Uloga Najljepših Božijih imena u dovi

Mudrosti Vjerovjesnika

1. Kur'an: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko podigne ruke Bogu Svevišnjem i skrušeno zamoli: ‘O Bože moj!’ – izgovorivši to tri puta – Bog Svevišnji će mu napuniti ruke milošću.”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Bog Svevišnji ima meleka zaduženog za onoga ko govori: ‘O Najmilostiviji od milostivih!’ Ko to izgovori tri puta, taj melek kaže: ‘Zaista, Najmilostiviji od milostivih se okrenuo tebi pa išći!’”[3]

4. U djelu El-mu'džemu-l-Kebir se prenosi od Ibn Abbasa: “Neki čovjek je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, ima li u moljenju nešto što neće biti odbijeno?’ On je odgovorio: ‘Da, ima, kada ti kažeš: ‘Išćem od Tebe najčasnijim, najuzvišenijim, najmoćnijim i najvišim imenom Tvojim!’’”[4]

5. U djelu Meani-l-ahbar se prenosi od Muaza ibn Džebela: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prošao pokraj čovjeka koji je molio riječima: ‘O Vlasniče Visosti i Počasti!’ Rekao mu je: ‘Tvoje moljenje je uslišano, pa išći!’”[5]


[1]El-A‘araf, 180.

[2]Mustedreku-l-vesail, sv. 5, str. 220, predaja 5737.

[3]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 728, predaja 1996.

[4]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 11, str. 285, predaja 12015.

[5]Me‘ani-l-ahbar, str. 230, predaja 1.

Zadnji put promjenjen: Utorak, 10 Februar 2015 06:33
Označeno :