Grijesi koji sputavaju dovu

O dovi

(Prethodno: Činioci koi dovode do zatvaranja srca)

Prema tome, prekidanje veze između srca i Allaha jedna je od izravnih posljedica grijeha, a kad srce prekine vezu s Allahom, ono tad niti prima niti daje.

Dova je jedna od zbilja koje čovjeka uzdižu Allahu Uzvišenom. Stoga i kažemo da je ona Kur'an koji se uspinje, odnosno kojeg rob uzdiže Allahu, a nakon što od Njega primi Kur'an koji se spušta. Pa kad čovjek raskine vezu s Kur'anom koji se spušta, neminovno je raskinuo vezu i s Kur'anom koji se uspinje, bivajući tako spriječen da čini dovu te lišen Božije pomoći. Čak i kad ga nužda natjera te uputi dovu Allahu, Allah mu tu dovu zadrži da se ne uspne, te on nikad ne dočeka odgovor.

Od Alija, mir s njim, prenosi se sljedeće: “Grijeh sprečava odazivanje (na dovu).”

Jedan čovjek upitao je Alija o Božijim riječima: “Zovite Me, i Ja ću vam se odazvati!”: “Šta je to s nama, mi zovemo, ali nam se ne odaziva?!” “Koja bi vam se to dova i mogla uslišati”, rekao mu je Ali, “a zatvorili ste joj sva vrata i puteve. Pa bojte se Allaha i popravite svoja djela, i pročistite svoje duše, naređujte dobro, i od loših djela odvraćajte, pa će Allah dove vaše uslišati!”[1]

Od Alija ibn Husejna Zejnul-Abidina, mir s njim, prenose se ove riječi: “Među grijesima koji odbijaju dovu i navlače tminu jeste neposlušnost roditeljima!”[2]

U drugoj predaji stoji: “Grijesi koji odbijaju dovu su: loša namjera, pokvarenost duše, licemjerstvo, napuštanje vjere u odaziv, odgađanje farz-namaza sve dok njihovo vrijeme ne prođe, napuštanje približavanja Bogu milostinjom i dobročinstvom te upotreba ružnih i besramnih riječi u govoru!”[3]

Ebu Džafer Bakir, mir s njim, kaže: “Zaista čovjek nekad traži od Allaha ispunjenje neke potrebe pa bude sasvim blizu toga da mu se ispuni, a onda počini grijeh i Allah kaže meleku: ‘Nemoj ispuniti njegovu potrebu, uskrati mu je! On se izložio Mojoj srdžbi i zaslužio je od Mene uskraćenje!’”[4]

Prepreke i činioci uspinjanja djela

U islamskim tekstovima spominju se prepreke za uzdizanje djela, kao i činioci uzdizanja djela.

Oboje je usko povezano s čovjekovim postupcima, s tim što prepreke sprečavaju uzdizanje djela Allahu, dok činioci pomažu uzdizanje djela Allahu.

U nastavku kao primjer navest ćemo jedan od tekstova koji govori o ovim preprekama, kao i jedan od tekstova koji govore o činiocima uzdizanja, i to bez ikakvog dodatnog pojašnjenja i nadovezivanja, dok ćemo pojašnjenje i tumačenje u vezi s ovim značajnim pitanjem u islamskom odgoju i kulturi ostaviti za neko drugo odgovarajuće mjesto.

Prepreke na putu uspinjanja djela

Šejh Ebu Džafer Muhammed ibn Ahmed ibn Ali el-Kommi, doseljenik u Rej[5], bilježi u svojoj knjizi o Vjerovjesnikovom, s.a.v.a., zuhdu (asketizmu), posredstvom Abdulvahida, od čovjeka koji prenosi od Muaza ibn Džebela, da je taj čovjek rekao Muazu: “Reci mi nešto što si čuo od Božijeg poslanika, s.a.v.a., i što si upamtio tačno onako kako ti je govorio!”, rekao sam mu ja. “Hoću”, kazao je on i zaplakao. Zatim je rekao: “Sve bih za njega dao, pričao mi je dok sam jahao iza njega...” Potom je ispričao: “Dok smo tako išli, on je najednom digao svoj pogled prema Nebesima te je rekao: ‘Hvala neka je Onom Koji među Svojim robovima određuje onako kako On voli!’ Zatim je rekao: ‘O Muaze!’ ‘Odazivam ti se, Božiji poslaniče i predvodniče vjernika!’, kazao sam ja. ‘O Muaze!’ ‘Odazivam ti se, vođo dobra i poslaniče milosti!’ ‘Ispričat ću ti nešto što nijedan poslanik nije svom narodu rekao’, rekao je on, ‘pa ako to upamtiš, za cijelog života će ti koristiti, a ako ga čuješ, a ne upamtiš, nećeš imati opravdanje kod Allaha!’ Zatim je rekao: ‘Allah je stvorio sedam meleka prije nego što je stvorio Nebesa, pa je na svakom nebu postavio po jednog meleka i nebo uzdizao Svojom veličinom, a na svakim nebeskim vratima postavio je meleka-vratara. Tako meleci-čuvari pišu čovjekova djela otkad svane pa sve dok se ne smrkne. Zatim meleci-čuvari dižu njegova djela koja sjaje kao što Sunce sija, sve dok ne dođu do dunjalučkog neba, pa ga tamo pročiste i umnože. Tad kaže melek-vratar: Stanite i udarite ovim djelom o lice njegovog vlasnika, ja sam melek zadužen za praćenje ogovaranja, pa ko je ogovarao, ne puštam da njegovo djelo prođe mimo mene do drugog. Tako mi je naredio moj Gospodar!

Zatim će sutradan doći meleci-čuvari’, rekao je, ‘a s njima će biti dobro djelo s kojim će proći i koje će pročistiti i umnožiti, sve dok ne dođu do drugog neba. Zatim će reći melek koji je na drugom nebu: Stanite i udarite ovim djelom o lice njegovog vlasnika! On je s njim želio samo dunjalučku korist. Ja sam zadužen za Dunjaluk, i ne puštam da mu djelo mimo mene prođe do drugog!’

Te reče: ‘Zatim se penju meleci-čuvari veselo sa sadakom i namazom, zadivljeni njima, i stižu do trećeg neba, a melek kaže: Stanite, udarite ovim djelom njegovog vlasnika po licu i po leđima! Ja sam melek koji prati oholost. Pa će reći: On je radio dobro, ali se uzdizao nad ljudima na skupovima. Gospodar moj naredio mi je da ne puštam da njegovo djelo mimo mene prođe do drugog!’

Rekao je onda: ‘I uzdići će se meleci s djelom čovjekovim koje blista kao sjajna zvijezda na nebu, s odjekom slavljenja Allaha, posta i hadža, i stići će do četvrtog neba, a melek će reći: Stanite, ovim djelom udarite njegovog vlasnika po licu i stomaku! Ja sam melek koji prati samodopadljivost. On je bio ushićen sobom. On je radio, ali je pustio u svoju dušu samodopadljivost. Gospodar moj naredio mi je da ne pustim njegovo djelo mimo sebe do drugog!’

Potom je rekao: ‘I uzdignut će se meleci s čovjekovim djelom koje je kao mlada dovedena mladoženji, pa će ići s njim do meleka petog neba, s džihadom i namazom (i sadakom) između dvaju namaza. To djelo zvonit će kao zvono deva a sjajit će kao sjaj Sunca. Pa će melek reći: Stanite, ja sam melek zadužen da pratim zavist, udarite ovim djelom njegovog vlasnika po licu i na pleća mu ga stavite! On je zavidio onom ko bi radi Allaha učio ili radio, pokoravajući Mu se. Pa kad god bi kod nekog vidio prednost u djelima i ibadetu, zavidio bi mu i klevetao bi ga – pa će ga na plećima svojim nositi a njegovo djelo proklinjat će ga!’

Te je rekao: ‘I uspinjat će se meleci s čovjekovim djelom: namazom, zekatom, hadžom i umrom te će ići sve do šestog neba. Pa će melek reći: Stanite, ja sam melek koji prati milosrđe. Udarite ovim djelom njegovog vlasnika po licu i oči mu njime zaslijepite, jer njegov vlasnik nije imao milosti ni prema čemu. Kad bi nekog Božijeg roba zadesio grijeh ahiretske posljedice ili kakva šteta dunjalučka, on bi se tome radovao. Gospodar moj naredio mi je da njegovo djelo ne propuštam dalje mimo sebe!

I uzdignut će se meleci s čovjekovim djelom’, rekao je, ‘s poznavanjem propisa u vjeri (fikhom), pravnim pregnućem (idžtihadom) i pobožnošću, a grmit će kao grom, i sijevat će kao munja. S njim će biti tri hiljade meleka te će ići s njim sve do meleka sedmog neba. Pa će melek reći: Stanite i udarite ovim djelom njegovog vlasnika po licu, ja sam melek zastiranja, zastirem svako djelo koje nije radi Allaha. On je želio visoko mjesto kod predstavnika vlasti, i spomen na skupovima, i slavu u gradovima. Naredio mi je moj Gospodar da ne puštam njegovo djelo da ide dalje od mene, ukoliko nije samo radi Allaha!’

Te je rekao: ‘I uzdignut će se meleci s djelom čovjeka ozareni njime – s namazom, zekatom, postom, hadžom, umrom, lijepom ćudi, šutnjom i mnoštvom spominjanja Allaha. Pratit će ga meleci svih Nebesa i svih sedam meleka sa svojim skupinama, te će preći sve nebeske zastore sve dok ne dođu pred Allaha Uzvišenog. Svi će mu posvjedočiti da je radio i dovu činio, a On će reći: Vi ste čuvari djela Mog roba, a Ja sam Nadzornik onog što je u njemu. On ovim djelom nije želio Moje zadovoljstvo, i nad njim je Moje prokletstvo! Meleci će reći: Nad njim je Tvoje i naše prokletstvo!’”

“Zatim je Muaz zaplakao i rekao: ‘O Božiji poslaniče, šta da radim i da budem u tom iskren?’ ‘Povodi se za svojim Poslanikom, Muaze, čvrsto uvjeren!’, rekao mu je on. ‘Ti si Božiji poslanik, a ja Muaz?!’, rekao je Muaz, a on mu je na to rekao: ‘A ako u tvom djelu, Muaze, bude nedostataka, pa ti spriječi jezik da ne zadirkuje tvoju braću, i one koji pamte Kur'an, svoje grijehe na sebe preuzmi i ne prebacuj ih na braću. Nemoj sebe čistiti kuđenjem svoje braće, i ne uzdiži se tako što ćeš svoju braću spuštati. U svojim djelima nemoj biti dvoličan, i nemoj se pretvarati da ono što je zarad Dunjaluka činiš radi Ahireta. Nemoj na sjedeljkama biti bestidan u govoru, pa da te se ljudi klone zbog tvog lošeg ponašanja. Ne došaptavaj se s nekim u prisutnosti trećeg, i ne uzdiži se nad ljudima, pa da ti budu uskraćena dobra Ovog svijeta. Ne razdiri ljude, pa da te razderu psi stanovnici Vatre! Uzvišeni Allah kaže: “I onih koji kidaju jako!” (En-Nazi‘at, 2) Znaš li ti ko su oni koji kidaju (ar.: nāšitāt)? To su psi Vatre koji kidaju meso i kosti!’ Reče Muaz: ‘Ko je taj ko može ostvariti sve ove osobine?’ ‘O Muaze’, rekao je, ‘to je lahko onom kome Allah olakša!’” Prenosilac kaže: “Nisam vidio Muaza da toliko često Kur'an uči koliko često navodi ovu predaju!”[6]

(Nastavak: Činioci uspinjanja dobrih djela Allahu)


[1] Biharu-l-envar, 93/376.

[2] Me‘ani-l-ahbar, 270.

[3] Me‘ani-l-ahbar, 271.

[4] Usulu-l-Kafi, 3/373.

[5] Današnji Teheran. (Prim. prev.)

[6] Prenijeli smo ovaj hadis u potpunosti iz knjige ‘Uddetu-d-da‘i, 228-230, a i ovo tumačenje iz iste je knjige. Od Sulejmana ibn Halida prenosi se da je rekao: “Pitao sam Ebu Abdullaha, a.s., o Božijim riječima: I pristupit ćemo onom što su oni uradili od djela i zatim ih učiniti poput prašine razasute!” “Jeste, tako mi Allaha, sve da su im djela i bjelja od bijelog koptskog platna, jer oni nisu ispuštali priliku za haramom, kad god bi im se prilika pružila.” Veli se u djelu Mir'atul-‘ukul, a kao tumačenje ovoga: “U ovome je dokaz propadanja dobrih djela i pokornosti zbog griješenja. A pod propadanjem misli se na kvarenje dobrih djela, i to tako što za njih neće slijediti nagrade koje bi trebale uslijediti. Nasuprot ovom stoji praštanje i prelazak preko grijeha (ar. tekfir), što znači da se neće dogoditi ono što po redu za njih slijedi.”

Zadnji put promjenjen: %AM, %17 %532 %2014 %11:%Jul

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT