Ovakvu dušu će Sām Allaha preuzeti u času napuštanja tijela (98.)

Komentar predaje o miradžu 2.


حتى إذا فارق روحه جسده ، لا أسلط عليه ملك الموت ، ولا يلي قبض روحه غيري.

“Sve dok ne dođe vrijeme da njegova duša napusti njegovo tijelo, Ja ga tada neću prepustiti meleku smrti niti će bilo ko direktno osim Mene preuzeti njegovu dušu.”

 

Kur’an

 “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru.”[1]

“On vas noću uspavljuje, a zna šta ste i preko dana griješili.”[2]

“Allah vas stvara i poslije vam duše uzima.”[3]

“Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati…”[4]

“A kada nekom od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.”[5]

“Reci: ‘Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.’”[6]

 

Predaje

Hammad ibn Bešir prenosi: “Čuo sam Ebu Abdullahal mir s njim, kako kaže: Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: Rekao je Allah Uzvišeni: ‘Ko ponizi Moga prijatelja, takav je stupio u borbu sa Mnom”, sve dok ne reče: ‘Nijednu stvar koju Ja činim ne odugovlačim kao što odugovlačim sa smrću vjernika koji ne želi da umre, a Ja ne volim da mu nažao učinim.’”[7]

Upredaji o osobi koja je došla Imamu Aliju te zagovarala da u Kur'anu postoji proturječnost, Imam je rekao: “Što se tiče Božijih riječi: ‘Reci: Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti’[8], i Božijih riječi: ‘Allah uzima duše u času njihove smrti’[9], i Božijih riječi: ‘Izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu’[10], i Božijih riječi: ‘One kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: Mir vama!’[11] – značenje je da Allah upravlja stvarima kako On želi pa tako preda određene dužnosti kome hoće od stvorenja po pitanju čega hoće. Što se tiče meleka smrti Allah ga prepušta nad onim nad kim On želi od Njegovih robova, a što se tiče izaslanika meleka smrti njima daje zaduženja nad kim On hoće, a meleke koje je Allah prozvao po njihovim imenima nadredi nad onim nad kim On hoće – neka je uzvišen. Allah, dž.š., upravlja stvarima kako On želi i nije svako znanje koje posjeduje znalac za objašnjenje baš svim ljudima, jer ljudi se razlikuju po mjeri inteligencije, pa ima oštroumnih i slabijih, a znanje je takvo da ga ima lahko shvatljivog i teže shvatljivog, ali ima ljudi kojima je Allah olakšao znanje i pomogao ih u tome među Njegovim posebno odabranim prijateljima, ali je čovjeku dovoljno i da zna samo toliko da je Allah tak Koji daje život i smrt i da On uzima duše preko onih koje On za to odabere od Svojih stvorenja bilo to od meleka ili drugih.”[12]

 

Pojašnjenje

Ono što je kategorično u Kur'anu i sunnetu i kod zdravog razuma jeste Allahova sveprisutnost sa svim stvorenjima bila ona duhovna ili materijalna, te se tako za Njega ne može kazati da je negdje dalje od stvorenja, niti da je u nekoj od strana (lijevo, desno, gore, dole,) u odnosu na bilo što, niti da sa nečim Njegova Bīt graniči u bilo kom pogledu, nego On je zajedno sa stvorenjima i uz njih zbiljom vjere i proviđenjem srca.

Ako imamo ovo na umu onda treba da znamo da je Allah, dž.š., prisutan uz meleka smrti i njegove pomagače i da ih On obuhvata. Istinski vjernik koji je dosegao stepen da vidi Haqqa – neka je uzvišen – u svakoj stvari bez dvojbe vidi Allaha, dž.š., i kada nastupi trenutak smrti i kada njegova duša bude uzeta od meleka smrti. On vidi da je Allah taj koji istinski njegovu dušu preuzima. Dok onaj ko nije postigao zbilju vjere zbog svoga zastora od Allaha nije u stanju da vidi ništa osim meleka smrti ili meleka pomoćnika.

Ovim pojašnjenjem postaje jasno pomirenje između ajeta i predaja koji pripisuju uzimanje i vađenje duša jednom Allahu, a drugi put meleku smrti, a treči put melekima izaslanicima.

Istim pojašnjenjem postalo je jasno i značenje Božjih riječi: “Allah uzima duše u času njihove smrti”[13], i značenje riječi: “On vas noću uspavljuje/usmrćuje”[14], kao i značenje: “Niti će mu bilo ko osim Mene direktno preuzeti dušu.”[1] Az-Zumer, 42.

[2] Al-An'am, 60.

[3] An-Nahl, 70.

[4] An-Nisa, 97.

[5] Al-An'am, 61.

[6] Sedžde, 11.

[7] El-Kafi, 2/352/7.

[8] Sedžda 11. ajet.

[9] Az Zumer 42. ajet.

[10] Al An'am 61. ajet.

[11] An Nahl 32. ajet.

[12] Biharul-envar, 6/142/6.

[13] Az Zumer 42. ajet.

[14] Al An' am 60. ajet. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %518 %2014 %11:%Maj
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT