog upozorenja, skriveni strah od preokretanja, kršenja znanja i strah od realizacije onog što je već presuđeno.
rūh-i akl, um i razum, kojim se shvaća i kad se ne vidi i ne osjeća. Duh razuma kojim se shvaća a da se i ne vidi i ne osjeti nekim drugim osjetilom, intuitivno.
rūh-i fikr, pamet stečena dubljim razmišljanjem i zapažanjem.
rūh-i hajāli, misaona pamet, dolazi do izražaja nakon što se upamte refleksi osjetilne pameti. Ovo je viši stepen pameti. U početku ona je zaostala, a kasnije ona se razvija.
rūh-i hajvāni, životinjski duh, duh mašte, ono što se iz nutrine srca čovjekovog pojavljuje i prolazi kroz ovo tijelo
rūh-i ilāhi, plemeniti Božanski dio duše.
rūh-i insānī, finesa duše, veza duše sa višim svijetom gdje pamet ostaje zapanjena, ljudski duh.
rūh-i kudsī, specijalna, nematerijalna, duhovno-svetačka pamet, darovana od Boga evlijama i drugim duhovnim velikanima, ona dolazi kao svjetlo iz nevidljivog svijeta. Ova pamet ima dva krila: jedno krilo je snaga znanja, a drugo snaga rada i primjene znanja.
rūh-i šād olsun, neka mu je rūh zadovoljan i rasvjetljen. Izgovara se kao zahvala sa poštovanjem, kad se spomene ime islamskih duhovnih velikana.
rūh-i ulvī i rūh-i suflī, ako je rūh niski (suflī) zove se nefs, a ako je visoki (ulvī) zove se rūh, rūhul-ervāh, duša nad dušama, jedan od naziva za rūh-i Muhammed.
ruhsa, dopušteno.
ru'je, predočenje oku ili gledanje okom ovosvjetskih ili onosvjetskih stvari. Viđenja sebe, viđenje svojstava i viđenje djelovanja; što se vidi (okom) a ne srcem.
S
sāba, božanske pojave.
sābikin, koji su pretekli.
sabur, podnošljivost, strpljivost, strpljenje, podnositi nevolje i muke u životu u ime Allaha dž.š.
Jedno od Allahovih imena.
sāfd, čistoča, bistrina, čistoća srca.
sāfun-nazar, pogled bez strasti, čist i bistar pogled dohrih Ijudi koji darežljivošću napajaju srca.
safar, srce koje je usmjereno Allahu dž.š. u trenutku zikra.
sāhibur-re'j, kutb, onaj ko ima moć rasuđivanja i vida iznad ostalih ili čovjek koji je sposoban da zdravo misli. To je velikan kome treba biti pokoran i poslušan. Imami Ebu Hanife je veliki pobornik re'ja, a i sam je sahiburre'j.
sāhil-i bešerijje, izlazak čovjeka na obalu iz mora osame da zove i priziva na put spoznaje Istinitog.
sahv, postojanost svojstava ruhanijjeta pod djelovanjima Božanstva. Vraćanje (čovječije) svijesti poslije odsutnosti jakim faktorom koji djeluje na srce. Bistrina, potpuna razumnost nekog doživljaja kao dara.
saīd, pojava božanske snage.
saīk, potpuno utapanje u kojem se pokazuje Božanstvenost.
sākī, koji napija (vaiz, učitelj, šejh).
sākū, pjevanje kod pojave Istine (džezba).
salāt, mjesto osvjedočenja i dospiječa istinitosti iz Istine.
sālik, mn. sālikūn, onaj koji je pretekao druge u bliskosti Bogu (mukarreb).
sar-bān, voditelj na putu Istini, muršid.
sastav svijeta, kada je uzvišeni Allah iz ništavila ('adem) stvorio postojanje, prvo se pokazao sjaj svjetla ehadijjeta - nūr-i Muhammed - Muhammedovo svjetlo. Svijet ima vanjštinu i nutrinu.
seāde, zov iz ezela (prapostojanja), praiskonska, sreća.
seb'a-i enfus, sedam nefsova. Naziv jednog od mekäma, stupnjeva tarikata.
sebeb-i zendž, ālem-i ledun, svijet.
sebze, vrelo spoznaje.
sebz, opča savršenost, zelenilo.
sedžāde, kretanje ka skrivenom svjetlucanju, mjesto obavljanja sedžde.
sedžda Ādemu, namjera sedžde Ādemu je sedžda Rabbu, el-Hakku, i Adem je mazhar-i Zāt. Na njemu se odražava Biće Allahovo sa sifatima.
sefeh, izostaviti zapovjedi, kršiti zapovjedi.
sefer, približavanje srca el-Hakku zikrom. Na ovaj put kreće srce koje je gluho i slijepo pa ne čuje i ne vidi el-Hakka. Putovanje, put (hod) od srca prema Istini. Postoje četiri puta (sefera). Sefer označava duže, trajnije putovanje.
sefer-i evvel, prvi put, sastoji se iz di zanja zastora mnoštva sa Jednoće Bića.To je put prema Bogu - seyr ilallāh. Iz konačišta nefsa dostizanje ufuk-i mubin - posljednji stupanj srca. Traje od prapočetka do susreta s tarikatom.
sefer-i rābi`, četvrto putovanje. Spustiti se od el-Hakka među halk svijet. To je hod Allahu, stupanj bekā ba'del fenā, što znači trajnost poslije utapanja.
sefer-i sālis, treći put, preći veze i sprege i uspeti se do stepena `ajnul-džem', ili hadret-i ehadijjet, tj. do značenja Jedan. To je stepen vilājeta (evlije), funkcija muršida.
sefer-i sānī, drugo putovanje, drugi korak. Dizanje zastora Jednoće (ukazivanje) sa pojavom mnoštva. To je seyr fillh. To je prihvatanje, upijanje Božjih sifata i gledanje u ostvarenje značenja Božjih imena. To je posmatranje Istine Boga sredstvima Istine, do stepena ufuk-i e'ala, što je završetak značenja Vāhid. Hod za muršidom.
sefīdī, jednobojnost, bjelina.
sehk, otkucaj.
sejl, snažno stanje srca, val.
sekīne, osjećaj koji nastaje kad nadolazi smirenje.
sekr, odsutnost koja nastaje djelovanjem nekog faktora na srce. Otići od sebe tj. izgubiti se, nestati preko pojave koja dode. Opijenost od nekih doživljaja.
sekreš, ono što se ne želi i neće.
sekr-i ruhāni, duhovna opijenost slatkoćom. To su duhovni užici u kojim čovjek još uvijek zna za sebe.
selāsetul-hukūk, tri pitanja: Božje, stvorenog i duša.
semā', (zikr), posebni stojeći (kijām) zikr, dio zikra sa posebnim kretanjima koji dočarava kosmički sklad, karakterističan za Mevlevije.
semi`allāhu li men hamideh, ovim riječima se obavještava, daje znak, sebi i onima iza sebe da je Allah čuo ("Čuo Allah onoga ko Ga hvali").
senseme, spoznaja koja upućuje na neki tekst.
serāir-i fenā, tajne iščeznuća.
sermest (sarhoš), pojava veselog osjećaja opijenosti kojeg čovjek dobije ispijanjem pića znanja i zikra.
serv, znanje stečeno nakon razmišljanja.
setr, pokrivač, zastor, zapreka utapanju za sufija.
settārul-ujāb, koji pokriva mahane (nedostatke), Allah dž.š.
sevādul-vedžh fid-dārejn, potpuno utapanje vanjštinom i nutrinom i u dunjalučkin i u ahiretskim pitanjima i predavanje Stvoritelju - fakr-i hakīkī.
seyr 'alallāh, putovanje ka Jednoći postojanja Bića. Putovanje vezano za treći stupanj tarikatskog napredovanja, v. putovanja.
seyr anillāh, idenje od Allaha (sa zadatkom). Kad je čovjek spoznao Boga i kroz tu spoznaju približio se Bogu, on sada i u mnoštvu vidi Jednost. On je postao podoban i sposoban, usavršen da djeluje među ljudima kao muršid (vodič) i ukazuje im na pravi put. Srce je toliko čisto da služi kao ogledalo na kojem se pokazuju refleksi i odbljesci slika iz duhovnog života. To je ujedno i manifestacija blizine Bogu. Jedan od naziva šestog stepena tarikatskog napredovanja - nefs-i merdijje.
seyr billāh, idenje sa spoznajom Allaha. Jedan od naziva za drugi mekam tarikatskog napredovanja - nefs-i levvame (duša koja sebe kori).
seyr fillāh, idenje u Jednoću postojanja Bića, u (spoznaji) Boga. Kroz utapanje i nestajanje u Božjem postojanju srce postaje čisto i čovjek odbacuje negativna svojstva, a kiti se samo lijepim svojstvima i postaje istinski dobar. Pod djelovanjem lijepih Božjih imena čovjek posmatra svijet i prosuđuje, ulazi u kosmos s većim spoznajama o Bogu i osjeća se bliže Bogu. Jedan od naziva za peti stupanj tarikatskog napredovanja, nefs-i rādijje-duša koja je zadovoljna, v. berk.
seyr ilallāh, idenje ka Allahu. Put do spoznaje Boga. Čovjek kao da se budi iz sna, utonulosti i neznanja, te želi i traži da se približi Bogu i da spozna Boga. On počinje u srcu osjećati ljubav preme Bogu i spoznaje da je on samo sitni atom u odnosu na postojanje Apsolutnog Gospodara, Stvoritelja Allaha dž.š. Čovječije postojanje se utapa i nestaje ga u Božijem postojanju. To je individualno nestajanje u apsolutnom postojanju. Jedan od naziva za prvi stupanj tarikatskog napredovanja - nefs-i emmāre - duše sklone zlu.
seyr meallāh, idenje sa Allahom. Put sa (spoznajom) Boga. U svemu što ga okružuje čovjek zapaža i osjeća prisutnost Boga i Jednost Božju. U srcu osjeća nit koja ga povezuje s Bogom, utapa se i nestaje uvječnom postojanju Boga, svjesno i zadovoljno. Jedan od naziva za četvrti stepen tarikatskog napredovanja - nefs-i mutmeinne - smirena duša.
seyr-i sulūk, hod (idenje) u tarikatu, ponašanje.
siddkūn, iskreni, istiniti.
sidra, mjesto na sedmom katu nebesa.
sidre-i tūbā, vrsta cjenjenog drveta na sedmom katu nebesa.
sidretul-muntehā, mjesto iznad sedmog kata nebesa. To je mjesto odakle meleki uzimaju vijesti i nose ih na Zemlju radi izvršenja U tarikatu se uzima kao izraz za visok stepen.
sifat, svojstvo, atribut, osobina, moralni kvalitet.
sifāt-i dželālijje, svojstva vezana za Božju moć, veličinu i uzvišenost, svojstva uzvišenosti.
sifāt-i džemālijje, svojsta vezana za Božju dobrotu i ljepotu.
sifāt-i fi'lijje, svojstva vezana za Allahovo dž.š. djelovanje. On može biti zadovoljan radi nečeg što je Njegov rob učinio, biti milostiv, ali istovremeno može djelovati i svojom srdžbom i strogošću.
sifāt-i zātijje, svojstva koja pripadaju samo Božjem Biću i drugom su nepripisiva.
silsila (šedžera), lanac po kome se prenosi tarikatsko znanje u neprekidnom redosljedu od Allahovog poslanka Muhammeda a.s. pa sve do šejha (muršida) našeg vremena.
silsile-i tekvīn, lanac stvaranja. U ovom se lancu kaže da je Allah dž.š. stvorio nūr od kojeg je dalje postalo sve ostalo. Allah je stvorio nebesa i zemlju (en-Nūr, 35). Iz ovog nūra je odvojen jedan dio nūra koji se naziva nūr-i Muhammed, iz čega je časni Poslanik a.s. stvoren. Iz djelića ovog nūr-i Muhammeda odvojen je jedan dio za stvaranje ostalog svijeta.
sinā-i seb'a, sedam snaga, privlačnost, odbojnost, strast itd.
sirr, tajna, tajno, tajanstvenost, tajno saznanje dobrih ljudi, posmatranje Allahovog dž.š. svijeta, mjesto gdje se pojavljuje tajna, u najvećoj tajnosti i dubini svoga srca sakriti svoja saznanja, koja su se čovjeku pomoću Božjeg znanja otkrila, skrivenost u neobjašnjivosti bitaka.
sirr-i ehadijjet, tajna Jednoće.
sirr-i kader, tajnost (određivanja) sudbine.
sirr-i Kur'ān, tajna Kur'ana.
sirr-i Muhammed, tajna Muhameda.
sirrus-sirr, tajna tajne. Nutrina tajne, skriveno u tajnu koja pripada samo Bogu. Što zna samo Bog o čovjeku.
sohbet, drugovanje, drugarski razgovor.
stupnjevi nefsa, to su: tabiat - priroda, nefs - duša, rh - duh, kalb - srce, sirr - tajna, hafijj - skriveno, ahfā - najskrivenije.
suāl, traženje Istine, hakikata, važna stvar.
subh, zora, pojava božanskog svojstva.
sūfī, (sofī), to je onaj čije je srce čisto od spletke i smutnje i kod koga je jednako zlato i otpaci, v. sūfija.
sūfija, osoba koja slijedi tesavvuf, pripadnik tesavvufskog učenja.
sultānul-ārifīn, prvak, car istinskih poznavalaca, vladar istinskih poznavalaca el-Hakka.
sulūk, v, seyr-i sulūk.
summe denā, zatim se prikučio, (en-Nedžm: 8), znači put Allahu, fenā-i ef`āl (nestajanje u djelu), fenā-i sifāt (nestajanje u osobinama), fenā-i zāt (nestajanje u biću).
sumsume, spoznaja koja je preciznija od izražavanja.
Š
šāhid, svjedok, onaj koji je vidio i osvjedočio se srcem u pojavi Istine. Gledanje u Istinu sa svojstvima Božije ljepote i raspoloženjima iz Božije ljepote.
šākile, način, nahođenje naklonost, šath, otkrivanje tajni s nepoznatim načinima govora. Prenesenost u razumijevanju nekih skrivenih značenja.
šatāhijjāt, riječi i izreke izrečene u stanju ljubavne zanesenosti prema el-Hakku. Izgledaju da stoje u kontradikciji sa jasnim slovom Kur'ana.
šebanga, vrijeme noći, noću.
šeb-i arūs, nevjestina noć, noć novog života, noć sjedinjenja, preselenje na Ahiret i povratak Allahu dž.š., gazel koji je sastavio Mevlānā Dželāluddin Rūmi o smrti.
šeb-i jilda, stići u visoku sferu pojave svjetla.
šeb-i kadr, susret s Božjim svjetlom, noć moći Allahove.
šeb-i tarīk, tmina strasti u dunjaluku.
šedžera, insān-i kāmil, stablo porodično, niz duhovnih učitelja, v. silsila.
šedžeretul-kaderijje, kaderijsko stablo.
šehādet, vidjeti, vjerovati i očitovati,osvjedočenje u Allahovo postojanje i činjenicu da je Muhamed a.s. Njegov Poslanik.
