Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 1.

Izbor iz lirike Feriduddina Attara

Svrha ovog teksta je da po prvi put na bosanskom jeziku našem auditoriju predstavi izbor iz Attarovih djela koja su manje poznata od njegovih slavnih mesnevija. Zapravo, riječ je o njegovoj lirici, gazelima i rubaijama, koji su sakupljeni u dva zasebna djela. Njegovi gazeli i kaside sakupljene su u njegovom Divanu koji sadrži preko 700 gazela i 30 kasida. Dok je svoje rubaije Attar sam sabrao u zasebno djelo naslovljeno Muhtarnama koje sadrži 2088 rubaija podijeljenih u 50 poglavlja i po svemu sudeći riječ je o posljednjem djelu koje je Attar napisao.10 U Attarovoj lirici ljubav je centralna tema. Već smo vidjeli u njegovim mesnevijama da je za Attara ljubav srž ozbiljenja duhovnog putovanja i o njoj govori izdašno preko velikog broja metafora i alegorija, no u svojim gazelima on ljubav izražava na jedan drugačiji, puno direktniji način. Druga tema koju srećemo u mesnevijama a sa kojom se Attar također često bavi i u svojim gazelima je tema duhovnog putovanja, opis postaja i stanja kroz koje duhovni putnik prolazi na svojem kretanju ka Bogu Uzvišenom. Ove dvije tematske cjeline su centralne za cjelokupno Attarovo djelo a isto vrijedi kada su njegove rubaije u pitanju, no sa jednom značajnom razlikom, a to je da se u rubaijama također mogu naći i apstraktniji metafizički iskazi vezani za irfan – duhovnu spoznaju, što nije čudno imajući u vidu da je to poslednje pa samim tim i najzrelije Attarovo djelo. Prijevod koji je pred vama je za sada prvi prijevod Attarove lirike na bosanski jezik, želja nam je da u nekoliko nastavaka objavimo jedan značajan izbor njegovih gazela i rubaija.