Njegove riječi, neka je uzvišen: “…a Moja ljubav nema uzročnika niti završnice, niti kraja. Svaki put kad od njih uzdignem neko znanje spustim im neko novo znanje.”

Predaje koje se u ovom kontekstu mogu prostudirati

Hamad ibn Bešir je rekao: Čuo sam Ebu Abdullaha, mir s njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.a.: ‘Rekao je Allah Uzvišeni: ‘Ko ponizi Moga prijatelja, Meni je rat objavio. Ničim Mi se Moj rob ne može približiti kao onim što sam Mu stavio u obavezu, i neprestano će Mi se približavati nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postanem Njegov sluh kojim sluša i Njegov pogled kojim gleda i Njegov jezik kojim govori i Njegova ruka kojom radi, ako Me pozove odazvati ću mu se i ako Me zamoli dati ću mu…’’”[1]

…Allah je objavio nekima od siddikina[2]: “Zaista Ja imam među Mojim robovima takve koji Me vole i koje volim. Koji za Mnom čeznu i za kojima Ja čeznem”, sve dok ne reče Uzvišeni: ”Prvo što ću im dati jesu tri stvari: Od Svoga ću svijetla u srca im baciti pa će od Mene vijesti primati, baš kao što ću i Ja od njih vijesti primati…”[3]

U hadisi kudsiju od Gospodara Svevišnjeg da je rekao: “Robe Moj pokori Mi se, učiniti ću te poput Sebe. Ja sam Živ i ne umirem i učiniti ću te živim da ne umireš. Ja sam Bogat i ne umirem i učiniti ću te bogatim da ne umireš. Ja kako želim tako će i biti, učiniti ću te da kako želiš tako će i biti.”[4]

Suština tematike

Kažem: Iz ovih hadisi kudsija vidi se značenje Božijeg govora: “a Moja ljubav nema… završnice, niti kraja”, tj. dat ću mu Moja savršenstva koja kraja nemaju i dat ću mu da prodre u Moje tajne koje kraja nemaju, a moglo bi se reći i da je rečenica – “Svaki put kad od njih uzdignem neko znanje spustim im neko novo znanje”  – zapravo komentar rečenice: “a Moja ljubav nema uzročnika…”

[1]Usulu Kafi, 2/352, rivajet 7.
[2]Osvjedočenih vjernika.
[3]Biharul envar, 70/26, rivajet 28.
[4]Dževahir Senijje, str. 361.