Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu br. 14.

Uzvišeni Bog u filozofiji Mulla Sadre

Autor:
Reza Akberijan
Kategorija:
FilozofijaIrfan

UDK 1 al-Shirazi

28-13

Cilj ovog rada je, koliko je to moguće, da na jednom mjestu ponudi osnovne obrise filozofskog razmišljanja i shvatanja Mulla Sadre o Bogu, Njegovoj jednoći i svojstvima. Sukladno osnovnom naumu, rad je podijeljen u poglavlja koja zasebno razmatraju svako od ovih pitanja. U prvom dijelu autor se ukratko osvrće na dokaze o postojanju Boga, onako kako su ih razumjeli Ibn Sina i Farabi, nudeći kratak historijski presjek razvoja misli o ovom pitanju, da bi u nastavku pojasnio krajnji doseg filozofije Mulla Sadre u dokazu o postojanju Boga poznatom

kao dokaz istinoljubivih. Još jedna inovativna misao u filozofiji Mulla Sadre je govor o zbiljskoj jednoći Boga koja na ovakav način prije njega nije bila pojašnjena. U nastavku rada autor pojašnjava stavove Mulla Sadre o Božijoj pravječnosti i vječnosti, Božijim imenima i svojstvima, s posebnim osvrtom na Božije svojstvo stvaranja te položaja Kreacije kod stvaranja i njegova okončanja. U ovom radu je u najkraćem i, što je jednako važno, jednostavnim jezikom pokazana veličina Mulla Sadrine filozofske misli i doprinos koji je on dao na polju spoznaje Uzvišenog Boga.

Reza Akbariyan: God the Exalted in the Philosophy of Mulla Sadra

Abstract

This paper aims to present the main features of Mulla Sadra’s philosophical thinking about and understanding God, His oneness and attributes. According to the main idea, the whole paper has been divided into parts which treat these issues separately. In the first part, the author briefly considers the proofs of God’s existence given by Ibn Sina and al-Farabi, offering a short historical review of the development of thought on this issue, whereupon he discusses the ultimate reach of Mulla Sadra’s philosophy about the proof of God’s existence, known as “the proof of the truthful”. Another innovative thought in the philosophy of Mulla Sadra is talking about the true real oneness of God, which had never been explained in such a way before him. In the remaining parts of the paper the author elaborates Mulla Sadra’s views about God’s preeternity and eternity, God’s names and attributes, with a special focus on God’s attribute of creating and the position of the Creation during the creating and at the end of it.

The paper presents the greatness of Mulla Sadra’s philosophical thought and his contribution to the field of knowledge of God the Exalted, whereby it is written in a concise manner and, more importantly, in simple language.

Keywords: Mulla Sadra, knowledge of God, God in philosophy, God’s attributes, transcendent theosophy, Islamic philosophy