Odlike maslinovog ulja

Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite maslinove ulje i mažite se njime, jer ono je zaista od blagoslovljenog drveća.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite maslinovo ulje, jer zaista je ono blagoslovljeno, začinjavajte njime i mažite se njime, jer ono, zaista, izlazi iz blagoslovljenog drveta.”[2]

3. Sunenut-Tirmiẕijji – prenesen od Zejda ibn Erqama: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., nam je naredio da se od upale plućne mahramice liječimo morskim (tj. indijskim) karom[3] i maslnovim uljem.”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se maslinovog ulja – jedite ga i mažite se njim, jer ono je, zaista, korisno za hemoroide.”[5]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Držite se dobro ovoga blagoslovljenog drveta, maslinovog ulja. Liječite se njim, jer je ono zaštita od hemoroida.”[6]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedite maslinovo ulje i mažite se njim, jer se u njemu nalazi lijek za sedamdeset bolesti među kojima je i lepra.”[7]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Maslinovo ulje je mast dobrih i začin odabranih, blagoslovljeno je na početku i blagoslovljeno je na kraju i potopljeno je u svetost dva puta.”[8]

8. Imam Ali, mir s njim: “Mažite se maslinovim uljem i umačite (hljeb) s njime, jer ono je zaista mast probranih i začin odabranih, potran je svetošću dva puta, blagoslovljen je na početku i blagoslovljen je na kraju, uz njega ne može da naudi bolest.”[9]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Pijenje prekrupe sa maslinovim uljem uvećava mišiće i snaži kosti, omekšava kožu i daje snagu za polno opštenje.”[10]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Ako se nekom od vas bude cijedio apsces ili čir neka ga previje i neka se liječi maslinovim uljem te maslom.”[11]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 331, hadis 1, koji Ibn El-Qaddāḥa prenosi od ImamaSadika; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 415, hadis 1408, a obje ove predaje su prenesene od Imama Sadika, mir s njim; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 281, hadis 1906, prenesen od Ibn El-Qaddāḥa, od Imama Sadika, od njegovoga oca, mir s njima, od Allahovog Poslanika, s.a.v.a; El-Biḥār, sv. 66, str. 182, hadis 16; Sunenut-Tirmiẕijji, sv. 4, str. 285, hadis 1851, prenesen od Omera (ibn El-H̱aṭṭāba); Musnedu Ibni Ḥanbel, sv. 5, str. 433, hadis 16054; El-Mustedrekuʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 2, str. 432, hadis 3504; Et-Tārīẖul-kebīru (Kitābu-l-kunā), sv. 8, str. 6, hadis 31; Usudu-l-ġābeti, sv. 6, str. 11, a posljednje četiri predaje su prenesene od Ebū Usejda.

[2] Sunenud-Dārimijji, sv. 1, str. 534, hadis 1980, prenesen od Ebū Usejda El-Enṣārijja; ʻAbdur-Rezzāqov El-Muṣannef, sv. 10, str. 422, hadis 19568, prenesen od Zejda ibn Eslema od njegovoga oca, a u njemu se ne nalazi: “Jedite maslinovo ulje; jer, zaista, je ono blagoslovljeno.”; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 279, hadis 40984.

[3] Arapski: el-qusṭu (اَلْقُسْطُ): morski (odnosno indijski) kar /bot. Costusspeciosus/, štap kojim se miriše (poput tamjana), i on je jedna od morskih biljaka. (Lisānu-l-ʻarebi, sv. 7, str. 379.)

[4] Sunenut-Tirmiẕijji, sv. 4, str. 407, hadis 2079; El-Mustedrekuʻalaṣ-ṣaḥīḥajni, sv. 4, str. 224, hadis 7443;El-Muʻdžemu-l-kebīr, sv. 5, str. 202, hadis 5090, ova predaja je slična navedenom hadisu; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 24, hadis 28187.

[5] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 48, hadis 28295, prenesen od Ibn Es-Sunnijja od ʻUqbeta ibn ʻĀmira.

[6] El-Muʻdžemu-l-kebīr, sv. 17, str. 281, hadis 774, prenesen od ʻUqbeta ibn ʻĀmira; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 47, hadis 28296.

[7] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 48, hadis 28299, prenesen od Ebū Nuʻajma u Eṭ-Ṭibbu od Ebū Hurejre.

[8] El-Kāfī, sv. 6, str. 332, hadis 6; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 282, hadis 1912, a obje ove predaje su prenesene od ʻAbdul-Muʼmina El-Enṣārijja od Imama Bakira, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 183, hadis 21.

[9] El-Kāfī, sv. 6, str. 331, hadis 4, prenesen od Ebū Dāwūda En-Nuẖaʻijja od Imama Sadika, mir s njim; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 281, hadis 1907, prenesen od Ebū Dāwūda En-Nuẖaʻijja od Imama Sadika, od njegovih očeva od Imama Alija, a.s; El-Biḥār, sv. 66, str. 182, hadis 17.

[10] El-Kāfī, sv. 6, str. 306, hadis 7; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 287, hadis 1937, a obje ove predaje su prenesene od ʻAbdullāha ibn Miskāna; El-Biḥār, sv. 66, str. 276, hadis 6.

[11] El-Kāfī, sv. 4, str. 359, hadis 6; Kitābu men lā jaḥḍaruhu-l-feqīhu, sv. 2, str. 349, hadis 2657, a u ovoj predaji stoji:“na mahramici”, umjesto “čovjeku” i stoji: “neka ga probije”umjesto “neka ga previje”, a obje ove predaje su prenesene od Hišāma ibn Sālima.

Više iz kategorije:

« Odlike masline Majčina dušica »

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT