1. Kur'an: “Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike umjesto vjernika; a onoga ko to čini nema nikakve veze s Allahom. Jedino ukoliko vas je od njih strah. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve!”[1]

2. Kur'an: “Onoga koji zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao, (čeka Allahova kazna) osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane sigurno u vjerovanju. Međutim, one kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika.”[2]

3. Imam Bakir: “Tajenje je u svakoj prilici kada je to neophodno, a onaj koji taji najbolje zna kada to treba učiniti.”[3]

4. Imam Sadik: “Tajenje je štit Božiji između Njega i Njegovih stvorenja.”[4]

5. Imam Sadik: “Budite brižni za svoju vjeru i prekrijte je tajenjem, zaista nema vjere onaj koji ne taji. Vi ste među ljudima poput pčela kod ptica. Kada bi ptice znale šta je u čeljustima pčele cijelu bi je pojele i ništa ne bi ostalo.”[5]

6. Imam Sadik: “Vjernik je borac, jer on se tajenjem bori protiv Allahovih neprijatelja u državi zablude, a u državi istine, sabljom.”[6]

Zabrana nepotrebnog pomaganja tajenjem

7. Imam Ali: “Tražit će ubrzo od vas da me grdite, pa grdite me, tražit će ubrzo od vas da me se odreknete, e tu položite vratove, jer zaista ja sam u vjeri islamu.”[7]

8. Imam Sadik: “Tajenje ima svoje situacije, ko udalji tajenje od tih situacija u tome nema postojanosti za njega. Za objašnjenje situacije može se navesti jedan loš narod čiji su zakon i djela protivna zakonu i djelima istine. Vjerniku je među tim ljudima dozvoljeno koristiti tajenje, u onome što ne dovodi do kvarenja vjere.”[8]

9. Imam Sadik: “Tajenje je uspostavljeno da bi se spriječilo prolijevanje krvi. Zato kada god tajenje dovede do prolijevanja krvi to više nije tajenje. Tako mi Allaha, ako bi vas pozvali da pomognete nama vi biste rekli: ‘Ne to ne činimo, već, mi tajimo.’ I bilo bi vam tajenje draže od vaših očeva i majki. A kada bude ustao Kaim (Mehdi) neće biti potrebe da se od vas traži pomoć, i nad velikim brojem vas licemjerima Kaim će provesti kaznu Allahovu.”[9]

[1]Ali Imran, 28.

[2]En-Nahl, 106.

[3]El-Kafi, 2/219/13.

[4]El-Kafi, 2/220/19.

[5]El-Kafi, 2/219/5.

[6]’Ileluš-Šeraje’, 467/22.

[7]Emali Tusi, 210/362.

[8]El-Kafi, 2/168/1.

[9]Vesail, 11/483/2.