Mudrost Hadža i njegovo dobro i blagodati

Mudrosti Vjerovjesnika

Mudrost Hadža

1. Kur'an: “Allah je učinio da Kaba, Časni hram, bude preporod za ljude, a tako i odabrani mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama obilježeni, zato da znate da je Allahu poznato ono šta je u Nebesima i ono šta je na Zemlji, i da Allah zaista sve zna.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Obilazak oko Kabe i kretanje između Safe i Merve te obred bacanja kamenčića  su zarad održavanja sjećanja na Boga.”[2]

Vrijednosti Hadža

3. Kur'an: “...I oglasi ljudima Hadž!“ Dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.”[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Hadž je borba slabog na Božijem putu.”[4]

5. U djelu El-Kafi se prenosi od Abdullaha ibn Jahja el-Kahilija: “Čuo sam Imama Sadika, mir s njim, kako govori i spominje Hadž pa kaže: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: To je jedna od dvije borbe na Božijem putu (džihad), to je borba na Božijem putu slabih, a mi jesmo slabi.’”[5]

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Hadž koji je primljen u Boga bolji je od dvadeset dobrovoljnih namaza; ko obavi tavaf oko Kabe, učinivši to sedam puta i lijepo klanja svoja dva rekata, Bog će mu oprostiti.”[6]

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Trošenje za Hadž je kao trošenje na putu Boga Svevišnjeg sedam stotina puta.”[7]

Nagrada za Hadž

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Za Hadž primljen u Boga nema druge nagrade, osim Dženneta.”[8]

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Umra do Umre pokriva grijehe učinjene između njih, a nagrada za primljeni Hadž je Džennet.”[9]

10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., gledajući povorku kamila sa hadžijama, rekao je: “One ne podignu nogu, a da im ne bude upisano dobro, i ne spuste je, a da im ne bude izbrisano zlo; kad oni završe hadžske obrede, bude im rečeno: ‘Podigli ste zgradu pa je nemojte rušiti, oprošteno vam je ono što je prošlo pa činite najljepše u onom što vam dolazi!’”[10]

11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Tri su vrste hodočasnika: najbolji od njih u dobitku je čovjek kojem su oprošteni prošli i budući grijesi i koga je Bog zaštitio kazne u grobu; poslije njega je čovjek kojem su oprošteni njegovi prošli grijesi pa on nastavlja raditi u onom što mu je preostalo od života; a poslije njega je čovjek koji je sačuvan u pogledu svoje porodice i imovine.”[11]

Stalni plodovi obavljanja Hadža

12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko želi i Ovaj i Onaj svijet neka hodočasti ovu Kabu; ko se vrati iz Mekke namjeravajući učiniti Hadž naredne godine, njemu će biti produžen životni vijek.”[12]

13. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Siromaštvo i groznica nisu u savezu s onim ko istrajava u Hadžu i Umri.”[13]

14. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko se vrati iz Mekke, ne namjeravajući se ponovo vratiti u nju, njemu se približila smrt i primakla kazna.”[14]

Vrijednost hodočasnika

15. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Hodočasnik je pod zaštitom Boga Svevišnjeg i u odlasku, i u povratku; ako ga na putovanju obuzmu umor ili tegoba biće mu za to oproštena loša djela; za svaki učinjeni korak imaće hiljadu stepena u Džennetu, a za svaku kap kiše koja ga pogodi imaće nagradu mučenika na Božijem putu.”[15]

16. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Oni koji obavljaju Hadž i Umru su Božije izaslanstvo; On ih je pozvao pa su Mu se odazvali i tražili su od Njega pa im je On dao.”[16]

Blagoslovi Hadža

17. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Činite jedno za drugim Hadž i Umru jer oni poništavaju siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh uništava jalovinu željezne rude.”[17]

18. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko učini Hadž u ime Boga i uzdrži se od  spolnog odnosa sa ženama i griješenja, vratiće se čist od grijeha kao što je bio na dan kada ga je majka rodila.”[18]

19. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O ljudi, hodočastite Kabu jer njoj nije došla nijedna porodica, a da nije zaimala, i nije je napustila nijeda porodica, a da nije osiromašila!”[19]


[1]El-Ma'ide, 97.

[2]Sunenu Ebi Davud, sv. 2, str. 179, predaja 188.

[3]El-Hadždž, 27.

[4]El-Kafi, sv. 4, str. 259, predaja 28.

[5]El-Kafi, sv. 4, str. 253, predaja 7.

[6]El-Kafi, sv. 2, str. 19, predaja 5.

[7]Musnedu Ibn Hanbel, sv. 9, str. 21, predaja 23061.

[8]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 3, str. 175, predaja 810.

[9]De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 294.

[10]De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 294.

[11]El-Kafi, sv. 4, str. 262, predaja 39.

[12]Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 2, str. 219, predaja 2222 i 2223.

[13]El-Kafi, sv. 4, str. 254, predaja 8.

[14]Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 2, str. 220, predaja 2224.

[15]El-Firdevs, sv. 2, str. 149, predaja 2761.

[16]El-Džami‘u-s-sagir, sv. 1, str. 585, predaja 3789.

[17]El-Kafi, sv. 4, str. 255, predaja 12.

[18]Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 553, predaja 1449.

[19]El-Ihtidžadž, sv. 1, str. 156, predaja 32. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %23 %381 %2015 %08:%Sep
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT