Rođen je 17. rebiul-evvela 83. godine po Hidžri u Medini, a umro je u 65. godini života, 148. hidžretske godine, i sahranjen je uz mezar svoga oca na poznatom groblju Bekija.

Halife Imamovi savremenici

Imam Sadik, mir neka je na nj, preuzeo je imamat 114. h.g., te se period njegovog imamata poklapa sa krajem emevijske vlasti, koja je okončana 132. h.g., odnosno početkom abasidske vlasti koja počinje s navedenom godinom.

Imam Sadik, mir neka je na nj, bio je savremenik sljedećim emevijskim halifama:

– Hišam ibn Abdul-Melik (105-125. h.g.);

– Velid ibn Jezid ibn Abdul-Melik (125-126. h.g.);

– Jezid ibn Velid ibn Abdul-Melik (126. h.g.);

– Ibrahim ibn Velid ibn Abdul-Melik (70 dana tokom 126. h.g.);

– Mervan ibn Muhammed, poznat kao Mervan Hamar (126-132. h.g.).

Kad je o abasidskim halifama riječ, njegovi savremenici bili su:

–  Abdullah ibn Muhammed, poznat kao Sefah (132-137. h.g.)

   – Ebu Džafer, poznat kao Mensur Devaneki (137-158. h.g.).