Ova ugledna gospođa ubrajala se među dobre i islamom upravljene žene, a od njenih vrlina dovoljno je istaknuti to da je nakon šehadeta Imama Hasana Askerija, mir neka je na nj, ona postala utočište i oslonac šiijama u tim kriznim i burnim vremenima.[4]

S obzirom da je jedanaesti Imam, prema naredbi abasidskog halife, prislino živio u Samari u dijelu poznatom kao Asker, njegov nadimak Askeri dolazi otuda.[5] Drugi njegovi najpoznatiji nadimci jesu Teki i Zeki[6], a zvali su ga još i Ebu Muhammed. Bilo mu je 22 godine kad je njegov plemeniti otac okusio šehadet. Period njegovog imamata trajao je 6 godina, a živio je, dakle, 28 godina. Šehidom je postao 260. h.g. u svojoj kući u Samari, i sahranjen je pored svoga oca.[7]

Halife Imamovi savremenici

Imam Askeri, mir neka je na nj, tokom svog kratkog imamata bio je savremenik s trojicom abasidskih halifa, od kojih je svaki bio okrutniji od svog prethodnika, a radi se o sljedećoj trojici:

1. Al-Mu'tazz Billah (252-255. h.g.);

2. Al-Muhtadi Billah (255-256. h.g.);

   3. Al-Mu'tamid Billah (256-279. h.g.).

[1]Kuleyni, Usul-i Kafi, Mektebetus-Suduk, Tehran 1381, sv. 1, str. 503.; Šejh Mufid, Al-Iršad, Qom, Mektebeti basireti, str. 335; Ibn Šahrašub, Menaqibi Ali ibn Ebi Talib, Ketabfurushi-ye Mustafavi, Qom, sv. 4, str. 422. Mesudi i Ali ibn Isa Arbili navode da se Imam rodio 231. h.g.

[2]Šejh Mufid, Ibid, str. 335.; Tabrisi, Ibid, str. 366.

[3]Kuleyni, Ibid, str. 503.; Ali ibn Isa Arbili, Keshful-ghamet fi ma'rifetil-ime, Mektebeti benu Hašim, Tabriz 1381., str. 192.

[4]Šejh Abbas Qomi, Al-Anvarul-behiyet, Ketabfurushi-ye Jafar, Mashad, str. 151.

[5]Suduq, ‘Ilali shera'ye, Mektebeti Tabataba'i, Qom, sv. 1, str. 230.; Suduq, Mana'i Akhbar, Mektebetus-suduq, Tehran 1379, str. 65.

[6]Ebu Džafer Muhammed ibn Džerir At-Taberi, Dila'ilul-imamet, Menshureti Rida, Qom 1363, str. 223.

[7]Šejh Mufid, Al-Iršad, Qom, Mektebeti basireti, str. 345.; Šejh Abdullah Šeberavi, Al-Itihaf bi hubbi al-ashraf, Menshureti Rida, Qom 1363, str. 178-179.