Broj kur'anskih ajeta je zaključen u vrijeme Poslanika, s.a.v.a. O tome govore neki hadisi u kojima je spomenut određen broj ajeta nekih sura, kao 10 ajeta sure Ali Imran. Neki hadisi govore čak i o broju ajeta u nekim surama kao u suri El-Fatiha – sedam ajeta[1] i u suri El-Mulk – 30 ajeta.[2]

Učenjaci su se razišli u tvrdnjama o ukupnom broju ajeta na šest grupa koje navodi Ed-Danl:

a) 6000 ajeta

b) 6204 ajeta

c) 6215 ajeta

d) 6219 ajeta

e) 6225 ajeta

f) 6236 ajeta[3]

Dvije od ovih tvrdnji potječu od stanovnika Medine, a ostale četiri od stanovnika gradova u koje je bio poslan Osmanov Mushaf, dakle, iz Mekke, Kufe, Basre i Sama. Svaki od zagovornika pomenutih tvrdnji svoj stav temelji na nekom od Poslanikovih sljedbenika, suvremenika i predajama koje se vežu za Poslanika, s.a.v.a. Na osnovu toga ljudi uvažavaju i prihvataju broj ajeta i prema tome se odnose kao prema Objavi.

Kao što smo spomenuli Medinjani o broju ajeta imaju dvije tvrdnje.[4] Jednu zagovara Ebu Dža'fer Jezid bin EI-Ka'kaa i Šejba bin Nesah, a drugu Isma'il bin Dža'fer bin Ebi Kesir El-Ensari.
Mekansku tvrdnju o broju ajeta predstavljaju Ibn Kesir prenoseći od Mudžahida, on od Ibn ‘Abbasa a ovaj od Ebi Ka'b-a.

Kufsku tvrdnju o broju ajeta predstavljaju Hamza, El-Kisai' i Halef, a prenose je Hamza od Ibn ebi Lejli-ja, on od Ebi Abdur-Rahmana Es-Silmi-ja, a ovaj od Alije r.a.

Basransku tvrdnju o broju ajeta predstavlja Asim bin El-Adžadž Al-Džuhdari.
Šamsku tvrdnju o broju ajeta predstavljaju Ibn Dekwam i Hišam bin Ammar, a vezuju je za Ebu Al-Darda'-a.

Razilaženje o ukupnom broju ajeta proizašlo je iz razilaženja o broju ajeta u pojedinim surama. Također su navedeni brojevi glasova, slova i riječi u surama Kur'ana i njihov ukupan broj. No, analiza pojedinosti na ovom mjestu nas ne interesira. (Razlika glede broja ajeta uslovljena je različitim logičkim podjelama kur'anskog teksta. Sam tekst je jedinstven.) (op. prev.)

[1]Ibid 1/68.

[2]Ibid 1/68.

[3]Ibid 1/69.

[4]El-Itkan, 1/69.