Vrijednost djeteta

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Za svako stablo postoji plod, a plod srca je dijete.”[1]

2. Imam Zejnul Abidin: “U sreću čovjeka ubraja se da ima dijete koje će mu biti od pomoći.”[2]

3. Imam Bakir: “U sreću čovjeka ubraja se da ima dijete u kojem će poznavati svoje osobine poput lika, morala i ponašanja.”[3]

Dijete kao iskušenje

4. Kur'an: “I znajte bogatstva vaša i djeca vaša samo su iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.”[4]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Naša djeca su naše džigerice. Mala su naši naredbodavci, velika naši neprijatelji. Ukoliko požive iskušenje su nam, ukoliko umru tuga su nam.”[5]

6. Poslanik, s.a.v.a.: “Dijete je uzrok straha, iznurivanja i rastuženosti.”[6]

7. Imam Ali: “Nipošto ne odvajaj najveći dio djelovanja svog ženi i djeci svojoj. Jer ako žena tvoja i djeca tvoja budu štićenici Božiji, pa Allah ne zanemaruje štićenike Svoje. A ako budu neprijatelji Božiji, pa zašto da se brineš i zaokupljaš neprijateljima Božijim?!”[7]

Ljubav prema djetetu

8. Poslanik, s.a.v.a.: “Volite djecu i budite milostivi prema njima.”[8]

9. Poslanik, s.a.v.a., je u vezi jednog čovjeka koji je rekao da nikada nije poljubio dijete, pa otišao odatle, rekao: “Ovaj čovjek je po mom mišljenju džehenemlija.”[9]

10. Imam Sadik: “Zaista će se Allah smilovat svome robu zbog jake ljubavi prema svome djetetu.”[10]

Podjetinjiti s djetetom

11. Imam Ali: “Ko bude imao dijete pa neka se ponaša djetinjasto s njim.”[11]

12. Džabir: “Otišao sam kod Poslanika, s.a.v.a., kada mu Hasan i Husejn bijahu na leđima, a on se četveronoške pogurio govoreći: ‘Kako vam je dobra kamila, i kako ste vi lijep tovar.’”[12]

Valjano dijete

13. Kur'an: “I oni koji govore: ‘Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih!’”[13]

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je valjano dijete mirisni cvijet od džennetskoga cvijeća.”[14]

15. Poslanik, s.a.v.a.: “Valjano dijete je mirisni cvijet od Allaha, kojeg dijeli među Svojim robovima.”[15]

16. Poslanik, s.a.v.a.: “U sreću čovjeka ubraja se i čestito dijete.”[16]

17. Imam Ali: “Nisam tražio od moga Gospodara dijete lijepog lica, niti dobrog stasa, već, tražio sam od moga Gospodara dijete pokorno Allahu koje će imati strah od Njega, tako da kada pogledam u njega a ono pokorno Allahu da mi to bude radost.”[17]

18. Imam Sadik: “Nasljedstvo Allahovo nakon Njegova roba vjernika jeste čestito dijete koje moli za oprost njegovih grijeha.”[18]

Zabrana mrženja kćerki

19. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne mrzite kćerke, jer one su skupocjeni prijatelji.”[19]

20. Poslanik, s.a.v.a.: “Kćerke, one su saosjećajne, pomažu i berićetne su.”[20]

21. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, s.v.t, milostiviji prema ženama nego li prema muškarcima. I nema muškarca koji razveseli ženu prema kojoj postoji nepovredivost a da ga Allah neće razveseliti na Sudnjem danu.”[21]

22. Imam Sadik: “Sinovi su blagodati, a kćerke su milostinja, a Allah pita za blagodati, a nagrađuje za milostinju.”[22]

Bodrenje na pravednost prema djeci

23. Poslanik, s.a.v.a.: “Budite pravedni prema djeci kada im dajete i poklanjate, kao što volite da budu pravedni prema vama u dobroti i postupanju.”[23]

24. Imam Ali: “Poslanik, s.a.v.a., je vidio jednog čovjeka koji je imao dvoje djece kako je jedno poljubio, a drugo ne. Tada mu reče: ‘Zašto nisi postupio ravnopravno s njima?!’”[24]

Bodrenje na dobrotu prema roditeljima

25. Kur'an: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, kao što su oni mene, kad sam bio dijete, njegovali!’”[25]

26. Poslanik, s.a.v.a., kada je upitan o obavezama prema roditeljima: “Oni su tvoj Džennet i Džehennem.”[26]

27. Poslanik, s.a.v.a., kada ga je Ibn Mes'ud upitao za Allahu najdraže djelo: “Namaz na vrijeme.” “Zatim”, upita Ibn Mes'ud. Poslanik reče: “Dobročinstvo prema roditeljima.”[27]

28. Poslanik, s.a.v.a.: “Blago onome ko čini dobro roditeljima, Allah će mu produžiti život.”[28]

29. Poslanik, s.a.v.a.: “Božije zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Božija je u srdžbi roditelja.”[29]

30. Imam Sadik: “Činite dobro svojim roditeljima činit će vam dobro vaša djeca.”[30]

31. Imam Rida: “Zaista je Allah naredio na zahvalnost Njemu i roditeljima. Pa ko ne zahvaljuje svojim roditeljima nije zahvalan ni Allahu.”[31]

32. Imam Rida: “Dobročinstvo roditeljima je obavezno pa makar bili i idolopoklonici, i nema pokoravanja njima u neposlušnosti Allahu.”[32]

Bodrenje na dobročinstvo prema roditeljima nakon njihove smrti

33. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za dobročinstvo roditeljima nakon njihove smrti: “Da, učiti dove za njih, tražiti oprost za njih, ispunjavanje njihovih oporuka nakon njih, obilazak njihove rodbine, poštovanje prema njihovim prijateljima.”[33]

34. Imam Bakir: “Desi se da čovjek bude dobar prema svojim roditeljima za njihova života, ali nakon što presele on ne vrati njihove dugove, ne moli se za oprost njihovih grijeha, pa ga Allah upiše među one koji su neposlušni roditeljima. Desi se da čovjek bude neposlušan i da ne čini roditeljima dobro za njihova života, a kada presele on vrati njihove dugove, moli se za oprost njihovih grijeha, pa ga Allah upiše među one koji su roditeljima poslušni.”[34]

Džennet je pod majčinim stopama

35. Poslanik, s.a.v.a.: “Džennet je pod majčinim stopama.”[35]

36. Poslanik, s.a.v.a., u odgovoru jednom čovjeku koji mu je rekao: “Nema lošeg djela koje ja nisam učinio, pa ima li za mene oprosta?: “Je li ti živ ko od roditelja?” On reče: “Babo.” Poslanik, s.a.v.a., reče: “Idi i budi dobar prema njemu.” Nakon što je otišao Poslanik, s.a.v.a., reče: “Kamo sreće da je to bila majka!”[36]

37. Imam Sadik: “Došao je čovjek kod Poslanika i upitao ga: ‘O Poslaniče, kome da činim dobro?’ Poslanik, reče: ‘Majki.’ ‘A zatim’, upita čovjek. ‘Majki’, odgovori Poslanik. ‘A zatim’, ponovo upita čovjek. ‘Majki’, ponovi mu Poslanik. ‘A zatim’, upita čovjek. ‘Ocu’, odgovori mu Poslanik.”[37]

Uznemiravanje roditelja

38. Imam Sadik: “Najmanji oblik nepoštovanja roditelja je ‘Uh’, da je Allah našao nešto manje od toga sigurno bi ga zabranio.”[38]

39. Imam Sadik u vezi Božijih riječi i iz milosti bude pred njima ponizan: “Ne gledaj prema njima osim s milosti i osjećanjem, ne povisuj glas nad njihovim glasom, niti svoje ruke nad njihovim rukama, niti hodaj ispred njih.”[39]

40. Imam Sadik u vezi Božiji riječi i govori s njima s poštovanjem: “Ukoliko te udare, reci im: ‘Da vam Allah oprosti.’”[40]

Neposlušnost roditeljima

41. Poslanik, s.a.v.a.: “Kaže se neposlušnom djetetu: ‘Radi šta hoćeš, ali ti ja zaista oprostiti neću.’”[41]

42. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko rastuži roditelje, bio im je neposlušan.”[42]

43. Imam Sadik: “Neposlušnost roditeljima je od velikih grijeha…”[43]

44. Imam Sadik: “U neposlušnost roditeljima ubraja se i oštar pogled.”[44]

45. Imam Sadik: “Ko pogleda u svoje roditelje s mržnjom, a oni mu budu nanijeli nepravdu, neće mu Allah prihvatiti nijedan namaz.”[45]

46. Imam Hadi: “Neposlušnost roditeljima povlači za sobom oskudnost i vodi u poniženje.”[46]

Pravo roditelja nad djecom

47. Poslanik, s.a.v.a., kada je bio upitan za obaveze djece spram roditelja: “Ne zovi ga imenom, ne idi ispred njega, ne sjedaj prije njega i ne izlaži ga pogrdi.”[47]

48. Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji mu je rekao: “Moj otac želi prisvojiti moj imetak.”: “Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu.”[48]

Pravo djece u roditelja

49. Poslanik, s.a.v.a.: “Između ostalog tri su prava koja djeca imaju u svojih roditelja: odabiranje lijepog imena, da ga nauče pisanju i da ga ožene kada odraste.”[49]

50. Imam Ali: “Pravo dijeteta u roditelja jeste da mu izabere lijepo ime, da ga lijepo odgoji i da ga pouči Kur’anu.”[50]

51. Imam Sadik: “Obavezne su tri stvari djetetu od babe: odabir dobre majke za njega, odabir lijepog imena i trud u odgajanju.”[51]

52. Imam Sadik: “Dobrota čovjeka prema svome djetetu je dobrota prema svojim roditeljima.”[52]

Odgajanje djeteta

53. Poslanik, s.a.v.a.: “Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgojte.”[53]

54. Poslanik, s.a.v.a.: “Odgojite kod djece tri osobine: ljubavi prema Poslaniku, ljubavi prema Ehli-bejtu i učenju Kur’ana.”[54]

55. Poslanik, s.a.v.a.: “Učite djecu plivanju i streljalaštvu.”[55]

56. Poslanik, s.a.v.a.: “Dijete je gospodar sedam godina, pa je sluga sedam godina, pa pomoćnik sedam godina. Ukoliko si zadovoljan s pomoći koju si mu dao do dvadesetprve godine, uredu, ukoliko nisi, udari ga po ramenu (prepusti ga samom sebi) i ti si po pitanju njega opravdan kod Boga.”[56]

57. Imam Ali: “Naređujte svojoj djeci da stiču znanje.”[57]

58. Imam Ali: “Poučavajte vašu djecu namazu i budite strogi prema njima po pitanju namaza kada postanu punoljetna.”[58]

58. Imam Sadik: “Dječak se igra sedam godina, uči sedam godina, stiče znanje o dozvoljenom i zabranjenom sedam godina.”[59]

[1]Kenzul-‘Ummal, 45415.

[2]El-Kafi, 6/2/2.

[3]El-Kafi, 6/4/2.

[4]El-Enfal, 28.

[5]Džami’ul-Ahbar, 283/755.

[6]Džami’ul-Ahbar, 284/758.

[7]Staza rječitosti,izreka 362.

[8]El-Kafi, 6/49/3.

[9]El-Kafi, 6/50/7.

[10]El-Kafi, 6/50/5.

[11]El-Fakih, 3/483/4707.

[12]Biharul-Envar, 43/285/50.

[13]El-Furkan, 74.

[14]El-Kafi, 6/3/10.

[15]El-Kafi, 6/2/1.

[16]Biharul-Envar, 104/98/67.

[17]Biharul-Envar, 104/98/66.

[18]Mekarimul-Ahlak, 1/471/1610.

[19]Kenzul-‘Ummal, 45374.

[20]Kenzul-‘Ummal, 45399.

[21]El-Kafi, 6/6/7.

[22]El-Kafi, 6/7/12.

[23]Kenzul-‘Ummal, 45347.

[24]Biharul-Envar, 74/84/94.

[25]El-Isra, 23-24.

[26]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/316/10.

[27]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/314/1.

[28]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/317/17.

[29]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/322/30.

[30]Biharul-Envar, 74/65/31.

[31]El-Hisal, 156/196.

[32]Biharul-Envar, 74/72/55.

[33]Et-Tergibu vet-Terhib, 3/323/32.

[34]El-Kafi, 2/163/21.

[35]Kenzul-‘Ummal, 45439.

[36]Biharul-Envar, 74/82/88.

[37]El-Kafi, 2/159/9.

[38]El-Kafi, 2/348/1.

[39]El-Kafi, 2/158/1.

[40]El-Kafi, 2/158/1.

[41]Biharul-Envar, 74/80/82.

[42]Kenzul-‘Ummal, 45437.

[43]‘Ileluš-Šeraje’, 479/2.

[44]El-Kafi, 2/349/7.

[45]Biharul-Envar, 74/61/26.

[46]Biharul-Envar, 74/84/95.

[47]El-Kafi, 2/159/5.

[48]Kenzul-‘Ummal, 45933.

[49]Mekarimul-Ahlak, 1/474/1627.

[50]Staza rječitosti,izreka 409.

[51]Biharul-Envar, 78/236/67.

[52]Mekarimul-Ahlak, 1/475/1633.

[53]Kenzul-‘Ummal, 45410.

[54]Kenzul-‘Ummal, 45409.

[55]Vesail, 12/247/13.

[56]Kenzul-‘Ummal, 45338.

[57]Kenzul-‘Ummal, 45953.

[58]Gurerul-Hikem, 6305.

[59]Vesail, 12/247/12.