šeher, opće postojanje.
šehve, strast.
šejh, Kašāni kaže: "Šejh u jednom narodu je onaj čovjek koji je savršen i poznaje šeriat i hakikat (stvarnost), koji je u stanju podučiti i izvesti čovjeka kroz šeriat i tarikat i dovesti ga do savršenstva, i koji zna kontrolisati napredovanje i stanje čovjekova nefsa (duše) i bolesti nefsa, i kako se one liječe, da je moćan da izliječi čovjeka." U tarikatu je to onaj koji vodi zikr i prima tarikat, prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša propisima i tesavvufskom učenju u tekiji ili na nekom drugom mjestu, starješina jednog derviškog reda, zastupnik Muhamedov a.s., v. muršid.
šejh tekije, starješina tekije.
šejh-i ilm, prvak koji podučava; umjesto njega razboritom čovjeku mogu poslužiti knjige.
šejh-i merāsim, šejh po vanjštini, službeni šejh.
šejh-i merdžu`, pozvani šejh, na koga se obraća.
šejh-i me'zūn, ovlašteni šejh.
šejh-i muhakkak, istinski šejh.
šejh-i terbijje, šejh koji odgaja, on govori i vodi; bistrim i razboritim je to dovoljno.
šejh-i terekki, šejh koji unapreduje, uzdiže, ovaj šejh treba da primi i vodi derviša (murīda).
šejh zāde, šejhov sin. U duhovnom smislu dostojan šejhov nasljednik - halifa, sljedbenik koji preuzima iršad.
šejhul-kāmil, potpuni, savršen šejh, koji je upotpunio tarikatsko napredovanje. Insān-i kāmil je naziv za derviša petog stepena, a muršid-i kāmil za derviša šestog stepena koji čini iršad.
šej'ijjetus-subūt, nešto utvrđeno.
šej'ijjetul-vudžūd, nešto postojeće.
šekāvet, neminovna, neizbježna nesreća.
šekk-i kalb, srce otvoreno, razrezano, očišćeno za Istinu, sposobno da primi Istinu.
šem, Božije svjetlo.
šerāb, piće, Božja ljubav, opijanje spoznajama.
šerīat, propisi islamskog življenja, knjiga lijekova u kojoj za svaku bolest ima lijeka, tj. za svako pitanje ima odgovor, Božiji zakon, Allahov dž.š. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu, u kome su sadržane upute i zabrane i zove se šeriat-i Muhammedijja. Briga o vjeri, pameti, časti, životu i imetku, Kur'an a.š.
šeriatski krug stvaranja, Muhammedov nūr, duhovni svijet, priroda, bitak, tijelo, lik, arš, kurs, sedam nebesa, vatra, zrak, voda, zemlja, minerali, rude i anorganski svijet, biljni svijet, životinjski svijet.
šerr, zlo, ružan posao.
šīve, način, vrsta džezbe.
šūhī, pojava naročitih osjećanja u ljubavi prema Bogu.
šuhūd, osvjedočenje, stanje derviša u najneposrednijoj spoznaji kada se dizanjem zastora dvojnosti ukazuje istinitost (hakīkat). Vidjeti Istinu Istinom, istinski. Znanje stečeno gledanjem isključivo srca, nūrom.
šuhūd ve zuhūr, očitost i pozornost (osvjedočenje i pojavnost).
šuhūd-i tevhid-i ef'āl, osvjedočenje u jednost djela prvog stupnja.
šurb, slast u pokoravanju Allahu dž.š., užitak u postignutom daru, rahatluk. To je sve kao napitak slasti i zadovoljstva. Slast ima početak, sredinu i kraj.T
tabīatul-vudžūd, priroda postojanja.
tabīb-i ruhāni, duhovni liječnik.
(šejh-i ārif) koji je sposoban da upučuje (iršad) i usavršava čovjeka.
tābistān, stupanj spoznaje.
tāb-i zulf, pojava svojstava Božjih. tadii:, kruna, kapa koju šejh dobija sa statusom šejha.
tahāret, čistoča, v. merātib-i tahāret.
tahātum, znak Istine u srcu, znalac Istine.
tajjib, lijepo, suprotno od habis - ružno.
tajj-i zemān, tajj-i mekān, zbijanje vremena, zbijanje prostora. Svojstva i obdarenost evlija da oni dostigavši visok stupanj mogu ići kroz vrijeme i prostor.
tāk ebrū, pojava oblaka, pojava poteškoća zbog propusta.
taklīd, striktno i doslovno oponašanje velikih ljudi, oponašanje po uzoru na velikana.
taklīd-i hāl, oponašanje stanja.
takvā, bogobojaznost. Takvā ili takvaluk prema tumačenju Abdul Kādir Gejlānije može biti u tri pravca: 1. ako čovjek ne radi halāl, ali se čuva harāma, 2. ako radi halāl a čuva se harāma, 3. ako se uz to čuva i loših misli.
talkīn, tekst i tok zakletve, stupanje u tarikat, upoznavanje murida prilikom polaganja bej'ata sa najvažnijim stvarima vjere - upućivanje u pojedinosti koje su neophodne za tarikatsko napredovanje.
tams, potpuno nestajanje ličnosti u svojstvima Istine.
tereb, trajnost užitka Božije blizine.
tarīkat, idejno-praktična metodologija tesavvufa. Idejni sistem načina života zasnovan na šeriatu kako ga je shvatio i primjenjivao neki vjerski velikan. Takvi vjerski velikani bili su osnivači tarikata (pir). Tarikat je plan i program te metod i reim nekog sufijskog reda. Postoji dvanaest
glavnih tarikatskih redova. Oni se u svom cilju ujedinjuju ali se kod primjene, u izvjesnim propisima razlikuju.
tarikat-i āli, uzvišeni putevi, usavršavanje i moralno odgajanje, duhovno uzdignuće uz muršidovu pouku.
tarikatski namaz, srednji namaz, namaz srca.
tarīku ehl-i nazar, put teoretičara. To je razum i logika, a put sufija je ugodna očiglednost. Teoretičar vidi stvoreno kao što spavač vidi slike svoga sna tj. on vidi znakove Istine, a bitnost Istine (el-Hakk), je svjetlo koje se pojavljuje kāmilima.
tasfije-i kalb, čišćenje srca.
tavāl, pojava svjetla spoznaje u srcu.
tavārik, pojava veselja u srcu kao nagrada, odgovori na učenje.
tavr, faza, jedan od naziva za stupanj tarikatskog napredovanja: 1. upravljanje dušom u tijelu; 2. usmjeravanje duše u svemir; 3. nestajanje duše u svemoći Božjoj; 4. svijest o utonuću; 5. osvjedočenje kao plod vremena; 6. viđenje, ogledavanje sebe; 7. spoznaja sebe, (slijepci i slon, iz Mesnevije).
tavrovi, faze, manifestacije kretnji.
teajjunāt, oličenja u Božjem stvaranju svijeta, objašnjenja.
teb', ono što je u Božjem znanju označeno za svaku pojedinu osobu.
tebeddelus-sifāt, izmjena osobina.
teberrā, odreći se, odricanje od onih koji su učinili bilo kakvu nepriliku ehl-i Bejtu.
teberruk, počast.
tebettul, spremnost.
tebrīk, čestitka, čestitanje.
tedānī, mi`radž posebno bliskih robova, mukarrebina.
tedellī, silazak mukarrebina, može se odnositi na silazak istine kod njih (kao što kvočka pokriva svoje piliće).
tedžellī, pojava Istine, jasne pojave, pokazati se, pojaviti se, udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dobrote.
tedžellijāt, pojaviti se, pokazati se svjetlo Boje u srcu sretnika; pojavnost, manifestacija.
tedžellil-vudžūdijj, pojave postojanja.
tedžessud, otjelovljenje, da duhovno biće ili pojam privremeno dobije tijelo.
tedžrīd, ispraznost srca od svega drugog osim Boga, tajno stanje derviša.
tefekkur, kretanje srca u svijetu tajnovitog, viđenje osmijeha, zov tajnovitom bez primjedbe i sumnje, intenzivno razmišljanje, meditacija.
tefrīd, usmjeravanje svojih snaga prema propisima od Boga (fard).
tefrīka, početak odbacivanja robovanja dunjaluku i izvršavanje obaveze prema Bogu, razlikovanje dobra od zla.
tegajjur-i ahkām, promjena primjene propisa.
tehakkuk, precizno istraživanje Istine.
tehakkum, relativnost, tvrdnja i govor bez dokaza.
tehallī, pojava kod čovjeka kad je riječ usklađena s djelom; okretanje od obuzetosti zabranjenim i od slijepog pokoravanja ovom svijetu.
tekarrub ilallāh, približavanje Allahu dž.š.
tekija, osnovna institucija tarikata za njegovanje i širenje prosvjete, nauke i kulture, protkane pobožnošču po metodi dotičnog reda. Duhovno odgajalište, bogomoIja, a po potrebi i konučište.
telbīs, odjeću, pokrov, pojava stvari ili misli suprotno istini.
telekkī, uzeti ono što dode na srce.
televvun, promjena boja tj. osjećanja i stanja.
telvīn, nestalnost pojave boja u vladanju, varijabilnost stanja, prelazi u trenucima nestabilnosti. Prelaženje iz jednog stanja u drugo. Tih stanja (stupnjeva) ima sedam
temelluk, stanje simpatizera kod voljenog (muhibba kod mahbūba).
temkīn, stabilnost u mekamu, smirenost, ustaljenost, visoki stupanj, mekam gdje se zaustavlja ljestvica uzdizanja.
tenzīh, ukazivanje da Allah dž.š. nema manjkavosti.
terāne, tok i razvoj ljubavi.
terbijje-i nefs, ukroćivanje prohtjeva, preodgajanje nefsa putem rada i discipline.
terekkī, prolaz u padovima i mekamima.
terk-i mā lā ja'ni, napuštanje onog što te se ne tiče.
terk-i naz, ostavljanje korektnosti, ponositosti.
tersa, osjetljiv položaj.
tertīb, redoslijed pojava u svijetu značenja.
tesavvuf, gledanje na vjeru i život kroz ljubav prema Bogu dž.š., Tvorcu svijeta; razvijanje spoznaje i jačanje uvjerenja da postoji Stvoritelj i da to svjedoči i potvrđuje sva priroda.
tesavvufnāma, zbirka propisa mudrosti tesavvufa.
tesbīh, hvaljenje Allaha dž.š. Razlikuju se tri načina: kavlī - govorom, kalbī - srcem, i fi`lī - djelom.
tesbīh-i fi`lī, hvaljenje Allaha dž.š. djelom gdje učestvuju svi organi, čuvajući se svih zabrana; kada rob ide pravim putem kako je naređeno i put prelazi strpljivo bez dosade.
tesfije-i kalb, očišćenje srca.
teslīm, dočekivanje presuđene sudbine sa zadovoljstvom, predanost.
tevādžud, hotimično gibanje, imitiranje vedžda. Pokazati da se je na stupnju bez stvarnog postignuća tog stupnja.
tevbe, pokajanje, obračanje Bogu.
tevekkul, pouzdanje da će se stvari koje tište dobro završiti, duboko pouzdanje u Allahovu odredbu.
tevellā, velika ljubav prema ehl-i Bejtu.
tevfīk, naklonost, milost, potpora Božja.
tevhīd, vjerovanje u Allahovu Jednost, biti osvjedočen u Allahovo dž.š. postojanje i Jednost. Vječno od prolaznog odvojiti, ujediniti u jedno.
tevhīd-i efāl, jednost djela, prvi stepen tarikatskog napredovanja.
tevhīd-i iki vedžh, jednost s dvije strane, s dva aspekta. Prema osobinama kao što vide halvetije, i prema osobi, biću kao što vide džilvetije, dva načina tevhida (sifātijj i zātijj).
tevhīd-i mekāmāt, stupnjevi jednosti: djela, svojstva i Bića
tevhīd-i sifāt, jednost svojstava, drugi stupanj tarikatskog napredovanja.
tevhīd-i zāt, Jednost Bića, treći stupanj tarikatskog napredovanja.
tibb-i ruhāni, duhovna medicina, znanje o savršenostima, bolestima i tegobama srca. Poznavanje puta do savršenstva srca.
tilsum, talisman, hamajlija, tajni izgovor, znak, crtež i sl., kojim se čuva kakva tajna.
tīr-i gamze, odbijanje djela i ibadeta.
tubā, v. sidre-i tubā, drvo u sedmom katu dženneta.
turre, zastor ljepote.
turk, putevi.
(et)turuku ilallāhi ke adedi enfāsil - halāik, puteva ka Allahu ima kao dahova ljudskih.
tūvān-geri, prisutnost svih savršenstava.
U
ubūdet, smiraj pred Bogom, v. ibādet Rabbu.
ubūdijjet, stepen veći od ibādeta, jer njegov cilj nije dobiti nešto, već prikučiti se Allahu dž.š. To je uvjerenje da veličanje i slavljenje pripada samo Allahu dž.š. i da je samo On taj kome to pripada, molitva radi postizanja Božjeg zadovoljstva.
ućler, trojica Allahovih dobrih robova od kojih je jedan kutb, a druga dvojica bajraktari.
uć mertebe, tri stupnja: ehadijjet, vāhidijjet i rubūbijjet.
ufuk-i ealā, vrhunac koji može doseći krajnji stupanj duše.
ufuk-i mubīn, vrhunac koji može dostići srce, krajnji stupanj srca.
ukāb, prvi razum.
ulemā-i gāfil, usnuli učenjaci, učenjaci koji su zalutali, uspavali se.
ulū, vrlo velik, gospodar, duhovni učitelj.
ulul-elbāb, vrlo uzvišeno, vrlo pametno, vrhunska pamet.
ulul-emr, naredbodavci, zapovjednici.
umenā, vrlo povjerljivi ljudi, vide stvari spolja i iznutra. Najviši stupanj sufija.
ummehāt-i kullijje, matične cjeline od prapočetka do pojavljivanja.
umm-i kitāb, ummul-kitāb, majka knjiga, sure Fātiha, matična knjiga sa svim detaljima.
umūr-i kullijje, bitak postojanja u Božjem znanju u stvari koja treba, smisao postojanja nečega u Božjem znanju.
uns, jedno stanje koje se pojavljuje u tarikatskom napredovanju u vjerničkom srcu kao odraz ljepote istinitosti Božje, djelovanje Boje ljepote i veličine na srce.
uns billāh, oduševljenje srcem, u svojstvima smirenosti pri ljepotama istine.
ustāz, učitelj, profesor, šejh, muršid.
usūl, pravila, principi, načela, propisi, derviška pravila.
uvejsije, oni ljudi koji pojavno (zāhiren) nemaju svog vodiča, a u biti (ma'nen) imaju jednog evliju, čiji ih ruhānijjet - duhovna snaga, upućuje i odgaja. Oni, u najviše slučajeva, kad dođu do savršenstva (kemāl), budu vezani za muršida, ne iz potrebe, nego iz običaja. Od grupe uvejsija najpoznatiji su: Šejh Feriduddin Attār, Hasan Hrkāni i Šāh Behāuddin Nakšibendi.
uzlet, osama, osamiti se, povući se u samoću, izbjegavati dodir sa svijetom.
