Na Miradžu između Uzvišeno Boga i Njegova Miljenika Muhammeda, s.a.v.a., u jednom dijelu razgova koji se vodio između njih Allah, dž.š., odgovara na pitanja Muhammeda, s.a.v.a.:

Poslanik, s.a.v.a., reče: “Hoće li u mome ummetu biti takvih?”

Allah, dž.š., reče: “O Ahmede! Ovo su stepeni Poslanika i iskrenih u tvome ummetu i ummetu drugih poslanika i skupina šehida.”

Poslanik, s.a.v.a., reče: “O Gospodaru! Kojih zahida ima više? Zahida moga ummeta ili zahida sinova Israilovih?”

Allah, dž.š., reče: “Oni skromni među sinovima Israilovim u odnosu na tvoje sljedbenike su kao crna dlaka na bijeloj kravi.”

Poslanik, s.a.v.a., reče: “Gospodaru, a kako kad je njih više?”

Allah, dž.š., reče: “Zato što su oni sumnjali nakon što su bili uvjereni i zato što su poricali nakon što su potvrdili.”

Poslanik, s.a.v.a., reče: “Tada mnogo Allaha slavih i zahvalih mu, a njima od Allaha zaiskah pažnju i milosrđe i svako drugo dobro.” I rekoh: “Allahu moj čuvaj ih i smiluj im se, sačuvaj im njihovu vjeru sa kojom si zadovoljan! Allahu, opskrbi ih vjerom onih koji vjeruju, poslije koje nema sumnje i suzdržanošću poslije koje nema pohlepe, strahopoštovanjem poslije kojeg nema nemara i znanjem poslije kojeg nema neznanja i razumom poslije kojeg nema ludosti i blizinom poslije koje nema udaljenosti od tebe i skrušenošću poslije koje nema tvrdoće i stalnim sjećanjem (na Boga) poslije čega nema zaborava i počašću poslije koje neće biti poniženja i strpljivošću poslije koje nema uznemirenosti i blagošću poslije koje nema uzrujanosti i ispuni njihova srca stidom od tebe tako da te se stide u svakom momentu i učini njihove oči da mogu spoznati dunjalučke boljke i svoje vlatite mahane, te šejtanska došaptavanja! Ti uistinu poznaješ ono što je u meni, Ti si Poznavalac svega skrivenog.”