Komentar predaje o Miradžu - Neka duhovna zadovoljstava pripremljena odabranima i svojstva odabranika (36.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Deveto poglavlje

Neka duhovna zadovoljstava pripremljena odabranima i svojstva odabranika

U jednom dijelu razgovora između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Uzvišeni kaže: “O Ahmede! U Džennetu ima dvorac sve dragulj na dragulju i biser na biseru bez ikakvog uklapanja i poveza, u njemu su Božiji odabranici. Gledam ih u svakom danu sedamdeset puta.[1] Obraćam im se svaki put kad na njih pogledam i povećam im imanje sedamdeset puta, pa kada se stanovnici Dženneta naslade hranom i pićem, ovi se naslade Mojim spomenom govorom i obraćenjem.”

Poslanik reče: “O Gospodaru po čemu se raspoznaju takvi?”

Allah, dž.š., reče: “To su zatvorenici, zarobili su svoje jezike od viška govora i stomake od viška hrane.”

Skup duhovnih ahiretskih zadovoljstava pripremljenih odabranicima

U jednom dijelu razgovora između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika na Miradžu, Uzvišeni kaže: “O Ahmede! U Džennetu ima dvorac sve dragulj na dragulju i biser na biseru bez ikakvog uklapanja i poveza, u njem su Božiji odabranici.”

Kur'anski ajeti

و ما عند الله خيرٌ للأبرار

“A ono što je kod Allaha bolje je za one dobre.”[2]

و نُدخلُهُم ظلا ظليلا

“ I u debelu hladovinu ćemo ih uvesti.”[3]

رضي الله عنهُم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم

“Allah će zadovoljan njima biti, a i Oni Njim. To će veliki uspjeh biti.”[4]

لَهُم دار السلام عند ربِّهِم وَ هوَ وَليُّهُم بما كانوا يَعلَمون

“Njih čeka Kuća blagostanja u Gospodara njihova, On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su činili.”[5]

يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم برحمَةٍ منه وَ رضوانٍ وَ جناتٍ لَهُم فيها نَعيمٌ مقيم ، خالدين فيها أبدًا إنَّ الله عنده أجرٌ عظيم

“Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati, vječno i zauvijek će u njima boraviti. Uistinu, u Allah je nagrada velika.”[6]

وَ رضوانٌ من اللهِ أكبر ذلك الفوز العظيم

“A Allahova naklonost je veća od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti.”[7]

يا أيّها النَّفس المُطمَئِنَة ، ارجعي إلى ربِّك راضيةً مَرضية ً ، فادخُلي في عبادي ، و ادخُلي جنّتي

“A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj.”[8]

لَهُم ما يشاءونَ فيها وَ لدينا مزيد

“U njemu će imati što god zažele, a od Nas i više.”[9]

إنَّ المُتَّقين في جنّاتٍ و نهر ، في مقعَدِ صدقٍ عند مليك ٍ مُقتَدر

“Oni koji su se Allaha bojali biće zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.”[10]

 

Predaje

Imam Sadik, mir s njime, o Božijim riječima:

إنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات ِ طوبى لَهم وَ حُسنُ مئآب ٍ

“Oni koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište.”[11] Pa je govorio sve dok ne reče: “A rijeka izlazi iz korijena toga drveta i natapa edenske vrtove. I to je dvorac od jednoga dragulja koji nema nikakve pukotine, niti kakvog poveza. Kada bi se svi sljedbenici islama sakupili u njemu, široko bi im bilo. Na njemu ima milion (hiljadu hiljada) vrata na svakim vratima po dva kanata od topaza i safira (rubina) sa po dvanaest milja. Neće u njega uči osim vjerovjesnik, siddik (iskreno vjeri predan), šehid ili onaj koji druge voli za rad Allaha ili siromah nemoćni od vjernika. To su njihove nastambe i to su edenske bašče.”[12]

Prenosi se od Imama Alija, mir s njime, da je o sevapima tahlila (svjedočenja šehadeta: la illahe illallah) desetog dana zul-hidžeta rekao: “Ko svaki dan deset puta izgovori tahlil, Allah Uzvišeni će mu podariti za svaki tahlil po jedan stepen u Džennetu od bisera i rubina, a između svakog stepena je rastojanje od stotinu godina za brzog jahača. Na svakom stepenu po grad sa dvorcem od jednog dragulja, bez razmaka ikakvih”, dok ne reče: “Ovaj grad pored svih nagrada u njemu je za tebe, a raduj se i nečemu većem od toga u kući Njegovoj, Kući blagostanja u Njegovu susjedstvu, daru koji se nikada prekinuti neće.”[13]

