Gospodin svih jela

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Meso je gospodin jela na Dunjaluku i na Ahiretu.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji začin na Dunjaluku i na Ahiretu je meso.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prvak među hranom stanovnika Dunjaluka i Ahireta je meso, a zatim riža.”[3]

Odlike mesa

4. Imam Ali, mir s njim: “Na vama je da jedete meso, jer ono rađa meso.”[4]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedenje mesa uljepšava lice i popravlja moral.”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se jede meso u srcu je radost.”[6]

7. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Meso sa jajima uvećava polnu snagu.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Jedite meso, jer ono, zaista, rađa meso. Jedite ga, jer ono, zaista, izbistrava vid.”[8]

9. Imam Ali, mir s njim: “Držite se mesa i jedite ga, jer ono, zaista, popravlja moral, izbistruje boju i smanjuje stomak.”[9]

10. Imam Bakir, mir s njim: “Jedenje mesa pojačava sluh, vid i snagu.”[10]

11. Imam Sadik, mir s njim: “Meso (na tijelu) je od mesa, ko ga ostavi četrdeset dana – pokvari mu se moral, zato ga jedite, jer ono, zaista, poboljšava sluh i vid.”[11]

12. Imam Askeri, mir s njim, obraćajući se Ebu Hašimu El-Džaferijju: “O Ebu Hašime! Ako želiš snagu, jedi meso.”[12]

Odlike mesa sa mlijekom

13. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Požalio se Nuh, a.s., svom Gospodaru, uzvišen je On, na slabost svoga tijela, pa mu je Allah, dž.š., objavio: ‘Skuhaj meso sa mlijekom i pojedi ga, jer Ja sam dao snagu i blagoslov u tome dvome.’”[13]

14. Ed-Daʻwat: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., vidio je jednog debelog čovjeka, pa ga upitao: ‘Šta ti jedeš?’

Čovjek reče: ‘U mojoj zemlji nema žitarica i jedem samo meso i mlijeko.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Sastavio si onda dva mesa.’”[14]

15. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Meso i mlijeko podstiču rast mesa i ojačavaju kosti, a meso, također, poboljšava sluh i vid, dok meso sa jajima daje snagu za polno opštenje.”[15]

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedan vjerovjesnik, a.s., koji je bio prije mene, požalio se Allahu, dž.š., na slabost tijela, pa mu je Allah, dž.š., objavio: ‘Skuhaj meso s mlijekom, jer Ja sam, zaista, dao blagoslov i snagu u tome dvome.’”[16]

17. Imam Ali, mir s njim: “Ako musliman oslabi, onda neka jede meso sa mlijekom.”[17]

18. El-Kafi – Abdullah ibn Sinan prenosi od Imama Sadika, mir s njim: “Jedan od vjerovjesnikā, a.s., požalio se Allahu, dž.š., na slabost, pa mu bi rečeno: ‘Skuhaj meso sa mlijekom, jer to dvoje, zaista, ojačavaju tijelo.’

Rekoh: ‘To je medira.’[18]

Reče: ‘Ne, nego meso sa slatkim mlijekom.’”[19]

19. Imam Sadik, mir s njim: “Meso sa mlijekom je supa vjerovjesnikā, a.s.”[20]

20. El-Kafi – prenosi se od Zijada ibn Ebi El-Hallala: “Večerao sam sa Imamom Sadikom, mir s njim, meso sa mlijekom, pa je on, mir s njim, rekao: ‘Ovo je supa vjerovjesnik, a.s.’”[21]


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 308, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 248, hadis 1774, prenesen od ʻĪsāa ibn ʻAbdillāha El-ʻAlewijja, koji ga prenosi od svog oca, on od njegovoga djeda, a ovaj od Imama Alija, mir s njim; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 343, hadis 1107, prenesen od Imama Alija, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 59, hadis 12.

[2] Ṭibbun-Nebijji, ṣ.a.v.a., str. 5; El-Biḥār, sv. 66, str. 293; El-Firdews, sv. 2, str. 180, hadis 2909; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 281, hadis 41000, zabilježen iz knjige El-Muʻdžemu-l-ewseṭu i od Ebū Nuʻajma u Eṭ-Ṭibbu, a obje ove predaje su prenesene od Burejdeta El-Eslemijja.

[3] ʻUjūnu aẖbārir-Riḍā, ʻa.s., sv. 2, str. 35, hadis 79, prenesen od Aḥmeda ibn ʻĀmira Eṭ-Ṭāʼijja; Ṣaḥīfetu-l-Imāmi er-Riḍā, ʻa.s., str. 106, hadis 56, a obje ove predaje su prenesene od Imama Ridaa, mir s njim; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 335, hadis 1079, prenesen od Imama Ridaa, od njegovog oca, od njegovoga djeda, mir s njim, od Allahovog Poslanika, s.a.v.a., i u ove dvije predaje se ne nalazi riječ: “stanovnika”; El-Biḥār, sv. 66, str. 58, hadis 5. i str. 262, hadis 7; Sunenu Ibni Mādže, sv. 2, str. 1099, hadis 3305, prenesen od Ebū Ed-Derdāʼa, a u njemu stoji: “stanovnika Dženneta”, umjesto “Ahireta”, u ovoj predaji se ne nalaze riječi: “potom riža”; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 291, hadis 41054, zabilježen od El-Ḥakīma u Tārīẖu Nejšābūre od Ṣuhejba.

[4] ʻUjūnu aẖbārir-Riḍā, ʻa.s., sv. 2, str. 41, hadis 129, prenesen od Aḥmeda ibn ʻĀmira Eṭ-Ṭāʼijja, koji ga prenosi od Imama Ridaa, a ovaj od svojih očeva, mir s njima; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 256, hadis 1807, prenesen od Usāme, koji ga prenosi od Imama Sadika, od Allahovog Pejġambera, s.a.v.a., a u ovoj predaji stoji: “jer, zaista, meso povećava rast mesa”, umjesto: “jer ono, zaista, rađa meso”; Qurbu-l-isnādi, str. 107, hadis 367, prenesen od Imama Sadika, od njegovog oca od Imama Alija, mir s njim; Ed-Daʻwāt, str. 153, hadis 414; El-Biḥār, sv. 66, str. 58, hadis 6.

[5] Tārīẖu Dimešq, sv. 49, str. 323, hadis 10556, prenesen od Ibn ʻAbbāsa; Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 282, hadis 41005.

[6] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 282, hadis 41006, zabilježen iz knjige Šuʻabu-l-īmāni prenesen od Selmāna.

[7] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 145, hadis 511; El-Biḥār, sv. 62, str. 273, zabilježen iz knjige Es-Serāʼir.

[8] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 455, hadis 41806, prenesen od Ebū Nuʻajma.

[9] Kenzu-l-ʻummāl, sv. 15, str. 455, hadis 41805, prenesen od Ebū Nuʻajma.

[10] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 109, hadis 355; El-Biḥār, sv. 66, str. 76, hadis 73.

[11] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 255, hadis 1800, prenesen od Ġijās̱a ibn Ibrāhīma; El-Biḥār, sv. 66, str. 66, hadis 37; i Vidjeti: Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 145, hadis 511.

[12] El-H̱arāʼidžu we-l-džerāʼiḥu, sv. 2, str. 683, hadis 2; Ibn Šehreašūbov El-Menāqib, sv. 4, str. 439, a obje ove predaje su prenesene od Ebū Hāšima El-Džaʻferijja; El-Biḥār, sv. 50, str. 152, hadis 28.

[13]Ibnā Bisṭām,Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 64, prenesen od Es-Sukūnijja, koji ga prenosi od Imama Sadika, a on od svog oca, mir s njim.

[14] Ed-Daʻwāt, str. 153, hadis 418; El-Biḥār, sv. 66, str. 75, hadis 70.

[15] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 145, hadis 511; El-Biḥār, sv. 66, str. 76, hadis 73.

[16] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 257, hadis 1812, prenesen od Džaʻfera ibn ʻAmra, koji ga prenosi od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 68, hadis 47.

[17] El-Kāfī, sv. 6, str. 316, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 259, hadis 1817, a obje ove predaje Muḥammed ibn Muslim prenosi od Imama Sadika, mir s njim; Tuḥafu-l-ʻuqūl, str. 107; El-Biḥār, sv. 66, str. 69, hadis 52.

[18] Medire ((اَلْمَضِيرَةُ je hrana spravljena od ustajalog, uskišeljenog i ljutog mlijeka. (Medžmeʻu-l-baḥrejni, sv. 3, str. 1702.)

[19] El-Kāfī, sv. 6, str. 316, hadis 4; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 258, hadis 1814; Ed-Daʻwāt, str. 152, hadis 413; El-Biḥār, sv. 66, str. 68, hadis 49.

[20] El-Kāfī, sv. 6, str. 316, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 257, hadis 1811, a obje ove predaje su prenesene od Hišāma ibn Sālima; El-Biḥār, sv. 66, str. 68, hadis 46.

[21] El-Kāfī, sv. 6, str. 316, hadis 3; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 260, hadis 1921; El-Biḥār, sv. 66, str. 69, hadis 56.