(prethodno…)

Na Miradžu u razgovoru koji se vodio između Allaha, dž.š., i Njegova Miljenika Muhammeda, s.a.v.a., Uzvišeni Gospodar opisujući nagrade isposnika reče:“…I vrata kroz koja će u Vatru gledati te vidjeti silnike (nepravednike) kako se kažnjavaju…”

Kur’an

Kur’an: “I stanovnici Dženneta će stanovnike Vatre dozivati: ‘Mi smo našli da je istinito ono što nam je Gospodar naš obećao, da li ste i vi našli da je istinito ono čime vam je Gospodar vaš prijetio?’ – ‘Jesmo!’ – odgovorit će. A onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju, viknuti: ‘Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili!’”[1] Tako sve do Božijih riječi: “I stanovnici Vatre dozivat će stanovnike Dženneta: ‘Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!’ – a oni će reći: ‘Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.’”[2]

“Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim bašćama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar dovelo?’ ‘Nismo’ – reći će – ‘bili od onih koji su molitvu obavljali.’”[3]

Predaje

Prenosi se od Imama Sadika, mir s njim, da je rekao: “Allah nije stvorio nijedno stvorenje a da nije stvorio i mjesto boravišta u Džennetu ili Džehennemu. Pa kada se stanovnici Dženneta nastane u Džennetu, a stanovnici Vatre nastane u Vatri, pozvat će glas: ‘O stanovnici Dženneta, pogledajte!’, pa će oni pogledati u Vatru i svoja staništa u njoj. Tada će im se kazati: ‘Ovo bi bila vaša boravišta u Vatri da ste kojim slučajem Allahu bili nepokorni i u Vatru ušli.’ Zatim reče: Pa da je ikada neko od sreće umro, umrli bi stanovnici Dženneta toga dana, zbog sreće što ih je kazna mimoišla.”[4]

U predaji od Ebu Zerra stoji da mu je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “O Ebu Zerr, pogledat će jedna skupina džennetlija u stanovnike Vatre, pa će reći: ‘Šta vas je u Vatru odvelo? Mi smo ušli u Džennet upravo vašim odgojem i uputama.’ Oni će reći: ‘Mi smo podsticali da se dobra djela čine, ali ih nismo i sami činili.’”[5]

Pojašnjenje

Podovim vratima se također misli na vrata koja će Allah iz Svoje pažnje robu zahidu otvoriti zbog njegovih dobrih djela. Tako da će se vela sa njegova pogleda dići srazmjerno njegovom imanu i položaju pa će još na ovom svijetu vidjeti ono što ljudi ne vide, i čuti ono što ne čuju, i biti prisutan kod zbilja onoga svijeta koji je u osnovi svijet podizanja vela i zastora od nemara i neznanja. Tako ovaj rob još na Ovom svijetu vidi i čuje Božjom pažnjom te gleda one što su se prema sebi ogriješili i vidi muke u kojima se oni nalaze.

(Nastavak…)


[1]A'raf, 44.

[2]A'raf, 50.

[3] Mudattir, 38-43.

[4] Bihar, 8/287/9.

[5] Bihar, 74/78.