Imam Askeri, mir s njime, tumačeći riječi Božije:

ختَم اللهُ على قلوبِهِم

“Allah je njihova srca zapečatio”,[14] navodi priču o Aliju, mir s njime, dok ne reče: “A zatim reče Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Allahu je poznato od obračuna sve…’, dok ne reče, s.a.v.a.: ‘O Ali! U Džennetu među dvorcima ima dvorac od zlata i dvorac od srebra i dvorac od bisera i dvorac od topaza i dvorac od dragulja i dvorac od svjetlosti Gospodara moći nesavladive.’”[15]

Prenosi se od Imama, mir s njime, da je u  vezi nagrade za namaz rekao: “Pa kada klanjač kaže: bismillahi rrahmani rrahim elhamdu lillahi rabbil alemin,[16] i prouči Fatihu i neku od sura, Uzvišeni Allah kaže melecima: ‘Zar ne vidite ovoga Moga roba kako uživa u učenju Moga govora?! Uzimam vas za svjedoke, o meleci, da ću mu na Sudnjem danu reći: ‘Uči u Džennetu Mome i penji se stepenima Mojim.’ Te će neprestano učiti u uspinjati se svakim harfom za stepen od zlata i stepen od srebra i stepen od bisera i stepen od dragulja i stepen od topaza zelenoga i stepen od smaragda zelenoga i stepen od svijetlosti Gospodara moći nesavladive.” Pa je nastavio govoriti dok nije došao do govora o vrijednosti zekjata: “Pa ako dadne zekjata ono što ga slijedi, drage duše dobrovoljno, Allah će mu za svako zrno u Džennetu podariti dvorac od zlata i dvorac od srebra i dvorac od bisera i dvorac od topaza i dvorac od smaragda i dvorac od dragulja i dvorac od svijetlosti Gospodara svih svjetova.”[17]

Također, prenosi se u poglavlju Odlike vođe pravovjernih da je Poslanik, s.a.v.a., rekao hazreti Aliju: “Allah će šejtana udaljiti od tebe i onih koji tebe vole, a na Danu posljednjem dat će ti za svako dobro koliko i zrno gorušice od onoga što si dao svome sudrugu i od onoga što je Allah dao da od toga izraste, po stepen u Džennetu veći od dunjaluka od Zemlje do kraja nebesa i za svako zrno od toga dobra brdo od srebra… i brdo od smaragda i brdo od topaza također, i brdo od mošusa, i brdo od ambera, a broj tvojih sluga u Džennetu biti će veći od broja kišnih kapi, biljaka i životinja.”[18]

Džabir ibn Jezid prenosi: “Ušao sam kod Ebu Dža'fera i upitah ga nešto i on mi u odgovoru reče: “O Džabire! Slušaj dobro i razumi pa prenesi dok te god i gdje god jahalica bude nosila. Vođa pravovjernih držao je hutbu ljudima sedam dana nakon preseljenja Poslanikova, s.a.v.a., i to nakon što je završio sa sakupljanjem Kur'ana i sastavljanjem, pa je rekao: ‘Hvala Allahu koji je…’, dok ne reče: ‘O ljudi! Allah je obećao svome Poslaniku Muhammedu, s.a.v.a., vasilet, a obećao mu je istinu. Allah svoje obećanje nikada prekršiti neće. Zar ne, vasilet je na Džennetskim stepenima, na samim vrhovima iščeznuća u bliskosti Božijoj, na kraju svih vrhunaca željenih. U njemu je hiljadu katova, između svakog kata udaljenost je sto godina jahanja brzog konja jahača. A on se prostire (vasilet) između katova krupnog bisera do katova dragulja, od katova topaza do katova (sitnog) bisera, od katova rubina do katova od smaragda, od katova merdžana do katova od komfora, od katova ambera do katova od aloja, od katova zlata do katova oblaka, od katova zraka do katova svjetlosti.’”[19]

U dovi koja se ući u noći uoči i na dan Meb'asa (kada je Poslanik, s.a.v.a., poslan da vjeru predočava) stoji:

اللهُمَّ! اهدِنا إلى سواءِ السبيل ، وجعَل مَقيلَنا عندكَ خيرَ مقيل ٍ ، في ظلِّ ظليلٍ وَ مُلكٍ جزيل ، فأنّك حسبنا وَ نعمَ الوكيل.

“Allahu moj! Uputi nas put ispravan i učini naš boravak kod tebe najljepšim boravkom, u hladu debelom i vlasti nebrojenoj! Ti si nama dovoljan, a divan li si Ti oslonac!”[20]

Pojašnjenje

Kažem: Cilj navođenja ajeta i predaja u kontekstu komentara ovoga pasusa iz predaje o Miradžu jeste skretanje pažnje oštroumnom i cijenjenom čitaocu da u Džennetu postoje i ezoterični, skriveni i duhovni užici. Ovi ezoterični užici su unutrašnja manifestacija vanjskih formi užitaka, ali su uzvišeniji, većeg značaja i obimniji od svojih vanjskih formi. Ova vrsta užitaka neće biti darovana svima koji uđu u Džennet, nego su svojstvena samo onima koji su ulagali trud u suzbijanju prohtjeva vlastite duše koja nagoni na zlo kao i šejtana, a nisu bili obmanuti svijetom prirode i njegovim ukrasima, ovakvima su putem ovoga otvorena vrata ovih Dženneta. Ovi ezoterijski užici zapravo su osvjedočenje očitovanja Božijih imena i svojstava, čak šta više očitovanje same Božanske Bîti od strane Uzvišenog Gospodara svojim odabranim miljenicima. Ova veličanstvena blagodat iskazana je u riječima Kur'ana i sunneta u različitim izrazima. Tako npr. u ovome pasusu hadisa o Miradžu opisana je Božijim riječima: O Ahmede! U Džennetu ima dvorac sve dragulj na dragulju i biser na biseru bez ikakvog uklapanja i poveza, u njem su Božiji odabranici.

Drugim riječima: Uzvišeni Allah je stvorio nematerijalni i materijalni svijet, dunjaluk i ahiret, a kada ih je stvorio nije postao puki promatrač, odvojen od zbilje. To je ono što negira Knjiga i sunnet i razum. Uzvišeni je stvorio svako stvorenje očitujući njime neko od Svojih lijepih imena i veličanstvenih svojstava, tako da Uzvišeno Biće nikada nije od bilo čega izdvojeno. On, neka je uzvišen, sa svim je što postoji. Rekao je prvak muvehidina[21]: ‘On je u svemu ali ne kao što nešto biva u nečemu, On je izvan svega, ali ne kao što nešto biva izvan nečega.’[22]

Stubove svega što postoji ispunila su Njegova imena, a Njegovo znanje sve je obuhvatilo, a imena i svojstva nisu nešto drugo do sama Bît Njegova, a sve stvari očitovanja su Njegovih imena i svojstava, a vanjske forme tih svojstava pohvalne su i potrebne da krase čovjeka, jer sve su to Božija očitovanja Hakka Uzvišenog. Ako su pak ovo sve stanja odsjaja kakav je onda tek slučaj Pojave? A to je uzvišeni Allah, a on je najpreči da se traži i voli. Ono čime će odabranici biti kušani u Džennetu nije svedeno samo na očitovanja i forme, nego će iskusiti i viđenje same Pojave, okom srca. Kao što to kaže Uzvišeni Allah:

وجوه يومئذٍ ناضرةٌ ، إلى ربِّها ناظرة.

“Neka lica toga dana biti će blistava, u Gospodara gledat će.”[23]

Najvjerojatnije da ajeti i predaje koje su prethodile ukazuju na ovu veliku Božiju blagodat. A Allah najbolje zna!

[1] Metafora za Allahovu posebnu pažnju, jer Allahu ne izmiče iz vida niti pažnje bilo što od vidljivog ili nevidljivog koliko ni treptaj oka, niti je Njegovo gledanje iz strane i perspektive, niti je organima, niti se može pojmiti.

[2] Ali Imran, 197.

[3] Nisa, 57.

[4] Al Maide, 119.

[5] Al An'am, 127.

[6] At-Tawba, 21-22.

[7] At-Tawba, 72.

[8] Al-Fadžr, 27-30.

[9] Al-Qaf, 35

[10] Al-Qamer, 54-55.

[11] Ar-Ra'd, 29.

[12] Biharul envar, 8/154/92.

[13] Biharul envar, 8/175/128.

[14] Al- Baqare, 7.

[15] Biharul envar, 8/165/109.

[16] el-Fatiha, 1-2.

[17] Biharul envar, 8/181/138.

[18] Biharul envar, 8/179/135.

[19] El Kafi, 8/18/4.

[20] Iqbalul a'mal str 578, a u jednom od rivajeta ne dolaze riječi: I vlasti nebrojenoj – mulkin džezil.

[21] Muvehhid – Monoteist, onaj koji u svemu vidi i potvrđuje Božije jedinstvo.

[22] El Kafi, 1/85/2.

[23] El-Kijame, 22-23.

Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT