U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

1. Neka je slava i hvala Allahu za blagodati i darove koje nam je dodijelio. Hvala Mu za ono što je objavio Svojim slugama. Neka je slavljen za dobročinstva koja je darovao Svojim robovima bez njihove molbe, i za sve silne blagoslove koje nam je svima neprekidno poklanjao! Nebrojene su Njegove milosti i usluge. One su neizmjerne i ničim zamjenjive, ljudski um ne može spoznati njihov kraj. Da bi bile trajne i neprekidne, Allah za uzvrat traži ljudsku zahvalnost. Vrata Njegove slave i hvale su uvijek otvorena, samo da bi se nagrada onima koji je čine uvećala. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 315)

2. Svjedočim da nema boga osim jedinog Allaha, kojem niko nije ravan. Svjedočenje Allahove jednoće su riječi u kojima je, pri njihovom izjavljivanju bitna iskrenost, a ljudska srca su središte njihova spajanja. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 315.)

3. Allah je stvorio sva bića bez prethodne tvari, uzorka, oblika i šablona. Učinio je da nose odjeću života vlastitom snagom i moći. Njegova Božanska želja i namjera pri njihovom stvaranju, nije bila nikakva korist koju bi od njih mogao dobiti za sebe. Želio je samo da ljudima da dokaz Svoje mudrosti i učini ih svjesnim potrebe Njegovog poštovanja i poniznosti. Pozvao ih je na obožavanje i služenje i učinio Svoj poziv veličanstvenim. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 315.)

4. Allah je utvrdio nagradu za poslušnost i kaznu za nepokornost Njemu, tako da bi zaštitio Svoje sluge vlastite ljutnje i poveo ih u Džennet. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

5. Svjedočim da je moj otac Muhammed, s.a.v.a., Allahov poslanik i sluga. Allah ga je odabrao prije njegovog postavljenja na dužnost poslanika, a imenova ga je prije tog odabiranja. Sva Božija stvorenja tada su bila skrivena i prekrivena pokrivačima neviđenog, pritajena među zavjesama straha, ostavši blizu posljedenje granice nepostojanja (ništavnosti), jer Allah je znao za kraj svih stvari, zbog Njegovog obuhvaćanja vremena i razdoblja, i Njegovog znanja o predodređenom. Allah ga je postavio za poslanika da bi na Zemlji uspostavio Njegov zakon, i poredak i ostvario Njegove odredbe i predodređenja. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

6. Allah je vidio kako se narodi i njihove grupe rasipaju u različite religijske sekte i kako zaokupljeni idolopoklonstvom stoje na rubu vatre međusobnih različitosti. Poricali su Boga i sve Njegove znakove i simbole. Tada je Allah osvijetlio tamu poslavši mog oca Muhammeda, s.a.v.a., i otklonio sljepilo njihovih očiju i mrak iz njihovih srca. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

7. Moj otac Muhammed, s.a.v.a., prihvatio se vođstva među ljudima. Spasio ih je razvrata i zastranjivanja pretvarajući njihovo sljepilo u prosvljetnjenje i vodeći ih ka čvrstoj religiji i pravom putu. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

8. Vi, o sluge Allahove, ste oni koji treba da poštuju Njegove naredbe i zabrane, nosioci ste Njegove religije i Objave, Allahovi povjerenici nad svojim dušama i propovjednici Njegove vjere među drugim narodima. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

9. O sluge Allahove! Istinski vođa od Allaha je prisutan među vama. Prethodno su vam bili povjeravani drugi poslanici, a sada je za vaše vođstvo uspostavljen preostali dio poslanstva. To je Allahova knjiga istiniti Kur'an i blistava svjetlost, u kojoj su otkrivene i osvijetljene sve tajne i činjenice o čovjekovom napretku i ispunjenju. On vodi iz tame prema svjetlu poduke. Njegovi sljedbenici so podređeni poslanstvu drugih. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

10. Allahova knjiga je vodič njenih sljedbenika prema Allahovom zadovoljstvu. Njeno pažljivo slušanje vodi u spas. Putem nje mogu biti predočeni svijetli i jasni Allahovi dokazi. Ona nam daje znanje o Njegovim namjerama, o zabranama koje izazivaju strah, o Njegovim zadovoljavajućim dokazima i jasnim argumentima, o poželjnim vrlinama i dozvoljenim darovima kao i o obaveznim Božijim zakonima. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

11. Allah vam je poslao vjeru kao očišćenje od politeizma i nevjerništva. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

12. Učinio je vaše služenje Njemu uzrokom udaljavanja i pročišćenja od ponosa (egoizma). (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

13. Ustupio vam je sredstva za očišćenje duše i uvećavanje opskrbe. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

14. Naredio vam je post za održavanje i čistoću vaše iskrenosti. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

15. Allah je zapovijedio hadž radi učvršćenja i osnaženja religije. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

16. On sprovodi i naređuje pravdu zbog spajanja i usklađivanja ljudskih srca. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

17. On je naredio potčinjenost i pokornost Ehli-bejturadi sigurnosti društvenog sistema, i sprovođenje  vođstva (imameta) kao bezbjednosti od razjedinjenosti. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

18. Učinio je džihad  (sveti rat) čašću i slavom za islam, a prezrenjem i poniznošću za licemjere i nevjernike. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

19. Allah je učinio strpljenje sredstvom za dobivanje nagrade. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

20. On naređuje dobro i zabranjuje zlo radi poboljšanja društva i za dobrobit ljudi. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

21. Dobročinstvo roditeljima On je učinio štitom protiv Svoje ljutnje i nezadovoljstva. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

22. Održavanje dobrih odnosa sa rodbinom, On  je napravio uzrokom za produženje života. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

23. Zakon odmazde za ubistvo On je uveo radi sprečavanja prolijevanja krvi. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

24. Izvršavanje zakletve On smatra vrijednim oprosta. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

25. Ispravno vaganje i mjerenje On je učinio sredstvom za zaustavljanje prodaje iznad stvarne vrijednosti. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

26. Zabranio je alkohol radi udaljavanja od zla i onečišćenja. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

27. Da bi zaštitio od Svog prokletstva, zabranio je lažno optuživanje za preljubu. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

28. Naredio je ustezanje od krađe, radi učvršćivanja odlučnosti i skromnosti. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

29. Allah je zabranio politeizam radi dostizanja iskrenosti u Njegovom obožavanju. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

30. Uistinu vam je stigao poslanik iz vaših redova; rastužuje ga vaša patnja, brižan je jer vas poštuje, a prema vjernicima je milostiv, samilostan. Ako ga iskušate i prihvatite, naći ćete da je on moj otac, ne otac neke od vaših žena i brat mog rođaka (hazreti ‘Alija), ne nekog od vaših ljudi i kako je divan moj odnos s njim. Dok je propagirao svoju poslaničku misiju, uvijek bi okretao lice od politeista. Borio se protiv njih dok ih nije savladao. Pozivao bi ljude u islam mudrošću i lijepim upozorenjima. Razbio je idole i natjerao njihove poklonike u bijeg, tako da je konačno dugo skrivana tajna Allahovog jedinstva bila otkrivena. Učinio je da logika dosegne do ušiju ljudi, otklonio  pjenu sa usta šejtanovih kamila i ućutkao njegovu vrisku. Porazio je licemjerje i međusobna dogovaranja nevjernika su se raspadala sve dotle dok ste vi, o ljudi, sa skromnim i prosvijetljenim ljudima govorili riječima iskrenosti i Allahovog jedinstva. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

31. Stajali ste na ivici zapaljene jame i bili čaša pića i zalogaj pohlepnog, drugi narodi su vas ugnjetavali i pili ste zaražene vode okupljeni oko jaraka. Vaša hrana bila je lišće i pustinjska trava. Zbog svoje pokvarenosti i niskosti, uvijek ste se bojali da bi vas onu okolo mogli uništiti jednim migom oka. Allah vas je oslobodio ovih nesreća putem mog oca Muhammeda, s.a.v.a. Uprkos tome, bio je prisiljen na rat protiv gladnih vukova Arabije i tvrdoglavih i zadrtih naroda knjige (Židova i kršćana). (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 316.)

32. Imam Hasan je rekao: “Jednog petka uvečer vidio sam svoju majku Fatimu kako stoji na svom mjestu za molitvu. Neprestano je klečala i spuštala se na sedždu dok zora nije svanula. Čuo bih je kako se moli za vjernike i vjernice, ali nikada nije spominjala sebe. Rekao sam: ‘O majko, zašto se ne moliš za sebe kao što se moliš za druge?’ Ona je odgovorila: ‘O moj sine, prvo susjedi pa, a zatim tvoja vlastita kuća.'’” (Beitul ahzan, str. 22.)

33. Poslanik, s.a.v.a., pitao je hazreti Fatimu šta je najveća blagodat za ženu. Ona je rekla: “Ona ne smije vidjeti čovjeka (stranca i nemahrema) i on ne smije vidjeti nju.” (Beitul ahzan, str. 22.)

34. Jednom je jedna žena došla hazreti Fatimi i rekla: “Imam staru i slabu majku koja ima nekoliko problema sa namazom. Poslala me ovamo da te pitam o tome.” Hazreti Fatima je odgovorila na sva njena pitanja, a kada je stigla do desetog, žena se postidi i reče: “O Poslanikova kćeri, neću te više opterećavati ovim.” Hazreti Fatima joj reče da je pita o svemu što ne zna, a zatim doda: “Jesi li ikada vidjela da osoba, unajmljena da sa zemlje na krov iznese teški teret za isnos od hiljadu dinara (blizu stotinu hiljada miskala zlata)?” Ona reče: “Ne.” Hazreti Fatima kaza: “Za svaki odgovor na tvoje pitanje, ja od Allaha dobivam toliku nagradu da ako bi se prostor između neba i Zemlje ispunio biserima, ona bi još uvijek po vrijednosti bila veća. Dakle, zaslužujem dovoljno da se nikada ne umorim.” (Biharul envar, dio, str. 3)

35. O Allah! Umanji me u mojim očima, a Tvoj položaj mi uzvisi i uveličaj. Inspiriši me na Tvoje obožavanje i podstakni me na služenje koje će izazvati Tvoje zadovoljstvo i pomoći da izbjegnem stvari koje Ti ne voliš, o Najmilostiviji od svih! (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 323.)

36. O Allah! Učini me zadovoljnom opskrbom koju si mi dodijelio! Sve dok sam u životu skrivaj me i učini me poštenom i sretnom. Oprosti i sažali se na mene kada umrem! O Allah! Ne pomozi mi u onom što za mene nisi predodredio, a olakšaj mi dostizanje onog što jesi! (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 323.)

37. O Allah! Podaj mojim roditeljima i svim onima koji imaju pravo na Tvoje blagoslove i darove na osnovu mene najbolje nagrade. Poštedi me lijenosti i odlaganja stvari radi kojih Si me stvorio. Ne dopusti da budem potpuno obuzeta mojim obavezama i ne kazni me kada tražim oprost. Ne liši me onog za čim čeznem i što tražim od Tebe. (Ajan-u-ši'a ataba el džadid, dio I, str. 323.)

38. Hazreti Zehra je govorila sljedeće riječi kada bi oplakivala smrt Muhammeda, s.a.v.a.: “Osoba koja osjeti slatki miris Poslanikovog, s.a.v.a., groba dugo vremena neće mariti ni za kakav miris. Nanesene su mu takve patnje i boli da, kada bi one bile izlivene na dan on bi se pretvorio u noć (crnu, mračnu i zbunjujuću).” (Alam  un nisa, dio IV, str. 113.)

39. Prašina tuge prekrila je nebo, Sunce je uvehnulo i svijetli dan se zatamnio. Zemlja je postala mračna nakon smrti Muhammeda, s.a.v.a. O, koliko će se Zemlja tresti nakon odvajanja od njega. Njegov odlazak je vrijedan plakanja cijelog Istoka i Zapada. Cijela veličanstvena planina postojanja, zajedno sa pokrivenom Kabom i svim njenim stupovima treba  da liju suze. Neka je Allahov blagoslov i selam na posljednjeg Poslanika, čije je svjetlo izvor blagodati za sve ljude svijeta. (Alam  un nisa, dio IV, str. 113.)

40. Nakon tebe Božiji Poslaniče, s.a.v.a., pojavile su se nejednakosti i intrige i dizani su svakakvi glasovi. Da si ti bio prisutan i nadgledao stvari sve ove razlike i zastranjivanja ne bi se dogodila. Otišao si od nas na putovanje u vječnost i sada je naše stanje poput zemlje koja je lišena kiše. Tvoj narod je poremetio red i disciplinu. Zato, budi svjedok i ne dozvoli njihovoj stvari da ti izađe iz vida. (Alam  un nisa, dio IV, str. 112.)