V
vād-i semsem, džennet od zemlje preostale od Adema.
vādžibul-vudžūd, ono što mora postojati, nužno postojanje.
vahdānijjet, vjerovanje u Božju Jednoću.
vahdet, potpuna Jednoća, osama, osobina četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja, smirena duša - nefs-i mutmeinne. Obuhvatnost Allaha dž.š. suprotno mnoštvu (kesret).
vahdet-i mutlak, opća jednoća.
vahdetul-vudžūd, jednoća bitka. Praiskonska apsolutna egzistencija Jednoće.
vahdetuš-šuhūd, jednoća osvjedočenja.
vāhid, biće sa svojstvima, jedan jedini.
vāhidijjet, jedini, jedinstveni, Vāhid, Jednoća Jedinog.
vakf, zastoj među stupnjevima tarikatskog napredovanja radi neispunjavanja uslova za viši stupanj.
vāki, značenje koje se pojavi u srcu i ostaje u sjećanju.
vākia, što se pojavi u srcu, doživljaj.
vākiāt, stvarna doživljavanja i osjećanja.
vakt, ljudsko stanje u vremenu koje nije prošlo, vrijeme u kome se sufi nalazi. Pojava istinitosti Istine preko otkrovljenja (otkrića).
vakterib, I približi se !, (El-'Alek: 19) doživljava se na četvrtom stupnju. Prikučenje i stapanje svjetla Allahovoj dž.š. svjetlosti, (završetak faze kurb-i ferāida - obaveznog približavanja).
vanjska čistoća i nutarnja čistoća, vanjska čistoća sa vodom šeriata u stupnjevima šeriata, a nutarnja čistoća je sa tevbom (pokajanjem), čišćenjem srca i tarikatskim pravcem, u stupnjevima tarikata.
vāridāt, jed. vārid doživljavanje, pojava u svijesti bez dužeg razmišljanja, kao što su Božija pojedinačna nadahnuća.
vāridāt-i ilahijje, božanska nadahnuća u spoznaji.
vāris, Poslanikov nasljednik. Sedmi stupanj tarikatskog napredovanja.
vāris-i fākir, nasljednici Poslanika u fakirluku.
varkā, univerzalna duša, a to je Levh-i mahfūz.
vāsil-i mustegrek, arif, onaj koji je postigao stepen za nutarnja lična dostignuća. Onaj koji je dostigao stupanj utonuća.
vāsilīn, koji su dospjeli do vrha, do cilja, do ostvarenja želja.
vāsitā, veza sa Allahom dž.š.
vedžd, zanesenost u ljubavi, utopiti se u božansku ljubav, da čovjek svoje postojanje skoro izgubi. Toliki ljubavni zanos kada se gubi vlastito postojanje.
vedžd-i taklīd, zanesenost oponašanja ili tevādžud, gibanje od zadovoljstva.
vedžd-i tamm, potpuno duhovno zadovoljstvo, vrhunac.
vefā, božanska pomoć, ispunjavanje obaveze.
vehm, fantazija. Pojam materijalne naravi, tj. pojam je vezan za nage tijelo kao materiju, za naš ovozemaljski život.
vekīl, zamjenik, opunomoćenik, zastupnik šejha.
velājet, stupanj evlije. Svjetlost, duhovno stanje jednog evlije, vladanje, prijateljevanje, spoznaja el-Hakka i Njegovih sifata do granice mogućeg.
veled-i kalb (veled-i ma'nevi), dijete srca, dijete duše. Srce murida je probuđeno i živo, te odgovara na zikr ili čini zikr.
veleh, povišeni vedžd zanešenosti, (vālih) pretjerani vedžd. Zapanjenost srca u ljepotama Rabba.
velī, evlija, dobri čovjek koji je stigao blizini el-Hakka, prijatelj Božji. Dijele se na: kutb, nākib, evtād, ebrār, ebdāl, ahjār. Njima Allah dž.š. daje znanje iz tajnog svijeta, te mogu prepoznati nevidljivo, tajno.
ve ma remejte iz remejte, I nisi bacio kad si bacio (El-Ahzāb: 17) nema drugog izvršioca osim Njega. (Allaha dž.š.)
ve nefahtu fīhi min rūhi, ("Udahnuo sam u njega od svog rūha") (El-Isrā 15:29). Allah dž. š. je udahnuo u čovjeka svoga duha.
verā, čuvanje da se ne padne u zabranjeno.
vesāil jed. vesīle, sredstvo.
vesāit, uzroci povezivanja, veze pomoću kojih se stigne cilju, sredstvo.
vesvesa, sumnja, nesigurnost.
veted, mn. evtād, stub, stubovi, prvaci.
vidždān, savjest, srčani osjećaj, tajni osjećaj u čovjeka, osjećaj grižnje savjesti za učinjeno zlo, ili radost zbog učinjenog dobra.
vilājet, prijateljstvo s Allahom dž.š. Prvi stepen do Imama (kutba).
vird, svakodnevni zadatak u obliku zikra koji, prema naročitim uputama šejha (muršida), preuzima murid prilikom pristupa tarikatu. Vird nije isti za sve muride jedne tarikatske grupe, niti je stalne prirode, nego se mijenja sa stepenom napredovanja murida i sa potrebama koje su prouzrokovane njegovim karakternim i drugim osobinama.
vudžūd, osjećanje nestajanja u vječnom postojanju. Postojanje stvarnog i prirodnog.
vudžūd-i bahtī, Biće jednosti, hakikat Istinitog, čisto postojanje.
vudžūd-i hakīkī, istinsko postojanje. To je postojanje Boga Jedinog. Istiniti ima istinsko postojanje i postojanje u Njegovom Biću, ima relativno postojanje i ono je u bićima mogućeg, a ovo relativno postojanje je kao sjena koja se proteže (prostire) na svo ostalo postojanje, i ta sjena daje postojanja preko imena Zāhir.
vudžūd-i medžāzī, prividno, metaforičko postojanje.
vudžūd-i mutlak, apsolutno postojanje. Pod Vudžūd-i mutlakom misli se na egzistenciju uzvišene Istine, koja nije ograničena ni sa kakvim posebnim ograničenjima. Nasuprot tome je vudžūd-i mukajjed, koji ima svoje granice, kao npr. čovjek, bilje, voda, svemir itd.
vukūf-i selāse, tri stajanja: duša, srce i Gospodar.
vuslet, sastanak, prispijeće, stizanje.
Z
zādžir, osjet u srcu kao poziv Istini.
zāhid, uzdržljiv, asketa, odan Bogu dž.š. U arapskom jeziku ova riječ je sastavljena od tri slova: z, h, d. Svako od ova tri slova ima jednu riječ koja počinje sa tim slovom. Te riječi predstavljaju tri uvjeta koja mora posjedovati čovjek da bi opravdao ime i svojstva zāhida: (zuhdi) 1. Z - zīnet, onaj koji je ostavio zinet (nakit, ukras), 2. H - hevā, onaj koji je ostavio prohtjeve, želje, strasti, 3. D - dunja, onaj koji je odbacio dunjaluk, napustio ga, dakle, pobožan čovjek, koji može a ne mora biti u tarikatu.
zāhir, vanjski, vidan, jasan. Jedno od Allahovih dž.š. imena, suprotno - bātin.
zākir, onaj koji zikr čini.
zākir-i baša, voditelj zikra.
zarf, tajna.
zāt, osoba, ličnost, biće, bitak nečega.
zāt-i aht, Čisto Biće.
zātuhū Teālā, Njegovo uzvišeno Biće (Allahovo dž.š.), Dragulj bića.
Zebān-i širīn, Božije zapovijedi, slatke riječi.
Zebān-i telh, Božije zabrane, gorke riječi.
zehāb (zihāb), jači stepen uspona, jači stepen od gajbeta, utapanje u spoznaji Boga, odlazak Njemu.
zekāt tarikata, davanje od ovosvjetskih prihoda, na putu Uzvišenom Allahu, siromasima vjere i ovosvjetskim bijednicima.
zeleni nūr, (ahdar), svjetlo koje vidi derviš na prvom stepenu tarikatskog naprrdovanja, nefs-i rādijje.
zemistān, osjećaj tegoba, hladnoća.
zendž, v. ālem-i ledun.
zehn, stići na mjesto pojave Božanstvenosti.
zerd, svojstvo poniznosti.
zevāid, povećanje imana - vjerovanje u ono što je nevidljivo i sasvim izvjesno - gajb-i jekin. Pojačanje svjetla u srcu.
zevk, slast, dragost, osjet prijatnosti, početak pojave refleksa od Božijih imena, sklonost, jezik nutrine, užitak, prvi početak božanske pojavnosti.
zijāretgāh, mjesta posjete.
zijāul-hakk, svjetlo Istine. Zijā svjetlo je veće od nūr svjetla. Svjetlo sunca (zijā) je jače od
svjetla mjeseca (nur). Kod Muhammeda a.s. je izvorno svjetlo a kod evlija je posredno. Kutb i
gavs su na stepenu sunca, a evlije su na stepenu mjeseca i zvijezda. Oni svijetle ljudima u tmini.
zikr, spominjanje Božjih imena jezikom i razmišljanje o Njemu, prizivanje Allaha, slavljenje Božijeg imena. Može biti skupni i pojedinačni, a najčešći oblici su: zikr-i džehri - (visokim glasom), zikr-i lisāni - jezikom, zikr-i kalbi - srcem), zikr-i hafijj - skriveni zikr.
zikr-i dāim, stalni zikr.
zikr-i dāim i ref´i hidžāb, to su dva nimeta: stalni zikr (srcem) i dizanje perde (otkrivanje tajne).
zill, srce.
zuhd, povučenost, sustezanje od ovog svijeta
zuhūr, pojava.
zul-dželāl, Veličanstvo Allaha dž.š.
zulf, svojstva Bića jednosti.
zulm (zulum), nepravda, nasilje, poniženje, omalovažavanje.
zumrudāt, univerzalna duša.
Ž
žuti nūr, žuto svjetlo.

Zadnji put promjenjen: Ponedjeljak, 02 Juli 2018 10:26
Označeno :