Uživanje u gledanje u Allaha Uzvišenog, Njegovom govoru, sijelu sa Njim na postolju iskrenosti (112)

Komentar predaje o miradžu 2.

(prethodno...)

Na Miradžu u razgovoru koji se vodio između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika Muhammeda, s.a.v.a., Uzvišeni Gospodar opisujući nagrade isposnika reče:

“...I neće od njih Moje Lice biti zastrto i kušat ću ih užicima razgovora sa Mnom. I postavit ću ih na prijestolja iskrenih te ih podsjetiti na ono što na ovom svijetu počiniše i propatiše...”

 

Kur’an

“Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi – na onom svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih, na Sudnjem danu, pažnju obratiti, niti će ih očistiti – njih bolna patnja čeka.”[1]

 “Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.”[2]

“Oni koji su se Allaha bojali bit će u džennetskim baščama i pored rijeka na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.”[3]

 

Predaje

Imam Sadik, mir s njim, prenosi od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem: “Kada Allah htjedne da uzme dušu vjernika… I meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!’[4] I dok oni budu u takvom stanju čut će glas ispod Prijestolja: ‘O stanovnici Dženneta! Kako ocjenjujete svoj povratak?’ Oni će reći: ‘Nema ljepšeg povratka od ovoga našeg. Najljepša je nagrada naša nagrada. Čuli smo glas i poželjeli da pogledamo u svjetlost Tvoje veličine, a to je naša najveća nagrada. Ti si nam je obećao, a Ti svoja obećanja nećeš pronevjeriti.’ Allah će zastorima narediti i podići će se sedamdeset hiljada zastora, a oni će uzjahati na jahalice dok će na njima biti nakit i ukrasi. I ploviti će u hladu drveta sve dok ne stignu do kuće spokoja, a to je Božja kuća, kuća raskoši, i svjetla, i sreće i počasti. Tada će čuti glas i reći će: ‘O naš Gospodaru, počusmo slast Tvoga govora, pa nam pokaži svjetlost Lica Svoga!’ Pa će im se ukazati – neka je uzvišen – a oni će gledati svjetlost Lica Njegova – neka je uzvišen – koje je skriveno od pogleda svakog oka. Neće se moći suzdržati i oni će na tle pasti govoreći: ‘Slavljen neka si! Nismo Te obožavali istinski kako zaslužuješ, o Veličanstveni!’”[5]

U ovoj predaji o Miradžu u kontekstu nagrade koju će Allah darovati onima koji postupaju u skladu sa Njegovim zadovoljstvom na Ahiretu, Uzvišeni Gospodar kaže: “Neću između tebe i Sebe postaviti veo ni koliko trenutak, tako da kod Mene možeš ući kada god to poželiš. Ja tako postupam sa Svojim miljenicima.”

U istoj predaji također stoji: “O Ahmede, u Džennetu ima dvorac”, sve do dijela: “U njemu su odabranici u njih gledam u svakom danu sedamdeset puta, pa im se obraćam kada god na njih pogledam, i njihovo imanje povećam još za sedamdeset puta. I dok stanovnici Dženneta uživaju u hrani i piću, ovi uživaju u sjećanju na Mene i u Mome govoru i razgovoru sa Mnom.”

Imam Rida prenosi od njegovih očeva, mir s njima, od Allahova Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Kada nastupi Sudnji dan, Allah će se ukazati Svome robu vjerniku, te će ga zaustaviti i predočiti mu sve grijehe, jedan po jedan, a zatim će mu oprostiti, a da to neće vidjeti niko ni bliski melek, niti poslani vjerovjesnik, i pokriti će sve ono što vjernik ne želi da bilo ko vidi. Zatim će Allah reći vjernikovim lošim postupcima: ‘Pretvorite se u dobra djela!’”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Allah će se ispričati Svome robu vjerniku koji je bio siromašan na dunjaluku baš kao što se brat bratu ispriča, pa će reći: ‘Ne, tako Mi moći, nisam te u siromaštvo doveo što sam te smatrao bezvrijednim kod Mene, zato podigni ovaj ogrtač pa pogledaj što sam ti sve nadomijestio za dunjaluk.’ On će otkriti ogrtač i vidjeti što mu je sve Allah kao zamjenu za dunjaluk dao, pa će reći: ‘Ne škodi mi to što Si mi uskratio, kada vidim što Si mi sve nadoknadio.’”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Allah se nije ispričao ni bliskom meleku, niti nekom poslaniku kojeg je poslao kao što je siromahu među našim sljedbenicima.” Neko reče: “A na koji način im se ispričao?” Imam Sadik reče: “Pozvat će glasnik: ‘Gdje su siromašni vjernici?’ Pa će ustati skupina ljudi i Gospodar će im se ukazati.’”[8]

 

Pojašnjenje

Prethodilo je a i slijedi pojašnjenje značenja viđenja Allaha od strane roba te razgovora sa Njim u kontekstu rečenica na tu temu gdje ćemo navesti, a vć smo navodili ajete i predaje kao i naše kratke komentare.

Ono na što ovdje želimo da cijenjeni čitalac obrati pažnju jeste da se Božijim riječima: “i kušat ću ih užicima razgovora sa Mnom” – nije htjelo kazati da Uzvišeni Allah u Džennetu ima više vrsta govora u kojem će rob isposnik da uživa. Nego je značenje da rob isposnik i arif koji je postigao najviše duhovne stupnjeve spoznaje i osvjedočenja čut će sve glasove džennetlija uz koje će spokoj naći kao i neke druge glasove darovane od Allaha. To je značenje o koje su se još na ovom svijetu osvjedočili posjednici tajni i osvjedočenja. A Allah najbolje zna.

(nastavak...)


[1] Ali Imran, 77.

[2]Qijamet, 22-23.

[3]Qamer, 54-55.

[4] Ra'd, 23-24.

[5]Biharul envar, 8/214/205.

[6] Biharul envar, 7/287/2.

[7] Biharul envar, 7/181/25.

[8] Biharul envar, 7/182/27.

Zadnji put promjenjen: %AM, %24 %521 %2014 %11:%Maj

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT