Pogled na ljude oko njih u ulozi mrtvaca i pogled na Boga kao na Živog i Plemenitog koji ne umire (89.)

Komentar predaje o miradžu 2.

Opisujući na Miradžu posvećene budućem svijetu Allah, dž.š., je Poslaniku, s.a.v.a., rekao: “Ljudi su za njih mrtvi, a samo je Allah Živi i Plemeniti koji ne umire.”

“I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali.”[1]

“A nije tako! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.”[2]

“I Allahu se klanjte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!”[3]

“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite.”[4]

“Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!”[5]

Predaje

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Blago li je čovjeku koji je izgrađena osoba. Spoznao je ljude pa se s njima druži fizički, ali nije sa njima svojim srcem. Oni ga poznaju po vanjštini, a on njih poznaje po njihovim unutrašnjostima.”[6]

Ebu Ujejne prenosi da je pitao Imama Sadika, mir s njime, o Božjim riječima: “Osim ko pred Allaha izađe sa zdravim srcem” (Sura Qaf), na šta on reče: “Čisto / zdravo srce jeste ono koje dočeka susret sa svojim Gospodarom, a u njemu ne prebiva niko osim Njega.”[7]

Muhammed ibn Kasim el-Hašimija prenosi da je čuo Imama Sadika, mir s njime, kako kaže: “Rekao je Božji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ko osvane od moga ummeta a briga mu neko mimo Allaha, takav ne pripada Allahu.’”[8]

Ali ibn Salim prenosi da čuo Imama Sadika, mir s njime, kako kaže: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘Ja sam najbolji sudrug, pa ko drugog pored Mene u svojim poslovima uzme za sudruga, neću ništa od toga primiti, samo ću primiti ono što je zbog Mene čisto.’”[9]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: “Nije Allah dao čovjeku blagodat uzvišeniju od toga da mu u srcu ne bude pored Allaha neko drugi.”[10]

Imam Ali, mir s njime, je rekao: “Tvorac je u njihovim očima velik, a sve pored Njega postalo je neznatno.”[11]

Ali ibn Ukbe prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Gledajte da ovaj vaš trud bude zbog Allaha, a ne zbog ljudi, jer ono što je zbog Allaha to i jest Allahovo, a ono što je zbog ljudi to se ne uzdiže do Allaha.”[12]

Imam Sadik, mir s njime, o Božjim riječima iz sure Kehf: “Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!”[13], rekao je: “Čovjek čini nešto od dobrih djela, ali to ne radi zbog Božjeg zadovoljstva nego kako bi se ljudima udvarao, želi da ljudi za njega čuju. To je osoba koja je počinila u svome ibadetu širk. Zatim reče: Nema toga čovjeka koji učini dobro djelo potajno i dani to djelo odnesu, a da Allah neće na drugi način ukazati na njegovo dobro. A nema toga djela koje je loše koje čovjek počini pa ga sakrije te ga dani odnesu u nepovrat, a da Allah ne ukaže na zloćudnost toga čovjeka na drugi način.”[14]

U ovoj istoj predaji o Miradžu koju prenosimo u kontekstu onih koji se vole zbog Allaha stoji i ovo: “Oni svoje potrebe ne iznose pred stvorenja.”

Također u kontekstu opisivanja posvećenih Ahiretu stoji: “U njegovu srcu ne vidim obuzetost stvorenjima.”

Od njega također u kontekstu opisa nagrade za one koji postupaju u skladu sa Njegovim zadovoljstvom, Allah, dž.š., kaže: “I dozivati ću ga u noćnim tminama i svjetlosti dana, sve dok se njegov govor sa stvorenjima ne prekine i sijela sa njima ostave.”

Također u istoj predaji u opisu onih koji postupaju u skladu sa Njegovim zadovoljstvom, Allah, dž.š., kaže: “I nagraditi ću ga ljubavlju da neće nijednoj ljubavi davati prednost nad ljubavi spram Mene.”

Pojašnjenje

Kažem: Ajeti i predaje navedene ovdje kao i one u kontekstu ovih gore spomenutih rečenica hadisa dovoljni su sami za sebe kao komentar. Isto tako prethodno spomenuli smo ajete i predaje u kontekstu Božjih riječi: “I ne iznose svoje potrebe pred stvorenja.” Također, u nastavku kod nekih rečenica na samom kraju hadisa slijede pojašnjenja nekih dodatnih nijansi iste tematike.

[1] Junus, 62.

[2] Beqara, 112.

[3] Nisa', 36.

[4] Isra', 23.

[5] Kehf, 110.

[6] Biharulenvar, 66/272/5.

[7] Biharulenvar, 67/239/7.

[8] Biharulenvar, 67/243/12.

[9] Biharulenvar, 67/243/15.

[10] Biharulenvar, 67/249/25.

[11] Biharulenvar, 67/249/25.

[12] Vesail, 1/52/5.

[13] Kehf, 110.

[14] Vesail, 1/52/6.

Zadnji put promjenjen: %AM, %31 %336 %2014 %07:%Jan

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT