Eliksir sreće

Eliksir sreće (10)

Prema mnogim mjerodavnim mišljenjima, jedno od zapaženijih i opsežnijih djela na ovom temu jeste, bez sumnje, "Džami'u-sa'adat" (Eliksir sreće). Djelo je napisao islamski znanstvenik, sufija, filozof i etičar Muhammed Mehdi b. Ebi Zer, Kalani, Neraki (Muhammad Mahdi b. Abi Darr al-Kašani, al-Naraqi). Neraki je vlastitom životnom praksom i sam bio oličenje islamske etike i njenih vrlina. Djelo je napisano na arapskom jeziku i štampano u tri toma. Neraki je umro 1211/1796/97. god. u rodnom mjestu Neraku, po kome je i dobio ime, a ukopan je u Nedžefu u Iraku. Ovaj ponuđeni rad našem čitateljstvu predstavlja skraćenu verziju djela Džami'u as-Sa'adat od Nerakija. Skraćenu verziju priredio je Muhammed Bakir Ensari i prvi put je objavljena na engleskom jeziku  u časopisu Tevhid  (Tawhid)  u  četiri nastavka. (U originalu ova knjiga ima tri poveća sveska.) Zbog učestalih zahtjeva čitalaca ovog časopisa, članci su, prema riječima izdavača, prezentirani čitalačkoj publici kao jedna cjelina 1985. god, također na engleskom jeziku. (Iz uvoda bosanskom izdanju ove knjige od strane prevodilaca Omera Nakičevića i Munira Ahmetspahića. Ovo djelo ujedno predstavlja i udžbenik za studente na "Fakultetu islamskih nauka" u Sarajevu.)