1. Kur'an: “Između njih Mi smo vođe određivali – zato što su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali – koji su na zapovijed Našu upućivali (ljude).”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje što je stavljeno u srce je čvrsta uvjerenost.”[2]

3. Imam Ali: “O ljudi, tražite od Boga čvrsto uvjerenje i išćite zdravlje, jer najveća blagodat je zdravlje, a najbolje što ustrajava u srcu jeste čvrsto uvjerenje, na šteti je onaj koji zanemari svoju vjeru a u zavidnom je položaju kome zavide na čvrstom uvjerenju.”[3]

4. Imam Ali: “Kako je samo sretan čovjek čije srce je osjeti svježinu čvrstog uvjerenja.”[4]

5. Imam Ali: “S čvrstim se uvjerenjem postiže cilj krajnji.”[5]

6. Imam Ali: “U mjeri vjere (pobožnosti) je i snaga čvrstog uvjerenja.”[6]

7. Imam Ali: “Čvrsta uvjerenjost je stup vjerovanja.”[7]

8. Imam Ali: “San s čvrstom uvjerenosti bolji je nego li namaz sa sumnjom.”[8]

9. Imam Bakir: “Ničeg nije manje podjeljeno ljudima od čvrste uvjerenost.”[9]

10. Imam Sadik: “Zaista je vjerovanje bolje od islama, a čvrsta uvjerenost je bolja od vjerovanja, i nema ničeg skupocjenijeg od čvrste uvjerenosti.”[10]

11. Imam Sadik: “Zaista je malo djelo u kontinuitetu i s čvrstim uvjerenjem bolje kod Allaha od velikog djela bez čvrstog uvjerenja.”[11]

Znanje s čvrstim uvjerenjem

12. Kur'an: “Ne valja tako, kada biste imali znanje čvrstog uvjerenja, Džehennem biste sigurno vidjeti! I ponovo, doista će te ga vidjeti očigledno! Zatim ćete toga Dana, sigurno za sladak život biti pitani!”[12]

13. Kur'an: “I tako Smo pokazali Ibrahimu Božanski svijet nebesa i Zemlje i da bi bio od čvrsto uvjerenih.”[13]

14. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, s.v.t., kaže: Tri su osobine koje Sam sakrio od Svojih robova, ukoliko bi ih neko vidjeo, nikada ne bi počinio ružno djelo. Ukoliko bih otkrio Svoj zastor i kada bi Me vidjeli tako da steknu čvrsto uvjerenje o tome šta ću uraditi sa stvorenjima nakon što ih usmrtim…”[14]

Objašnjenje čvrstog uvjerenja

15. Džebrail, a.s., je došao Poslaniku, s.a.v.a., i rekao mu: “O Allahov poslaniče, zaista me Allah, s.v.t., šalje tebi s poklonom kojeg nikome prije tebe nije dat.” Poslanik, kaže: “Upitah, šta je to?” On reče: Strpljivost, i bolje od njega – sve dok nije rekao: “Upitah, šta je značenje čvrstog uvjerenja (jekina)?” On reče: “Čovjek s čvrstom uvjerenosti radi u ime Allaha kao da Ga vidi, a ukoliko on ne vidi Allaha, zaista Allah vidi njega, i da zna da ono što mu se dogodilo nije moguće da ga mimoiđe, a ono što ga je mimoišlo nije moguće da mu se dogodi. A sve ovo su ogranci oslanjanja na Allaha, (tj. tevekula) i ljestve suzdržanosti (tj. zuhda).”[15]

16. Imam Ali: “Islam to je predanost, predanost to je čvrsta uvjerenost, čvrsta uvjerenost to je prihvatanje, a prihvatanje to je potvrđivanje, a potvrđivanje to je obavljanje a obavljanje to je djelo.”[16]

Znakovi čvrsto uvjerenih

17. Poslanik, s.a.v.a.: “Šest je znakova čvrsto uvjerenih: Stekao je čvrsto uvjerenje u istinitost Allaha i zato vjeruje u Njega; čvrsto se uvjerio da je smrt istina zato je od nje na oprezu; čvrsto se uvjerio da je proživljenje istina pa se plaši sramoćenja; čvrsto se uvjerio da je Džennet istina zato žudi za njime; čvrsto se uvjerio da je Džehennem istina pa zato je očit njegov napor da ga se spasi; i čvrsto se uvjerio da je svođenje računa istina zato svodi račun sam sa sobom.”[17]

18. Imam Ali: “Dokaz za postojanje čvrstog uvjerenja jesu kratke želje, iskreno djelo i suzdržanost od Dunjaluka.”[18]

19. Imam Ali: “Ko bude čvrsto uvjeren da će se rastati od prijatelja, i da će biti spušten u ilovaču, i da ga čega obračun, i da mu ne treba ono što je ostavio za sobom, a da mu treba ono što je poslao ispred sebe, doliči mu da skrati želje a da otegne djelo.”[19]

20. Imam Ali: “Ko je čvrsto uvjeren da ga Allah, s.v.t., gleda pa i pored toga čini grijehe, bez sumnje Ga je uzeo za najslabijeg posmatrača.”[20]

Šta kvari čvrsto uvjerenje

21. Imam Ali: “Sumnja i prevladavanje strasti kvare čvrsto uvjerenje.”[21]

22. Imam Ali: “Raspravljanje u vjeri kvari čvrstu uvjerenost.”[22]

23. Imam Ali: “Druženje s dunjalučarima izobličava vjeru i slabi čvrstu uvjerenost.”[23]

24. Imam Sadik: “Pohlepan čovjek lišen je dvije osobina a uz što idu stalno druge dvije osobine: Lišen je zadovoljenja (s malo nečeg) te na taj način gubi mir, lišen je zadovoljstva te na taj način gubi čvrstu uvjerenost.”[24]

Slabost uvjerenosti

25. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne plašim se ničeg za moj ummet osim slabe uvjerenosti.”[25]

26. Poslanik, s.a.v.a.: “U slabu uvjerenost ubraja se da činiš ljude zadovoljnjim tako što ćeš izazivati srdžbu Božiju, da im zahvaljuješ i hvališ ih za Božiju opskrbu, i da ih koriš zbog ono što ti Bog nije dao.”[26]

Rezultati čvrste uvjerenosti

27. Imam Ali: “Cilj čvrste uvjerenosti je iskrenost, cilj iskrenosti je izbavljenje.”[27]

28. Imam Ali: “Suzdržanost čovjeka od onoga što prolazi je u mjeri čvrstine uvjerenosti u ono što vječno ostaje.”[28]

29. Imam Ali: “Oslanjanje na Allaha je snaga čvrste uvjerenosti.”[29]

30. Imam Sadik: “Strpljivost je iz čvrste uvjerenosti.”[30]

31. Imam Sadik: “Zadovoljstvo neprijatnom sudbinom spada u najveći stepen čvrstog uvjerenja.”[31]

Povećanje čvrstog uvjerenja

32. Imam Ali: “Kada bi zastori (neznanja) bili diženi ne bi mi se povećalo uvjerenje.”[32]

33. Imam Kazim: “O robovi Božiji, ličnim poboljšavanjem čuvajte blagodati Njegove, da bi vam porasla čvrstina uvjerenosti, i da na taj način steknete skupocjenu stvar.”[33]

34. Imam Rida kada je bio upitan o Ibrahimu, a.s. u vezi Božijih riječi: Zar ne vjeruješ? Reče: Vjerujem, već da bi mi se srce umirilo, da li mu je u srcu bilo sumnje?: “On je bio u čvrstom vjerovanju, već tražio je od Allaha povećanje uvjerenosti.”[34]

[1]Es-Sedžde, 24.

[2]Emali Saduk, 395/1.

[3]Biharul-Envar, 70/172/33.

[4]Gurerul-Hikem, 9556.

[5]Staza rječitosti, govor 157.

[6]Gurerul-Hikem, 6184.

[7]Gurerul-Hikem, 398.

[8]Gurerul-Hikem, 9958.

[9]El-Kafi, 2/52/5.

[10]El-Kafi, 2/51/1.

[11]El-Kafi, 2/57/3.

[12]Et-Takasur, 5-8.

[13]El-En'am, 75.

[14]Kenzul-‘Ummal, 29858.

[15]Biharul-Envar, 77/20/4.

[16]Staza rječitosti,izreka 125.

[17]Tuhaful-‘ukul, 20.

[18]Gurerul-Hikem, 10970.

[19]Biharul-Envar, 73/167/31.

[20]Biharul-Envar, 78/92/98.

[21]Gurerul-Hikem, 11011.

[22]Gurerul-Hikem, 1177.

[23]Gurerul-Hikem, 5072.

[24]Biharul-Envar, 73/161/6.

[25]Kenzul-‘Ummal, 7332.

[26]Biharul-Envar, 77/185/30.

[27]Gurerul-Hikem, 6347.

[28]Gurerul-Hikem, 5488.

[29]Gurerul-Hikem, 699.

[30]Miškatul-Envar, 20.

[31]Biharul-Envar, 71/152/60.

[32]Gurerul-Hikem, 7569.

[33]El-Kafi, 2/268/1.

[34]Biharul-Envar, 70/176/34.