Odlike meda

Islamska medicina

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije pronađen bolji lijek od medovine.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kako je med ugodno piće! Štiti srce i otklanja hladnoću iz prsa.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Med je izlječenje, udaljava vjetar i groznicu iz tijela.”[3]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako se u nečemu nalazi lijek, onda je to u nožu onoga koji pravi hidžamu ili u piću od meda.”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nisu se Arapi liječili ničim boljim od puštanja krvi od strane osobe koja čini hidžamu ili pićem od meda”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako je u nečemu od vaših lijekova dobro, onda je to u medovini ili nožu onoga koji čini hidžamu ili prženju vatrom, a ja, zaista, ne volim da pržite svoje rane vatrom.”[6]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Izlječenje se nalazi u tri stvari: medovini, nožu onoga koji čini hidžamu i prženju rana vatrom, a ja zabranjujem svome ummetu da spaljuje rane vatrom.”[7]

8. El-Muʻdžemu-l-ewseṭu – prenosi se od Es-Saʼiba ibn Jezida: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je naredio hidžamu i rekao: ‘Zaista ljudi nisu ostvarili dostignuće bolje od nje ni piće bolje od medovine.’”[8]

9. Tarihu Dimešq – prenosi se od Amira ibn Malika: “Poslao sam po Vjerovjesnika, s.a.v.a., jednoga čovjeka zbog vrućice koju sam imao i za koju sam tražio lijek i izlječenje. Vjerovjesnik, s.a.v.a., mi je poslao mješinicu[9] meda.”[10]

10. Tarihu Dimešq – prenosi se od Abdullaha ibn Burejde: “Pričao mi je amidža Amira ibn Eṭ-Tufejla El-Amirijja da je Amir ibn Eṭ-Tufejl poklonio Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., konja i napisao mu: ‘Pojavili su mi se čirevi,[11] pa mi pošalji neki lijek.’

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je vratio konja zato što on (tj. Amir ibn Eṭ-Tufejl) nije bio još prešao na islam te mu je poklonio jednu mješinicu meda i rekao: ‘Liječi se njime!’”[12]

11. Imam Bakir: “Medicina Arapa se nalazi u sedam stvari: nožu hidžame, klistiru, odlasku u hamam, burmutu,[13] povraćanju, pijenju medovine i posljednji lijek je spaljivanje rane vatrom, a možda se može ovome dodati i nūre (sredstvao za skidanje dlaka).”[14]

12. Imam Kazim, mir s njim: “Kome se promijeni sperma, onda mu je, zaista, korisno svježe mlijeko s medom.”[15]

13. El-Kafi – Hamza ibn Eṭ-Tajjara prenosi od Imama Kazima, mir s njim: “Nisu se ljudi liječili ničim boljim od puštanja krvi iz tijela hidžamom i muzʻom meda.”

Prenosilac hadisa reče: “Neka budem iskupom za tebe! A šta je to muz‘a meda?”

Imam Kazim, mir s njim, reče: “To je jedan liz meda.”[16]

14. El-Fiqhu-l-mensubu li-l-Imamir-Rida, ‘a.s. – Rekao je Imam Rida, mir s njime: “U medu je lijek za svaku bolest. Ko ujutro na prazan stomak poliže kašičicu meda to će mu otkloniti šlajm, smiriti žuč, spriječiće gorčinu crne žuči, izbistriti razum, a ako se med jede sa tamjanom to čini pamćenje izvrsnim.”[17]

15. Imam Rida, mir s njim: “Ko želi da se zaštiti od prehlade tokom čitave zime neka jede svaki dan tri zalogaja meda u saću.”[18]

16. Imam Hadi, mir s njim, kada je bio upitan o neprekidnoj groznici koja se javlja svaki drugi dan: “Uzeti med i čurekot i toga se poližu tri prsta i groznica će biti u potpunosti otklonjena iz tijela, jer to dvoje su dvije blagoslovljene stvari. Allah, dž.š., je o medu rekao: Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja u kojem je lijek ljudima.”[19]

17. Imam Hadi, mir s njim: “Najbolja stvar od svih stvari za četverodnevnu groznicu je da se u danu u kojem groznica napada jede paluza[20] napravljena od meda i da joj se doda dosta šafrana, te da se osim nje u tome danu ništa drugo ne jede.”[21]


[1] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 20, hadis 2868, zabilježen od Ebū Nuʻajma u Eṭ-Ṭibbu prenesen od Aiše.

[2]Makārimu-l-aẖlāqi, sv. 1, str. 358, hadis 1168; Ṭibbun-Nebijji, s.a.v.a., str. 7; El-Biḥār, sv. 62, str. 295; El-Firdews, sv. 4, str. 265, hadis 6780, prenesen od Aiše, a u njemu stoji: “mržnju” ili “bijes”(بِوَحَرِ) umjesto: “hladnoću” (بَرْدَ).

[3]El-Qommijjev Džāmiʻu-l-eḥādīs̱i, str. 101; El-Biḥār, sv. 66, str. 294, hadis 19, zabilježen iz El-Imāmetu wet-tebṣiretu prenesen od Ismāʻīla ibn Mūsāa ibn Džaʻfera od njegovog oca, od njegovih očeva, mir s njima, od Allahovog Poslanika, s.a.v.a.

[4]ʻUjūnu aẖbārir-Riḍā, ʻa.s., sv. 2, str. 35, hadis 83, koji Aḥmed ibn ʻĀmir Eṭ-Ṭāʼijj prenosi od Imama Ridaa, a ovaj od svojih očeva, mir s njima; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 395, hadis 1170; Ed-Daʻwāt, str. 151, hadis 400; El-Biḥār, sv. 66, str. 290, hadis 3.

[5]ʻAbdur-Rezzāqov El-Muṣannef, sv. 11, str. 30, hadis 19819.

[6]Ṣaḥīḥu-l-Buẖārī, sv. 5, str. 2157, hadis 5375; Musnedu Ibni Ḥanbel, sv. 5, str. 109, hadis 14707; Es-Sunenu-l-kubrā, sv. 9, str. 573, hadis 19542, a sve ove predaje su prenesene od Džābira; Ibn ebī Šejbetov El-Muṣannef, sv. 5, str. 460, hadis 8, koji Jezīd ibn Ebī Ḥabīb prenosi od jednog ensarije, a sve ove predaje su slične navedenom hadisu; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 21, hadis 28172.

[7]Ṣaḥīḥu-l-Buẖārī, sv. 5, str. 2151, hadis 5356, prenesen od Ibn ʻAbbāsa; Tārīẖu Dimešq, sv. 59, str. 16, hadis 12221, prenesen od Muʻāwije ibn Ḥudejdža, a u njegovom prvom dijelu stoji: “Kada bi bilo u nečemu izlječenje...” – a na kraju stoji: “a ne volim da palim rane vatrom”; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 21, hadis 28171; ʻAwālī-l-leʼālī, sv. 1, str. 175, hadis 213; El-Biḥār, sv. 66, str. 290, hadis 3, zabilježen od El-H̱aṭṭābijja u knjizi Eʻlāmu-l-ḥadīs̱i.

[8]El-Muʻdžemu-l-ewseṭu, sv. 8, str. 53, hadis 7944.

[9] Arapski el-ʻukketu (اَلْعُکَّةُ): mješinica, posuda od kože koja je okrugla, deminutiv riječi mješina. (En-Nihājetu, sv. 3, str. 284.) (op. prev.)

[10]Tārīẖu Dimešq, sv. 26, str. 98; El-Iṣābetu, sv. 3, str. 485, a u njemu se ne nalazi “i izlječenje”(وَ شِفَاءً); Usudu-l-ġābeti, sv. 3, str. 138, a ova predaja je slična navedenom hadisu; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 10, str. 87, hadis 28475.

[11]Arapski ed-dubejletu (اَلدُّبَيْلَةُ): unutrašnji čir, veliki čir i bubuljica koji se pojave u utrobi, pa ubije onoga kod koga se nalazi u većini slučajeva. (En-Nihājetu, sv. 2, str. 99.) (op. prev.)

[12]Tārīẖu Dimešq, sv. 26, str. 99, hadis 5506; Usudu-l-ġābeti, sv. 6, str. 362; El-Iṣābetu, sv. 5, str. 133, ova predaja je slična spomenutom hadisu i u njoj se ne nalazi dio: “i rekao: ‘Liječi se njime!’”(وَ قَالَ: تَدَاوِ بِهَا.); Kenzu-l-ʻummāl, sv. 5, str. 822, hadis 14483.

[13] Arapski es-seʻūṭu znači: lijek koji se uzima kroz nos – burmut. (El-Miṣbāḥu-l-munīru, str. 277.) Ova riječ, također, ima i sljedeća značenja: rebrac, (stolisnik) kihavica /bot. Achillea ptarmica/. (op. prev.)

[14]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 55; El-Biḥār, sv. 62, str. 118, hadis 35.

[15]El-Kāfī, sv. 6, str. 337, hadis 8; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 293, hadis 1962; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 358, hadis 1164, a u njemu stoji: “svježe mlijeko sa medom.”;El-Biḥār, sv. 66, str. 290, hadis 2.

[16] El-Kāfī, sv. 8, str. 194, hadis 231; El-Biḥār, sv. 62, str. 163, hadis 8.

[17] El-Fiqhu-l-mensūbu lil-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 346; El-Biḥār, sv. 66, str. 293, hadis 16.

[18] Ṭibbul-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 37; El-Biḥār, sv. 62, str. 324.

[19]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 51, prenesen od Ebū Džaʻfera; El-Biḥār, sv. 62, str. 100, hadis 23.

[20] Arapski el-fālūẕu i el-fālūẕedžu: paluza, halva ili slatkiš koji se pravi od brašna, vode i meda, a danas se dodaje nešesta, voda i šećer. (El-Muʻdžemu-l-wesīṭu, sv. 2, str. 700.) (op. prev.)

[21]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 51, hadis prenesen od Ebū Džaʻfera; El-Biḥār, sv. 62, str. 100, hadis 24.

Zadnji put promjenjen: %PM, %16 %577 %2015 %12:%Jul

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT