Borba s šejtanom (94.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Na Miradžu Uzvišeni Allah je u dijelu razgovara s Svojim Miljenikom rekao: “Neki od njih umru u svakom danu po sedamdeset puta zbog borbe s šejtanom koji kola ljudskim venama.”

Kur’an

“Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.”[1]

“A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šejtana slijedili.”[2]

“Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Vatri.”[3]

“A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi.”[4]

“I kada melekima rekosmo da se Ademu poklone”, sve do Božjih riječi: “Reče onda: ‘Evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Smaka svijeta sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti.’‘Odlazi!’– reče On. ‘Onima koji se za tobom budu poveli i tebi – kazna džehennemska biće vam puna kazna. I zavodi glasom svojim koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje – ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!’A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!”[5]

Džabir prenosi od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Iblis je bio prvi koji je naricao”, sve dok ne reče: “Iblis reče: ‘Gospodaru, ovaj kojeg si počastio više nego mene i iznad mene uzdigao ga, ako meni nikakvu odliku ne dodijeliš neću mu ništa moći.’ Gospodar reče: ‘Nijedno dijete kod njega neće biti rođeno a da se kod tebe neće roditi dva.’ Iblis reče: ‘Gospodaru, reci mi još nešto.’ Gospodar reče: ‘Ti ćeš kroz njega kolati poput krvi u venama.’ Iblis reče: ‘Gospodaru, reci mi još nešto.’ Gospodar reče: ‘Ti i tvoje potomstvo u njihovim prsima naći ćete stanove za sebe.’ Iblis reče: ‘Gospodaru, reci mi još nešto!’ Gospodar reče: ‘Ti ćeš im obećavati i lažne nade im ulijevati.’”[6]

Imam Sedžad u Sahifi sedžadijji: “I sačuvaj mene i moje potomstvo od šejtana prokletog!”, dok ne reče: “Nastanio si ga u našim prsima i dao mu da kola kao što naša krv u venama kola!”[7]

Imam Ali, mir s njime je rekao: “Čuvajte se neprijatelja koji je u prsa ušao skriveno a u uši tiho došaptava.”[8]

Imam Ali, mir s njime je rekao: “Čuvajte se Božjeg neprijatelja Iblisa da na vas ne prenese svoje bolesti.”[9]

Imam Ali, mir s njime je rekao: “Šejtanu se suprotstavite duhovnom spregom, a nadjačajte ga tako što ćete mu kontrirati, tako će duše vaše postići čistoću a vi ćete se uzvisiti.”[10]

Imam Ali, mir s njime je rekao: “Ne dopusti da šejtan u tvojim poslovima ima udjela, niti mu daj način da do tebe dopre.”[11]

Pojašnjenje

Tošto je borba sa šejtanom nazvana smrću jasno je onome ko se kreće putem fitreta. A sve što smo rekli kod pojašnjenja dvije prethodne rečenice važi i ovdje. Što se tiče šejtanskog kolanja ljudskim venama to nije stvar koja je besmislena i bez osnove pored nekolicine predaja koje dolaze na tu temu, pa čak iako nama nije poznata zbilja njegova svijeta i način kako se kreće krvnim sudovima. Međutim opće je poznato da džinni postoje (na osnovu kur'anskih i hadiskih tekstova), a šejtan je od te vrste što Kur'an jasno naglašava, pa iako ga većina ljudi ne vidi, to što ga ne vide ne znači da i ne postoji, jer njihov svijet se razlikuje od našeg materijalnog svijeta. Stoga nema smetnje da se kreću i prolaze kroz materijalni svijet od čega su i vene. Ako lijekovi koji su materijalne prirode ulaze posebnim sredstvima u vene onda je šejtanov ulazak mnogo lakši za mnoštvo stepeni. Suština je da neznanje o njihovom svijetu i to što ih ne vidimo ne znači da i ne postoje što bi trebalo svakom vjerniku biti jasno.

[1] Zuhruf, 36.

[2] Nisa, 83.

[3] Fatir, 6.

[4] A'araf, 200-201.

[5] Isra', 61-65.

[6] Biharul envar, 11/212/20.

[7] Sahifa sedždžadijja, dova 25.

[8] El Gurer ve durer, poglavlje o šejtanu.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

Zadnji put promjenjen: %AM, %31 %334 %2014 %07:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT