Odlike masline

Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kako je divan misvak od maslinovog drveta, koje je učinjeno mubarek drvetom. Ono uljepšava miris iz usta i otklanja bolest korijena zubā. On je moj misvak i misvak vjerovjesnikā, a.s., koji su bili prije mene.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Maslina povećava sjemenu tekućinu (spermu).”[2]

3. El-Kafi – Ibrahim ibn Muhammed Ez-Zari'a El-Basri prenosi od jednog čovjeka da je rekao: “Spomenuli smo pred Imamom Sadikom, mir s njim, maslinu, pa je taj čovjek rekao: ‘Ona izaziva vjetrove’, a Imam Sadik je rekao: ‘Ne, nego ona odstranjuje vjetrove.’”[3]

4. El-Kafi – prenosi se od Ishaqa ibn Ammara ili od nekoga drugoga, da je rekao: “Rekao sam Imamu Sadiku, mir s njim: ‘Ljudi govore da maslina izaziva vjetrove’, pa mi je rekao: ‘Maslina odagnava vjetrove.”[4]

5. Imam Kazim, mir s njim: “Od stvari koje je Adem, a.s., savjetovao Hibetullahu – svome sinu – je i to da jede masline, jer su one, zaista, blagoslovljeno drveće.”[5]


[1] El-Muʻdžemu-l-ewseṭu, sv. 1, str. 210, hadis 678; Musneduš-šāmijjīne, sv. 1, str. 50, hadis 46; El-Firdews, sv. 4, str. 260, hadis 6767, a sve ove predaje su prenesene od Muʻāẕa ibn Džebela; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 9, str. 321, hadis 26628;Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 115, hadis 261; El-Biḥār, sv. 76, str. 135, hadis 48.

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 332, hadis 7; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 280, hadis 1905; El-Biḥār, sv. 66, str. 182, hadis 15.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 331, hadis 5; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 280, hadis 1902, a u njemu stoji: “Ez-Zerrāʻa”, umjesto “Ez-Zāriʻa”; El-Biḥār, sv. 66, str. 181, hadis 15.

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 331, hadis 3; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 280, hadis 1903; El-Biḥār, sv. 66, str. 181, hadis 16, a u njemu stoji: “maslinovo ulje”, umjesto: “maslina” u prvom dijelu hadisa.

[5] El-Kāfī, sv. 6, str. 331, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 280, hadis 1904, a obje ove predaje su prenesene od Ibrāhīma ibn ʻAbdil-Ḥamīda; El-Biḥār, sv. 66, str. 182, hadis 14.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT