Uz Božiju pomoć, počeli smo ciklus predavanja o proživljenju. Dosada smo govorili o uvodnim dionicama ljudskog života na Ovom svijetu, potom o odlikama smrtne agonije i same smrti, Svijetu kabura, a sada je vrijeme da se upoznamo o predznacima Velikog Kijameta i svjetovima koje će čovjek proći tokom ove dionice svog ahiretskog života.

 

20. Predavanje

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka su najbiraniji selami i blagoslovi našem predvodniku Muhammedu i njegovoj časnoj Porodici!

Mudri Allah u Svojoj Časnoj Knjizi kaže:

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

“Zar čekaju da im Čas sudnji dođe iznenada, a predznaci njegovi stigli su već dosada?! A kad im on već dođe, šta će im opomena?”[1]

Uz Božiju pomoć, počeli smo ciklus predavanja o proživljenju. Dosada smo govorili o uvodnim dionicama ljudskog života na Ovom svijetu, potom o odlikama smrtne agonije i same smrti, Svijetu kabura, a sada je vrijeme da se upoznamo o predznacima Velikog Kijameta i svjetovima koje će čovjek proći tokom ove dionice svog ahiretskog života.

Gornji ajet je izgovoren u prijetećem i podrugljivom tonu. Kur'an se u ovom ajetu nevjernicima obraća kao da se nalaze u položaju da moraju ili da prihvate Istinu i potčine joj se, u slučaju čega slijedi skoro blaženstvo i spas, ili im ne preostaje ništa drugo nego da čekaju nastupanje Sudnjeg dana, i da se tek nakon sučeljenja i posmatranja ozbiljenja njegovih znakova osvijeste, prihvate iman i slijede Istinu. Međutim, oni nisu prihvatili iman tako da je ostala samo mogućnost nastupanja Sudnjeg dana.

Nevjernicima nisu bili od koristi svi oni predznaci Sudnjeg dana – čija odlika je svođenje računa ljudima i odvajanje dobrih od loših, kao ni pojava smrti koja predstavlja put ka Kijametu, ili pojava Poslanika u posljednjem vremenu, cijepanje Mjeseca na dvije polovine, tesbih kamenica u rukama Allahova Poslanika ili objava Kur'ana, posljednje Božije knjige. Oni se nisu pokorili niti nakon jasnog dokaza i upotpunjenog govora. Nije ostao niti jedan način i pristup da ih se uputi i da oni prime iman, osim Sudnjeg dana. Međutim, u tim trenucima od primanja imana nema koristi.

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

“…tada će se čovjek opomenuti – a čemu mu opominjanje?! –i reći: ‘Kamo sreće da sam se za život ovaj pripremio!’”[2]

Svi kur'anski ajeti koji govore o Smaku svijeta su jedinstveni u tome da će Zemlja kada nastupi Smak svijeta nestati, zvijezde će popadati, Sunce i Mjesec će potamniti, a Ovaj svijet će u potpunosti stradati i nestati.

Nakon što se uruši Ovaj svijet, Gospodar će okupiti sve duše da polože račun, kako one koje su na čekanju u Berzahu, tako i one koje su Ovaj svijet napustile puhanjem u Rog i odmah se pojavile na Kijametu.

Dva puta će biti puhnuto u Rog. Kod prvog, “umrtvljujućeg puhanja”, svi ljudi će umrijeti, a kod drugog, “oživljujućeg puhanja”, svi će mrtvi biti proživljeni.

فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

“Odjednom će svi ustati i posmatrati Kijamet i očitovanje potpune Božije moći.”[3]

Predaje Ehli-bejta su pune govora o predznacima Kijameta. Pored predznaka koji se odnose na sami Kijamet, treba da se desi jedan od važnih događa u historiji čovječanstva, a to je pojava Imama Mehdija Muhammed ibn Hasana Askerija. U istinitost ovog događaja nema nikave sumnje. Svi islamski pravci su saglasni po ovom pitanju.

Dolazak Imama Mehdija je tako važan događaj da će čovječanstvo tek sa njegovom pojavom dosegnuti svoj potpuni procvat i usavršavanje. Prema Božijoj mudrosti i planu stvaranja, čovječanstvo prije Sudnjeg dana treba proći i ovu dionicu svog kretanja. U tom razdoblju svi skriveni i neiskorišteni potencijali čovjeka će doživjeti svoj procvat.

Nakon tog vremena nastupa Kijamet koji, također, predstavlja dionicu usavršavanja čovječanstva. Tada će ono u potpunosti izgubiti svoje sopstvo, a sa druge strane će se u potpunosti manifestirati Božija imena i svojstva. Sa očitovanjem Božije Ljepote (Džemala) i Uzvišenosti (Dželala) sve individualnosti i osobenosti će nestati u Njegovoj manifestiranoj zbilji.

Treba napomenuti da među brojnim predajama koje se bave ovom tematikom ima i onih koje nisu prihvatljive, kako zbog slabosti lanca prenosilaca, tako i zbog sadržaja koji u nekim slučajevima ne odgovara općim i temeljnim načelima.

Jednu od predaja koje zaslužuju potpunu pažnju prenosi veliki mufesir Ali ibn Ibrahim Qomi, koji je živio prije hiljadu godina, a navodi je od Selmana Farsija koji je prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.a. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je ovaj govor izrekao na Oprosnom hadžu dok se držao za halku vrata Kabe. Istinitost ove predaje potvrđuje i njen sadržaj koji govori o događajima i pojavama o kojima u tom vremenu nije bilo nikakva traga, niti naznaka njihove skore pojave.

Abdullah ibn Abas prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada su otišli sa njim na Oprosni hadž, uzeo rukom halku vrata Kabe, okrenuo se prema prisutnim i dok su gledali njegovo mubarek lice rekao: “Da li želite da vas obavijestim o predznacima Časa sudnjeg?”

Do njega je tada najbliži bio Selman Farsi , r.a., i on reče: “Da, želimo, Allahov Poslaniče!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Neki od znakova Sudnjeg dana su zanemarivanje namaza, slijeđenje strasti, sklonost ka željama duše, smatranje imetka značajnim, prodavanje vjere za Ovaj svijet. Tada će se srce vjernika i unutrašnjost njegova istopiti kao što se sol topi u vodi, kada se suoči sa lošim djelom bit će nemoćan da ga promijeni.”

Selman upita: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će vladari ljudima biti tlačitelji, veziri griješnici pokvarenjaci, upravitelji nepravedni, a ljudi od povjerenja nevjerni i nepouzdani.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “O Selmane! Tada će se izopačeno smatrati dobrim, a dobro lošim. Ljudi će imati povjerenja u prevarante, a ljudima od povjerenja i pouzdanja pripisivat će se prevara i vjerolomstvo. Potvrđivati će se lažljivac i njegova laž držati istinitom, a istinoljubljivi će se utjerivati u laž.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će žene vladati muškarcima, a savjetovat će se sa robinjama (znači u poslovima vlasti će se savjetovati one koje će živjeti u njihovim kućama). Djeca će se uspinjati na mimbere (alegorija za one koji će bez produhovljenosti, pameti i iskustva ljudima držati govore i tumačiti vjeru). Laž će se smatrati nečim zanimljivim, zekat gubitkom i globom, a svaki oblik korištenja zajedničkog dobra (bejtu-l-mala) lahkom zaradom i dobiti. Ljudi će se grubo odnositi prema svojim roditeljima i izbjegavat će ih, a biće dobrostivi prema svojim prijateljima. Tada će se na nebu pojaviti zvijezda repatica.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će žene da učestvuju sa muževima u poslovima izvan kuće kao što je trgovina. Kiša će padati za vrijeme ljetnih žega. Plemeniti ljudi će stalno biti izloženi srdžbi, a siromašan čovjek će biti ponižavan i ismijavan. Bazari će se približiti jedan drugome. I pored toga što će trgovine biti mnogo, ljudi će se žaliti na posao. Jedan će govorit: ‘Nisam ništa prodao.’, a drugi: ‘Nisam ostvario dobit.’ Tada ćeš vidjet da svi ljudi hule na Boga.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će ljudima vladati takvi vlastodržci, da će ljude ubijati kada od njih budu tražili svoja osnovna prava, ako u njima bude i najmanje primjese slobodarske misli. Ako budu šutjeli, oni će njihove živote i imetke smatrati sebi dozvoljenim i neće se ustezati da zaplijene sav njihov trud. Proljevat će krv nemoćnih ljudi bez ikakva obzira. Srca ljudi će ispuniti tolikim strahom da će se plašiti disati. O Selmane! Tada ćeš ljude vidjeti prestrašene, preplašene, prestravljene, užasnute.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će donijeti ljudima jednu stvar sa istoka, a drugu sa zapada, čime će obojiti moj ummet. Teško nemoćnim iz mog ummeta od ovih tirana! Teško njima od Allaha! Oni neće biti samilosni prema djeci i potčinjenima, a starije neće poštovati i uvažavati. Preko grešaka neće prelaziti, niti će ih opraštati. Tijela su im ljudska, ali srca šejtanska.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se muškarci zadovoljavati muškarcima, a žene ženama. U kućama će se ljubomorno čuvati mladići tek pristigli u punoljetstvo (radi bludnih radnji), kao što se mlade nevjeste čuvaju (od nedoličnih radnji i pažnje drugih). Muškarci će oponašati žene, a žene muškarce. Žene koje su stvorene sa matericom da bi rađale sjedat će u sedla. Neka je Allahovo prokletstvo na takve iz mog ummeta!”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se džamije ukrašavati kao što se ukrašavaju sinagoge i crkve. Ukrašavat će se Kur'an. Munare će se graditi tako visoko da će nadvisivati okolne kuće. Broj safova u džemat-namazu će biti velik. Ljudi će biti mnogo, ali srca će im biti ispunjena međusobnom zavisću i mržnjom, a jezici lažnim i pokvarenim namjerama.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se muškarci mog ummeta ukrašavati zlatom, oblačiti svilu, brokat i tigrovu kožu.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će kamata biti javna i ljudi će trgovati sa prevarama i mitom. Položaj vjere će se umanjiti, a položaj Ovog svijeta uvećati.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se biti mnogo razvoda. Allahovi propisi i kazna se neće provoditi. A to nikako neće nanijeti štetu Allahu.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se među ljudima pojaviti žene pjevačice i muzički instrumenti. Ljudima će vladati najgori iz mog ummeta.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će bogataši mog ummeta odlaziti na hadž radi razonode, srednji sloj radi trgovine, a siromasi radi samopokazivanja i čuvenja.

Tada će se mnogi ljudi poučavati Kur'anu, ali ne radi Allaha već iz drugih razloga. Kur'an će izvoditi (učiti) poput muzike praćene muzičkim instrumentima. Jedna skupina ljudi će izučavati Allahovu vjeru, ali ne radi Allaha. Uvećat će se broj vanbračne djece. Učit će Kur'an nedozvoljenim glasom (gina). Ljudi će se obrušiti na Ovaj svijet i međusobno će se utrkivati u sticanju njegovih dobara.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će se skrnaviti svetost i čednost čovjeka. Činit će se djela koja je Allah zabranio. Zli će ovladati dobrim ljudima. Laž će se otvoreno raširiti među ljudima. Pojavit će se tvrdoglavost. Neimaština će se raširiti među ljudima. Ljudi će se zbog odjeće međusobno hvalisati i uzdizati. Obilne kiše će padati izvan kišnih razdoblja. Bubanj i muzički instrumenti će se smatrati lijepim i pohvalnim. Odbacit će se naređivanje dobra i odvraćanje od zla, sve dok vjernik u tom vremenu ne bude najponiženiji i najodbačeniji u ummetu. Među isposnicima, pobožnima, ulemom i učačima Kur'ana će se pojaviti zloslutnost, prekoravanje, traženja mahana i ogovaranje. Ljude takvih osobina će stanovnici nebesa zvati: ‘Najnečistiji među nečistima.’”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Bogataši će se tada jedino siromaštva plašiti. Siromah će prositi od petka do petka, a niko se neće naći da mu išta udijeli.”

Selman reče: “Zaista će to tako biti, Allahov Poslaniče?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša! O Selmane! Tada će govore držati ruvejbide.”

Selaman reče: “O Allahov Poslaniče, i majku i oca bi žrtvovao za tebe! Ko su ruvejbide?”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: “Govorit će o općim pitanjima i prihvaćat će se odgovornosti vođenja ljudi, a nije u njihovom položaju da govore o tome i bave se time. Nakon toga neće proći mnogo, a Zemlja će iznenada pustiti strašan krik. Taj krik će obuhvatiti cijelu Zemlju, tako da će svaki narod pomisliti da dolazi iz njegove domovine. Potom će ljudi biti zadržani na Zemlji, onoliko koliko to Allah bude htio. U tom razdoblju ljudi će biti izloženi jako velikim nedaćama. Zemlja će izbaciti blaga u njoj skrivena. – Allahov Poslanik reče: Zlato i srebro. ”

Potom pokaza rukom na stubove i reče: “Poput ovih stubova. Toga dana neće biti od koristi ni zlato ni srebro. I to je značenje riječi Uzvišenog Allaha: ‘…a predznaci njegovi stigli su već…’”[4]

Neki kur'anski ajeti ovu zbilju opisuju riječima:

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ

“…i njemu ćete se izmjenjeni vratiti.”[5]

Dakle, ljudi će biti dovedeni na poprište Sudnjeg dana pred Allaha, dž.š., izmjenjeni i izvrnuti, a to znači da je tamo svijet čiste zbilje, u kojem će ljudima postati jasno da su na Ovom svijetu živjeli na temelju iskrivljenog i zamagljenog pogleda, u nemaru i zaboravu, suprotno zbilji.

Utječemo se Bogu od duše koja navodi na zlo! Sve nesreće koje čovjeka zadese dolaze od nje. Uistinu je tako, ukoliko se ova duša koja navodi na zlo ne potčini, odnosno ako prepusti sebi samoj, za nju ne postoji granica na kojoj bi stala u svom zlu. Tako prepuštena sebi, ona velikom žurbom hiti ka provaliji potpune nesreće. Tada, osim rasplamsalog Džehennema njoj nema drugog lijeka.

[…]

Sa perzijskog preveo: Amar Imamović

[1]Muhammed, 18.

[2]El-Fedžr, 23-24.

[3]Ez-Zumer, 68.

[4]Tefsir Ali ibn Ibrahim, litografsko izdanje, str. 627-629.; Allame Tabatabai: Tefsir El-Mizân, kod tumačenja 54. ajeta sure El-Mâ'ide.

[5]El-‘Ankebût, 21. Ajet preveden ovako, u doslovnom značenju, nudi suptilnija tumačenja. (Op. prev.)