Uvod

Bliži se mjesec muharem, jedan od četiri sveta muslimanska mjeseca. Ono što izdvaja ovaj mjesec od ostalih mjeseci jeste to što se u njemu odigrala kerbelatska tragedija, bezumni pokolj koji je izvršila vojska Jezida ibn Muavije a u kojem je ubijen Imam Husejn, unuk Božjeg Poslanika, s.a.w.a., zajedno sa nekim od članova svoje porodice, prijateljima i pomagačima. Kerbelatska tragedija je ostavila duboku ranu na duši ummeta, generacije koje su dolazile sa žaljenjem i tugom su se sjećale na taj nemili događaj. Tugovanje za hazreti Husejnom i njegovim saputnicima koji su masakrirani desetog muharema 61. hidžretske godine / 10. oktobra 680. godine po miladi, postalo je obilježje iskrenih vjernika.

Kerbelatsku tragediju su u kasnijim razdobljima obelježavali i šiije i sunnije ali na veoma  različite načine. Svoj konačni oblik obelježavanje kerbelatske tragedije dobilo je sa uspostavljanjem dvije velike države na teritoriji bliskog istoka, osmanske i safavidske.

U šiitskoj safavidskoj državi za vrijeme prvih deset dana muharema odigravale su se dugotrajne ceremonije poznate kao ‘tazijje’ propraćene različitim ritualima i manfestacijama, dok se kod sunnija u osmanskom carstvu ovaj događaj obelježavo na jedan drugačiji način.

Osmanlije su prvih deset dana muharema nazvali imenom ‘matem’ što znači tugovanje.  Za vrijeme matema se posti strogi post pri kojem se najčešće izbegava piti voda, zato što su šehidi sa Kerbele umrli žedni jer im Jezidova vojska nije dala doći do izvora s vodom. Oni koji su obelježavali matem tih deset dana bi se najčešće izolovali od svijeta i posvjetili se ibadetu i razmišljanju.

 Bilo je uobičajeno za vrijeme matema čitati djela o Ehli-bejtu, a ponajviše se čitalo djelo ‘Hadikat ul suada’ (Vrtovi Srećnih) od klasičnog osmanskog pjesnika Fuzulija. U ovom djelu, vrhunskim književnim stilom, Fuzuli je prikazao živote najznačajnih članova Ehli-bejta.

Tokom matema, također, izvode se ilahije u sjećanje na Imama Husejna i Ehli-bejt, te ilahije su poznate pod imenom muharemske ili matemske ilahije, a koje su, poput ostalih klasičnih turskih ilahija komponovane u tonskim nizovima klasične turske muzike koji su poznati kao mekami. Muharemskih ilahija unutar turskog muzičkog korpusa ima ukupno oko pedeset, ne računajući pritom bektašijske nefese kod kojih se često sreće ista tematika pa se stoga za vrijeme matema, pokraj muharemskih ilahija takođe pjevaju i neki od bektašijskih nefesa.

Dosada su na bosanski jezik bile prevedene svega tri matemske ilahije, sve tri je preveo Adem ef. Karađozović. Jedna je od Junusa Emrea, druga od Kahjazade Arifa i treća od pjesnika sa mahlasom (pseudonimom) Hamdi o kojem nisam uspio pronaći podatke niti izvornik sa kojeg je prijevod rađen.

Matemske ilahije i nefese koje slijede preveo sam sa izvornika i prilagodio ih kako bi se mogle pjevati na bosanskom jeziku uz orginalne muzičke kompozicije njima namijenjene, stoga su ispod tekstova svake od ilahija postavljeni mp3 fajlovi na kojima se mogu čuti kompozicije prevedenih ilahija zajedno sa originalnim izvjedbama na turskom jeziku. Opšto poznate orijentalne termine u tekstovima ilahija nisam prevodio, dok su manje poznati orijentalni termini i izrazi, ukoliko postoje u tekstu ilahije, objašnjeni odmah ispod njega.

Junus Emre

Junus Emre je najznačajniji turski tesavvufski pjesnik i jedan je od osnovopoložnika turske literature. Njegova slava je tolika da nema potrebe o njemu podrobnije govoriti. Nekoliko njegovih ilahija pripada matemskom korpusu. Prva i najpoznatija od njih je “Şehitlerin ser çeşmesi”koju je preveo Adem ef. Karađozović pod naslovom “Oči u glavi svih derviša”. Druga Junusova matemska ilahija je “Ali almış sancağını eline” (Alija drži zastavu u ruci) koja do sada nije prevođena na naš jezik. Treća matemska ilahija od Junusa Emrea je ilahija koja je ovdje prevedena a koja se izvodi u “dugah” mekamu.

Ilahija

(Hey be zalim n'oldu Ahmed nesline)

 

Hej zalimi šta bi s’ rodom Ahmeda?

Nebo, melek, zemlja i ljudi plaču

Jezidi se skupiše, na nejake udariše

Zbog te crvene krvi se srca zapališe

Žrtvovaše zalimi porod Ahmeda

Nebo, melek, zemlja, ihvani plaču

Nutrina Ašik Junusa sada izgara

Plačući on odlazi kod Gospodara

{play}mp3/01._Ilahija_1_-_Hey_be_zalim_n_oldu_Ahmed_nesline.mp3{/play}

Zalim: Nasilnik, nepravednik.

Ihvani: Braća po vjeri ili članovi istog tarikata.

Sejjid Nesimi

Sejjid Nesimi je među najpoznatijim turskim pjesnicima. Živio je u petnestom stoljeću. Ostavio je iza sebe dva velika divana, jedan na turskom a drugi na persijskom jeziku. Jedan dio njegovih pjesama se pjevaju kao ilahije ili bektašijski nefesi. Nefes koji je ovdje preveden je u duaz obliku, što znači da se u njemu se pominju svih dvanest ehl-i bejtskih Imama. Ovaj nefes se izvodi u ‘neveser’ mekamu.

Nefes

(Âlem yüzüne saldı ziyâ Âli Muhammed)

 

Na licu svijeta zasija, Al-i Muhammed

Mač koji nepravdu ubija, Al-i Muhammed

Samo mudrac zna šta je Al-i Muhammed

Ve salli ala sejjidina Al-i Muhammed

Ve salli ala muršidina Šah-i Velajet

Ja sam sluga Alije, Šaha darežljivoga

Hasan mi je kruna a Husejn zenica oka

Zejn je naš učitelj, Bakir dar od svetoga

Ve salli ala sejjidina Al-i Muhammed

Ve salli ala muršidina Šah-i Velajet

Imam Džafer Sadik je kao najveći Irfan

Imam Musa Kazim je kao veliki Sultan

Poput sunca jarko sija Šah-i Horasan

Ve salli ala sejjidina Al-i Muhammed

Ve salli ala muršidina Šah-i Velajet

Muhammed Taki je svjetlo mojega oka

Ptica Huma je Ali Nakijeva senka

Imam Askeri je za moju bol srž lijeka

Ve salli ala sejjidina Al-i Muhammed

Ve salli ala muršidina Šah-i Velajet

Zastore otkloni pokazivanje Mehdije

Sa ratnom sekirom poseče Haridžije

Sejjid Nesimi se danju, noću zahvaljuje

Ve salli ala sejjidina Al-i Muhammed

Ve salli ala muršidina Šah-i Velajet

{play}mp3/02._Nefes_1_-_Alem_yüzüne_saldı_ziya.mp3{/play}

Al-i Muhammed: Porodica Božjeg Poslanika Muhammeda s.a.w.a.

Šah-i Velajet: Vladar evlijaluka, jedan od epiteta Imama Alije.

Šah-i Horasan: Nadimak Imama Ali Rize, r.a.

Ptica Huma: Mitološko biće, ako senka ove ptice padne na čovjeka onda će on postati vladar ili velikodostojnik i sreća će ga pratiti do kraja života.

Haridžije: Sekta nastala u ranom periodu islamske istorije, tradicionalno su veliki neprijatelji Ehli-bejta. Takođe su veliki buntovnici i ubice. 

Šah Hataji

Šah Hataji je pseudonim Ismaila I, osnivača safavidske dinastije u Iranu u šesnestom stoljeću. On je poteklom bio iz Azerbejdžana pa je pisao poeziju na svom maternjem turskom jeziku. Iako je ova ilahija veoma stara, muzička kompozicija u ‘bestenigar’ mekamu za nju je komponovana prije samo nekoliko godina od strane turskog kompozitora Taškina Savaša.

Ilahija

(Göründü Kerbela çölü)

 

Pustinju Kerbele vidjeh

Na jezero krvi se sjetih

Nek Jezid ruke polomi

Šehid posta naš Husejn

Ni kap vode nisu dali

Din dušmani, ti kafiri

Mnogo su te namučili

Šehid posta naš Husejn

Šahu Kerbele ja dođoh

Dertom tvojim Hakku pođoh

Na tom putu glavu dadoh

Šehid posta naš Husejn

{play}mp3/03._Ilahija_2_-_Göründü_Kerbela_çölü.mp3{/play}

Od Šaha Hatajia postoji veliki broj pjesama koje se pjevaju u Turskoj, najveći dio njih se izvodi u muzičkom obliku ‘dejiša’. Dejiš je turska duhovna muzika koja se prije svega veže za alevijsku zajednicu. Dejiši se izvode najčešće samo uz pratnju saza. Melodije dejiša imaju prizvuk narodne muzike i njihovi muzički oblici nisu toliko kompikovani kao što to može biti slučaj kod ilahija i nefesa. Muziku za dejiš koji slijedi komponovao je Arif Sag, poznati turski muzičar iz dvadesetog stoljeća.

Dejiš

(Bugün matem günü geldi)

 

Danas dođe dan matema

Ah Husejne, ah Husejne

U tvom dertu prsa gore

Ah Husejne, ah Husejne

Šehid posta Šah junaka

Moj Šah Husejn, duša Husejn

Na ravnici Kerbelata

Noći mi dani postaše

Šah na Kerbeli sam osta

Ah Husejne, ah Husejne

Šehid posta Šah junaka

Moj Šah Husejn, duša Husejn

Husejn je sa konja pao

Iz Medine je došao

Jezid mu je krv prolio

Ah Husejne, ah Husejne

Šehid posta Šah junaka

Moj Šah Husejn, Duša Husejn

Spis Kerbele ispisaše

Hrabri šehidi postaše

Sinovi majke Fatime

Ah Husejne, ah Husejne

Šehid posta Šah junaka

Moj Šah Husejn, Duša Husejn

Na Kerbeli trava niče

Do koljena ona seže

Šah Hataji priđe bliže

Ah Husejne, ah Husejne

Šehid posta Šah junaka

Moj Šah Husejn, Duša Husejn

{play}mp3/04._Dejis_1_-_Bugün_Matem_Günü_Geldi.mp3{/play}

Hasan Sezai

Hasan Sezai je živio u sedamnestom stoljeću, bio je ugledni alim i šejh gulšenijskog tarikata, jedna od najznačajnih tesavvufskih ličnosti iz toga vremena. Njegova ilahija koja je ovdje prevedena je jedna od najpoznatijih matemskih ilahija, na njen tekst je vremenom komponovano više od pet muzičkih kompozicija u husejni, uššak, rast i drugim klasičnim muzičkim mekamima.

Ilahija

(Ey şehid-i Kerbela’ya ağlayan)

 

Ej šehidu s Kerbele za tobom plačem

Plačite, danas je muharemski matem

U vatri odvojenosti mi prsa izgorješe

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

Hajde, dođite, srcem tugu osjetite

Krvave suze iz svojih očiju prolijte

Dođite, ako svoj cilj postići želite

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

Danju, noću, ej ummeta Muhammeda

Donosite prokletstvo na dušu Jezida

Ako želite dostić Hakkovog rahmeta

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

Svaka zora svijet rosom ne pokrije

Pogledaj kako sa nebesa danas krv lije

Svijet ovaj za Husejnom žali, tuguje

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

Dali znate ko je bio Šah sa Kerbele?

Od Ali Abe je, svjetlost očiju Murteze

Unuk je čistog Muhammeda Mustafe

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

Četvorica bliskih drugova Muhammeda

Postali su ogorčeni zbog rana tog šehida

Zbog prljavštine se žrtvova toliko rahmeta

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

Ej Sezai, dođi Šaha Husejna upoznati

Na razini farz-i ajna je njega voljeti

Znaj da su ljudi Allaha izvor svjetlosti

Plačite, danas je muharemski matem

Jecajte, danas je muharemski matem

{play}mp3/05._Ilahija_3_-_Ey_şehid-i_Kerbela_ya_ağlayan.mp3{/play}

Al-i Aba: Porodica Božjeg Poslanika s.a.w.s., Alija, Fatima, Hasan i Husejn.

Murteza: Jedan od epiteta Alije, r.a.

Farz-i Ajn: Stroga vjerska obaveza koja se odnosi na svakog pojedinca.

Kul Himmet

Kao što smo već pomenuli, pored ilahija, za vrijeme muharema izvodi se i određeni broj bektašijskih nefesa, među kojima je i ovaj Kul Himmetov nefes na koji je komponovana muzička kompozicija u uššak mekamu. Kul Himmet je jedan od najznačajnih bektašijskih pjesnika iz šesnestog stoljeća a nefes koji je ovdje preveden je jedan od najpoznatijih bektašijskih nefesa.

Nefes

(Dün gece seyrim içinde)

 

Prošle noći iznutra sejrih

Svog djeda Aliju vidjeh

Kleknuh i nijaz učinih

Trag od Duldula tad vidjeh

Tri svijeće u boci gore

Lav kod tajnoga hrasta je

Na sva četiri kraja zemlje

Svog djeda Aliju vidjeh

Kamber je dobro izabrao

Džennetsko uže opasao

Alija, Musa na Sinaju

Svog djeda Aliju vidjeh

Crvene ruže ugledah

Dostu svome poklon poslah

Iznad tri gosta pogledah

Svog djeda Aliju vidjeh

Vrata dženneta otvoriše

Značenje Kur’ana otkriše

Jezida sabljom udariše

Svog djeda Aliju vidjeh

Vrh planine se potresao

Kul Himmet je u ašk pao

Sve meleke je nadišao

Svog djeda Aliju vidjeh

{play}mp3/06._Nefes_2_-_Dün_Gece_Seyrim_İçinde.mp3{/play}

Kamber: Sluga Imama Alije.

Duldul: Konj hazreti Alije.

  

Alvarli Efe

Alvarli Muhammed Lutfi Efe je poznati turski pjesnik iz prve polovine dvadesetog stoljeća. Bio je šejh nakšibendijskog tarikata. Pored ilahije koja je ovdje prevedena postoje još dvije njegove matemske ilahije, a to su “Muharremdir bugün cânâ gönüller hûn feşân ol” (Muharem je danas, duša i srce se u krv potopiše) koja se izvodi u šehnaz mekamu i “Sahrâ-yı Kerbelâ kan gülistanı” (Pustinja Kerbele, krvavi ružičnjak) koja ima kompoziciju u hidžaz mekamu.

Ilahija

(Habibi Kibriya ağlar bugün eyyamı matemdir)

 

Habib najveći plače, sada su dani matema

Alija Murteza plače, sada su dani matema

Nebo i zemlja plaču, bašte svijeta crne postaše

Najbolje žene zaplakaše, ovo su dani matema

U dertu za Šahom gori, svijet se krvlju oboji

Danas ‘ah’ k’ nebu plovi, ovo su dani matema

Gilmani i hurije za sultanom plaču, ne staju

Meleci danas jecaju, ovo su dani matema

Pojavi se sunce sreće, na svijetu nur upute gori

Svaka stvar Boga moli, ovo su dani metema

Husejn je sin Zehre bio, Gospodaru se približio

Određenje je prihvatio, ovo su dani matema

Ko ovu mudrost shvati, u patnji će sultan postati

Zvijezde imana će plakati, ovo su dani matema

Bog iz dobrote, prijatelje svoje kurbanima čini

Krv im prospe po prašini, ovo su dani matema

Budući da ova ilahija u svojoj izvedbi ima umetak poznat kao ‘nakarat’ a što je fraza koja se ponavlja poslije pjevanja svakog stiha, odlučio sam ovu ilahiju prevesti zajedno sa nakaratom, uključujući samo stihove koji se najčešće pjevaju u izvedbama, dodatno ih prilagođavajući za pjevanje na našem jeziku. Melodija za ovu ilahiju komponovana je u uššak mekamu.

Danas plači

Danas plači

Ovo su dani matema

Habib najveći plače

 Ovo su dani matema

Alija Murteza plače

Sad je matem

Sad je matem

Ovo su dani matema

Danas plači

Danas plači

Ovo su dani matema

Nebesa i zemlja plaču

Bašte svijeta pocrnješe

Najbolje žene sad plaču

Sad je matem

Sad je matem

Ovo su dani matema

Danas plači

Danas plači

Ovo su dani matema

Husejn je sin Zehre bio

Gospodaru se približi

Određeno je prihvatio

Sad je matem

Sad je matem

Ovo su dani matema

Danas plači

Danas plači

Ovo su dani matema

Bog iz dobrote dostove

Svoje kurbanima čini

Krv im prospe po prašini

Sad je matem

Sad je matem

Ovo su dani matema

Danas plači

Danas plači

Ovo su dani matema

 {play}mp3/07._Ilahija_4_-_Habibi_Kibriya_ağlar_bugün_eyyamı_matemdir.mp3{/play}

Habib: Voljeni, odnosi se na Poslanika, s.a.w.a., jer je on Božji Voljeni, Habibullah.

Gilman: Džennetska posluga.

Zehra: jedno od imena hazreti Fatime.

Kenan Rifai

Kenan Rifai je u novijem razdoblju jedna od najznačajnijih tesavvufskih ličnosti u Turskoj. Svestrano obrazovan, izvrstan poznavatelj osmanske kulture i duhovnog nasljeđa. Autor je jednog od najboljih komentara na Mesneviju Mevlane Dželaludina Rumija. Također, autor je i veoma velikog broja ilahija. Ilahija koja je ovdje prevedena je njegova jedina muharemska ilahija, za nju postoje dvije kompozocije u ‘šehnaz’ i ‘hidžaz’ mekamu.

Ilahija

(Cân-ı candır Hazret-i Ahmet Muhammed Mustafâ)

 

Duša duše je Hazreti Ahmed Muhammed Mustafa

U tijelima ruh uzvišeni je Ali el-Murteza

Očna svjetlost Muhammeda je Šah Hasan ibn Ali

I Husejn el-Mudžteba, koji je Šah svih šehida

Sejjid-i sedžad je Ali Zejnel, a sin mu je Bakir Veli

Liječnik za patnje mahšera je Džafer, svjetlost Božja

Musa Kazim je svijeća koji sija na sakupljanjima evlija

Znalac istine, Hazreti Ali Riza, narav mu bijaše divna

Sakija Kevsera je Taki, fenjer čiste svjetlosti je Naki

Kibla irfana je Hasan Askeri, poput mjeseca je puna

Vođa je ove jasne vjere i kibla je istinskih hadžija

Pomagač odredbi šerijata, Mehdi, posjednik barjaka

Dvanest Imama su istinsko sunce ljubavi koje je izašlo

U toj ljubavi poput leptira koliko je ašika spas našlo

Nemojte tražiti vi bogatstva od Allaha Uzvišenog

Već samo tražite ovu ljubav, ljubav Ehli-bejta časnog

Ljubav prema Ehli-bejtu je farz, Allah je taj emr dao

Na svoj Ehli-bejt nas je Resulallah stalno podsjećao

Samo onaj ko nađe ljubav njihovu na put je pošao

Ko je za ovo dokaz u riječima tražio, nije ga našao

Sejjid Ahmed je očitovanje svjetlosti Alije

Posta Rifai vođa kutbova, on njihov predvodnik je

Ko zauvjek za Ehli-bejt žrtvuje džan svoj

Naći će vječni ašk, Allahu, Kenana od njeg ne odvoj 

{play}mp3/08._Ilahija_5_-_Cân-ı_candır_Hazret-i_Ahmet_Muhammed_Mustafâ.mp3{/play}

Hilmi Dede

Hilmi Dede je jedna od najznačajnijih bektašijskih ličnosti iz devetnestog stoljeća. Njegov divan poezije je jedno od najljepših tesavvufskih djela iz toga perioda. Na ovu njegovu ilahiju muziku je komponovao Husejn Sebildži, poznati kompozitor ilahija iz dvadesetog stoljeća. U izvedbama ove ilahije najčešće se pjevaju samo prva dva i zadnja dva stiha.

Ilahija

(Abidan-ı Mustafayız biz Hüseynilerdeniz)

 

Abidi Mustafini smo, mi smo Husejnije

Ašici Murtezini smo, mi smo Husejnije

Iz aška k’ Šahu šehida glave prokockali smo

Na Kerbeli dušu da’smo, mi smo Husjenije

Šta biva kada dušmani rane naša tijela?

Vinom patnje se opismo, mi smo Husejnije

Za mač krivice grudi naše metom učinismo

S’ belajima se očistismo, mi smo Husejnije

Zapalimo tijela naša aškom dvojice Imama

Od vatre aška zavisni smo, mi smo Husejnije

Petoro pod ogrtačem su nam kruna na glavi

S rizalukom derviši smo, mi smo Husejnije

Hadži Bektaši Veli, Pir je naš, Hilmi Dede

Ali Abe sluge mi smo, mi smo Husejnije

{play}mp3/09._Ilahija_6_-_Abidan-ı_Mustafayız_biz_Hüseynilerdeniz.mp3{/play}

Petoro pod ogrtačem: Odnosi se na hadis u kojem je Poslanik, s.a.w.a., ogrnuo svojim ogrtačem Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna i rekao da je to njegova porodica (Ehli-bejt).

Rizaluk: Ovde se odnosi na prihvatanje Božje odredbe, na zadovoljstvo sa svim što nam od Boga stiže.

Svako koristenje ovog teksta ili dijelova teksta u komercijalne svrhe bez dopuštenja autora nije dozvoljeno.