Njegove riječi neka je Uzvišen: “O Ahmede, Moja je obaveza da volim one koji se vole zbog Mene, Moja je obaveza da volim one koji se zbog Mene napuštaju (suosjećaju), Moja je obaveza da volim one koji zbog Mene prijateljuju.”

Neke od predaja o kojima bi se moglo razmisliti

Od Ebu Abdullaha, mir s njime, da je rekao: “Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, niti ga ostavlja na cjedilu, niti ga vara, na muslimanima je obaveza da ulažu trud u međusobnom potpomaganju i održavanju veza i preporučivanju da se oni kojima je potrebno pomognu i da se jedni sa drugima suosjećaju, sve dok ne budete onakvi kakvima vam je Allah naredio, samilosni međusobno, samilosni spram drugih, rastuženi zbog onoga što vas je mimoišlo od njihovog postupanja kojim su kročile skupine ensarija u vrijeme Božijeg Poslanika sallallahu alejhi ve alihi.”[1]

Od Šu'ajba Akr'akufija da je rekao: “Čuo sam Ebu Abdullaha da je rekao svojim sljedbenicima: ‘Bojte se Allaha i budite braća koja se potpomažu i vole u ime Allaha, održavaju međusobne veze i samilosni su, posjećujte se i sastajte se, podsjećajte se na našu stvar (Ehli-bejt) i oživljavajte je.”[2]

Od Abdullaha ibn Jahja'a el Kahilija da je rekao: “Čuo sam Ebu Abdullaha, mir s njime, da je rekao: “Održavajte međusobne veze i činite dobro jedni drugima, budite samilosni i međusobno se suosjećajte.”[3]

Suština tematike

Navedene predaje govore o značaju vjernika kod Boga, slavljen neka je, te predočavaju zbog čega se od nas traži ljubav i održavanje bratskih veza, te zašto su isto tako rezultati te ljubavi i veze mnogobrojni, a to opet vodi spoznaji u čemu je tajna Božije ljubavi za one koji se paze i suosjećaju.

1. Prenosi Musa ibn Dža'fer od svojih očeva od Imama Alija od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Kuditi će Allah Uzvišeni jednog od svojih robova na Danu sudnjemu, rekavši mu: ‘O moj robe šta te spriječi da Me obiđeš kada bijah bolestan?’ Pa će reći (ovaj rob): ‘Slavljen neka Si, slavljen neka Si, slavljen neka Si, Ti Si Gospodar robova ne obolijevaš.’

Reći će mu se: ‘Tvoj brat vjernik se razbolio. pa ga nisi posjetio. Mog Mi ponosa i veličine da si Me posjetio tamo bi Me našao. Zatim bih se lično zauzeo za tvoje potrebe i riješio ti ih. To je zbog časti Mog roba vjernika, a ja sam Milostivi Samilosni.”[4]

2. Od Ebu Abdullaha, mir s njime, da je rekao: “Za onoga ko posjeti svoga brata u ime Allaha, Allah Uzvišeni kaže: ‘Mene si posjetio i na Meni je tvoja nagrada, a nisam zadovoljan bilo čime drugim da te nagradim do Džennetom.”[5]

3. Od Ebu Izzeta čuo sam Ebu Abdullaha, mir s njime, da je rekao: “Ko posjeti brata po vjeri u bolesti ili zdravlju, a to ne bude zbog nekog licemjerstva ili koristoljublja, Allah će učiniti da sedamdeset hiljada meleka za njim zbore: ‘Ako lijepo postupiš, neka ti je Džennet lijep, vi ste Božiji posjetioci, vi ste delegacija Milostivog, dok ne dođe do njegovog doma.’ Reče mu Jesir: ‘Posvećen tebi bio, čak iako je mjesto udaljeno?’ Reče: ‘Da, o Jesire, kada bi mjesto bilo udaljeno da bi trebalo godinu dana putovati, sve dok se svome domu ne vrati.’”[6]

4. Od Ali ibn Husejna, mir s njime, da je rekao:“Ko bratu obavi neku od njegovih potreba, sa Allahovom potrebom je započeo, Allah će mu zato obaviti njegovih stotinu potreba, a jedna od njih je i Džennet…”[7]

5. Od Alija ibn Dža'fera da je rekao: Čuo sam Ebul Hasana, mir s njime, da kaže: “Kome dođe njegov brat vjernik sa nekom potrebom, pa to je Allahova milost, uzvišen neka je, koju mu je (sam Allah) priveo. Pa ako se prihvati (Op. da mu pomogne u njoj), održao je vezu po uzoru Nama odanima, a on je u vezi Allahu odan. A ako ga odbije sa njegovom potrebom, a u stanju je da mu poomogne, Allah će mu natovariti plamičak vatre koji će ga u kaburu nagrizati do Sudnjega dana kada će mu biti oprošteno ili kada će biti kažnjen. A još ako mu onaj što je u potrebi bio nađe kakvo opravdanje (na dunjaluku zato što ga nije pomogao), onda je u još gorem stanju.”[8]

6. Od Alija ibn Husejna, mir s njime, da je rekao: “Allah, uzvišen neka je, stvorio je poslanike od blažene ilovače, njihova srca i tijela, a stvorio je srca vjernika od te ilovače, a tijela vjernika je načinio od nečega što je ispod toga…”[9]

7. Od Ebu Hamze Sumalija da je rekao: “Čuo sam Ebu Dža'fera, mir s njime, da je rekao: ‘Allah nas je stvorio od najuzvišenijih stvari (e'ala illijjin) i stvorio je srca naših sljedbenika od onoga od čega je nas stvorio, a njihova tijela je načinio od nečega što je ispod toga, njihova srca nama streme, jer ona su stvorena od onoga od čega smo mi stvoreni, zatim je proučio ovaj ajet: ‘Zar ne, knjiga onih čestitith je u Illijjinu, a znaš li šta je Illijun. Knjiga ispisana, svjedoče joj oni Allahu bliski.’”[10]

 

[1]Usulu Kafi, 2/174, rivajet 15..
[2]Usulu Kafi, 2/175, rivajet 1..
[3]Usulu Kafi, 2/175, rivajet 3..
[4]Biharul envar, 7/204, rivajet 75.
[5]Usulu Kafi, 2 /176, rivajet 4.
[6]Usulu Kafi, 2 /177, rivajet 7.
[7]Vasailu šiati, 11/564, rivajet 5
[8]Vesailu šiati, 11/578, rivajet 9.
[9]Usulu Kafi, 2/2, rivajet 1.
[10]Usulu Kafi, 2/4, rivajet 4.