Komentar predaje o Miradžu - O tome kako san učiniti molitvom i objed glađu (19.)

Komentar predaje o Miradžu 1.

Allah, dž.š., na Miradžu Svom Miljeniku reče: “Učini svoje noći danima i svoje dane noćima.” Poslanik, s.a.v.a., reče: “O Gospodaru, a kako to da učinim?” Gospodar reče: “Učini svoj san molitvom, a svoj objed glađu!”

Neki ajeti i predaje koje u ovome kontekstu treba prostudirati

Ajeti

ليسوا سواءٌ مِن أهل الكتاب ِ أمَّةً قائمَةً يَتلونَ آياتِ اللهِ آناءَ الليلِ وَهُم يَسجُدُون

“A nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se.”[1]

وَ مِنَ الليلِ فَتَهَجَّد بِهِ نافلةًَ لك عسى أن يَبعثَك رَبُّك مَقامًا مَحمودًا

“I probdij dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost, Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati.”[2]

تَتجافى جنوبُهُم عن المَضاجِع يَدعون رَبَّهُم خَوفًا وَ طَمَعًا وَ مِمّا رَزَقناهُم هُم يُنفِقون فلا تَعلَمُ نَفسٌ ما أخفِيَ لَهُم مِن قُرَّةِ أعيُنٍ جزاءً بِما كانوا يَعمَلون

“Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”[3]

كانوا قليلا ً مِنَ الليل ِ ما يَهجَعون وَ بالأسحارِ هُم يَستَغفِرون

“Noću samo malo spavali, i u praskozorje oprost od grijeha molili.”[4]

... وَ سَبِّح بِحَمدِ رَبِّك حينَ تَقوم وَ مِن الليل ِ فَسَبِّحه وَ أدبارَ النّجوم

“A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo, i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ, i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.”[5]

قُمِ الليلَ نِضفَهُ أو انقُص مِنهُ قَليلا ً أو زِد علَيه ِ وَ رَتِّلِ القرآن تَرتيلا إنّا سَنُلقي علَيك قولا ثقيلا إنَّ ناشئةَ الليلِ هِي أشدًّ وَطأ وَ أقوَمُ قيلاً

“Probdij noć osim malog dijela – polovinu njezinu ili malo manje od nje; ili malo više od nje, i izgovaraj Kur'an pažljivo. Mi ćemo ti, dosita, teške riječi slati – tả ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije.”[6]

 وَمِنَ الليل ِ فَسجًد لَه وَسَبِّجه ليلاً طَويلاً

“I u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga noću hvali?”[7]

Predaje

Rekao je vođa pravovjernih Ali ibn Ebi Talib alejhi selam: “Uistinu u Džennetu ima jedno drvo iznad kojeg se pojavljuje svakojaka oprema a ispod kojeg se pojavljuju i izlaze konji bijelih nogu do gnjatova, osedlani, zauzdani, krilati, bez da vrše nuždu. Jahaće ih Božiji prijatelji i na njima letjeti kroz Džennet gdje god da zažele. Pa će oni ispod njih reći: ‘O Gospodaru, šta to tvoje robove dovede do ovakve počasti?’ Na to će reći Allah, uzvišen neka je: ‘Oni su noću klanjali i nisu spavali i danju postili a nisu jeli i borili se protiv neprijatelja a nisu kukavice bili i milostinju udjeljivali a nisu škrtarili.’”[8]

U tom kontekstu Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Džibril mi je neprestano oporučivao noćnu molitvu sve dok ne pomislih da odabranici moga ummeta uopće i ne spavaju.”[9]

Od Mufaddala se prenosi da je rekao: “Čuo sam svoga zapovjednika Sadika, mir s njime, da je rekao: “Od Allahovog obraćanja Musau sinu Imranovom jeste da mu je između ostalog rekao i to: ‘O sine Imranov, prevario se onaj koji misli da Mene voli, a kada nastupi noć zaspe i zaboravi Me. Zar svaki zaljubljeni ne čezne za osamom sa ljubljenim. Evo Ja, o sine Imranov, promatram Svoje voljene kada ih noć natkrili, pogledi njihovi u srca se nastaniše a pred očima im treperi Moja kazna, obraćaju Mi se osvjedočeni i razgovor vode u Mojoj prisutnosti. O sine Imranov, podari Mi od svoga srca strahopoštovanje i od svoga tijela potčinjenost, od svog oka suzu u tminama noći pa Me samo zamoli sigurno ćeš Me odmah naći u blizini da odgovor dajem.’”[10]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Nema toga dobroga djela kojeg Božiji rob učini a da sevap za to u Kur'anu ne nije opisan, osim noćnog namaza. Allah za nju nije obznanio nagradu zbog veličine ove stvari kod Njega, pa je stoga i rekao je:

تَتجافى جُنوبُهُم عنِ المَضاجِع يَدعونَ رَبَّهُم خَوفًا وَ طَمَع وَ مِمّا رَزَقناهُم يُنفِقون فلا تَعلَمُ نَفسٌ ما أخفيَ لَهُم مِن قرَّةِِ أعيُن جزاءً بِما كانوا يَعمَلون

‘Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.’[11][12]

Enes ibn Malik kaže: “Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.a., da kaže: ‘Dva rekjata u dubini noći draža su mi od dunjaluka i svega na njemu.’”[13]

Prenosi se od Imama Sadika, mir s njime, da je rekao: “Uistinu kuće u kojima se klanja noću i Kur'an uči svijetle stanovnicima nebesa kao što nebeske zvijezde svijetle stanovnicima zemlje.”[14]

Prenosi se kako je Ibn Ebu Ja'fura pitao Ebu Abdullaha, mir s njime: “Rekoh mu: Obavijesti me, posvećen tebi bio, u kojem satu je čovjek najbliži Allahu i Allah njemu najbliži?” Imam reče: “Kada ustane u zadnjem dijelu noći dok oči u smiraju počivaju, pa korača do abdesta sve dok ne abdesti na najpotpuniji način zatim ode do mesdžida pa se Allahu sav preda, pristupi molitvi i uzvikne tekbir te otpočne molitvu, prouči nešto od Kur'ana i klanja dva rekjata, te ustane da ponovo klanja. Tada ga pozove glasnik sa nebeskih visina sa desne strane Prijestolja: ‘O ti robe koji me dozivaš, uistinu dobročinstvo se natkrililo iznad tebe s nebeskih visina a meleki te okružili od stopala do nebeskih visina, a Allah doziva: Moj robe, da samo znaš kome se obraćaš, ne bi izmicao.’” Rekoh: “Posvećen tebi bio, sine Božijeg Poslanika, šta se misli pod izmicanjem?” Imam reče: “Da načiniš svojim licem i tijelom ovako – zatim se okrenuo licem – to je izmicanje.”[15]

Bilježi se od Imam Sadika, mir s njime: “Rekao je Vođa pravovjernih, mir s njime: ‘Rekao je Božiji Poslanik, neka je salavat i selam na njega i njegov časni porod: ‘Noćna molitva je Božije zadovoljstvo, ljubav meleka i sunnet Božijih poslanika, svjetlo spoznaje, temelj vjerovanja i rahatluk tijela, šejtanov prezir, oružje protiv neprijatelja i uslišana dova, primljena djela, berićet u opskrbi i šefadžija između roba i meleka smrti, svjetiljka u kaburu, prostirka ispod boka i odgovor Munkiru i Nekiru i prijatelj i posjetilac u kaburu do Sudnjega dana. Pa kada nastupi Sudnji dan, molitva će biti hlad iznad njega i kruna na njegovoj glavi i odjeća na njegovom tijelu i svijetlo koje ide ispred njega i zastor između njega i vatre i dokaz mu'minov pred Allahom Uzvišenim, tovar na Vagi i prevozno sredstvo preko Sirata, ključ za Džennet, to je stoga što je molitva tekbir (veličanje) i tahmid (hvaljenje) i tesbih (slavljenje) i takdis (svetkovanje) i ta'zim (uzdizanje) i kiraet (učenje Kur'ana i dova), a najbolje od svih djela što postoje jeste molitva u njeno vrijeme.’’”[16]

Rekao je Imam Sadik, mir s njime: “Nije od nas ko ne obavlja noćni namaz.”[17]

Rekao je Imam Sadik, mir s njime: “Nije od naših sljedbenika (Ehli bejta) ko ne klanja noćni namaz.”[18]

Rekao je Imam Sadik, mir s njime: “Kada vjernik klanja noćni namaz pa osvane kao postač u danu, ne pišu mu se grijesi i neće koraka napraviti a da mu Allah za njega ne upiše dobro djelo, niti će lijepu riječ prozboriti a da mu za nju neće biti upisano dobro djelo, a ako umre u tome danu dušom će se uzvisiti u više sfere (illijjun), a ako bude živio do iftara, Allah će ga upisati u odane robove (evvabin).”[19]

Suština tematike

Kažem: Razumije se iz navedenih ajeta i predaja u komentaru kao i drugih rečenica hadisa koji je pred nama npr.: “lica skromnih na Ovome svijetu, požutjela su od noćnoga bdijenja” ilirečenice: “i dugo bdije na kijamu”, nužnost noćne molitve i bdijenja, istigfara, učenja Kur'ana i sedžde, zbog duhovnih rezultata, kao što se da zaključiti i definicija i forma noćne molitve, a navedeni su i neki visoki rezultati između ostalih i Božije riječi: I niko ne zna kakve ih skrivene readosti čekaju. Uz to i prethodna predaja od Asima ibn Humejda gdje između ostalog kaže: “Ljudi zbog svoje ljudske prirode i perde ne mogu dokučiti nagradu noćnog   namaza i rezultate koji iz nje proizlaze.”Stoga vjerovatno i ajet časni:“Nadat se je da te Gospodar tvoj proživi na časnom mjestu”, nakon Božijih riječi: “I dio noći provedi u molitvi, to je samo tvoja dužnost” – upućuje upravo na ovaj velike posljedice i učinke, nedokučive čovjekovoj spoznaji osim onda kada ga zadobije i dostigne te visoke stepene, jer to je mjesto koje se samo očima srca može dosegnuti, nikako racionalnim poimanjem niti osjetilnim čulima. U nastavku slijedi pojašnjenje vrijednosti posta i gladi te negarade i rezultata ovosvjetskih i ahiretskih iz ajeta i predaja u komentaru Božijih riječi:“I zadovoljstvo oka u gladi”,i kod rečenice: “Početak ibadeta je šutnja i post”, te će se također razjasniti značenje druge rečenice: “I svoj objed glađu…”

[1]Ali Imran, 113.
[2]Isra, 79.
[3]Sedžde, 16-17.
[4]Zarijat, 17 i 18.
[5]Tur, 48-49.
[6]Muzemmil, 2-6.
[7]Dehr, 26.
[8]Biharul envar, 87/139.
[9]Biharul envar, 87/139.
[10]Biharul envar, 87/139.
[11]Sedžde, 16-17.
[12]Biharul envar, 87/140.
[13]Biharul envar, 87/140, rivajet 23.
[14]Biharul envar, 87/153, rivajet 32.
[15]Biharul envar, 87/158, rivajet 46.
[16]Biharul envar, 87/160, rivajet 52.
[17]Vesailu Šiati, 5/280, rivajet 8.
[18]Vesailu Šiati, 5/280, rivajet 10.
[19]Vesailu Šiati, 7/296, rivajet 39.
Zadnji put promjenjen: %PM, %18 %709 %2013 %16:%Feb

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT