Mjera mudrosti - obračun

Mjera mudrosti 1.

Obračun

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budite svjesni, vi se nalazite u danu kada činite djela bez obračuna, a ubrzo će doći Dan obračuna u kojem nema činjenja djela.”[1]

2. Imam Ali: “Obračun je prije kažnjavanja, a nagrada je nakon obračuna.”[2]

 

Poticanje na obračun sa samim sobom

Kur'an: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Obračunajte se sami sa sobom prije nego što se sa vama bude svodio račun. Izmjerite se prije nego što budete izmjereni i pripremite se za Veliki obračun.”[4]

4. Imam Ali: “Obavežite svoje duše da same sebi svode račune, uzde protivljenja ovome uzmi pod svoju kontrolu.”[5]

5. Imam Zejnu-l-Abidin: “O sine Ademov, ti si u dobru sve dok sam sebi držiš pridike i sam sebi svodiš račun.”[6]

6. Imam Kazim: “Nije od nas onaj ko svaki dan ne svodi račun sa sobom, pa ako učini dobro, traži od Allaha da mu to još više uveća i zahvaljuje Mu se na tome, a ako učini zlo djelo, traži oprost od Allaha i Njemu se vraća.”[7]

 

Rezultat obračuna sa samim sobom

7. Imam Ali: “Ko svodi račun sa samim sobom, uviđa svoje mahane i spoznaje svoje grijehe, traži oprost za grijehe i otklanja mahane.”[8]

8. Imam Ali: “Ko svodi račun sa samim sobom, na dobitku je, ko zanemaruje obračun, na gubitku je; ko se plaši, siguran je.”[9]

9. Imam Ali: “Ko svodi račun sa samim sobom, sretan je.”[10]

 

Ono što neće biti obračunato

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu bit će pitano za svaku blagodat osim za ono što je potrošeno na putu Uzvišenog Allaha.”[11]

11. Imam Ali: “Ko spomene Allahovo ime pri jelu, neće nikada biti pitan za blagodat te hrane.”[12]

12. Imam Bakir: “Za troje rob neće biti pitan: za odjeću kojom je pokrivao svoja stidna mjesta, za komad hljeba kojim je utolio glad i za kuću koja ga je zaklanjala od vrućine i hladnoće.”[13]

 

Ono što će biti obračunato

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob na Sudnjem danu neće načiniti korak dok ne bude upitan za četiri stvari: u šta je potrošio svoj životni vijek, kako je proveo mladost, kako je stekao i u šta je potrošio imetak, te za ljubav prema Ehli-bejtu.”[14]

14. Imam Sadik o riječima Allahovim: Sigurno ćete biti pitani toga dana za blagodati: “Ovaj ummet će biti pitan za blagodat koju im je Allah darovao Allahovim Poslanikom, s.a.v.a., a potom Ehli-bejtom njegovim.”[15]

 

Ono što olakšava obračun na Sudnjem danu

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zadovolji se onim što ti je dato da bi ti obračun bio lakši.”[16]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uljepšaj svoj moral da bi ti Allah olakšao obračun.”[17]

17. Imam Sadik: “Zaista dobre rodbinske veze olakšavaju obračun na Sudnjem danu”, a potom je proučio: ‘Oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnog plaše.’”[18]

 

Vrste ljudi pri obračunu

18. Imam Ali: “Ljudi će toga dana biti na različitim mjestima i u različitim skupinama: jednoj skupini brzo će se obračunati i oni će se vratiti svojima sretno, druga skupina će bez obračuna ući u Džennet, jer se nisu upuštali ni u šta ovosvjetsko, a obračun je tamo samo za onog ko se upuštao u ovosvjetske stvari, a treća skupina će biti pitana i za najmanju sitnicu i ući će u ognjeni Džehennem.”[19]

 

Mučan obračun

19. Imam Sadik o Božijim riječima: I obračuna mučnog se plaše: “Potpuno i precizno bit će im obračunata i loša i dobra djela.”[20]

 

Osobe kojima će obračun biti lahak

Kur'an: “Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti.”[21]

20. Imam Bakir: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Svako ko bude podvrgnut obračunu bit će kažnjen.’ Upitao ga je neko: ‘O Božiji Poslaniče, a Božije riječi: Lahko će račun položiti.’ Poslanik reče: ‘To se tiče lahkog predočavanja knjige čovjekovih djela.’”[22]

 

Oni koji će ući u Džennet bez obračuna

Kur'a: “Reci ‘O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na Ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.’”[23]

21. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘O robovi Moji koji se borite na Mom Putu, koji ginete na Mom Putu i bivate uznemiravani, uđite u Moj Džennet.’ Oni će ući u Džennet, a da ne budu kažnjeni ili da im bude obračunato.”[24]

22. Imam Zejnu-l-Abidin: “Kada Allah, dž.š., sakupi prve i posljednje, pozivatelj će pozvati: ‘Gdje su strpljivi da uđu u Džennet, svi zajedno bez obračuna?’ Meleci će njima reći: ‘Ko ste vi?’ Oni će reći: ‘Mi smo strpljivi.’ Meleci će pitati: ‘U čemu je bila vaša strpljivost?’ Oni će reći: ‘Mi smo bili strpljivi u pokornosti Allahu i uzdržavanju od činjenja grijeha.’”[25]

23. Imam Zejnu-l-Abidin: “Kada Allah, dž.š., sakupi prve i posljednje, ustat će pozivatelj i pozvat će tako da će ga ljudi čuti i reći će: ‘Gdje su oni koji su se voljeli zbog Allaha?’ Potom će ustati skupina ljudi i reći će im se: ‘Uđite u Džennet bez polaganja računa.’”[26]

24. Imam Sadik: “Kada nastupi Sudnji dan, skupina ljudi će ustati i otići do džennetske kapije i pokucat će. Reći će im se: ‘Ko ste vi?’ Oni će odgovoriti: ‘Mi smo siromasi.’ Reći će im se: ‘Hoćete da uđete prije obračuna?!’ Oni će reći: ‘Nama niste ništa dali da bi nam svodili račun!’ Potom će Allah, dž.š., reći: ‘Istinu su rekli, uđite u Džennet.’”[27]

25. Imam Sadik: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Kada se otvore knjige djela i postave vage, za one koji su živjeli u stalnoj tegobi neće se postaviti vaga i neće se otvarati knjiga djela.’ Potom je proučio ajet: Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.[28]

 

Oni koji će ući u Džehennem bez obračuna

26. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., će svoditi račun svakom stvorenju, osim onome koji Mu je pripisivao druga. Od njega se neće tražiti račun na Sudnjem danu, a bit će naređeno da ga odvedu u Džehennem.”[29]

27. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Šestero će u Džehennem ući bez obračuna, zbog šest osobina.” Neko upita: “O Božiji Poslaniče, neka je Božiji blagoslov s tobom, ko su oni?” Poslanik reče: “Zapovjednici zbog tiranije, Arapi zbog plemenske gorljivosti, starješine zbog oholosti, trgovci zbog prevare, seljaci zbog neznanja i učenjaci zbog zavisti.”[30]

28. Imam Sadik: “Trojicu će Allah uvesti u Džehennem bez obračuna: predvodnika tiranina, trgovca lažljivca i starca bludnika.”[31]


[1]A‘lamu-d-din, 345.

[2]Gureru-l-hikem, 380.

[3]El-Hašr, 18.

[4]El-Bihar, 70/73/26.

[5]Gureru-l-hikem, 6794.

[6]Tuhafu-l-‘ukul, 280.

[7]El-Ihtisas, 26.

[8]Gureru-l-hikem, 8927.

[9]El-Bihar, 7/73/27.

[10]Mustedreku-l-vesail, 12/154/13761.

[11]El-Bihar, 7/261/10.

[12]Emali-s-Saduk, 246/13.

[13]Nuru-s-sekalejn, 5/665/26.

[14]El-Hisal, 253/125.

[15]El-Bihar, 7/272/39.

[16]A‘lamu-d-din, 344.

[17]El-Bihar, 71/383/20.

[18]El-Bihar, 74/102/54.

[19]El-Ihtidžadž, 1/572/137.

[20]El-Bihar, 7/266/26.

[21]El-Inšikak, 7-8.

[22]Me‘ani-l-ahbar, 262/1.

[23]Ez-Zumer, 10.

[24]Kenzu-l-‘ummal, 16635.

[25]El-Bihar, 82/138/22.

[26]El-Kafi, 2/126/8.

[27]Ibid, 2/264/19.

[28]Nuru-s-sekalejn, 4/481/22.

[29]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/34/66.

[30]Tenbihu-l-havatir, 1/127.

[31]El-Hisal, 80/1.

Zadnji put promjenjen: Petak, 24 Januar 2014 15:33