Al-Birunijev uvod u hinduizam

Al-Birunijev uvod u hinduizam

Safer Grbić
Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar 2018.
Format B5, 133 strane
ISBN 978-9958-867-42-2
Sadržaj:
UVODNE NAPOMENE
Al-Bīrūnī (kitāb al-hind) između komparativnih religija i komparativnih filozofija
PREDGOVOR
KITĀB AL-HIND
Uvod u Kitāb al-Hind: zemlja Hinda
Otvaranje Kitāb al-Hind: al-Bīrūnījeva interpretacija hinduizma kao fiktivne monoteističke teologije
O PRVOM UZROKU, DJELANJU I POSREDNIŠTVU U UČENJIMA HINDUIZMA
Mapiranja hinduizma na teističkoj karti: pitanje theósa kao pitanje komparatvnih religija
Pitanje prvog uzroka: Patañđali & Gītā
Citat iz Patañđalija
Citat iz Gīte
O ideji djelanja i posredništva
Citat iz knjige Sāṃkhya
Filozofski i prosti pojmovi o prirodi Boga
O PITANJU LOGOSA I TERMINOLOGIJI APOTEOZE KOD JEVREJA, KRŠĆANA I MANIHEJACA
Porijeklo riječi sufi i pitanje o duši
Denominacije Boga kod Arapa, Jevreja i Sirijaca
Napomena o manihejstvu
Pojmovnosti obrazovanih hinduista (sva stvorena bića su Jedno)
Puruša
O ZAKONIMA DUŠE, SUPSTANCIJE, TE NJIHOVA SJEDINJENJA
Al-Bīrūnījeva interpretacija hinduističkog sistema kao pitanje razumijevanja skolastičkog razdoblja hinduizma između ortodoksnih i neortodoksnih interpretacija hinduističkog kanona
Vyakta i Prakriti
Ahankara
Mahābhūta (5 elemenata)
Primjedba iz Vaya Purana
Pancamātáras (5 majki)
Indriyā (5 osjetila)
Mansa
Karmendriyān (slobodna volja)
Rekapitulacija dvadeset i pet elemenata
Duša žudi da se sjedini s tijelom putem medijatora
Pet vjetrova regulira funkcije u tijelu           
Razlika duša ovisno o razlici tijela i njihova interakcija
Supstancija traži jedinstvo s dušom
Ilustracija ove posebne vrste ujedinjenja
Djelanje supstancije izdiže se iznad urođene dispozicije
Supstancija kao uzrok djelanja prema Samkaya školi filozofije
O PITANJU METEMPSIHOZE U HINDUIZMU U USPOREDBI SA UČENJIMA GRKA, MANIHEJACA I SUFIJA
Dijelovi iz knjige Gita
Vishnu-dharma
Manihejstvo
Patañđali
Citati Platona i Prokla
Sufijske doktrine 
O RAZNIM SVJETOVIMA I MJESTIMA ODMAZDE U SVIJETU NAGRADE I SVIJETU ZLA
Citat iz Vishnu Purana
Prema nekim hinduistima seoba kroz biljke i životinje jeste u mjestu zla
Samkhya kritizira metempsihozu
Paralela sa sufizmom
Dušino napuštanje supstancije u skladu s popularnim prikazima
Citati iz Vishnu Purana, te Samkhya škole
Muslimanski autori o metempsihozi
Navodi Johannesa Grammaticusa i Platona  
O PRIRODI OSLOBAĐANJA OD SVIJETA I PUTU KOJI VODI KA TOME
Mokša prema Patañđaliju
Paralela sa sufijama
Različiti stupnjevi znanja prema Patañđaliju
O znanju prema Gita
Citat iz Platonovog Fedona
Proces znanja prema Giti i drugim izvorima
Pohlepa, srdžba i neznanje su glavne prepreke za Mokšu
Dodatni citati iz Gite
Devet zapovijedi hinduizma
Citati iz Gite
Paralela sa Grčkom i sufijama
Rosayana kao put oslobođenja
O samoj prirodi Mokše
Paralela sa sufizmom
O onima koji ne postignu Mokšu prema Samkhyi
Parabola prikazuje ljude na različitim stupnjevima znanja
Paralela sa grčkim autorima: Amonijem, Platonom i Proklom
Brahman uspoređuje Asvattha stablo prema Patañđaliju
Paralela sa sufizmom 
O KLASAMA DUHOVNIH BIĆA I KRITIKAMA ODREĐENJA ISTIH
Različite klase stvorenja prema Samkhyi
Osam klasa duhovnih bića
Kritike ove liste
Prema Devasu
Prema Pitarasu i Rišijau
Vishnu kao jedinstvo Brahmana, Narayana i Rudra
Paralela sa Grčkom: priče o Zeusu
Navod iz Aratosa
O KASTAMA ZVANIM VARNA I KLASAMA PODNO VIŠIH KASTI
Tron i oltar
Kaste drevnih Perzijanaca
Četiri kaste
Niže klase ljudi
Različita zanimanja kasti i klasa
Običaji brahmana
Mokša i razne kaste 
O IZVORIMA VJERSKOG I GRAĐANSKOG PRAVA, POSLASNICIMA I PITANJU DA LI MOGU ZAKONI BITI UKINUTI ILI NE
Rišis
Da li zakoni mogu biti ukinuti ili ne mogu
Različiti bračni sistemi
Priča o Pandu i Vyasu
Rođenje Vyasa
Razne vrste braka kod Arapa
Brak među drevnim Irancima
O POČETKU IDOLOPOKLONSTVA I OPISI IDOLA
Priča o Romulu i Remu
Idolopoklonstvo je ograničeno na ljude nižeg staleža
Priča o kralju Ambarısha i Indri
Narada i glas iz vatre
Idol Multana nazvan Aditya
Idol Tanešara nazvan Cakrasvamin
Idol Sarada u Kašmiru
Citat iz Sam Hita od Varahamihira
Citat iz Sam Hita od Varahamihira
ZAKLJUČAK
BIBLIOGRAFIJA