Leća

Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se leće, jer ona, zaista, smekšava srce i povećava suze, a sedamdeset vjerovjesnikā je smatralo čistom.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se leće, jer je ona, zaista, blagoslovljena, čista i sveta, smekšava srce, povećava suze i već ju je blagoslovilo sedamdeset vjerovjesnikā, a posljednji među njima je bio Isa, sin Merjemin, a.s.”[2]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Među onim što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., oporučio Imamu Aliju, mir s njim, je i ovo:

‘O Ali! Jedi leću, jer ona je, zaista, blagoslovljena, čista i sveta, ona smekšava srce, umnožava suze i zaista ju je blagoslovilo sedamdeset vjerovjesnikā.’ˮ[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Dok je Božiji Poslanik, s.a.v.a., sjedio na mjestu gdje obavljao namaz, došao mu je jedan ensarija po imenu Abdullah ibn Et-Tejjihan i rekao: ‘O Božiji Poslaniče! Ja mnogo sjedim u tvom društvu i slušam od tebe mnoge stvari, međutim niti se moje srce smekšava niti pohita moja suza!’

Vjerovjesnik, s.a.v.a., mu je rekao: “O sine Et-Tejjihanov! Drži se leće i jedi je, jer ona, zaista, smekšava srca, ubrzava suzu, a već ju je blagoslovilo sedamdeset vjerovjesnikā.’”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se leće, jer je ona, zaista, posvećena jezikom sedamdeset vjerovjesnikā.”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Požalio se jedan vjerovjesnik Allahu, dž.š., na tvrdoću srca svoga naroda, pa mu je Allah, dž.š., objavio dok je bio na namazu da naredi svome narodu da jede leću, jer ona, zaista, smekšava srca, tjera suze na oko, otklanja oholost i ona je hrana čestitih.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Jedenje leće smekšava srce i umnožava suze.”[7]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Požalio se čovjek Vjerovjesniku, s.a.v.a., na krutost srca, pa mu je on, s.a.v.a., rekao: ‘Drži se leće, jer ona, zaista, smekšava srce i ubrzava suze.”[8]


[1] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 112, hadis 370; El-Biḥār, sv. 66, str. 259, hadis 9.

[2]ʻUjūnu aẖbārir-Riḍā, ʻa.s., sv. 2, str. 41, hadis 136, prenesen od Aḥmeda ibn ʻĀmira Eṭ-Ṭāʼijja; Ṣaḥīfetu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 244, hadis 150, a obje ove predaje su prenesene od Imama Ridaa od njegovih očeva, mir s njima; Ed-Daʻwāt, str. 148, hadis 392; El-Biḥār, sv. 14, str. 254, hadis 48; Tefsīru-l-Qurṭubijji, sv. 1, str. 427.

[3]El-Meḥāsin, sv. 2, str. 307, hadis 2019, prenesen od Imama Kazima, koji ga prenosi od svog oca, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 258, hadis 5.

[4]El-Meḥāsin, sv. 2, str. 306, hadis 2018, prenesen od ʻAbdur-Raḥmāna ibn Zejda ibn Eslema Et-Tebūkijja; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 408, hadis 1383, prenesen od Imama Sadika koji ga prenosi od svojih očeva, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 258, hadis 4.

[5]El-Muʻdžemu-l-kebīru, sv. 22, str. 63, hadis 152; Musneduš-šāmijjīne, sv. 1, str. 264, hadis 457, a obje ove predaje su prenesene od Wās̱ileta; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 44, hadis 28275.

[6]El-Firdews, sv. 2, str. 368, hadis 3643, prenesen od Ebū Hurejre; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 408, hadis 1384; El-Biḥār, sv. 66, str. 259, hadis 8.

[7]El-Kāfī, sv. 6, str. 343, hadis 1, prenesen od Es-Sukūnijja koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 306, hadis 2017, prenesen od Es-Sukūnijja, koji ga prenosi od Imama Sadika, a ovaj od svog oca, a on od Imama Alija, mir s njima, i u njemu stoji: “ubrzava” umjesto “uvećava”; El-Biḥār, sv. 66, str. 258, hadis 3.

[8]El-Kāfī, sv. 6, str. 343, hadis 3; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 306, hadis 2016, a u ovoj predaji je dodao na kraju hadisa: “i već ga je blagoslovilo sedamdeset vjerovjesnikā.” Obje ove predaje su prenesene od ʻAbdur-Raḥmāna ibn Zejda; El-Biḥār, sv. 66, str. 258, hadis 2.

Zadnji put promjenjen: %AM, %13 %417 %2015 %09:%Jul

Više iz kategorije:

« Cvekla Liječenje medom »

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT