Nepostojanje obuzetosti nečim mimo Allaha ni koliko traje treptaj oka (87.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Opisujući na Miradžu posvećene budućem svijetu Allah, dž.š., je Poslaniku, s.a.v.a., rekao: “I Ne odvlači im pažnju od Allaha ništa ni koliko je trajanje treptaja oka.”

Kur’an

“Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji Gospodaru svome budu odani bit će stanovnici Dženneta, u njemu će vječno boraviti.”[1]

“Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne,čija srca, kad se Allah pomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju.”[2]

“Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe – brižan je, a kada mu je dobro – nepristupačan je, osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali.”[3]

Predaje

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Kada Allah nekom robu želi da učini dobro učini ga ravnodušnim prema Ovom svijetu, i dadne mu da vjeru upozna, te mu podari oko kojim može uvidjeti nedostatke ovoga svijeta. A kome ovo bude darovano, dobio je dobro i ovoga i budućega svijeta. Sve dok ne reče: Kada se vjernik oslobodi od Ovog svijeta, uzvisi se i osjeti slast ljubavi Božje. A kod onih koji su Ovome svijetu posvećeni izgleda kao neko kome su se stvari pomiješale, a ovakvi ljudi su zapravo osjetili smjesu slasti ljubavi prema Allahu, pa se ničim drugim ne opterećuju. Sve dok ne reče: Uistinu srce kada se očisti, zemlja mu postane tijesna sve dok ne uzleti.”[4]

Imam Rida, mir s njime, prenosi da je Imam Ali, mir s njime, uobičavao govoriti: “Blago onome ko iskreno Allahu robuje i molitvu upućuje, čije srce nije obuzeto onim što njegovo oko vidi, ko ne zaboravlja sjećanje na Allaha zbog onoga što uši njegove čuju i čija se prsa ne žaloste zbog onoga što je drugima dato!”[5]

U ovoj predaji o Miradžu Allah, dž.š., kaže: “Pa ko bude postupao po Mome zadovoljstvu, učiniti ću da ga krase tri svojstva – sve dok ne reče: I dozivati ću ga u noćnim tminama i svjetlosti dana, sve dok svoj govor sa stvorenjima ne prekine i sijela sa njima ne ostavi.”

U zijaretu eminullah uči se i slijedeće: “Bože moj! Srca onih Tebi odanih Tobom su obuzeta.”[6]

U dovi Imam Alija, mir s njime, na kraju mjeseca ramazana stoji: “Moj Allahu! Ja Te molim da mi podariš odanost odanih!”[7]

U dovi petnaestog dana mjeseca posta se uči: “Moj Allahu! Podari mi u njemu pokornost onih koji strahopoštovanje osjećaju! Moje srce učini prostranim predanošću oni koji su odani! Uzdanjem u Tebe o Sigurnosti onih koji su uplašeni!”[8]

Pojašnjene

Kažem: Prethodilo je pojašnjenje u kontekstu Božjih riječi: “Njihova srca se sjećaju”, i u kontekstu riječi: “I budi ustrajan u sjećanju na Mene.” Tamo se nalaze drugi ajeti i predaje sa istim značenjem. Isto tako slijedi u kontekstu Božjih riječi koje su slične ovima, dakle, pojašnjenje u vidu ajeta i predaja i dova te kratkih komentara od nas sa ciljem da bi se još koji detalj ove tematike pojasnio.

[1] Hud, 23.

[2] Hadždž, 34-35.

[3] Ma'aridž, 19.

[4] El Kafi, 2/130/10.

[5] El Kafi, 2/16/3.

[6] Kamilu zijarat, str. 40.

[7] Mustedrekul vesail, 4/378/498.

[8] El-Beledul-emin, str. 220.

Zadnji put promjenjen: %AM, %31 %336 %2014 %07:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT