Nema nikakve sumnje da kur'anske sure i ajeti u Kur'anu nisu ustanovljeni onim redom kako su objavljivani Poslaniku, s.a.v.a. Stara ulema islama, a posebno oni od sunija, utvrđivali su redosljed sura i ajeta onim redom kako su oni prvotno objavljeni. Jedan od stavova na kome se temelji ovaj redosljed jeste hadis koga prenosi Ibn Abbas, a on glasi:[1]

Sura El-Fatiha je objavljena u Mekki i zapisana u Mekki zatim je Allah dodao ono što je htio. Prvo što je objavljeno od Kur'ana bilo je:

1. Al-Alaq – Ugrušak

2. Kalem – Pero

3. Muzzemmil – Umotani

4. El-Muddesir – Pokriveni

5. El-Laheb – Plamen

6. Et-Takvir – Prestanak sjaja

7. El-A'la – Svevišnji

8. El-Lajl – Noć

9. El-Fedžr – Zora

10. Ed-Duha – Jutro

11. El-Inširah – Širokogrudnost

12. El-'Asr – Vrijeme

13. El-Adijat – Oni koji jure

14. El-Kevser – Mnogo dobro

15. Et-Tekasur – Nadmetanje

16. El-Ma'un – Davanje u naruč

17. El-Kafirun – Nevjernici

18. El-Fil – Slon

19. El-Felek – Svitanje

20. En-Nas – Ljudi

21. El-Ihlas – Iskrenost

22. En-Nedžm – Zvijezda

23. Abese – Namrštio se

24. El-Kadr – Noć Qadr

25. Eš-Šams – Sunce

26. El-Buradž – Sazvjezđa

27. Et-Tin – Smokva

28. El-Kurejš – Kurejšije

29. El-Kari'a – Smak svijeta

30. El-Kijame – Smak svijeta

31. El-Humeze – Klevetnik

32. El-Murselat – Poslani

33. Qaf – Qaf

34. El-Beled – Grad

35. Et-Tarik – Danica

36. El-Kamer – Mjesec

37. Sad – Sad

38. El-'Araf – Bedemi

39. El-Džinn – Džini

40. Ya-sin – Jasin

41. El-Furkan – Furkan

42. El-Fatir – Stvoritelj

43. Merjem – Merjema

44. Ta-ha – Ta-ha

45. El-Vakia – Događaj

46. Eš-Šu'ara' – Pjesnici

47. En-Neml – Mravi

48. El-Kasas – Kazivanje

49. El-Isra' – Noćno putovanje

50. Yunus – Junus

51. Hud – Hud

52. Yusuf – Jusuf

53. El-Hidžr – Hidžr

54. El-An'am – Stoka

55. Es-Saffat – Redovi

56. Lukman – Lukman

57. Sebe' – Saba

58. Ed-Dehr – Vrijeme

59. El-Mu'min – Vjernik

60. Es-Sedžde – Padanje ničice

61. Eš-Šura – Dogovaranje

62. Ez-Zuhruf – Ukras

63. Ed-Duhan – Dim

64. El-Džasije – Oni koji kleče

65. El-Ahkaf – Ahkaf

66. Ez-Zarijat – Oni koji pušu

67. El-Gašije – Teška nevolja

68. El-Kehf – Pećina

69. En-Nahl – Pčela

70 Nuh – Nuh

71. Ibrahim – Ibrahim

72. El-Enbija' – Vjerovjesnici

73. El-Mu'minun – Vjernici

74. El-Džasije – Teška nevolja

75. Et-Tur – Gora

76. El-Mulk – Vlast

77. El-Hakka – Čas neizbježni

78. El-Me'aridž – Stepeni

79 En-Nebe' – Vijest

80. En-Nazi'at – Oni koji čupaju

81. El-Infitar – Rascjepljenje

82. El-Inšikak – Cijepanje

83. Er-Rum – Bizantinci

84. El-'Ankebut – Pauk

85. El-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju

Prema Ibn Abbasu ovaj dio Kur'ana je objavljen u Mekki, a ono što slijedi u Medini.
 

86. El-Bekare – Krava

87. El-Enfal – Plijen

88. Ali 'Imran – Imranova porodica

89. El-Ahzab – Saveznici

90. El-Mumtehane – Provjerena

91. En-Nisa' – Žene

92. Ez-Zilzal – Zemljotres

93. El-Hadid – Gvožđe

94. Muhammed – Muhamed

95. Er-Ra'd – Grom

96. Er-Rahman – Milostivi

97. El-Insan – Čovjek

98. Et-Talaq – Razvod braka

99. EI-Bejjine – Dokaz jasni

100. El-Hašr – Progonstvo

101. En-Nasr – Pomoć

102. En-Nur – Svjetlost

103. El-Hadž – Hadž

104. El-Munafikun – Licemjeri

105. El-Mudžadele – Rasprava

106. El-Hudžurat – Sobe

107. Et-Tahrim – Zabrana

108. El-Džumu'a – Petak

109. Et-Tegabun – Samoobmana

110. Es-Saff – Bojni red

111. El-Feth – Pobjeda

112. El-Maide – Trpeza

113. Et-Tevbe – Pokajanje"

Osvrt na ovaj i druge hadise

Preneseni hadis od Ibn Abbasa određuje broj sura u Kur'anu na 113 i među njima ne spominje suru El-Fatiha. U drugom hadisu koga prenosi El-Bejheki[2] od 'Ikrime tvrdi se da Kur'an ima 111 sura, a među njima nisu spomenute sure El-Fatiha, El-'Araf i Eš-Šura. On prenosi i drugi hadis od Ibn Abbasa u kojem se tvrdi da Kur'an ima 114 sura s tim što postoje dvije predaje:
Prema prvoj predaji sura El-Mutaffifin se ubraja u medinske sure što je u suprotnosti sa prethodnim hadisom koji je smatra mekanskom. Prema drugoj predaji redoslijed sura je kao i u prethodno citiranom hadisu.

Prenosi se i drugi hadis od Ali ibn Ebi Talhe[3] u kojem se tvrdi: “U Medini su objavljeni sure El-Bekare, Ali Imran, En-Nisa', El-Maide, El-Enfal, Et-Tewbe, El-Hadždž, En-Nur, El-Ahzab, El-Kafirun, El-Feth, El-Hadid, El-Mudžadele, El-Hašr, El-Mumtehane, Es-Saff, Et-Tegabun, Et-Talak, Et-Tahrim, El-Fedžr, El-Lajl, El-Kadr, El-Bejjine, Ez-Zilzal i En-Nasr, a sve ostalo u Mekki.”

Očigledno je da ovaj hadis želi napraviti razliku i specifikaciju između mekanskih i medinskih sura ne uzimajući u obzir redoslijed objave, jer dvije sure, El-Maida i Et-Tewbe bez sumnje, po redoslijedu objave dolaze mnogo kasnije nego što se ovdje navodi. Sure El-Fedžr, El-Lejl i El-Kadr ubraja u medinske sure dok ih prethodni hadis smatra mekanskim. Također, sure Er-Ra‘d, El-Rahman, El-Insan, El-Džu-mu'a, i El-Hudžurat smatra mekanskim, a prema prethodnim hadisima one su ubrajane u Medinske sure.

U hadisu koga prenosi Qatade[4] tvrdi se:

“U Medini su objavljene sure El-Bekare, Ali Imran, En-Nisa', El-Maide, Et-Tewbe, Er-Ra'd, En-Nahl, El-Hadždž, En-Nur, El-Ahzab, Muhamed, El-Feth, El-Hudžurat, El-Hadid, Er-Rahman, El-Mudžadele, El-Hašr, El-Mumtehane, Es-Saff. El-Džumu'a, El-Munafikun, Et-Tegabun, Et-Talak, Et-Tahrim, a sure El-Zilzal i En-Nasr kao i preostale objavljene su u Mekki.”
Ovaj hadis je oprečan prethodnim hadisima, a posebno jednom drugom hadisu koga prenosi sam Qatada u pogledu sure El-Mutafifin, El-Insan i El-Bejjine.

Na ove hadise se nemoguće na bilo koji način osloniti jer nemaju niti vjersku niti historijsku vrijednost. Vjersku vrijednost nemaju zbog toga što njihov sened, lanac prenosilaca, ne dopire do Poslanika, s.a.v.a., i nije poznato da je Ibn Abbas, na primjer, redosljed objave Kur'ana čuo od Poslanika, s.a.v.a., ili od neke druge osobe, ili je pak slobodnim rasuđivanjem došao do toga. U historijskom smislu nisu valjani zato što je ibn Abbas zapamtio samo jedan mali period Poslanikova života i nije stalno bio s njim kako bi saznao redosljed objave sura i ajeta. Ako on sam svojim rasuđivanjem nije došao do ovakvog redoslijeda objave, onda je to morao preuzeti od nekog drugog, a mi toga ne znamo.

Historijsko preuzimanje koje ne navodi izvor nema vrijednost po principu provjere.
Pretpostavka tačnosti i pouzdanosti ovih hadisa temelji se na snazi samo jedne obavijesti, a u osnovama islamskog prava utvrđeno je da samo jedna obavijest ne čini dokaz. Dakle, jedini način da saznamo koje su mekanske, a koje medinske sure jeste pažljivo razmatranje ajeta i njihovog toka koji odgovara onome stoje došlo prije Hidžre i poslije Hidžre. Ova metoda je samo donekle korisna za razlikovanje mekanske i medinske objave. Sadržaj sura El-Insan i El-Mutafifin potvrđuje da su one medinske uprkos tome što se u nekim hadisima tvrdi da su one mekanske sure.

[1]Sujuti, El-Itkan, 1/10.

[2]El-Itkan, 1/10.

[3]El-Itkan, 1/10.

[4]El-Itkan, 1/11.