Odgađanje Hadža i njegovo napuštanje

Mudrosti Vjerovjesnika

Upozoravanje na napuštanje Hadža

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Koji god čovjek ostavi Hadž zarad neke od ovosvjetskih potreba vidjeće one obrijanih glava, a da nije ni ispunio tu potrebu.”[1]

Onaj ko napusti Hadž

2. Kur'an: “U njemu su znamenja očita – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji ne vjeruje – pa zaista, Allah nije ovisan ni o kome.”[2] 

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., savjetujući hazreti Alija, mir s njim, između ostalog, je rekao: “O Ali, onaj koji napusti Hadž, a u mogućnosti je obaviti ga – nevjernik je. Bog Svevišnji kaže: ‘Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji ne vjeruje – pa zaista, Allah nije ovisan ni o kome.’ O Ali, onoga ko odgađa Hadž pa umre Bog će oživiti na Dan stajanja kao jevreja ili kršćanina.”[3]

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Koga od Hadža ne spriječi neka očita potreba, ili vladar silnik, ili teška bolest, pa on umre, a ne obavi Hadž, neka umre ako hoće kao jevrej ili kao kršćanin!”[4]

Upozoravanje na odgađanje hodočašćenja Hrama

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada bi ljudi napustili hodočašće samo jednu godinu, ne bi im se dalo roka.”[5]

6. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada moji sljedbenici ne budu pohodili ovaj Hram, neće im se dati roka.”[6]


[1]Ed-Durru-l-mensur, sv. 1, str. 509.

[2] Ali ‘Imran, 97.

[3]Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 4, str. 368, predaja 5762.

[4]Sunenu-d-Darimi, sv. 1, str. 455, predaja 1733.

[5]Džami‘u-l-ehadis li-l-Kummi, str. 113.

[6]De‘aimu-l-islam, sv. 1, str. 289. 

Zadnji put promjenjen: %AM, %23 %380 %2015 %08:%Sep
Označeno :

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT