Liječenje medom

Islamska medicina

Kurʼani-Kerim

“Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima i u drveću i u onome šta naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, ponizno!” Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja u kojem je lijek ljudima. Zaista je u tome dokaz za ljude koji razmišljaju.”[1]

Hadis:

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Med je lijek.”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se dva lijeka: meda i Kurʼana.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kod mene ne postoji bolji lijek za ženu u nifasu od sočnih hurmi i ništa bolje za bolesnika od meda.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, dž.š., dao berićet u medu. U njemu je izlječenje od bolova, a sedamdeset vjerovjesnikā ga je blagoslovilo.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “U medu je izlječenje.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Nije se bolesnik ničim boljim liječio od pijenja meda.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Med je lijek za svaku bolest, a u njemu nema bolesti. Med umanjuje šlajm i izbistruje srce.”[8]

8. Imam Ali, mir s njim: “Lizanje meda donosi izlječenje od svake bolesti. Allah, dž.š., je rekao: Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja u kojem je lijek ljudima.[9] On uz učenje Kurʼana i žvakanje tamjana otklanja šlajm.”[10]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Nisu se ljudi liječili ničim kao što je med.”[11]

10. Imam Kazim, mir s njim: “Med donosi izlječenje od svake bolesti ako ga uzmeš iz saća.”[12]


[1]En-Naḥl, 68.-69.

[2] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 148, hadis 526; El-Biḥār, sv. 66, str. 294, hadis 19.

[3]Sunenu Ibni Mādžē, sv. 2, str. 1142, hadis 3452; El-Mustedreku ʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 4, str. 222, hadis 7435;Es-Sunenu-l-kubrā, sv. 9, str. 579, hadis 19565; El-Firdews, sv. 3, str. 25, hadis 4051, a sve ove predaje su prenesene od ʻAbdullāha ibn Mesʻuda; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 8, hadis 28102;Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 357, hadis 1162, prenesen od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 290, hadis 2.

[4] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 44, hadis 28279, zabilježen od Ebū Eš-Šejẖa i Ebū Nuʻajma u Eṭ-Ṭibbu prenesen od Ebū Hurejre.

[5] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 359, hadis 1173, prenesen od Imama Ridaa, mir s njim; Ed-Daʻwāt, str. 151, hadis 406; El-Biḥār, sv. 66, str. 294, hadis 18.

[6]El-Meḥāsin, sv. 2, str. 300, hadis 1991, prenesen od Ismāʻīla ibn Džaʻfera od njegovoga babe; Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 148, hadis 526, prenesen od Imama Sadika, mir s njim, a u njemu stoji: “Allah, dž.š., je rekao: u njemu je lijek ljudima.”; El-Biḥār, sv. 66, str. 291, hadis 6.

[7] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 148, hadis 526; El-Kāfī, sv. 6, str. 332, hadis 5; Kitābu men lā jaḥḍaruhul-feqīhu, sv. 3, str. 351, hadis 4235, a obje ove predaje su prenesene od Mūsāa ibn Bekra, koji ih prensi od Imama Kazima, mir s njim, i u njima se ne nalazi: “pijenja”; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 300, hadis 1993, prenesen od Ibn Sināna i Ebū El-Baẖterijja od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 294, hadis 18.

[8]Makārimu-l-aẖlāqi, sv. 1, str. 359, hadis 1172; El-Biḥār, sv. 66, str. 294, hadis 18.

[9]En-Naḥl, 69.

[10]El-Kāfī, sv. 6, str. 332, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 299, hadis 1989, a obje ove predaje su prenesene od Muḥammeda ibn Muslima, od Imama Sadika, a.s; El-H̱iṣāl, str. 623, hadis 2, prenesen od Ebū Beṣīra i Muḥammeda ibn Muslima, koji ga prenose od Imama Sadika, a on od svojih očeva, a ovi od Imama Alija, a.s;Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 357, hadis 1163, prenesen od Imama Sadika, mir s njim, a u njemu se ne nalazi od riječi: “a on uz učenje Kurʼāna...”; El-Biḥār, sv. 66, str. 291, hadis 4.

[11]El-Kāfī, sv. 6, str. 332, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 299, hadis 1989, a obje ove predaje su prenesene od Muḥammeda ibn Sūqata; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 358, hadis 1165, a u njemu stoji: “liz meda.” (لَعْقِ الْعَسَلِ); El-Biḥār, sv. 66, str. 290, hadis 2.

[12]El-Meḥāsin, sv. 2, str. 300, hadis 1992; El-Biḥār, sv. 66, str. 292, hadis 7.

Više iz kategorije:

« Leća Odlike meda »

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT