1. Kur'an: “U srcima njihovim je rezultiralo licemjerstvom, do dana kada će Ga susresti, zato što su radili suprotno od onoga što su Allahu obećali i zato što su lagali.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoličnost počinje kao jedna crna tačka, kada god dvoličnost poraste uveća se i ta tačka, kada se dvoličnost upotpuni srce postane crno.”[2]

3. Imam Ali: “Licemjerstvo je brat mnogoboštva.”[3]

4. Imam Ali: “Kako li je loše za čovjeka da prividno bude istovjetan, a u sebi da je dvoličan.”[4]

5. Imam Ali: “Licemjerstvo dolazi iz bedastoće koju čovjek nalazi u sebi.”[5]

Karakteristike licemjera

6. Kur'an: “Licemjeri nastoje prevariti Allaha, a ustvari On njih obmanjuje. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, pokazuju se pred svijetom, a Allaha ne spominju osim neznatno; neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onome koga Allah u zabludu odvede – ti nikada nećeš naći puta.”[6]

7. Poslanik, s.a.v.a.: “Licemjer je onaj koji kada obeća ne održi obećanje, kada radi griješi, kada govori laže, kada mu se povjeri pronevjeri, kada bude opskrbljen nepromišljen je, a kada bude spriječen od opskrbe izgubljen je.”[7]

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Licemjer raspolaže svojim očima, plače kako zaželi.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a.: “Licemjeri imaju svoja obilježja pomoću kojih se raspoznaju: pozdrav im je prokletstvo, prejedaju se, plijen su im prijevare, ne približavaju se džamijama osim kada moraju, namaz obavljaju na kraju namaskog vremena, smatraju se velikim tako da se ni sa kim ne zbližavaju niti se ko zbližava s njima, noću su poput suhog drveća, a danju viču.”[9]

10. Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj čija se tajnost ne slaže s javnošću je licemjer bez obzira ko je.”[10]

11. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada skrušenost tijela nadjača skrušenost srca, to je za nas licemjerstvo.”[11]

12. Imam Ali: “Licemjer kada gleda to je radi zabave, kada šuti to je popraćeno nemarnosću, kada govori to je beskorisno, kada zaima postane obijesan, kada ga snađe teškoća kuka, lahko se umrzovolji, teško zadovolji, na Boga ga ljuti sitniš, a ne zadovoljava ga mnoštvo, u glavi odgaja velika zla, a neka od njih i provodi, kaje se kada ne učini kakvo zlo.”[12]

13. Imam Ali: “Čak i ako udarim sabljom po nosu vjernika da bi me mrzio, on me ne bi zamrzio. A i da obaspem licemjera svim dobrima Ovoga svijeta da bi me volio, on me ne bi zavolio. To je zbog toga što je to određenje Božije izrečeno riječima Poslanikovim: ‘O Ali, ne mrzi te vjernik, a ne voli te licemjer!’”[13]

14. Imam Zejnul Abidin: “Licemjer zabranjuje, ali sam ne prihvata zabranu, naređuje ono što sam ne radi, kada stane na namaz osvrće se, kada čini rukue poput ovce se baca ničice (tj. bez dizanja pada na sedždu), kada čini sedžu lupa u zemlju, kada sjedi odiže straga noge, kada padne noć najvažnija mu je stvar hrana, a nije postio, kada ustane misli na spavanje, a nije bdio u zoru, ako ti priča laže te, ako ti obeća ne održi, ako mu nešto povjeriš iznevjerit će te, ukoliko mu se suptrotstaviš ružno će ti iza leđa pričati.”[14]

15. Imam Sadik:“ Četvoro su znakovi licemjerja: osorost srca, suhost očiju, ustrajnost na grijehu i pohlepa za Dunjalukom.”[15]

Najočigledniji licemjeri

16. Imam Ali: “Najočigledniji licemjeri jesu oni koji naređuju pokornost, ali ne rade po tome, a sprječavaju od griješenja, ali sami nisu spriječeni.”[16]

17. Imam Ali: “Najlicemjerniji ljudi jesu oni što naređuju pokornost, ali i sami nisu pokorni, i sprječavaju od griješenja ali sami nisu spriječeni.”[17]

Čuvanje od rječitih licemjera

18. Imam Ali: Rekao mi je Poslanik, s.a.v.a.: “Ja se za svoj ummet ne plašim od vjernika i idolopoklonika. Od vjernika zato što ga sprječava Allah vjerom u Njega, a idolopoklonika jer će ga Allah savladati zbog idolopoklonstva. Međutim, plašim se za vas od svakog smrknutog licemjera, rječita jezika, govori ono što vi vjerujete, a čini ono što vi ne vjerujete.”[18]

Proživljenje licemjera i njihova sudbina

19. Kur'an: “Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.”[19]

20. Kur'an: “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš pomagača naći.”[20]

21. Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu, dvoličnjak će doći tako što će mu jedan jezik visiti s prednje, a jedan sa zadnje strane vrata, iz njih će siktati vatra koja će mu pržiti tijelo. Zatim će mu biti rečeno: ‘Ovaj je na Dunjaluku imao dva lica i dva jezika’, i po tome će biti poznat na Sudnjem danu.”[21]

22. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoličnjak na Dunjaluku doći će na Sudnjem danu sa dva lica od vatre.”[22]

Čime se uništava licemjerstvo

23. Poslanik, s.a.v.a.: “Salavat na mene i moj Ehli bejt uništava licemjerstvo.”[23]

24. Poslanik, s.a.v.a.: “Dignite glas kada donosite salavat na mene, to uništava licemjerstvo.”[24]

[1]Et-Tevbe, 77.

[2]Kenzul-‘Ummal, 1724.

[3]Gurerul-Hikem, 483.

[4]Gurerul-Hikem, 9559.

[5]Gurerul-Hikem, 9988.

[6]En-Nisa, 142-143.

[7]Biharul-Envar, 72/207/8.

[8]Kenzul-‘Ummal, 854.

[9]Kenzul-‘Ummal, 862.

[10]Biharul-Envar, 72/207/8.

[11]El-Kafi, 2/396/6.

[12]Tuhaful-‘ukul, 212.

[13]Staza rječitosti,izreka 45.

[14]Emali Saduk, 12/399.

[15]El-Ihtisas, 228.

[16]Gurerul-Hikem, 3214.

[17]Gurerul-Hikem, 3209.

[18]Staza rječitosti, pismo 27.

[19]Et-Tevba, 68.

[20]En-Nisa, 145.

[21]El-Hisal, 38/16.

[22]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/603/3.

[23]El-Kafi, 2/492/8.

[24]El-Kafi, 2/493/13.